close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157459B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
(12)
OPIS PATENTOWY (19) P L (11) 157459
(13) B1
Numer
zgłoszenia: 277604
IntCl.5:
B66C 2 3 /6 8
U r z ą d P a te n to w y
R z e c z y p o s p o lite j P o lsk ie j
( 22)
D ata zgłoszenia:
0 7 .0 2 .198 9
Urządzenie do wzajemnego blokowania czło nów wysięgnika teleskopowego żurawia
(73) Uprawniony z patentu:
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
2 0 .0 8 .1 9 9 0 B U R 1 7/90
Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych,
Kobyłka, P L
(72)
Twórcy wynalazku:
Włodzimierz Majewski, Warszawa, P L
Tadeusz Gwiazdowicz, Warszawa, P L
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
5
1
L
P7459
B1
2 9 .0 5 .1 9 9 2 W U P 0 5 /9 2
Urządzenie do wzajemnego blokowania
(57)członów wysięgnika teleskopowego żurawia
przy pomocy sworznia, znamienne tym, że sworzeń blokujący (3) posiada swoją sprężynę śrubową (10) i jest połączony z tłoczyskiem (6)
siłownika uruchamiającego za pomocą sworznia (4), który osadzony jest sztywno w otworze
sworznia (3) i przechodzi przez większy od
niego otwór (5) w tłoczysku (6) siłownika uruchamiającego, przy czym tłok (8) ma zamocowaną śrubę (13) przechodzącą przez otwór w
płycie dolnej (14) i posiadającą nakrętkę (12)
zabezpieczoną przed samoczynnym obrotem.
URZĄDZENIE DO WZAJEMNEGO BLOKOWANIA CZŁONÓW
WYSIĘGNIKA TELESKOPOWEGO ŻURAWIA
Zastrzeżenie
patentowe
Urządzenie do wzajemnego blokowania członów wysięgnika teleskopowego żurawia przy p omocy sworznia,
/10/
znamienne
i jest połączony
tym,
że sworzeń blokujący /3/ posiada
z tłoczyskiem /6/ siłownika
uruchamiającego
swoją sprężynę
za pomocą
śrubową
sworznia
/4/,
który osadzony jest sztywno w otworze sworznia /3/ i przechodzi przez większy od niego otwór
/5/ w tłoczysku /6/ siłownika uruchamiającego,
przy czym tłok /8/ ma zamocowaną śrubę /13/
przechodzącą przez otwór w płycie dolnej /14/ i posiadającą nakrętkę /12/ zabezpieczoną przed
samoczynnym obrotem.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wzajemnego
blokowania członów wysięgnika tele-
skopowego żurawia przy pomocy sworznia.
Znane są mechanizmy blokowania członów przy pomocy sworznia wkładanego i wyjmowanego ręcznie, sworznia poruszanego układem śrubowym, sworznia połączonego sztywno z tłokiem siłownika gdzie tłok jest podparty sprężyną.
Z wymienionych rozwiązań najbardziej realne jest roz-
wiązanie, gdzie sworzeń poruszany jest przy pomocy ciśnienia hydraulicznego w jedną stronę i
sprężyny w drugą stronę.
Znane jest rozwiązanie z polskiego opisu patentowego nr 127 759 gdzie mechanizm rozsuwający
i zsuwający jest wyposażony w zespół ryglujący, jednak ze względu na sztywne połączenie
tłoka ze sworzniem oraz zastosowanie sprężyny o średnicy mniejszej od średnicy tłoka nie jest
w stanie zapewnić odpowiedniej siły sprężyny do wprowadzenia sworznia w otwór członu wysięgnika.
Istota wynalazku polega na tym, że sworzeń blokujący posiada swoją sprężynę śrubową i jest
połączony
z tłoczyskiem
siłownika
sztywno w otworze sworznia
uruchamiającego
i przechodzi
za
pomocą
sworznia,
który
osadzony
jest
przez większy od niego otwór w tłoczysku siłownika
uruchamiającego. Tłok ma zamocowaną śrubę przechodzącą przez otwór w płycie dolnej i posiadającą nakrętkę zabezpieczoną przed samoczynnym obrotem.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia przekrój poprzeczny urządzenia do wzajemnego blokowania członów wysięgnika teleskopowego żurawia, a fig. 2- przekrój połączenia sworznia z tłoczyskiem.
Urządzenie według wynalazku składa się ze sworznia 3 umieszczonego suwliwie w członie 2 i
wchodzącego w otwór
płytki oporowej
przechodzi
15, członu 1,
sprężyny
śrubowej
10 połączonej ze sworzniem 3 za pomocą
7 i osadzonej w gnieździe 9. Sworzeń 4 osadzony jest sztywno w sworzniu 3 i
luźno przez otwór 5 w tłoczysku
6. Tłok 8 podparty sprężyną 11 połączony jest z
jednej strony z tłoczyskiem 6, a z drugiej strony posiada zamocowaną w nim śrubę 13 przechodzącą przez płytę dolną 14. Śruba 13 posiada na zewnątrz płyty 14 nakrętkę 12.
Celem odblokowania członu 1 względem członu 2 doprowadzone jest ciśnienie hydrauliczne do
przestrzeni podtłokowej powodując przesuwanie tłoka 8 i ugięcie sprężyny 11, tłok 8 połączony
sztywno z tłoczyskiem 6 działa za jego pośrednictwem poprzez sworzeń 4 na sworzeń 3 powodując
jego przesunięcie i ugięcie sprężyny 10. Sworzeń 3 wysuw ając się z otworu w członie 1 powoduje jego odblokowanie. W chwili ustania ciśnienia hydraulicznego sworzeń 3 pod wpływem połączonej siły sprężyny 10 i 11 wchodzi w otwór członu blokowanego. Nakrętka 12 umieszczona na śrubie 13 pozwala na rozblokowanie awaryjne urządzenia.
Urządzenie
według
wynalazku pozwala
na
rozsuwanie
i zsuwanie
wysięgników
teleskopowych
przy pomocy mniejszej liczby cylindrów hydraulicznych niż liczba członów wysuwanych.
również na lepsze wykorzystanie wytrzymałości
konstrukcji
wysięgnika
teleskopowego
Pozwala
żurawia.
157 459
157 459
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
343 Кб
Теги
pl157459b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа