close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157488B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
( 12)
(2 1 )
L
P
OPIS PATEN
15748B
TO W Y (19) P L (11) 157488
(13)) B1
N um er zgłoszenia:
270124
In tC l5:
G01R 15/10
U rz ą d P a te n to w y
R z e c z y p o s p o lite j P o ls k ie j
54)
(22) D ata zg łoszenia:
12.01.1988
H01L 43/06
G05F 1/635
Sposób korekcji napięcia resztkowego w hallotronie warstwowym
U p r a w n io n y z p a te n tu :
Politechnika W rocławska, W rocław, PL
Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i
Urządzeń Elektronicznych “ UnitraDolam” , W rocław, P L
Z g ło sz en ie o g ło sz o n o :
24.07.1989 B U P 15/89
72)
T w ó r c a w y n a la zk u :
Tadeusz Berlicki, W rocław, P L
O u d z ie le n iu p a t e n tu o g ło sz o n o :
30.06.1992 W U P 06/92
Sposób korekcji napięcia resztkowego
w hallotronie w arstw ow ym , znamienny
tym, że na jedną prądową elektrodę oraz na
jedną napięciową elektrodę przykłada się
ciąg impulsów prądowych, których wartość i
czas trwania dobiera się w zależności od konstrukcji hallotronu, a proces podawania impulsów przerywa się po uzyskaniu napięcia
resztkowego o wartości mniejszej od przyjętej wartości progowej.
(57 )
S P O S Ó B K O RE K C J I N A P I Ę C I A R E S Z T K O W E G O W H A L L O T R O N I E W A R S T W O W Y M
Z a s t r z e ż e n i e
Sposób kore k c j i
napięcia
p a t e n t o w e
resztkowego w hal lot ro n e warstwowym,
z n a m i e n n y
że na jedną pr ą d o w ą e l e k t r o d ę oraz na jedną n a p i ę c i o w ą e l e k t r o d ę p r z y k ł a d a
p rądowych,
tronu,
których
wartość
a pro c e s p o d a w a n i a
i czas
trwania
dobiera
impulsów przerywa
się
w
zależności
od
się po u z y s k a n i u n a p i ę c i a
tym,
się ciąg i m p ulsów
konstrukcji
h allo-
r e s z t k o w e g o o w a r t ości
m n ie js ze j od p r z y j ę t e j w a r t o ś c i progowej.
* * *
P rz ed m i o t e m w y n a l a z k u j e s t s p o s ó b k o r e k c j i n a p i ę c i a r e s z t k o w e g o w h a l l o t r o n i e w arstwowym.
Z
książki:
s po s o b y
tronu
kowe
W.
Giriat,
k o m p en s a c j i
przy
przepływie
p ow s t a j e
litografii,
na
pracę
O s i ąg ni ęc ie
-
r e s z t k o w eg o ,
s t er u j ą c e g o ,
niejednorodności
" H a l l o t r o n y ",
PWN,
występującego
ale
przy b r a k u
na
pola
struktury warstwy
Warszawa
zaciskach
rozmieszczenie
hallotronu,
zerowego
e l ek t r o d
duża
napięcia
1961
napięciowych.
magnetycznego.
wartość
tego
n a pi ę c i a
jest
praktycznie
znane
są
h allo-
Napięcie re s zt ­
i błędów w fo to ­
e l e k t r o d a m i i tym samym
Napięcie
resztkowego
r.
napięciowych
półprzewodnikowej
powodują niesymetryczny rozkład rezystancji między
nieekwipotencjalne
wp ł y w a
Raułuszkiewicz
prądu
w s ku t e k
któ r e
J.
napięcia
resztkowe
uniemożliwia
n i e k o r z y s t ni e
s t o s o w a n i e hallot r o nu.
n i e m o ż l i w , ale
istotne
jest,
by war t o ś ć tego n a p i ę c i a nie z ak ł ó c a ł a pracy h a l l o t r o n u .
Znane są s p o s o b y k o m p e n s a c j i n a p i ę c i a r e s z t k o w e g o przy s t a ł y m p r ą d z i e s t e r u j ą c y m i s t ałym
polu m a gn e t y c z n y m .
wego
jest
Gdy
o b ni ż a n a
w y tw a r z a n i a
j e d e n z tych p a r a m e t r ó w z m i e n i a
odpowiednimi
ha l l o t r o n u .
układami
Hallotron
się,
kompensującymi,
wtedy
których
wartość
napięcia
resztko­
s t o s o w a n i e p o d nosi
k oszty
z przekroczoną dopuszczalną wa rtością napięcia resztkowego
sta n o w i odpad p r o d u k c y j n y .
Wynal a z e k
Istota
elektrodę
d o b ie ra
się
dotyczy
w y n a la z k u
po
przykłada
się
w
hallotronu
do
się
k o re k c j i
tym,
ciąg
od
napięcia
s po s o b u
P rz e d m i o t
na
zależności
uzyskaniu
Zaletą
sposobu
polega
że
na
impulsów
poziomu,
który
wynalazku
jest
według
o wartości
i
od
możliwość
hallotronie
oraz
czas
proces
mniejszej
jest
w
elektrodę
Wartość
hallotronu, a
wynalazku
p o zw a l a
resztkowego
prądową
prądow y c h .
konstrukcji
resztkowego
korekcji
n a pi ę c i a
jedną
w arstwowym.
jedną
trwania
napięciową
tych
impulsów
podawania
i m p u ls ó w
p r z erywa
przyjętej
wartości
progowej.
o bniżania
na w y e l i m i n o w a n i e s p e c j a l n y c h
objaśniony
na
w przykładzie wykonania
n ap i ę c i a
resztkowego
układów kompensacyjnych.
na r y s u n k u ,
który p rz eds ta ­
wia p o g l ą do wo k o n s t r u k c j ę h a l l o t r o n u w a r s t w o w e g o .
Hallotron
c io we
na
warstwowy
elektrody
3 i 4.
n a p i ę ci ow yc h
wego
napię cia
ciowych
r o zk ła du
o b s za ru
U przykłada
aż do
hallotronu
3 lub
w ar st w y
się na
elektrod
dopuszczalnej
1 i 2 podaje
r es z t k o w e
obniża
impulsów.
Po
j e g o wartości.
r e z y s t a n c j ę mi ę d z y
i tym s a m y m z m i a n ę n a p i ę c i a
i zmianami
elektrody
napięcie
jedną z e l e k t r o d p r ą d o w y c h
prądowych
półprzewodnikowej
jak
ma dwie p r ą d o w e
3 i 4 występuje
prądowego
p o te n c j a ł ó w
k r zy ż a
do p r ą d o w y c h
4 c ią g
uzyskania
impulsu
półprzewodnika
Gdy
elektrodach
e l ek t r o d
n a p i ęcie,
K w postaci
następuje
w strukturze
na
p rą d
U.
1 lub
każdym
skutek
Dobór
resztko­
z napię­
Zmiana
na jedną
mierzy
r e s z t kowe
co p o w o d u j e
zmianę
rezystancji obciążonego
rezystencji
i ich ilości p o z w a l a na p r e c y z y j n e o b n i ż e n i e n a p i ę c i a r e s zt k o w e g o .
się
do o d p o w i e d n i c h e l e k trod
elektrodami,
wartości
I, wtedy
2 o ra z
impulsie
zmiany
zasilania
W celu korekcji
Przyłożenie
tymi
r e s zt k o w e g o .
ziaren.
się
1 i 2 oraz dwie n a p i ę ­
pr ąd u,
między
ziarnami
długości
i m p ulsów
157
Pr z y k ł a d .
3
488
W h a l l o t r o n i e w y k o n a n y m w o p a r c i u o warstwy a n t y m o n k u indu
InSb napię c i e
r e s z t k o w e wynosi od 0 do 100 mV, p r z y p r ą d z i e s t e r u j ą c y m 20 mA. N a d o d a t n i ą p r ą d o w ą e l e k t r odę
i uj e m n ą n a p i ęci o w ą e l e k t r o d ę lub na u j e m n ą p r ą d o w ą e l e k trodę i d o d a t n i ą n a p i ę c i o w ą e l e k t r o dę
p rz y kł a d a n o
impulsy
m i e r zo no
napię c i e
napięcie
mnie j s z e
prądu
o natężeniu
resztkowe.
od
2 mV.
Impulsy
Istnieje
180
mA
prądowe
możliwość
o
czasie
włączano
trwania
tak
100 m S . Po
długo,
aż
automatycznego przełączania
p o s z c ze gó ln ym i impulsami p r ą d o w y m i na p o m i a r n a p i ę c i a resztkowego.
każdym
uzyskano
impulsie
r e s z t k owe
w czasie,
między
157 4 8 8
Zakład W ydawnictw U P RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
267 Кб
Теги
pl157488b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа