close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157617B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
(13) B1
(21)
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
OPIS PATEN TOW Y(19) P L (11) 157617
Numer zgłoszenia: 2 7 6 9 1 4
(51) IntCl5:
C 14C 9 / 0 2
P L
157617 B1
(22) Datazgłoszenia:29.12.1988
)Sposób
4
5
(
wytwarzania środka natłuszczającego do skór ham ujacego powstawanie plam i
wykwitów tłuszczowych
73)U
( p ra w n io n y z p a ten tu :
43)Z
( głoszenie ogłoszono:
09.07.1990 BUP 14/90
Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu
Organicznego "Organika-Rokita '', Brzeg
Dolny, P L
(72)T w ó rcy w ynalazku:
(45)
(57)
O u d zielen iu p a ten tu ogłoszono:
30.06.1992 WUP 06/92
Zbigniew K o t, Brzeg Dolny, PL
Franciszek Brzuchacz, Brzeg Dolny, PL
Alicja M ajewska, Brzeg Dolny, P L
Ewa Gnitecka, Brzeg Dolny, PL
Józef Ł a ta , Wołów, PL
Stanisław Pacek, Brzeg Dolny, PL
1. Sposób w ytw arzania środka natłuszczającego do skór, ham ującego pow staw anie plam i
wykwitów tłuszczowych, znamienny tym, że poddaje się schlorow aniu p rodukty przeestryfikow ania olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych alkoholam i alifatycznym i i ich eteram i o co
najm niej dwóch wolnych grupach hydroksylowych.
SPÓSÓB WYTWARZANIA ŚRODKA NATŁUSZCZAJĄCEGO DO SKÓR,
HAMUJĄCEGO POWSTAWANIE PLAM I WYKWITÓW TŁUSZCZOWYCH
Z a s t r z e ż e n i a
1. Sposób
p a t e n t o w e
wytwarzania środka natłuszczającego do skór,
hamującego powstawanie plam
i wykwitów tłuszczowych, z n a m i e n n y
t y m , że poddaje się schlorowaniu produkty
przeestryfikowania olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych alkoholami alifatycznymi
i ich eterami o co najmniej dwóch wolnych grupach hydroksylowych.
2. Sposób według zastrz. 1 , z n a m i e n n y
t y m , że przeestryfikowaniu poddaje
się oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce o liczbie jodowej od 20 do 190 g J2/100 g.
3. Sposób według zastrz. 2 , z n a m i e n n y
stosuje
się,
do masy
olejów
roślinnych
t y m,
i tłuszczów
że
do
przeestryfikowania
zwierzęcych od 5 do 40% wagowych
gliceryny i/lub glikolu etylenowego i/lub glikolu propylenowego i/lub glikolu butylenowego
i/lub glikolu dwuetylenowego i/lub glikolu dwupropylenowego w temperaturze 180-240°C.
4. Sposób według zastrz. 3 , z n a m i e n n y
tym,
że
do
produktów
przeestryfikowania olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych przyłącza się 5-50% wagowych
chloru w stosunku do masy produktu przeestryfikowanego, w temperaturze 30-100°C.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania środków natłuszczających, hamujących
powstawanie plam i wykwitów tłuszczowych na skórach wyprawy chromowej i kombinowanej
na drodze:
I
- schlorowania
produktów
II
- wprowadzenieschlorowanych
alkoholami
alifatycznymi
hydroksylowych,
przeestryfikowania
i
pochodnymi
produktów
o
tłuszczów zwierzęcych
co
najmniej
przeestryfikowania
dwóch
tłuszczów
i
roślinnych,
wolnych
grupach
rodzimych
do
natłustki wmiejsce lub obok innych składników "części emulgowanych",
III - wprowadzenie schlorowanych produktów przeestryfikowania do kąpieli natłuszczającej
się
w miejsce lub obok innych rodzajów natłustek.
Na wyprawionych skórach, zwłaszcza po pewnym
dość
ustalić
okresie
przechowywania,
często powstawanie plam i wykwitów tłuszczowych na licu.
przyczynę
powstawania
tych
wad,
powodujących
obniżenie
obserwuje
Nie zawsze daje się
walorów
estetycznych
powierzchni skór i wyrobów z nich wykonanych. Szczególnie często plamy tłuszczowe
występują na skórach zawierających duże ilości tłuszczu naturalnego, ulegającego łatwo
przemianom biochemicznym (np. skóry baranie, świńskie). Wiadomo, że plamy tłuszczowe
i wykwity, powodować mogą i powodują niektóre natłustki, stosowane w procesie wyprawy
skór
dla
uzyskania
i "chwytu".
Na
substancję
najogólniej
aktywną
biorąc,
natłustek
specyficznej dla danego rodzaju skór miękkości
składają
się
części
emulgowane
(hydrofobowe)
rozpuszczalne w eterze naftowym i części emulgujące (emulgatory) rozpuszczalne w alkoholu
etylowym. Części emulgowane
i oleje roślinne, ponadto w
stanowią zwykle tłuszcze rodzime tzn. tłuszcze zwierzęce
skład części emulgowanych wchodzić mogą woski naturalne i
syntetyczne,
oleje mineralne,
oleje syntetyczne,
alkohole
tłuszczowe itd. Części
emulgujące to siarczanowane glicerydy nienasyconych kwasów tłuszczowych, emulgatory
syntetyczne:
anionowe
niejonowe,
kationowe,
również
emulgatory
o
charakterze
amfoterycznym.
Powstawanie plam tłuszczowych mogą powodować natłustki zawierające składniki łatwo
migrujące w przekroju wyprawionych skór, jak np. oleje mineralne, emulgatory niejonowe.
157 617
stosowane w większych ilościach.
części emulgowane i emulgujące,
3
Natomiast
uważa się, że natustki do skór, których
z uwagi na obecność grup polarnych, wykazują duże
powinowactwo do tkanki skóry wygarbowanej,
plam i wykwitów tłuszczowych.
nie stwarzają niebezpieczeństwa powstawania
Najbardziej uniwersalną grupą środków natłuszczających do skór garbowanych są
natłustki na bazie olejów i tłuszczów rodzimych, w kombinacji z olejami sulfonowanymi
lub
siarczanowanymi.
Oleje
i tłuszcze rodzime pod
działaniem
tlenu powietrza ulegają
jełczeniu, a w przypadku tranów olejów silnie nienasyconych, szczególnie łatwo zachodzą
procesy samoutleniania i polimeryzacji. Dobrymi zamiennikami olejów i tłuszczów rodzimych
stosowanymi do natłuszczania skór są oleje syntetyczne, zawierające grupy polarne np.
chloroparafiny,
chlorki
sulfonylowe
węglowodorów
alifatycznych,
etanoloamidy
i
dietanoloamidy kwasów tłuszczowych. Osobną grupę stanowią estry niskocząsteczkowych
alkoholi alifatycznych i kwasów tłuszczowych wykazujących zalety i wady tłuszczów
rodzimych. Oleje syntetyczne z grupami polarnymi wykazują wysokie powinowactwo do tkanki
skóry wygarbowanej nadając skórze charakterystyczny,
tłuszczów
rodzimych
tłuszczowych,
co
polegające
zwiększa
na
ich
przyłączeniu
powinowactwo
suchy chwyt.
chloru
do
Znane są modyfikacje
do wiązań nienasyconych kwasów
skóry wygarbowanej, obniża temperaturę
topnienia i czyni je niewrażliwymi na procesy utleniania tlenem powietrza. Duży udział
tłuszczów chlorowanych w natłustce nadaje skórom suchy chwyt.
Według wynalazku wprowadzenie schlorowanych produktów przeestryfikowania tłuszczów
naturalnych alkoholami alifatycznymi posiadającymi co najmniej dwie grupy hydroksylowe
w ilości 10-80% wagowych "części emulgowanych" natłustek lub 20-60% wagowych w stosunku
do masy natłustek zastosowanych do natłuszczania skór chromowych umożliwia zahamowanie
zjawiska powstawania
plam
poddaje się produkty:
I
- przeestryfikowania
tłuszczu,
węglanu
w
i wykwitów tłuszczowych.
tłuszczów
obecności
sodowego w
gliceryny i/lub
glikolu
butylenowego i/lub
II
rodzimych
znanych
stosunku
do
liczbie jodowej od 20 do 190 g J2/100g
katalizatorów,
etylenowego
glikolu
o
Zgodnie z wynalazkiem schlorowaniu
tłuszczu
i/lub
dwuetylenowego
korzystnie
i oleju
glikolu
i/lub
w
rodzimego,
obecności 0,1-2%
propylenowego
glikolu
8-40%
i/lub
wagowych
glikolu
dwupropylenowego
temperaturze 180-240°C.
- przyłączenie chloru w ilości 5-50% wagowych w stosunku do masy przeestryfikowanego
produktu, prowadzi się w temperaturze 30-100°C w czasie 1-24 godzin. Po odpędzeniu
z masy reakcyjnej nadmiaru chloru i chlorowodoru, produkt zobojętnia się do
5-7
zasadami
nieorganicznymi
korzystnie etanoloaminami.
P r z y k ł a d
I. W reaktorze
mechaniczne
umieszcza
się
1000
lub
gramów
135 gramów glikolu propylenowego.
organicznymi
szklanym
zawierającymi
zaopatrzonym w
grupy
termometr
w
pH
aminowe,
i mieszadło
łoju bydlęcego odbiałczonego i osuszonego oraz
Podgrzewa się do 100°C i dodaje się 6 g węglanu sodu
bezwodnego. Ponownie podgrzewa się stopniowo do temperatury 180-200°C i utrzymuje przez
okres 2 godzin. Chłodzi się do temperatury 40-50°C i przepuszcza bełkotką (kapilarą)
320 g chloru, przy ciągłym chłodzeniu. Szybkość przepływu chloru dobiera się tak, aby
temperatura
zakończeniu
jonowego w
reakcji
procesu
nie
przeliczeniu
monoetanoloaminą.
P r z y k ł a d
przekroczyła
chlorowania
II.
na
produkt
Cl^- nie
Syntezę
60°C.
Czas
przedmuchuje
więcej
prowadzi
niż
1%.
chlorowania
się
około
6
godzin.
Po
azotem do zawartości chloru
Następnie ustala
się pH 5,0-7,0
się w sposób identyczny, jak w przykładzie
pierwszym z tą różnicą, że stosuje się tłuszcz świński i glicerynę w ilości 242 g. W
procesie chlorowania zużywa się 390 g chloru.
P r z y k ł a d
III. Syntezę prowadzi się w sposób identyczny, jak w przykładzie
pierwszym z tą różnicą, że stosuje się olej rzepakowy i glikol dwuetylenowy w ilości
335 g. Proces estryfikacji prowadzi się przy niewielkim nadmuchu azotu. Do chlorowania
zużywa się 300 g chloru.
4
157 617
P r z y k ł a d
IV. Syntezę prowadzi się w identyczny sposób, jak w przykładzie
pierwszym z tą różnicą, że stosuje się tran i glikol butylowy w ilości 165 g. Chloru
zużywa się 380 g.
P r z y k ł a d
V. Syntezę prowadzi się w sposób identyczny jak w przykładzie
pierwszym z tą różnicą, że stosuje się olej lniany i glikol dwupropylenowy w ilości
252 g. Proces estryfikacji prowadzi się przy niewielkim nadmuchu azotu. W procesie
chlorowania zużywa się 600 g chloru.
P r z y k ł a d .
VI.
mechaniczne umieszcza się:
W reaktorze szklanym zaopatrzonym w termometr i mieszadło
250
części wagowych produktu przeestryfikowania oleju
rzepakowego glikolem dwuetylenowym (patrz przykład 3), 250 części wagowych schlorowanego
produktu przeestryfikowania łoju bydlęcego glikolem propylenowym (patrz przykład 1) ,
245
części
wagowych
podqrzewa się do
oleju
oleju
wazelinowego,
3
części
wagowe
rzepakowego
(70%
substancji
aktywnej
200%
się
woda
o
do
Całość
i 7,0% SO3H). Wsad reaktora miesza się 2
godziny w temperaturze 50°C, neutralizuje wodą amoniakalną
stosuje
trójetanoloaminy.
temperatury 40-50°C i wprowadza:250 części wagowych siarczanowanego
natłuszczania
temperaturze
(25%) do pH = 7,5. Produkt
białych boksów bydlęcych na wierzchy obuwia, w kąpieli:
55°C.
5,3%
środka
natłuszczającego do wagi skór struganych
czas natłuszczania 1 godzina, po tym dodaje się: 0,2% kwasu mrówkowego, czas około 15
minut do wyczerpania kąpieli natłuszczającej. Płukanie:200% wody o temperaturze 20°C,
czas 10 minut. Wypłukane skóry układa się na boczku do odleżenia.
P r z y k ł a d
dogarbowaniu
mrówczan
chromowym
sodowy,
VII.
1,5%
Natłuszczanie
neutralizuje
kwaśny
się
skór baranich typu napa na odzież. Skóry po
w kąpieli:
200% woda o temperaturze 35°C,
1%
węglan sodowy, czas 45-50 minut, pH kąpieli wyczerpanej
około 6. Natłuszczanie prowadzi się w świeżej kąpieli: 200% woda o temperaturze 55°C,
5% Roksol ST4-A, 2% schlorowany produkt przeestryfikowania łoju glikolem propylenowym
(przykład 1). Czas natłuszczania 45 minut, następnie wprowadza się 2% czarnego barwnika,
1,5%
wody
amoniakalnej
(25%),
czas
barwienia 40 minut.
Utrwalanie wybarwienia według
znanych sposobów. Skóry rozwiesza się do obcieknięcia, wygładza i suszy.
Zakład W ydawnictw UP RP. N akład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
297 Кб
Теги
pl157617b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа