close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157645B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12)
PO LSK A
OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 157645
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
U rzą d P a te n to w y
R z ecz y p o sp o litej P olskiej
280255
(51) IntCl5:
H01S 3/10
H01S 3/096
(22) Data zgłoszenia: 27.06.1989
(5
)Układ elektroniczny do synchronizacji zm ian napięcia
4
(73)
(43)
U praw n ion y z p a ten tu :
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego,
Warszawa, PL
Z głoszenie ogłoszono:
14.01.1991 B U P 01/91
(72)
T w órcy w ynalazku:
Ryszard Brzeziński, Warszawa, PL
Jan Piotrowski, Warszawa, PL
(45)
O u d zielen iu p a ten tu ogłoszono:
PL 157645
B1
30.06.1992 W U P 06/92
1.
(57)U k ład elektroniczny do synchronizacji zm ian
napięcia, utw orzony z tra n sfo rm a to ra zapłonow ego o
uzw ojeniu w tórnym obciążonym za po m o cą w łączonego
rów nolegle rezystora, k tórego to uzw ojenia pierw sza
k o ńców ka jest połączona z pierw szą k o ń ców k ą pierwszego rezystora kolektorow ego i z pierw szą elek tro d ą
pierw szego k o n d en sa to ra , i z em iterem pierw szego tra n zystora law inow ego, i z pierw szą k o ńców ką pierw szego
rezystora polaryzującego, a d ru g a k o ńców ka tego uzw ojenia jest połączona z an o d ą pierwszej d io d y p ro sto w n iczej, której k a to d a jest p o łącz o n a z d ru g ą koń có w k ą
pierw szego rezystora polaryzującego i z bazą pierw szego
tran zy sto ra law inow ego, zaś k o lek to r pierw szego tran zy sto ra law inow ego jest p ołączony z d ru g ą k ońców ką
pierw szego rezystora kolektorow ego i d ru g ą elek tro d ą
pierw szego k o n d e n sato ra , i z em iterem d rugiego tran z y sto ra law inow ego, i z pierw szą końców ką dru g ieg o rezysto ra kolekto ro w eg o , i z pierw szą elek tro d ą drugiego
k o n d e n sa to ra , i z pierw szą k ońców ką dru g ieg o rezystora
polaryzującego. N ato m iast d ru g a k ońców ka drugiego
rezystora polaryzującego jest połączona z bazą drugiego
tran zy sto ra law inow ego, zaś k o lek to r d rugiego tran zy sto ra law inow ego jest p o łączony z d ru g ą k o ń có w k ą d ru giego rezysto ra kolek to ro w eg o i z d ru g ą e le k tro d ą d ru giego k o n d en sa to ra , i z em iterem trzeciego tran z y sto ra
law inow ego, i z pierw szą końców ką trzeciego rezystora
polaryzującego, i z pierw szą końców ką trzecieg o ..........
Fig.1
UKŁA D ELEKTRONICZNY D O S Y N CHRONIZACJI ZMI A N NAPIĘCIA
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Układ e l e k t r o n i c z n y do s y n chronizacji zmian napięcia, utworzony z tran s f o r m a tora zapłonowego o uzwojeniu wtórnym obciążonym za pomocą w ł ą c z o n e g o równolegle rezystora,
którego to uzwojenia pierwsza końcówka jest p o ł ą czona z p i e r w s z ą końc ó w k ą pierwszego
rezystora kolekt o r o w e g o i z pierwszą e l e k t r o d ą pierwszego k o n d e n s a t o r a i z emiterem p i e r w s z e go tranzystora l a winowego i z pierwszą k o ń c ó w k ą pierwszego rezystora polaryzującego, a druga
końcówka tego uzwojenia j est p o ł ą czona z a n o d ą pierwszej dio d y prostowniczej, której katoda
j est połą czona z drugą końcówką pierwszego rezystora pol a r y z u j ą c e g o i z bazą pierwszego
tranzystora lawinowego, zaś kolektor pierwszego tranzystora lawi n o w e g o jest połączony z
drugą końcówką pier w s z e g o rezystora kole k t o r o w e g o i z drugą e l e k t r o d ą pierwszego k o n d e n s a tora i z emiterem dr u g i e g o tranzystora lawinowego i z pierwszą końcówką drugiego rezystora
kolektorowego i z pierwszą elektrodą drugiego kondensatora i z pierwszą końcówką drugiego
rezystora polaryzującego. Natomiast druga końcówka drugiego rezystora polaryzującego j est
połączona z bazę d rugiego tranzystora lawinowego, zaś k o lektor dru g i e g o tranzystora l a w i n o wego jest połą czo n y z drugą końcówką drugiego rezystora k o l e k t o r o w e g o i z drugą e l e k t r o d ą
drugiego kondensatora i z emiterem trzeciego tranzystora l a winowego i z pierwszą końcówką
trzeciego rezystora p o l aryzującego i z p ierwszą końcówkę trzeciego rezystora kolektorowego i
z pierwszą e l e k t r o d ą trzeciego kondensatora, zaś druga końcówka trzeciego rezystora p o l a r y z u jącego j est połączona z bazą trzeciego tranzystora lawinowego, natomiast kolektor trzeciego
tranzystora lawinowego j est połączony z drugą końcówką trzeciego rezystora kolektorowego i z
drugą elektrodę trzeciego kondensatora i tak dalej. E m iter ostat n i e g o tranzystora lawinowego
j est połączony z p i e r w s z ą końcówką ostatniego rezystora p o l a r y z u j ą c e g o i z pierwszą końcówką
ostatniego rezystora kolektorowego i z pierwszą elektrodą o s t a t n i e g o kondensatora, z a ś druga
końcówka ostatniego rezystora polaryzującego Jest połączona z bazę ostatniego tranzystora
lawinowego, a kolektor ostatniego tranzystora lawinowego j est p o ł ą czony z drugą końcówką
ostatniego rezystora kolektorowego i z drugą e l e k t r o d ą o s tatniego kondensatora. Poza tym
kolektor pierwszego tranzystora lawinowego i emitery oraz k o l e ktory tranzystorów lawinowych
drugiego,
trzeciego i tak dalej i o s tatniego s ą połączone w y b i o r c z o z pierwszą końcówką r e z y s -
tora szeregowego, a druga końcówka rezystora szeregowego j est p o ł ą czona z dodatnim biegunem
źródła wysokiego napięcia zasilania, z n a m i e n n y
tym,
że emiter pierwszego tranzys-
tora lawinowego / T 1/ j est p o ł ączony z pierwszą końcówką rezystora emiterowego / R 0/ i z p i e r w szym końcem trzeciej
linii długiej / L 3/, a drugi koniec trzeciej
linii długiej / L 3/ jest p o ł ą -
czony z pierwszą końcówką trzeciego rezystora dopasow u j ą c e g o / R 2n+3/ i z pierwszą elektrodą
pierwszego elementu e lektrooptycznego /KP-1/, zaś druga elektroda p i e r w s z ego elementu e l ektrooptycznego / K P - 1 / jest połączona z p i e r w s z ą końcówką rezystora szeregowego / K 2n + 4
/ przez to
druga elektroda pier w s z e g o elementu e lektrooptycznego / K P - 1 / połączona jest wybiorczo z k o l e k torem pierwszego tranzystora lawinowego / T 1/ i z emiterami oraz kolektorami tranzystorów l a w i n o wych / T 2 , T 3 ... T n/ drugiego, trzeciego i tak dalej i ostatniego, przy czym druga końcówka
rezystora emiterowego / R 0/ i druga końcówka trzeciego rezystora dopasowującego / R 2 n+ 3 / są p o ł ą czone z punktem o potencjale odniesienia.
2.
Układ według z a s t r z . 1 , z n a m i e n n y
tym,
że kolektor pierwszego tranzystora
lawinowego / T 1/ i e m i t e r y oraz kolektory t r anzystorów lawinowych / T 2 , T 3 ... Tn/ drugiego,
trzeciego i tak dalej
i ostatniego są połączone wybio r c z o z punktem połączenia pierwszej k o ń -
cówki pierwszego rezystora dopasowującego / R 2n+1/
i pierwszej końcówki drugiego rezystora d o p a -
sowującego / R2 n+2/, przy czym druga końcówka d r ugiego rezystora d o p a s o w u j ą cego / R2n+2/ jest
połączona z pierwszym końcem pierwszej linii długiej / L 1/, a druga końcówka pierwszego r e zystora dopasowującego / R 2 n + 1/ jest połączona z pierwszym końcem drugiej
drugi koniec pierwszej
linii długiej / L 2/, zaś
linii długiej / 11 / j est połączony z p i e r w s z ą elektrodą drugiego elementu
3
157 645
e l e ktrooptyczne g o /KP-2/, natomiast drugi koniec drugiej linii długiej / L 2/ jest połączony
z drugą elektrodą drugiego elementu e lektrooptycznego /KP-2/.
3.
Uk ł a d e lektroniczny do synchronizacji zmian napięcia, u t w o rzony z transformatora
zapłonowego o uzwojeniu wtórnym obciążonym za pomocą w ł ączonego równolegle rezystora,
którego to uzwo j e n i a pierwsza końcówka j est połączona z pierwszą końcówką p i e r w s z e g o rezystora kolektorow e g o i z pierwszą e lektrodą pierwszego kondensatora i z em i t e r e m pierwszego
tranzystora lawinowego i z pierwszą końc ó w k ą pierwszego rezystora polary z u j ą c e g o , a druga
końcówka tego uzwojenia Jest połączona z anodą pierwszej diody prostowniczej, której katoda
j est połączona z drugą końcówką pierwszego rezystora polaryzującego i z b a z ą pierwszego
tranzystora lawinowego, zaś kolektor pierwszego tranzystora lawinowego jest p o ł ą c z o n y z drugą końcówką pie r w s z e g o rezystora kolektorowego i z drugą elektrodą pierw s z e g o kondensatora
i z emiterem dru g i e g o tranzystora lawinowego i z pierwszą końcówką dru g i e g o rezystora ko lektorowego i z pierwszą e l ektrodą drugiego kondensatora i z pierwszą k o ń c ó w k ą d r u g i e g o rezystora pola ryzującego, natomiast druga końcówka d r ugiego rezystora p o l a r y z u j ą cego połączona
j est z bazą dru g i e g o tranzystora lawinowego, zaś kolektor drugiego t r a n zystora lawinowego
jest połączony z d r u g ą końcówką drugiego rezystora kolektorowego i z d r u g ą e l e k t r o d ą drugiego
kondensatora i tak dalej i emiter ostatniego tranzystora lawinowego jest p o ł ą c z o n y z pierwszą
końcówkę ostat n i e g o rezystora p o l a r y z u jącego i z p ierwszą końc ó w k ą osta t n i e g o rezystora kolektorowego i z p i e r w s z ą e lektrodą ostatniego kondensatora, zaś druga końcówka ostat n i e g o rezystora po la ryzują cego j est połączona z bazę ostatniego tranzystora lawinowego, a kolektor ostatniego tranzystora lawinowego j est połączony z d rugą końcówką ostatniego r e z y stora kolektorowego i z drugą elekt r o d ą ostatniego kondensatora. Ponadto kolektor pierwszego tranzystora
lawinowego i e m i t e r y oraz kolektory tranzystorów lawinowych drugiego i tak dalej i ostatniego
są połączone wy b i o r c z o z pierwszą końcówką rezystora szeregowego, którego druga końcówka
jest połączona z dodatnim biegunem źródła wysokiego napięcia zasilania, z n a m i e n n y
tym,
że emite r pierwszego tranzystora lawinowego / T 1'/ jest połączony z p i erwszą końcówką
rezystora emit e r o w e g o /R0'/ i z pierwszym końcem trzeciej linii długiej / L 3'/ , a drugi koniec
trzeciej linii długiej / L 3'/ j est połączony z siatką sterują cą krytronu / K 1'/ . P o n a d t o anoda
krytronu / K 1
' / j est połączona z dodatnim biegunem / + W N / źródła wysokiego nap i ę c i a zasilania
i z pierwszą e l e k t r o d ą trzeciego elementu elektrooptycznego / K P - 3 '/ . Poza tym pierwsza e lektroda pierwszego elementu elektrooptycznego / K P - 1'/ jest p o ł ą czona z p ie r w s z ą k o ń c ó w k ą trzeciego rezystora d o p a s o w u j ącego / R ' 2 n + 3 / , d ruga elektroda pie rwszego elementu e l e k t r o o p t ycznego / K P - 1'/ j est p o ł ą czona z pierwszą końcówką rezystora s z e regowego / R ' 2 + 4 / , a p r z e z to
j est
ona p o ł ą cz o n a wybiorczo z kolektorem pierwszego tranzystora lawinowego / T 1'/ i z emite-
rami oraz kolek t o r a m i tranzystorów lawinowych / T 2' ... T n'/ drugiego i tak dalej
i ostatniego,
p rzy czym druga końcówka rezystora emiterowego / R 0'/ i katoda krytronu / K 1'/ i druga elektroda
trzeciego eleme n t u elektrooptycznego / K P - 3 '/ i druga końcówka trzeciego rezystora dopasowującego / R'2 n+ 3 /
p o ł ą czone z punktem o potencjale o d n i e s i e n i a .
4. Układ według zastrz.3, z n a m i e n n y
tym,
ż e kolektor pier w s z e g o tranzys-
tora lawinowego / T 1'/ i emitery oraz kolektory tranzystorów lawinowych / T 2' ... Tn'/ drugiego i
tak dalej i ost a t n i e g o są połączone wybiorczo z punktem połączenia pierwszej końcówki p i erwszego rezystora d o p a s o w u j ą c e g o / R '2n+1/
i p ierwszej końcówki drugiego rezystora dopasowującego
/ R'2 n+ 2 / , przy czym druga końcówka drugiego rezystora dopasowującego / R '2n+2/ j e s t połączona z
pierwszym końcem pierwszej linii długiej / L 1'/, a druga końcówka pierwszego rezystora d opasowującego /R'2 n + 1/ jest p ołą czona z pierwszym końcem drugiej linii długiej / L 2'/, zaś drugi koniec
pierwszej
linii długiej / L1'/ jest połą czony z pierwszą elektrodą drugiego el e m e n t u elektro-
o p tycznego / K P - 2 '
/ , natomiast drugi koniec drugiej linii długiej / L 2'/ j est p o ł ą czony z drugą
e l e k t r o d ą d r u g i e g o elementu elektrooptycznego / K P - 2 '
/,
5 . Ukł a d e l e k t roniczny do synchronizacji zmian napięcia, u t w o r z o n y z transformatora
zapłonowego o uz w o jeniu w t ó rnym obciążonym za pomocą w ł ączonego równolegle rezystora, którego
to uzwojenia pie r w s z a końcówka j est p o ł ą czona z kolektorem pierwszego tra n z y s t o r a lawinowego
i z p ierwszą końcówką p i erwszego rezystora emiterowego i z p ierwszą e l e k t r o d ą p i erwszego
4
157 645
rezystora emiterowego i z pierwszą el e kt r o d ą pierwszego kondensatora, a druga końcówka tego
uzwojenia j est połączona z a nodą pierwszej diody prostowniczej, której katoda jest połą czona z emiterem pierwszego tranzystora lawinowego i z p i e r w s z ą końcówką p i e r w s z e g o rezystora
p o l a r y z u j ącego i z drugą końcówką p i erwszego rezystora emi t e r o w e g o i z d r u g ą el e k t r o d ą
pierwszego kondensatora i z kolektorem drugiego tranzystora lawinowego i z pierwszą końc ówką
drugiego rezystora emiterowego i z pier w s z ą elektrodą d r ugiego kondensatora, a emiter d r ugiego tranzystora lawinowego j est p o ł ączony z pierwsza k o ń c ó w k ą drugiego rezystora polaryzuj ą cego i z d rug ą końcówką drugiego rezystora emiterowego i z d r u g ą e l e k t r o d ą drugiego k o ndensatora, zaś baza drugiego tranzystora lawinowego jest p o ł ą czona z d r u g ą k o ń c ó w k ą drugiego
rezystora polar y z u j ącego. Ponadto emiter drugiego tranzystora lawinowego j est p o ł ączony z
kolektorem trzeciego tranzystora lawinowego i z p i e rwszą k o ń c ó w k ą trzeciego rezystora e m i t e r o weg o i z pierws z ą elektrodą trzeciego kondensatora, a e miter trzeciego tranzystora lawinowego
jest połączony z pierwszą końc ó w k ą trzeciego rezystora p o l a r y z u j ą cego i z d r u g ą końc ó w k ą trzeciego rezystora emiterowego i z drugą e lektrodą trzeciego kondensatora, zaś beza trzeciego
tranzystora lawinowego jest połą czona z d r u g a końcówką trzeciego rezystora p o l a ryzują cego i
tak dalej i kolektor ostatnie og tranzystora lawinowego j est p o ł ą czony z p i e r w s z ą końcówką
ostatniego rezystora emiterowego i z p i e r w s z ą elektrodą osta t n i e g o kondensatora, a emiter
ostatniego tranzystora lawinowego jest p o ł ą czony z pier w s z ą końc ó w k ą o s tatniego rezystora p o l a ryzują cego i z d r u g ą końcówką ostatniego rezystora e m i t e rowego i z d r u g ą e l e k t r o d ą ostatniego
kondensatora, zaś baza ostatniego tranzystora lawinowego jest połą czona z d r u g ą k o ń c ó w k ą
ostatniego rezystora polaryzują cego. Poza tym emiter d r ugiego tranzystora lawinowego i kolektory oraz emitery tranzystorów lawinowych trzeciego i tak dalej i o s tatniego są połą czone w y biorczo z p i erw s z ą końcówką rezystora szeregowego, którego druga końcówka j est połą czona z
ujemnym biegunem źródła wysokiego napięcia zasilania, z n a m i e n n y
tym,
że kolektor
pierwszego tranzystora lawinowego / T 1''/ j est połą czony z p i e r w s z ą końc ó w k ą rezystora k o l ektorowego / R0''/ i z pierwszym końcem szóstej
linii długiej / L 6'/, której pierwsza część j est połą -
czona z pierwszą elektrodą trzeciego elementu elektrooptycznego / K P - 3 ''/ , a druga część j est
p o ł ą czone z drugą elektrodą trzeciego elementu e lektrooptycznego / K P - 3 ''/ , zaś koniec tej linii
/ L 6''/ j est nieo b c i ą ż o n y , natomiast pierwsza elektroda pier w s z e g o elementu e lektrooptycznego
/ K P - 1''/ jest p o ł ą czona z pierwszym końcem czwartej linii długiej / L 4''/ , a drugi koniec c z w a r tej linii długiej / L 4''/ jest połą czony z pierwszą k o ń c ó w k ą rezystora s z e r e gowego / R''2n+4/ i
przez to jest on p o ł ą czony w y b i orczo z e m i terem drugiego tranzystora l a w i n o w e go / T 2'' / i z
kolektorami oraz emiterami tranzys torów lawinowych / T 3'', ... T n''/ trzeciego i tak dalej i
ostatniego, przy czym druga końcówka re z y s t o r a kolektorowego / R0''/ i druga elektroda p i e r w s z e go elementu elektrooptycznego / K P - 1 " / są p o ł ą czone z punktem o potencjale odniesienia.
6.
Układ według zastrz.5, z n a m i e n n y
tym,
że kolektor pierwszego tranzysto-
ra lawinowego / T 1''/ j est połącz o n y z pierwszym końcem pią tej linii długiej / L 5''/ a drugi
koniec pią tej linii długiej j est p o ł ą czony z pierwszą e l e k t r o d ą drugiego elementu e l e k t r o o ptycznego / K P - 2 " / , zaś druga elektroda drugiego elementu e l e k t r ooptycznego /KP- 2 " / j est połą czona z punktem o potencjale odniesienia.
* * *
Przedmiotem wynalazku j est układ elektroniczny do synchronizacji zmian napięcia,
utworzony z tranzystorów lawinowych i elementów elektrooptycznych stosowanych w technice laserowej .
Dotychczas w technice laserowej generację impulsów laserowych nanosekundowych lub
subnanosekundowych realizuje się poprzez szybką zmi a n a napięcia na elementach e l e k t r o o p t ycznych. Jako elementy elektrooptyczne zwykle są stosowane komórki Pockels'a lub komórki Kerra.
Natomiast do prz e łą czania napięcia są stosowane isk i e r n i k i , krytrony i stosy tranzystorów
157 645
5
lawinowych. Zwy k l e w u k ładzie laserowym stosuje się kilka e l e m e n t ó w e l e k t r o o p t y c z n y c h .
P r z y wytwarzaniu i m pulsów laserowych, szczególnie j e d n o c z e ś n i e w kilku rezonatorach l a s e rowych lub w jednym rezonatorze laserowym met o d ą s a m o i n i e k c j i , potrzebna jest d o k ł a d n o ś ć
synchronizacji zmian n a pięcia na elementach e l e k t r o o p t y c z n y c h rzędu kilku nanosekund.
W tym celu stoso w a n e s t o s y tranzystorów lawinowych, p r a c u j ą c e w warunkach przebicia l a w i n o wego, opisane w A p p l i cd O ptics tom 17, nr 19, str. 3163, m a j ą możliwość regulacji poziomu
napięcia w zakresie k i l k u n a s t u procent od wartości n a p i ę c i a j akie w y n i k a z sumowania n a pięć na poszczeg ó l n y c h t r a n z y s t o r a c h . W ą s k i zakres r e g u l a c j i napięcia stosu l a winowego w y m a ga dobierania o d powiedniej
liczby tranzystorów, a b y uzys k a ć p o t r z e b n y zakres zmian n a pięcia
na konkretnym elemencie elektrooptycznym, przył ą c z o n y m do w y j ś c i a układu w y s o kiego napięcia,
które to wyjście j est połączone z tranzystorem l a w i nowym o n a jwyższym potencjale. J e dno w y j ście układu wys o k i e g o na p i ę c i a ogranicza z a stosowanie k o n k r e t n e g o stosu do w s p ó ł p r a c y j e d n o cześnie tylko z j ednym e l e m entem elektrooptycznym lub z kilk o m a e l ementami e l e k t r o o p t y c z n y m i ,
wyma g a j ą c y m i tego s a m e g o poziomu napięcia, p o ł ą c zonymi w s p o s ó b równoległy lub szeregowy.
Na każdym z p rz y ł ą c z o n y c h elementów można uzyskać z mianę na p i ę c i a tylko w ustalonym zakresie,
natomiast s y n c h r o n i z a c j ę zmian napięcia na p o s zczególnych e l ementach e lektrooptycznych u z y s k u je się poprzez zmianę dłu g o ś c i linii długich, łączących element e lektrooptyczny z w y j ś c i e m
stosu tranzystorów lawinowych.
W układach laserowych, w których j ako p r z e ł ą c z n i k i w y s o k i e g o napięcia są stosowane
krytrony, uzyskuje się d u ż y zakres regulacji zmian n a p i ęcia, lecz poważnym utrudnieniem jest
konieczność ster o w a n i a krytronu dodatnim impulsem e l e k t r y c z n y m o amplitudzie powyżej
1
kv 1 o
czasie narastania rzędu kilku n a n o s e k u n d . W dotychczas st o s o w a n y c h układach w y z w a l a n i a k r y tronu są używane tranzystory, pracujące w reź imie lawin o w y m tworzące układ Marxa, lub są u ż y wane tranzystory p o ł ą c z o n e w stos lawinowy, zasilany n a p i ę c i e m o polaryzacji ujemnej, p rzy
czym tranzystory te są połączone wyjściem z siatką kr y t r o n u poprzez kondensator. S y n c h r o n i z a cję zmień napięcia na elementach elektrooptycznych, z a s i l a n y c h napięciem o różnych w a r t o ś ciach i kluczowanych za pomocą krytronu, realizuje się p o p r z e z podanie impulsów w y z w a l a j ących
na siatki krytronów, które to impulsy są generowane z j e d n e g o lub z kilku układów tranzy storów
lawinowych. W a d ą takiego układu j es t ograniczona d o k ł a d n o ś ć synchronizacji, gdyż każdy z
krytronów c h a r a k t e r y z u j e się własną, niepowtarzalną b e z w ł a d n o ś c i ą zadziałania.
Układ e l e k t r o n i c z n y do synchronizacji zmian napięcia, u t w o rzony z transformatora z a p ł o nowego o uzwojeniu w t ó r n y m obciążonym za pomocą w ł ą c z o n e g o równolegle rezystora, którego to
uzwojenia pierwsza koń c ó w k a j est połączona z pierwszą koń c ó w k ą pierwszego rezystora k o l e k t o r o w ego i z pierwszą elekt r o d ą pierwszego kondensatora i z emi t e r e m pierwszego tranzystora l a w i nowego i z pierwszą k ońcówką pie rwszego rezystora p o l a r y z u j ą c e g o , a druga końcówka tego u z w o jenia j est połączona z anodą diody prostowniczej, której
katoda j est połączona z drugą k o ń -
cówką pierwszego rezystora polaryzującego i z bazą p i e r w s z e g o tranzystora lawinowego ma p o n a d to następujące p o łączenia elementów. Kolektor p i erwszego tranzystora lawinowego jest p o ł ączony
z drugą końcówką p i e r w s z e g o rezystora kolektorowego i z drugą elektrodą pierwszego k o n d e n s a tora i z emiterem d r u g i e g o tranzystora lawinowego i z p i e r w s z ą końcówką drugiego rezystora
kol ektorowego i z pie r w s z ą elektrodą drugiego konde n s a t o r a i z pierwszą końcówką drugiego
rezystora polary z u j ą c e g o . D ruga końcówka drugiego r e z y stora pol a r y z u j ą c e g o jest połączona z
bazą drugiego tr a n z y s t o r a lawinowego. Kolektor d r ugiego tranzystora lawinowego jest p o ł ą czony
z drugą końcówką d r u g i e g o rezystora kolektorowego i z drugą elektrodą drugiego kondensatora
i z emiterem trzeciego tranzystora lawinowego i z p i erwszą końcówką trzeciego rezystora p o l a ryzującego i z pierwszą końcówką trzeciego rezystora k o l e k t o r o w e g o i z pierwszą elektrodą
trzeciego k o n d e n s e t o r a . D ruga końcówka trzeciego r e z y s t o r a pol a r y z u j ą c e g o j est połączona z
bazą trzeciego t r a n z ystora lawinowego. Kolektor trzeciego tranzystora lawinowego j est p o ł ą c z o ny z drugą końcówką trzeciego rezystora kolektorowego i z drugą elektrodą trzeciego k o n d e n s a tora i tak dalej
i e m i t e r ostatniego tranzystora lawi n o w e g o j est połączony z pierwszą k o ń c ó w -
ką ostatniego rezystora polaryzującego i z pierwszą k o ń c ó w k ą o s tatniego rezystora k o l e k t o r o w e g o i z pierwszą e l e k t r o d ą ostatniego kondensatora. D ruga k o ńcówka ostatniego rezystora
p o l aryzującego j est p o ł ą c z o n a z bazą ostatniego tranzystora lawinowego. Kolektor ostatniego
tranzystora lawi n o w e g o jest połączony z drugą końcówką o s t a t n i e g o rezystora kolektorowego i
157 645
6
z d r u g ą elektrodą ostatniego kond e n s a t o r a . Kol e k t o r pierwszego tranzystora l a winowego i
eu i t e r y oraz kolektory tranzystorów l a winowych drugiego, trzeciego i tak dalej
i osta t n iego
s ą p o ł ą czone wybiorczo z pierwszą k o ń c ó w k ą rezystora szeregowego. Druga koń c ó w k a rezystora
sze regowego jest połą czona z do d a t n i m bie g u n e m źródła wysokiego napięcia z a silanie. P r z y
tym układ według wynalazku cha r a k t e r y z u j e się nas t ę p u j ą cymi środkami technicznymi i ich
funkcjonalnym połą czeniem . E miter p i e r w s z e g o tranzystora lawinowego j est p o ł ą czo n y z p i e r w s z ą k ońcówką rezystora emiterowego i z p i e r w s z y m końcem trzeciej linii d ł u g i e j . Dr u g i koniec trzeciej linii długiej j est p o ł ą cz o n y z p i e r w s z ą końcówką trzeciego rezystora d o p a sowuj ą cego i z pierwszą elektrodą p i e r w s z e g o e lementu elektrooptycznego. Druga e l e k troda p i e r w sze go elementu elektrooptycznego j est p o ł ączona z pierwszą końcówką rezystora szeregowego,
a przez to druga elektroda p i erwszego e l ementu elektrooptycznego jest połą czona w y b i o r c z o
z kolektorem pierwszego tranzystora lawi n o w e g o i z emiterami oraz kolektorami tranzy s t o rów
lawinowych drugiego, trzeciego i tak dalej
i ostatniego. Druga końcówka rezystora e m i t e r o -
w e g o i druga końcówka trze ciego rezystora d o p a s o w u j ą cego są połą czone z punktem o poten cjale
odniesienia. Kolektor pierwszego t r a n zystora lawinowego i emitery oraz k o l e k t o r y t r a n z y s t o rów lawinowych drugiego, trzeciego i tak dalej i ostatniego są połą czone w y b i o r c z o z punktem
p o ł ą czenia pierwszej końcówki p i e r w s z e g o rezystora dopasowują cego i pierwszej k o ńcówki d r u g i e g o rezystora dopasowują c ego. Dr u g a ko ń c ó w k a drugiego rezystora d o p a s o w u j ą cego jest połą czon a z pierwszym końcem pierwszej linii długiej. Druga końcówka pierwszego rezystora d o p a s o w u j ą cego jest połą czona z pierwszym końcem drugiej
linii długiej. Drugi koniec pierwszej
linii długiej j est połą czony z p i e r w s z ą e l e k t r o d a drugiego elementu e l e k t r o o p t y c z n e g o. Drugi
ko niec drugiej linii długiej j est p o ł ą czony z d r u g ą elektroda drugiego elementu e l e k t r o optycznego.
Pierwszy alternatywny układ e l e k t r o n i c z n y do synchronizacji zmian napięcia, u t w orzony
z transformatora zapłonowego o uzwoj e n iu w t ó r n y m o bciążonym za pomocą w ł ą czonego równolegle
rezystora, którego to uzwojenia pi e r w s za k o ńcówka j est połą czona z pier w s z a k o ń c ó w k ą p i e r w s z e go rezystora kole ktorowego i z p i e r w s z ą e l e k t r o d ą pierwszego kondensatora i z emiterem
pierwszego tranzystora lawinowego i z p i e r w s z ą końc ó w k ą pierwszego rezystora p o l a r y z u j ą cego,
a druga końcówka tego uzwojen i a j est p o ł ą czona z a nodą pierwszej diody prostowniczej, której
katoda jest połą czona z d rugą k o ń c ó w k ą pier w s z e g o rezystora polaryzują cego i z bazą p i e r w sze g o tranzystora lawinowego, ma ponadto n a s t ę p u j ą ce połą czenia elementów. Ko l e k t o r p i e r w s z e go tranzystora lawinowego j est p o ł a cz o ny z d r u g ą końcówką pierwszego rezystora k o l e k torowego
i z dru g ą elektrodą pierwszego k o n d e n s a t o r a i z emiterem drugiego tranzystora lawi n o w e g o i
z p i e r w s z ą końcówką drugiego rezystora kolek t o r o w e g o i z pierwszą el e k t r o d ą drugiego k o n d e n satora i z pierwszą końcówką dru g i e g o rezystora polaryzują cego. Druga końcówka dru g i e g o
rezystora polaryzującego j e s t p o ł ą czona z b a z ą drugiego tranzystora lawinowego. Kol e k t o r
d r u g i e g o tranzystora lawinowego j est p o ł ą czo n y z drugę końcówką drugiego rezystora k o l e k t o rowego i z drugą elektrodą drugiego k o n d e n s a t o r a i tak dalej i emiter osta t n i e g o tranzystora
l a winowego j est p o ł ączony z p i e r w s z ą k o ń c ó w k ą ostatniego rezystora p o l a r y z u j ą cego i z p i e r w szą ko ń c ó w k ą ostatniego rezystora k o l e k t o r o w e g o i z pierwszą elektrodą ostatniego k o n d e n s a tora. Druga końcówka osta tniego rezystora p o l a r y z u j ą cego j est połączona z b a z ą o s tatniego
tranzystora lawinowego. Kolektor o s t a t n i e g o tranzystora lawinowego j est p o ł ą czony z d r u g ą
k o ń c ó w k ą ostatn i ego rezystora k o l e k t o r o w e g o i z d r u g ą elektrodą ostatniego kondensatora.
Ko l e k t o r pierwszego tranzystora lawi n o w e g o i emitery oraz kolektory tranzystorów lawinowych
dr u g i e g o i tak dalej i osta tniego s ą p oł ą czone wybiorczo z pierwszą końc ó w k ą rezystora s ze r e gowego. Druga końcówka rezystora s z e r e g o w e g o j est połą czona z dodatnim biegunem ź ródła w y s o kiego napięcia zasilania. Przy tym pie r w s z y alter n a t y w n y układ według wynalazku c h a r a k t e r y zuje się następują cymi środkami t e c h n i c z n y m i i ich funkcjonalnym po łą c z e n iem. E m i t e r p i e r w szego tranzystora lawinowego j est p o ł ą czony z pier w s z ą końcówką rezystora emi t e r o w e g o i z
pierwszym końcem trzeciej linii d ługiej, a drugi koniec trzeciej linii długiej j est p o ł ącz ony z siatką sterują cą krytronu. A n o d a kry t r o n u j est połączona z dodatnim biegunem źródła
wy s o k i e g o napięcia zasilania i z p i e r w s z ą e l e k t r o d trzeciego elementu elektroop t y c z n e g o.
Pi e r w s z a elektroda pierwszego e l e m e n t u elektroo p t y c z n e g o j est połączona z p i e r w s z ą k o ń c ó w k ą
trzeciego rezystora dopasowującego. D r u g a elekt r o d a pierwszego elementu e l e k t r o o p t y c z n e g o
157 645
7
jest połą czcna z pierwszą k o ń c ó w k ą rezystora szeregowego, a przez to jest ona p o ł ą czona
wybiorczo z ko lektorem p i erwszego tranzystora lawinowego i z e m i t erami oraz kolektorami
tranzystorów lawinowych drugiego i tak dalej i ostatniego. D ruga końcówka rezystora e m i t e rowego i katoda krytronu i druga elektroda trzeciego e l e m e n t u e l e k t r o o p t y c z n e g o i druga
końcówka trzeciego rezystora d o p asowującego są połączone z punk t e m o potencjale odniesienia.
Kolektor pierwszego tranzystora lawinowego i emitery oraz k o l e k t o r y tranzystorów lawinowych
drugiego i tak dalej i ostatniego są połączone wybiorczo z punk t e m połączenia pierwszej
końcówki pierwszego rezystora dopasowującego i pierwszej k o ń c ó w k i d r ugiego rezystora d o p a s o wującego. Druga końcówka drugiego rezystora dopasowującego Jest połączona z pierwszym końcem
pierwszej linii długiej. Druga końcówka pierwszego rezys t o r a do p a s o w u j ą c e g o j est połączona
z pierwszym końcem drugiej linii długiej. Drugi koniec pierwszej
linii długiej j est p o ł ą c z o -
ny z pierwszą elektrodą drugiego elementu e l e k t r o o p t y o z n e g o . D r u g i koniec drugiej linii
długiej j est po ł ą czony z drugą elektrodą drugiego e l e m e ntu e l e k t r o o p t y c z n e g o. Drugi a l t e r n a tywny układ e l e k t r o n i c z n y do synchronizacji zmian napięcia, u t w o r z o n y z transformatora z a płonowego o uzwojeniu wtór n y m o b ciążonym za pomocą w ł ą c z o n e g o równolegle rezystora, którego
to uzwojenia pierwsza końcówka j est połączona z kolektorem p i e r w s z e g o tranzystora lawinowego
i z pierwszą końcówką p i erwszego rezystora emiterowego i z p i erwszą elektrodę pierwszego
kondensatora, a druga końcówka tego uzwojenia Jest p o ł ą c z o n a z anodę pierwszej diody p r o s t o w niczej, której katoda j est połą czona z emiterem pierwszego tranzystora lawinowego i z p ie r w szą końcówką rezystora p o l a ryzują cego i z drugą końcówką p i e r w s z e g o rezystora emiterowego i
z dru g ą elektrodą p i erwszego kondensatora i z kolektorem d r u g i e g o tranzystora lawinowego i
z pierwszą końcówką d r ugiego rezystora emiterowego i z p i e r w s z ą e l e k t r o d ą drugiego k o n d ensatora, ma ponadto następujące p o ł ą czenia elementów. E m i t e r d r u g i e g o tranzystora lawinowego
j est połączony z pierwszą k o ń c ó w k ą drugiego rezystora p o l a r y z u j ącego i z d r u g ą k o ń cówką d r u giego rezystora emiterowego i z d r u g ą elektrodą drugiego kond e n s a t o r a . Baza drugiego tranzystora lawinowego jest połą czona z drugą końcówką dru g i e g o rezystora p o l e r y z u j ą cego. E miter
drugiego tranzystora lawinowego j est połą czony z kolektorem trzeciego tranzystora lawinowego
i z pierwszą końc ó w k ą trzeciego rezystora emiterowego i z p i e r w s z ą elektrodę trzeciego ko n d e n satora, Emiter trzeciego tranzystora lawinowego jest p o ł ą c z o n y z p ier w s z ą końcówką trzeciego
rezystora emiterowego i z d rugą elektrodą trzeciego k o n d e n s a t o r a . Baza trzeciego tranzystora
lawinowego jest połączona z drugą końcówką trzeciego r e z y s t o r a p o l a r y z u j ą cego i tak dalej i
kolektor ostatniego tranzystora lawinowego jest połą czony z p ie r w s z ą k o ń c ó w k ą ostatniego
rezystora emiterowego i z p ie r w s z ą elektrodą ostatniego k o n d e n s a t o r a . E m i t e r ostatniego tranzystora lawinowego jest p o ł ą czony z pie rwszą końcówką o s t a t n i e g o rezystora polar y z u j ą cego i
z drugę końcówką ostatniego rezystora emiterowego i z d r u g ą e l e k t r o d ą ostatniego kond e n s atora. Baza ostatniego tranzystora lawinowego j est połą czona z drugą końcówką ostatniego rezystora polaryzującego. Emiter dr u g i e g o tranzystora lawinowego i k o l e k t o r y oraz emitery tranzystorów lawinowych trzeciego i tak dalej
i ostatniego są p o ł ą c z o n e w y b i o r c z o z pierwszą k o ń c ó w -
ką rezystora szeregowego, którego druga końcówka jest p o ł ą czo n a z ujemnym biegunem źródła
wysokiego napięcia zasilania. P r z y tym drugi alternatywny u k ł a d według wynalazku c h a r a k t eryzuje się następują cymi środkami technicznymi i ich f u n k c jonalnym połączeniem. Kolektor p i e r w szego tranzystora l a winowego j est połączony z pierwszą k o ń c ó w k ą rezystora kolektorowego i z
pierwszym końcem szóstej
linii długiej, której pierwsza cz ę ś ć j est p o ł ą czona z pierwszą
elektrodą trzeciego elementu elektrooptycznego, a druga cz ę ś ć j est p o ł ą czona z d rugą e l e k t r o d ą trzeciego elementu elektrooptycznego, zaś koniec tej li n i i j est n i e o b c i ą ż o n y . Pierwsza
elektroda pierwszego elementu elektrooptycznego jest p o ł ą czo n a z pierwszym końcem czwartej
linii długiej. Drugi koniec czwartej
linii długiej j est p o ł ą c z o n y z p ie r w s z ą k o ń c ó w k ą re zys-
tora szeregowego i przez to j est on połączony wybiorczo z e m i t e r e m d rugiego tranzystora lawinowego i z kolektorami oraz e m i t erami tranzystorów l a winowych trzeciego i tak dalej
i ostat-
niego. Druga końcówka rezystora kolektorowego i druga e l e k t r o d a pierwszego elementu e l e k t r o optycznego są po ł ą czone z punktem o potencjale odniesienia. K o l e k t o r pierwszego tranzystora
lawinowego jest p o ł ą czony z p i e r wszym końcem pią tej linii dł u g i e j . Drugi koniec p i ą tej linii
długiej j est po ł ą c z o n y z pierwszą elektrodą drugiego e l e m e n t u elektroop t y c z n e g o. Druga e lektroda drugiego elementu e l e k t rooptycznego jest połączona z p u n k t e m o potencjale odniesienia.
8
157 645
Układy według wynalazku u m o ż l i w i a j ą synchronizację szybkich zmian napięcia o różnej
amplitudzie na elementach e l e k t r o o p t y c z n y c h , podłączonych do jednego z w y b r a n y c h wejść lub
do wyjścia bramki wysokiego napięcia. Szc z e g ó l n i e użyteczna jest możliwość zastosowania
układu według wynalazku do generacji impulsów laserowych m e t o d ą s a m o i n i e k c j i , gdyż układ
ten j est przystosowany do zdjęcia napięcia z j ednego elementu e lektrooptycznego i z s y n c h r o nizowania przyłożenia bramki wysokiego napięcia do innego lub do tego samego elementu elektrooptycznego.
Przedmiot wynalazku jest u w idoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia p o d s t a w o w y układ elektroniczny do s y n chronizacji zmian napięcia, f i g . 2 pierwszy altern a t y w n y układ
do synchronizacji zmian napięcia, a fig.3 drugi a l ternatywny układ do synchro n i z a c j i zmian
napięcia.
Podstawowy układ e l e k t roniczny do s y n chronizacji zmian napięcia j est utworzony
n a s t ę p u j ą co. Pi erwsza końcówka wtórnego uzwojenia transformatora zapłonowego, o b c i ą żonego
równolegle w ł ą czonym r e z y s t o r e m , jest połą czona z pier w s z ą końcówką rezystora emiterowego R 0 ,
z p ierwszą końcówką pierwszego rezystora p o l a r y z u j ą cego R n + 1
,
p ierwszą k o ń c ó w k ą pierwszego
rezystora kolektorowego R 1 , z pierwszą e l e k t r o d ą pierwszego kondensatora C 1 i z emiterem
pierwszego tranzystora lawinowego T 1 . Dr u g a końcówka w tórnego uzwojenia t r ansformatora z a p ł o no wego j est p o ł ączona z anodą dio d y prostowniczej D 1 , a katoda tej diody jest połą czona z
b a z ą pierwszego tranzystora lawinowego
i z d rugą końcówką pierwszego rezystora p o l a r y zują -
c ego R n + 1. Kolektor pierwszego tranzystora lawinowego
j est połą czony z d r u g ą k o ń c ó w k ą
pierwszego rezystora kolektorowego R 1 , z d r u g ą e l ektrodą pierwszego kondensatora C 1 , z
pierwszym zaciskiem wejściowym w e 1 , z p i e r w s z ą k o ń cówką drugiego rezystora p o l a r y z u j ą cego
R n+2
emitere m drugiego tranzystora lawinowego T 2 , z pierwszą końcówką drugiego rezys tora
,
kolektorowego R 2 , z p i e r w s z ą ele k t r o d ą dru g i e g o kondensatora C 2 , przy czym druga końcówka
drugiego rezystora polaryzują cego R n +2 jest połą czona z b a z ą drugiego tranzystora lawinowego
T 2 . Kolektor drugiego tranzystora lawinowego T 2 j est połą czony z d rugą k o ń c ó w k ą drugiego
rezystora kolek t o r o w ego R 2 i z d r u g ą e l e k t r o d ą drugiego kondensatora C 2 . Pona d t o j est on połą czony z drugim zaciskiem w e jściowym w e 2 , z pier w s z ą końc ó w k ą trzeciego rezystora p o l a r y z u j ą c ego R n + 3 , z emiterem trzeciego tranzystora lawinowego T3 , z pierwszą k o ń cówką trzeciego
rezystora kolektorowego R 3 i z pierwszą e l e k t r o d ą trzeciego kondensatora C 3 . Druga końcówka
trzeciego rezystora polar y z u j ą cego R n+3 j est p o ł ą czona z b a z ą trzeciego tranzystora l awinow e g o T 3 . Kolektor trzeciego tranzystora l a winowego T 3 jest połą czony z drugą końcówką t rzeciego rezystora kolektorowego R 3 , z d r u g ą e l e k t r o d ą trzeciego kondensatora C 3 i z trzecim
zaciskiem wejściowym w e 3 , i tak dalej
i e m i t e r ostatniego tranzystora lawinowego T n j est połą -
c z o n y z przedostatnim zaciskiem w e jściowym w e n - 1 z pier w s z ą końcówką ostatniego rezystora
p o l a r y z u j ącego R 2 n , z p i e r w s z ą końc ó w k ą osta t n i e g o rezystora kolektorowego R n i z p i e r w s zą
e lektrodę ostatniego kondensatora C n . Baza ostatniego tranzystora lawinowego T n j est połą c z o na z d rugą k ońc ó w k ą ostatniego rezystora p o l a r y z u j ą cego R 2 n
Kolektor ostatniego tranzystora
.
lawinowego T n j est połą czony z d r u g ą k o ń c ó w k ą ostatniego rezystora kolektorowego R n , z d r u g ą
e l e k t r o d ą ostatniego kondensatora Cn i z ostatnim zaciskiem wejściowym w e n . Punkt połą c z e n ia
pierwszej końcówki pierwszego rezystora d o p a s o w u j ą cego R 2 n + 1 i
p ie rwszej końcówki drugiego
rezystora dopas o w u j ącego R 2 n + 2 j e s t p o ł ą c z o n y wybiorczo z kolektorem pierwszego tranzystora
l a winowego T 1 i z emiterami oraz k o l e ktorami tranzystorów lawinowych T2 , T 3 , ... T n drugiego,
trzeciego i tak d a l ej i ostatniego. Druga końcówka drugiego rezystora d o p a s o w u j ą cego R 2n+2
j est połą czona z pierwszym końcem pierwszej
pierwszej linii długiej
linii długiej L 1 , przy czym drugi koniec
jest połą czony z p i e rwszą el e k t r o d ą drugiego elementu elektro-
o p tycznego KP-2. Druga końcówka pierwszego rezystora dopas o w u j ąc ego R 2 n + 1 j est połą czona z
p ierwszym końcem drugiej linii długiej L 2 , przy czym drugi koniec drugiej linii długiej L 2
j est połą czony z d r u g ą e l e k t r o d ą drugiego elementu elektrooptycznego KP-2. E m iter pierwszego
tranzystora lawinowsgo T 1 i pierwsza końcówka rezystora emiterowego R 0 są p o ł ą czone z p i e r w szym k ońcem trzeciej
linii długiej L3 , a drugi koniec trzeciej linii długiej L 3 j est połą -
c z o n y z pierwszą końcówką trzeciego rezystora d o p a s o w u j ą cego R 2 n + 3
izpierwszą e l e k t r o d ą
p ierwszego elementu e lektrooptycznego K P - 1 , p rzy czym druga końcówka rezystora emiterowego
9
157 645
R0 i druga końcówka trzeciego rezystora dopasowującego R 2 n + 3 s ą połączone z p u n k t e m o
potencjale odniesienia. D ruga elektroda pierwszego elementu el e k t r o o p t y c z n e g o KP-1 j est
połączona z pierwszą końcówką rezystora szeregowego R 2n+4
kolektorem pierwszego tranzystora lawinowego
wybiorczo j est ona połączona z
i
i z e m i t erami oraz k o l e k t o r a m i tranzystorów
lawinowych T 2 , T 3 , ... T n drugiego, trzeciego i tak dalej i ostatniego. D r u g a końcówka
rezystora szeregowego R2 n + 4 jest
połączona z dodatnim b iegunem +WN ź ródła w y s o k i e g o napię-
cia zasilania.
Połączone tranzystory lawinowe T 1 , T2 , T 3 , ... T n pierwszy, drugi, trzeci i tak
dalej
i ostatni tworzą stos l a w i n o w y , zaś punkty połączenia k o lektorów i e m i t e r ó w s ą s iadują-
cych ze sobą tranzystorów s t a n o w i ą dodatkowo wyjścia tego stosu. Cały stos lawinowy, połączony z punktem o potencjale odniesienia poprzez rezystor emiterowy R 0 , ma im p e d ancję mniejs z ą od impedancji tego rezystora R 0 , zaś punkt p ołączenia emitera p i e r w s z e g o tranzystora
lawinowego T 1 z pierwszą końc ó w k ą rezystora emiterowego R 0 stanowi w y j ś cie b r amki wysokiego
napięcia. Dodatkowe wyjścia stosu lawinowego znacznie z w i ę k s z a j ą zakres n a p i ę ć użytecznych,
przez co uzyskuje się możliwość wspó ł p ra c y tego s tosu l a winowego z e l e m e n t a m i elektrooprycznymi KP-1 , KP-2 pierwszym i drugim, wymagającymi różnych napięć zasilania. P r zyłączenie
równoległe kondensatorów C 1 , C 2 , C 3 , ... C n do rezystorów kolektorowych R 1 , R 2 , R 3 , ... R n ,
stabilizujących napięcie na poszczególnych tranzystorach lawinowych T 1 , T 2 , 3 g,
... T n
zwiększa szybkość przełączania wysokiego napięcia, przyłożonego do c ałego stosu l a w i n o w ego.
P r z y ł ą czenie rezystora emiterowego R 0 do emitera pierwszego tranzystora l a w i n o w e g o T 1 , wchod z a cego w skład całego stosu lawinowego, pozwala na uzyskanie bramki w y s o k i e g o napięcia,
która pojawia się w chwili rozładowania określonego kondensatora lub określonej
linii długiej,
przyłączonej do j ednego z tranzystorów lawinowych wchodzących w skład stosu lawinowego.
Zdjętą z rezystora emiterowego R 0 bramką wysokiego napięcia można przesłać za p o m o c a trzeciej
linii długiej L 3 bezpośrednio do co najmniej jednego elementu e l e k t rooptycznego, w tym przypadku do pierwszego elementu elektrooptycznego K P - 1 .
Podobnie j est utworzony pierwszy alternatywny układ e l e k t roniczny do synchronizacji
zmian napięcia. Tranzystory lawinowe T 1', T 2', ... Tn' pierwszy, drugi i tak dalej
i ostatni,
rezystory kolektorowe R 1' , R 2', ... R n' pierwszy, drugi i tak dalej i ostatni, kondensatory C 1',
C 2', ... C n' pierwszy, drugi i tak dalej i ostatni, rezystory polaryzujące R 'n+1,R'n+2, ...R'2n
pierwszy, drugi i tak dalej i ostatni, rezystory dopasowujące R'2n+1, R'2n+3, R'2n+3 pierwszy,
drugi i trzeci, rezystor szeregowy R ' n + 4 ,
linie długie L 1', L 2' pierwsza i druga, elementy
elektrooptyczne K P - 1 ' , K P - 2 ' pierwszy i drugi, dioda prostownicza D 1', u z w o j e n i e transformatora zapłonowego, pierwszy koniec trzeciej linii długiej L 3' i emitery oraz kolektory tranzystorów lawinowych T 1', T 2', ... T n' p o p r z ez zaciski wejściowe w e 1', w e2', ... we'n-1, we'n są
połą-
czone identycznie do podstawowego układu elektronicznego do s y nchronizacji zmian napięcia.
Różnica polega j edynie na tym, że drugi koniec trzeciej linii długiej L 3' pier w s z e g o alternatywnego układu do synchronizacji zmian napięcia j est p o ł ą czony z siatką s t e r u j ą c ą krytronu
K 1', którego anoda j est połączona z pierwszą elektrodą trzeciego elementu elektrooptycznego
K P - 3 ' i z dodatnim biegunem +WN źródła wysokiego napięcia zasilania, przy czym katoda krytronu K 1' i druga elektroda trzeciego elementu elektrooptycznego K P - 3 ' są połączone z punktem
o potencjale odniesienia.
Sposób działania pierwszego alternatywnego układu e l e k t ronicznego do synchronizacji
zmian napięcia j est nestępujący. W momencie zwarcia stosu lawinowego n a s t ępuje zsynchronizowan a zmiana napięcia na pierwszym elemencie elektrooptycznym K P - 1 ' . R ó w n o c z e ś n i e na pierwszym końcu trzecie j linii długiej L 3' p ojawia się bramka w y s o k i e g o napięcia o polaryzacji dodatniej, która powoduje zwarcie krytronu
. Zwarcie krytronu
p owoduje zmianę napięcie na
'
1
K
trzecim elemencie elektrooptycznym K P - 3 ' . Moment zmian napięcia na trzecim elemencie elektrooptycznym K P - 3 ' j est określony względem momentu zwarcie stosu lawi n o w ego przez długość trzeciej
linii długiej L 3'
i przez bezwładność zadziałania krytronu K 1'.
Nie co odmiennie j est utworzony drugi alternatywny układ e l e k t r o n i c z n y do synchronizacji zmian napięcia, a to ze względu na zmianę wartości w y s o k i e g o n apięcia zasilania z d o datniego na ujemne. Układ ten j est utworzony następująco. Pierwsza końcówka w t ó r n e g o transformatora zapłonowego, obciążonego za pomocą włączonego równolegle rezystora. Jest połączona
10
157 645
z k olektorem p i erwszego tranzystora lawinowego T1'' i z p i e r w s z ą k o ń c ó w k ą pierwszego rezystora emiterowe g o R 1'' i z pierwszą ele k t r o d ą pierwszego k o n d e n s a t o r a C 1'' . Druga końcówka
wt ó r n e g o uzwojenia transformatora zapłonowego jest połą cz o n a z a n o d ą pierwszej diody
prostowniczej D'' , której katoda jest p o ł ączona z emiterem p i e r w s z e g o tranzystora lawinowego T 1'' i z pierwszą końc ó w k a p i erwszego rezystora pol a r y z u j ą c e g o R''n + 1
d r u g ą końc ó w k ą
z
i
pierwszego rezystora e m i t erowego R 1'' i z d r u g ą elektrodą p i e r w s z e g o kondensatora C 1'' i z
kolektorem d r u g i e g o tranzystora lawinowego T 2'' i z pierwszą k o ń c ó w k ą d r ugiego rezystora
emiterowego R 2'' i z pierwszą e l e k t r o d ą drugiego kondensatora C 2''.
E m i t e r d r ugiego tranzysto--
ra lawinowego T 2'' jest p o ł ą czony z pierwszą końcówka d r u g i e g o rezystora polaryzującego R ''n+2
i z drugą k o ń c ó w k ą drugiego rezystora emiterowego R 2'' i z d r u g ą e l e k t r o d ą d rugiego k ondensatora C2''. Baza dru g i e g o tranzystora lawinowego T 2'' jest p o ł ą czo n a z d r u g ą k o ń c ó w k ą drugiego
rezystora p o l a r y z u j a cego R ''n+2. Ponadto emiter drugiego tr a n z y s t o r a lawinowego T 2'' jest połączony z pierws z y m zaciskiem w e j ś c i o w y m w e1'', z kolektorem t r z e ciego tranzystora lawinowego T 3''
i z pierwszą k o ń c ó w k ą trzeciego rezystora emiterowego R 3'' i z p i e r w s z ą elektrodą trzeciego
kondensatora C 3''. E m i t e r trzeciego tranzystora lawinowego T 3'' jest p o ł ą czony z pierwszą k o ń c ó w ką trzeciego rezystora p o l a r y z u j ą cego R ''n+3 i z drugą k ońcówką trzeciego rezystora emiterowego
R 3'' i z drugą e l e k trodę trzeciego kondensatora C 3''. Baza t r z e ciego tranzystora lawinowego T 3''
jest połą czona z d r u g ą końcówką trzeciego rezystora p o l a r y z u j ą cego R ''n+3 .
Ponadto emiter
trzeciego tranzystora lawinowego T 3'' j est połączony z drugim zacis k i e m w e jściowym w e 2'' i z
kolektorem czw a r t e g o tranzystora lawinowego T 4'', i z p ierwszą k o ń c ó w k ą czwartego rezystora
emiterowego R 4'' i z p i e r w s z ą koń c ó w k ą czwartego kondensatora C 4''. E m i t e r czwartego tranzystora
T4'' jest połączony z trzecim z a c i skiem wejściowym we3'' i z p ierwszą k o ń c ó w k ą czwartego rezystora polaryzując e g o R ''n+4 i z druga końcówką czwartego rezystora e m i t erowego R 4'' i z drugą ele k trodą czwartego kondensatora C 4''. Baza czwartego tranzystora l a winowego T4'' j est połą czona z
dru g ą k o ńcówką c z w a rtego rezystora polar y z u j ącego R ''n+4 i tak dalej
i kolektor ostatniego
tranzystora la winowego T n'' jest p o ł ą czony z pierwszą k o ń c ó w k ą o s tatniego rezystora emiterowego
R n'' i z p i erwsz ą e l e k t r o d ą osta t n i e g o kondensatora C n'' i z p r z e d o s t a t n i m zaciskiem wejściowym
w e ''n-1. Emiter o s tatniego tranzystora lawinowego T n'' j est p o ł ą czony z pier w s z ą końcówką o s t a t niego rezystora p o l a r y z u j ą cego R '
2n i
d r u g ą końcówką o s t a t n i e g o rezystora emiterowego R n'' i
z
z d r u g ą e l e ktr o d ą o s tatniego kondensatora C n'' i z ostatnim z a c i s k i e m wejśc i o w y m w e n''. Baza
ostatniego tranzystora lawinowego T n'' j est połączona z d r u g ą k o ń c ó w k ą ostatniego rezystora
polar y z u j ą cego R''2n. P o z a tym e m i t e r drugiego tranzystora lawin o w e g o T 2'' i kolektory oraz
emitery tranzystorów lawinowych T 3'', T4'', . . .
T n'' trzeciego, czwar t e g o i tak dalej i ostatniego
s ą połą czone wy b i orczo poprzez zaciski wejściowe w e 1'', w e 2'', we3'' ... we'' n-1, we n'' p i e rwszy,
drugi, trzeci, czwarty i tak dalej
szeregowego
R "2 n + 4 ,
i przedostatni oraz ostatni, z p i e r w s z ą końc ó w k ą rezystora
którego druga końcówka jest połą czona z ujemnym biegunem -WN źródła w y s o -
kiego napięcia zasilania. P i e r w s z y koniec czwartej linii długiej
k ońcówką rezystora szeregowego R ''2n +4 i tym samym jest on
j est połączony z pierwszą
p o ł ą czony w y b i orczo z emiterem dru-
giego tranzystora lawinowego T 2'' i z kolektorami oraz e m i t erami tranzystorów lawinowych T 3'',
T 4'', ... T n
" trzeciego, czwartego i tak dalej i ostatniego. D r u g i koniec linii długiej
j est
połą czony z p i e r w s z a el e k t r o d ą pierwszego elementu ele k t r o o p t y c z n e g o KP-1", przy czym druga
elektroda tego elementu elektroo p t y c z n e g o K P - 1 '' j est p o ł ą czona z punktem o potencjale odnies i e n i a . Kolekto r pierwszego tranzystora T 1'' jest połączony z p i e r wszym końcem pi ą tej linii
długiej L 5'' i z pierwszym końcem szóstej linii długiej L 6'' i z p i e r w s z ą końc ó w k ą rezystora
kolektorowego R 0''. Drugi koniec pi ą tej linii długiej L 5'' j est p o ł ą c z o n y z pier w s z ą e l ektrodą
drugiego elementu e l e k t r o o p t y c z n e g o K P - 2 ''. Pierwsza część szóstej linii długiej L 6'' j est połą czona z p ierwsz ą e l e k t r o d ą trzeciego elementu elektrooptycznego K P - 3 ''. Druga część szóstej
linii długiej L 6''jest p o ł ą czona z d r u g ą e l ektrodą trzeciego elementu elektrooptycznego K P - 3 '',
zaś drugi koniec tej linii długiej L 6'' jest nieobciąż o n y . Dru g a elektroda drugiego elementu
elektrooptyczne g o K P - 2 '' i druga końcówka rezystora k o l e k torowego R 0
" s ą połą czone z punktem
o potencjale odniesienia.
Sposób działania drugiego alternatywnego układu e l e k t r o n i c z n e g o do synchronizacji
zmian napięcia jest n a s t ę p u j ą c y . W momencie zwarcia stosu l a winowego następuje rozładowanie
czwartej
linii długiej
L4'i z d j ęcie napięcia z pierwszego elementu e l e k t r ooptycznego K P - 1 " .
157 645
11
Ró w n o cześnie na pierwszym końcu pi ą tej linii d ł u g i ej L 5'' i na pierwszym końcu szóstej
linii długiej L 6'' pojawia się bramka wysokiego napięcia o polaryzacji ujemnej. Moment p o j a w i e n i a się bramki w y s o kiego napięcia odpowiednio na elemencie elektrooptycznym drugim
K P - 2 " lub na elemencie elektrooptycznym trzecim K P - 3 '' zależy od długości pią tej linii
długiej L 5'' lub szóstej
linii długiej L 6''.
157 645
157 645
,+WN
157 645
Zakład Wydawnictw U P RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
693 Кб
Теги
pl157645b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа