close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157557B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSKA
( 12)
(13) B 1
(21)
U rz ą d P aten to w y
R z e c z y p o sp o lite j P o lsk ie j
OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 157557
( 22 )
Numer zgłoszenia:
D ata zgłoszenia:
274664
(51) IntCl5:
G08C 19/16
E21F 17/18
G08B 21/00
14.09.1988
Sposób i układ elektryczny do sygnalizowania położenia kombajnu w ścianie
U p raw n io n y z p a te n tu :
Z głoszen ie ogłoszon o:
1 9 .0 3 .1 9 9 0 B U P 0 6 /9 0
O u dzielen iu p a te n tu ogłoszon o:
3 0 .0 6 .1 9 9 2 W U P 0 6 /9 2
PL
157557
B1
5( 7
)2. U kład elektryczny do sygnalizow ania
położenia kom bajnu w ścianie, zw łaszcza w
czasie jeg o zbliżania się do skrzyżow ania
ściany z chodnikiem przyścianow ym , znamienny tym, że m a czujnik p ołożen ia k om b ajn u (1),
zabudow an y nieruchom o w odległości (L ) od
skrzyżow ania ściany z chodnikiem przyścianowym , oraz m a czujnik p racy (3) kom bajnu
u rabiającego (2) połączon y z blokiem koincydencji czasow ej (4 ), który to b lok jest p o łączony również z jedn ej strony z czujnikiem
położen ia kom bajnu (1), a z drugiej strony,
poprzez czasow y blok opóźnienia (5), z elem entam i sygnalizacji (6) optycznej i ak u stycznej.
Kopalnia Węgla Kamiennego “ P O K Ó J"
Ś ląska, PL
T w ó rcy w yn alazku :
Czesław Szatan, Będzin, P L
Zbigniew Baranowski, Bytom , P L
Andrzej Chachulski, Bytom , PL
Andrzej Gielas, Chorzów, PL
Edward Markowski, Bytom , PL
Waldemar Polak, Ruda Ś ląska, P L
Fig. 2
Ruda
SPOSÓB I UKŁAD ELEKTRYCZNY DO SYGNALIZOWANIA
POŁOŻENIA KOMBAJNU W ŚCIANIE
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w a
1. Sposób s y gn a l i z o wa n i a p o ł o ż e n i a kombajnu u r a b i a j ą c e g o w ś c i a n i e usytuowanej w pok ła d z i e zagrożonym t ą p a n i a m i , a z wła s zc z a podczas j eg o d o j e ż d ż a n i a do skrzyżowania ś c i a n y z
chodnikiem przyścianowym, z n a m i e n n y
tym,
że w momencie gdy kombajn znaj duj e
s i ę w u s t a l o n e j o d l e g ł o ś c i / L / od skrzyżowania ś c ia n y z chodnikiem przyścianowym, z a l e ż nej od lokalnych warunków g e o l o g i c z n o - g ó r n i c z y c h , za pomocą kombajnu uruchamia s i ę sygnal i z a c j ę optyczną i a k u s t y cz n ą w r e j o n i e zagrożonego tąpaniami s k r z y ż ow a n i a , k t ó r a to sygn a ł y nadaje się c i ą g l e podc za s u r a b i a n i a kombajnu i przez o k r e ś l o n y c z a s po zatrzymaniu
p r a c y tego kombajnu, k i edy z n a j d u j e s i ę on na przychodnikowym odcinku ś c i a n y o długości
m n i e j s z e j , od o k r e ś l o n e j d l a danyc h warunków g e o l o g i c z n o - g ó r n i c z y c h , o d l e g ł o ś c i / L / .
2 . Układ e l e k t r y c z n y do s y g n a l i z o w a n i a p o ł o ż e n i a kombajnu w ś c i a n i e , z wł as zc za w c za s i e jego z b l i ż a n i a s i ę do skrzyżowania ś c ia n y z chodnikiem przyścianowym, z n a m i e n ny
t ym,
że ma c z u j n i k p o ł o ż e n i a kombajnu / 1 / , zabudowany nieruchomo w o d l e g ł o ś c i
/ L / od skrzyżowania ś c i a n y e chodnikiem przyścianowym, oraz ma c z u j n i k p r a c y / 3 / kombajnu
u r a b i a j ą c e g o / 2 / poł ącz on y z blokiem k o i n c y d e n c j i czasowej / 4 / , k t ó r y to bl ok j e s t p o ł ą czony również z j e d n e j s t r o n y z c z u j n i k i e m p oł oż en ia kombajnu / 1 / , a z d r u g i e j s t r o n y ,
p op r ze z czasowy b l o k opóźni eni a / 5 / , z elementami s y g n a l i z a c j i / 6 / o p t y c zn e j i a k u s t y c znej.
* * *
Przedmiotem wynalazku j e s t s pos ób s yg na li zowa ni a poł ożenia kombajnu u r a b i a j ą c e g o , w
ś c i a n i e usytuowanej w p ok ł a d z i e zagrożonym t ąpaniami , oraz układ e l e k t r y c z ny do s tosowania tego s posobu.
P r ze p i s y g ó r n i c z e obowiązujące w z a k r e s i e p r o f i l a k t y k i p r z e c i w t ą p a n i o w e j wymagają wycofywanie z a ł o g i z a t r u d n i o n e j w chodniku przyścianowym, z wł as z cza z r e j o n u skrzyżowania
ś c i a n y z tym chodnikiem, na c z a s u r a b i a n i a odcinka ś ciany o u s t a l o n e j d ł u g o ś c i z a l e ż n e j
od l oka ln ych warunków g e o l o g i c z n o - g ó r n i c z y c h . Z p r a k t y k i bowiem wiadomo, że kombajn urab i a j ą c y pokład zagrożony t ą p a n i a m i , powoduje wzrost naprężeń w g ó r o t w o r z e , z wł as zc za w
r e j o n i e skrzyżowania wyrobisk g ó r n i c z y c h . Poza tym wzrost naprężeń w gór ot wor ze, spowodowany p r z e z u r a b i a j ą c y kombajn, utrzymuje s i ę j e s z c z e przez o k r e ś l o n y c z a s po zatrzymaniu
p r a c y tego kombajnu. Dotychczas w c e l u wycofania z a ł o g i z r e j o n u zagrożonego skrzyżowania
ś c i a n y z chodnikiem przyścianowym, wykorzystuje s i ę , z na jd uj ąc e s i ę w wyposażeniu ś c i a n y ,
u r z ą d z e n i a ł ą c z n o ś c i głośnomówiącej i t e l e f o n i c z n e j . Za pomocą t y c h ur ządzeń, odpowied z i a l n a osoba z n a j d u j ą c a s i ę w ś c i a n i e , prz ek az uj e do chodnika p r zyś ci an owe go i n f o r m a c j ę
o p o ł o ż e n i u kombajnu w ś c i a n i e i w momencie, kiedy ten kombajn z n a j d u j e s i ę w o k r e ś l o n e j
o d l e g ł o ś c i od skrzyżowania na ka zuj e wycofanie s i ę z a ł o g i z r e j o n u z a g r o ż e n i a . T a k i sposób
s y gn a l i z o wa n i a z a g r o ż e n i a ma t ę wadę, że j e s t on dość zawodny, a p r z y tym wymaga za t r ud n i e n i a dodatkowego pracownika. P o n a dt o , sp os ó b ten w dużej m i er ze z a l e ż n y j e s t od wprawy
i sumienności osoby o dp o wi e d z i a l ne j za o s t r z e g a n i e l u d z i z a t r ud n io n y c h w r e j o n i e zagr oż onego skrzyżowania. Inną j e s z c z e wadą tego sposobu j e s t t o, że s y g n a ł ostr ze ga wcz y j e s t podawany ty l ko w pewnym p r z e d z i a l e c z a s u . J e ż e l i zatem kt oś z z a ł o g i nie był w tym c z a s i e
w r e j o n i e skrzyżowania nie będzie w i e d z i a ł o grożącym mu n i e b e z p i e c z e ń s t w i e .
Opisanych wyżej wad i n i e d o g o d n o ś c i nie ma sposób s yg na l iz ow an ia p oł o ż e ni a kombajnu
w ś c i a n i e będący przedmiotem n i n i e j s z e g o wynalazku. I s t o t a tego spos obu p o l e g a na tym,
że w momencie, gdy kombajn z n a j d u j e s i ę w u s t a l o n e j o d l e g ł o ś c i od skrzyżowania ś c i a n y z
chodnikiem przyścianowym, za l e ż n e j od l oka lnych warunków g e o l o g i c z n o - g ó r n i c z y c h , za pomoc ą kombajnu u r a b i a j ą c e g o włącza s i ę s y g n a l i z a c j ę optyczną i a k u s t y c z n ą w r e j o n i e z agr o żo-
157
557
3
nego tąpaniami skr zyż owa ni a. Sygnały t e nadaje s i ę w sposób c i ą g ł y zarówno podcza s pracy
kombajnu ja k i p r z e z określony c z a s po za t r z y ma ni u jego p r a c y , gdy kombajn ten z n a j d u j e
s i ę na odcinku przychodnikowym ś c i a n y o d ł u g o ś c i m n i e j s z e j od u s t a l o n e j o d l e g ł o ś c i o k r e ś l o n e j dla danych l ok al ny c h warunków g e o l o g i c z n o - g ó r n i c z y c h .
Tak i s posób s yg na l iz ow an ia za gr oże nia j e s t u n i e z a l e ż n i o n y od czynnika l u d z k i e g o , a z al e ż y tylko od u s t a l o n y c h lokalnych warunków. D z i ę k i z a st os ow an iu c i ą g ł e j s y g n a l i z a c j i opt y c z n e j i a k u s t y c z n e j uzyskano pewny i n i e z a l e ż n y środek i n f o r m a c j i o i s t n i e j ą c y m z a g r o ż e n i u tą pa nia mi p r z e z c a ł y c z a s trwania tego z a g r o ż e n i a .
Przedmiotem wynalazku j e s t również układ e l e k t r y c z n y do s y g na l i z o w a n i a p o ł o ż e n i a komba j nu u r a b i a j ą c e g o w ś c i a n i e , zwłaszcza w c z a s i e j e g o z b l i ż a n i a s i ę do skrzyżowania z
chodnikiem przyścianowym. I s t o t a tego układa p o l e g a na z a st os ow an iu kierunkowego c z u j n i k a
p o ł o ż e n i a kombajnu, zabudowanego nieruchomo w u s t a l o n e j o d l e g ł o ś c i od skrzyżowania ś c i a n y
zchodnikiem przyścianowym. Poza tym układ t e n z awi era c z u j n i k
p r a c y kombajnu p oł ą cz on y
z
blokiem k o i n c y d e n c j i c z a so w ej . Blok te n z k o l e i j e s t poł ącz on y dodatkowo z j e d n a j s t r o ny z cz uj niki em p o ł o ż e n i a kombajnu, az d r u g i e j s t r o n y p o p r z e z
czasowy bl ok op ó źni en ia
z
elementami s y g n a l i z a c j i opt ycznej i
akustycznej.
T a k i układ e l e k t r y c z n y pozwala s ygna liz owa ć w s posób c i ą g ł y s t a n z a gr o ż e n i a t a k dł ug o,
d opó ki kombajn z n a j d uj e s i ę w s t r e f i e p r zy ch odnikowej i p r a c u j e o r az p r zez o k r e ś l o n y c za s
po z a t r zymaniu j e g o p r a c y . Dz i ę k i zast os owani u w u k ł a dz i e czasowego bloku opóźni eni a można dowolnie u s t a w i a ć c z a s d z i a ł a n i a s y g n a l i z a c j i po zatrzymaniu pr acy kombajnu, d o s t o s o wując go odpowiednio do l oka lnych warunków i s t a n u z a g r o ż e n i a t ąp a n i a m i w tych warunkach.
Przedmiot wynalazku j e s t d o k ł a d n i e j wyjaśniony na rysunku, na którym f i g . 1 p r z e d s t a wia schematycznie r o z m i e sz c ze n i a elementów s y g n a l i za c j i w ś c i a n i e i w chodniku p r z y ś c i a nowym, a f i g . 2 - schemat blokowy e l e k t r y c z n e g o układu s y g n a l i z u j ą c e g o .
J a k uwidoczniono na rysunku w wyrobisku ścianowym, w o d l e g ł o ś c i L od skrzyżowania ś c i a ny z chodnikiem przyścianowym, u s t a l o n e j d l a i s t n i e j ą c y c h l o k a l n y c h warunków g e o l o g i c z n o - g ó r n i c z y c h , j e s t zabudowany nieruchomo kierunkowy c z u j n i k 1 p o ł o ż e n i a kombajnu u r a b i a j ą cego 2. Kombajn t e n j e s t wyposażony w element u r u ch ami aj ąc y c z u j n i k pracy 3 , umieszczony
w s t y c z n i k u , k t ór y t o c zu j n i k j e s t poł ączony z blokiem k o i n c y d e n c j i czasowej 4 . Blok ten
j e s t również p oł ą cz on y z j e dn ej s t r on y z c z u j n i k i e m kierunkowym 1 p o ł o że n i a kombajnu, a z
d r u g i e j s t r o n y poprzez czasowy bl ok opóźni eni a 5 z elementami s y g n a l i z a c j i 6 o p t yc z n e j
i akustycznej.
S ygnalizowanie z a gr o ż e ni a tąp an ia mi , w c z a s i e d o j e ż d ż a n i a kombajnu u r a b i a j ą c e g o do
s krzyżowania ś c i a n y z chodnikiem przyścianowym, zgodnie e wynalazkiem, odbywa s i ę w n a s t ę p u j ą c y s po s ó b. Kombajn 2 u r a b i a j ą c y pokład węgla w momencie, k i e d y z b l i ż y s i ę na o d l e g ł o ś ć
L od skrzyżowania ś c i a n y z chodnikiem przyścianowym spowoduje uruchomienie kierunkowego
c z u j n i k a p o ł o ż e n i a 1, kt ór y p o z o s t a j e w s t a n i e aktywnym ta k d ł u g o , j a k długo kombajn 2
bę dz ie znajdować s i ę w przychodnikowej s t r e f i e z a g r o ż o n e j . Uruchomienie kierunkowego c z u j nika poł oż eni a 1 spowoduje je dn oc ze ś ni e uruchomienie c z u j n i k a p r a c y 3 kombajnu. Syg na ły z
c z u j n i k a p o ł o ż e n i a 1 i z c z u j n i k a pracy 3 powodują wypracowanie s y g na ł u wyjściowego w b l o ku k o i n c y d e n c j i c zasowej 4, kt ór y to s y g n a ł , p op r z e z czasowy b l ok opóźni eni a 5, spowoduje
z a ł ą c z e n i e s y g n a l i z a t o r a 6 optycznego i a k u s t y c z n e g o , i nfor mują c tym samym z a ł o g ę za t r u d n io ną w r e j o n i e skrzyżowania ś c i a n y z chodnikiem, o k o n i e c z n o ś c i wycofania s i ę z tego
rej o nu.
Rola i d z i a ł a n i e bloku opóźnienia czasowego 5 p o l e g a na tym, że w przypadku chwilowego
zatrzymania s i ę kombajnu 2 z na jduj ąc e go s i ę w r e j o n i e s krzyżowania s y g n a l i z a c j a o s t r z e g a w cza 6 z o s t a j e podtrzymana przez okr eś lony c z a s p o t r z ebny d l a u s t a b i l i z o w a n i a s i ę warunków
naprężeń górotworu w tym r e j o n i e .
Zarówno s pos ób j a k i układ e l e k t r y c z n y , według wynalazku, u mo żl i w i aj ą c a ł k o w i t ą automat y z a c j ę o s t r z e g a n i a z a ł o g i przed wzrostem z a g r o ż e n i a t ą p a n i a m i , i informowanie o k o n i e c z n o ś c i wycofania s i ę z zagrożonego re jon u na c z a s ś c i ś l e o k r e ś l o n y , optymalny pod względem
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa j a k i c i ą g ł o ś c i p r oc e s u t e c h n o l o g i c z n e g o .
157 55 7
Fig. 2
Fig. 1
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
356 Кб
Теги
pl157557b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа