close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157657B1

код для вставкиСкачать
R Z EC Z P O SPO LIT A
P O LSK A
(12) OPIS PATENTOW Y (19) PL (11) 157657
(13) B1
(21 )
N u m e r z g ło s z e n ia :
269353
(51) In tC l5:
B23K 7 / 1 0
U rząd Patentow y
Rzeczypospolitej Polskiej
)5
4
(
(22)
D a t a zg ło s z en ia :
10.12.1987
Sposób i urządzenie do rozpoczynania cięcia kształtowego metali i doprowadzania rolki
magnetycznej do powierzchni szablonu
U praw niony z p a te n tu :
Stocznia Szczecińska, Szczecin, PL
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(45)
O udzieleniu p a te n tu ogłoszono:
PL 157657
B1
)(
7
5
12.06.1989 B U P 12/89
(2)7
T w ó rca w ynalazku:
Zbigniew Oleśniewicz, Szczecin, PL
30.06.1992 W U P 06/92
1. Sposób rozpoczynania cięcia kształtowego metali
i doprowadzania rolki magnetycznej do powierzchni
szablonu, obracającej się z ustaloną prędkością, osadzonej na wspólnej osi ponad palnikiem gazowym do cięcia
metali, usytuowanej wraz z silnikiem, przekładnią ielektromagnesem na dwuczłonowym przegubowym ramieniu urządzenia półautomatycznego do wycinania kształtowego, zwłaszcza różnokształtnych otworów, znamienny tym, że do wycinania tych otworów wytrasowanych na
obrabianym przedmiocie ito jedynie w postaci odbitego
punktu oznaczonego cyfrą lub innym znakiem, oś symetrii rolki magnetycznej (4) umieszcza się na osi symetrii
(X) ukształtowanego korpusu szablonowego (KS) przy
użyciu ferromagnetycznego sierpowato ukształtowanego
prowadnika (2) oraz przenośnego przymiaru (P) z rysą i
przelotowym otworem, ustalając stałe położenie rolki
magnetycznej poprzez włączenie i wytworzenie silnego
pola elektromagnetycznego, względnie umieszcza się w
tym korpusie wkładkę szablonową (WS), tak samo oznaczoną jak punkt traserski naniesiony na obrabianym
przedmiocie, a jądro (J) zapalonego palnika gazowego
(PG) naprowadza się koncentrycznie na ten punkt ipo
przebiciu płomieniem elementu stanowiącego odpad (O),
prowadzi się proces samoczynnego wycinania określonego w tym miejscu ukształtowanego otworu.
2. Urządzenie do rozpoczynania cięcia kształtowego
metali idoprowadzania rolki magnetycznej do powierzchni szablonu, składające się z korpusu zaopatrzonego w
dwie prowadzące rolki jezdne i rolkę odporową ....
Fig.1
SPOSÓB I URZĄDZENIE DO ROZPOCZYNANIA CIĘCIA KSZTAŁTNEGO METALI
I DOPROWADZANIA ROLKI MAGNETYCZNEJ DO POWIERZCHNI SZABLONU
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Sposób rozpoczynania cięcia kształtowego metali i doprowadzania rolki magnetycznej do powierzchni szablonu, obracającej się z ustaloną prędkością, osadzonej na
wspólnej osi ponad palnikiem gazowym do cięcie metali, usytuowanej wraz z silnikiem,
przekładnią i elektromagnesem na dwuczłonowym przegubowym ramieniu urządzenia półautomatycznego do wycinania kształtowego, zwłaszcza różnokształtnych otworów, z n a m i e n n y
t y m , że do wycinania tych otworów wytrasowanych na obrabianym przedmiocie i to jedynie
w postaci odbitego punktu oznaczonego cyfrą lub innym znakiem, oś symetrii rolki magnetycznej / 4 / umieszcza się na osi symetrii / X / ukształtowanego korpusu szablonowego /KS/ przy
użyciu ferromagnetycznego sierpowato ukształtowanego prowadnika /2/ oraz przenośnego przy-
miaru / P / z rysą i przelotowym otworem, ustalając stałe położenie rolki magnetycznej poprzez
włączenie i wytworzenie silnego pola elektromagnetycznego, względnie umieszcza się w tym
korpusie wkładkę szablonową /WS/, tak samo oznaczoną jak punkt traserski naniesiony na obrabianymprzedmiocie, a jądro /J/ zapalonego palnika gazowego /PG/ naprowadza się koncentrycznie na ten punkt i po przebiciu płomieniem elementu stanowiącego odpad /O/, prowadzi się
proces samoczynnego wycinania określonego w tym miejscu ukształtowanego otworu.
2. Urządzenie do rozpoczynania cięcia kształtowego metali i doprowadzania rolki
magnetycznej do powierzchni szablonu, składające się z korpusu zaopatrzonego w dwie prowadzące rolki jezdne i rolkę odporową osadzoną na regulowanym mimośrodowym sworzniu, dwuczłonowe
przegubowe ramię wraz z silnikiem, przekładnią, palnikiem gazowym do cięcia metali oraz
rolką magnetyczną usytuowaną nad tym palnikiem i w jego osi, z n a m i e n n e
ma onoprzytwierdzony na wysięgniku korpus szablonowy /KS/, będący jednocześnie
szablonem wyposażonym w ferromagnetyczny sierpowato ukształtowany prowadnik /2/
t y m , że
największym
osadzony
obrotowo z możliwością regulacji swego położenia względem roboczej powierzchni /9/ tego korpusu zaopatrzonego w rysę /15/ naciętą na jego osi symetrii /X/, wewnątrz którego usytuowana
jest rolka magnetyczna /4/ oraz osadzone są suwliwle wkładki szablonowe /WS/ z mniejszymi
gabarytowo roboczymi powierzchniami /12/, wyposażone także w wyregulowany sierpowato
ukształtowany prowadnik /2/, przy czym do roboczych powierzchni /9/ i /12/, wszystkich szablonów dopasowany jest przenośny przymiar / P / .
3. Urządzenie według zastrz.2, z n a m i e n n e
t y m , ze ferromagnetyczny sierpowato ukształtowany prowadnik /2/ ma na wewnętrznej stronie łuku przy jego końcu usytuowane
łukowo gniazdo /3/, którego promień jest równy połowie zewnętrznej średnicy rolki magnetycznej /4/ i osadzony on jest obrotowo na regulowanym m imośrodowym sworzniu / 1/ oraz opiera się
o regulowany m imośrodowy kołek /6/.
4 . Urządzenie według zastrz.2, z n a m i e n n e
t y m , że wkładki szablonowe /WS/
zaopatrzone są w łapy /10/ ustalające wzajemne położenie tych wkładek szablonowych względem
korpusu szablonowego /KS/.
5. Urządzenie według zastrz.2, z n a m i e n n e
t y m , że przenośny przymiar / P /
ma w swojej osi symetrii przelotowy otwór /13/, odpowiadający średnicy rolki magnetycznej
/4/, rysę /14/ i prostopadle do niej wykonany uskok /16/.
* * *
157 657
3
Przedmiotem wynalazku jest sposób rozpoczynania cięcia kształtowego metali i doprowadzania do roboczej powierzchni szablonu rolki magnetycznej usytuowanej w osi palnika
półautomatu do wycinania kształtowego, zwłaszcza otworów w elementach metalowych oraz
urządzenie z wymiennymi szablonami przystosowane do realizacji tego sposobu.
Znany jest według japońskiego f-my ''KOIKE" sposób ręcznego doprowadzania czynnego
palnika gazowego do właściwej linii cięcia poprzez rozpoczynanie cięcia na materiale stanowiącym odpad i powolne wcinanie się palnikiem po krzywej stycznej do tej właściwej linii
cięcia. W tym momencie rolka magnetyczna zaczyna stykać się i obiegać roboczą powierzchnię
szablonu, prowadząc dwuczłonowe ramię półautomatu wzdłuż ukształtowanej powierzchni tego
szablonu, który ustawiany jest na obrabianym elemencie i przytwierdzany doń przy pomocy
stałych magnesów. Palnik gazowy umieszczony jest natomiast centrycznie wewnątrz rolki magnetycznej napędzanej silnikiem elektrycznym. Ręczne, a tym samym nierównomierne doprowa-
dzanie czynnego palnika gazowego powoduje zła jakość brzegów obrabianego w tym miejscu detalu poprzez powstawanie wżerów i nadtopień.
Znany też jest inny układ wycinania kształtowego dwuczłonowym ramieniem, gdzie rolka
magnetyczna usytuowana jest ponad palnikiem gazowym, na drugim jego końcu i prowadzona po
powierzchni roboczej szablonów przytwierdzanych każdorazowo do korpusu urządzenia przy pomocy
śrubowych elementów złącznych, według automatu YCA 1 600/900 Instytutu Spawalnictwa.
Istotę wynalazku stanowi sposób rozpoczynania cięcia kształtowego metali i doprowadza-
nia rolki magnetycznej usytuowanej ponad i w osi palnika realizującego cięcie metali, przesuwającej się ruchem obrotowym z ustaloną roboczą szybkością po powierzchni bocznej nieporowato
ukształtowanego prowadnika, charakteryzujący się tym, iż oś symetrii rolki magnetycznej umieszcza się na osi symetrii ukształtowanego korpusu szablonowego przy użyciu ferromagnetycznego
sierpowato ukształtowanego prowadnika oraz przenośnego przymiaru, ustalając stałe położenie
tej rolki zablokowaniem prowadnika poprzez włączenie prądu elektrycznego i wytworzenie w tej
okolicy silnego pola elektromagnetycznego. Po dobraniu właściwie oznaczonej wkładki szablonowej lub zastosowaniu tylko samego korpusu szablonowego zgodnie z oznaczeniem jaki ma w tym
miejscu punkt traserski naniesiony punktakiem w trakcie roztrasowywania, zapala się palnik
gazowy, którego jądro naprowadza się koncentrycznie na ten punkt traserski. Po przebiciu
płomieniem utleniającym elementu stanowiącego odpad, rozpoczyna się proces wycinania otworu
poprzez wprawienie w ruch obrotowy rolki magnetycznej obiegającej wpierw boczną powierzchnię
sierpowato ukształtowanego prowadnika i płynnie wchodzącej na roboczą powierzchnię szablonu,
dzięki czemu uzyskuje się dobrą jakościowo powierzchnię obrabianego detalu, bez wżerów i nadtopień.
Kolejną istotą rozwiązania według wynalazku jest urządzenie posiadające korpus szablo-
nowy, będący jednocześnie największym szablonem, wewnątrz którego koncentrycznie osadzone są
wymienne, wkładki szablonowe, mające kształt zewnętrzny dokładnie odwzorowany i dopasowany do
kształtu wewnętrznego korpusu szablonowego i ukształtowane według potrzeb robocze powierzchnie wewnętrzne. Wszystkie szablony wyposażone są w ferromagnetyczne sierpowato ukształtowane
prowadniki z łukowym gniazdem, a wkładki szablonowe zaopatrzone są w łapy. Gniazdo umiejsco-
wione na końcu prowadnika ma kształt łuku, którego promień równy jest połowie średnicy rolki
magnetycznej, a prowadniki te osadzone są w szablonach obrotowo na regulowanych sworzniach
i wsparte o regulowany kołek, stanowiący wyposażenie każdego szablonu. Koncentrycznie usytuowane wymienne wkładki szablonowe umożliwiają natychmiastową, szybką zmianę kształtu kolejno
wycinanego elementu, jak też powodują płynne wejście rolki magnetycznej na powierzchnię roboczą szablonu, gwarantując gładką powierzchnię obrabianego brzegu, bez wżerów i nadtopień.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania i na rysunku, na
którym fig.1 przedstawia w ujęciu perspektywicznym korpus szablonowy przytwierdzony do wspornika, rolkę magnetyczną i palnik gazowy przytwierdzone do dwuczłonowego ramienia półautomatu, fig.2 wkładkę szablonową w perspektywie, fig.3 korpus szablonowy w widoku z wymienną
wkładką szablonową, przenośnym przymiarem i rolką magnetyczną, fig.4 sierpowato ukształtowa-
ny prowadnik z
Sposób
magnetycznej 4
umiejscawianej
gniazdem, fig.5 przenośny przymiar, fig.6 przekrój poprzeczny A-A z fig.5.
rozpoczynania cięcia kształtowego metali i doprowadzania moletowanej rolki
do roboczej powierzchni korpusu szablonowego KS lub wkładki szablonowej WS
w tym korpusie polega na tym, że po wyregulowaniu przy pomocy przenośnego
przymiaru P i ustawieniu osi symetrii Z tej rolki na krótszej osi symetrii X szablonu o
4
157 657
otworze podłużnym, ulokowuje się tę rolkę magnetyczną w gnieździe 3 ferromagnetycznego
sierpowato ukształtowanego prowadnika 2 poprzez jego dosunięcie do powierzchni rolki i
umiejscawia się go regulowanym mimośrodowym kołkiem 6 . Następnie włącza się elektromagnes,
namagnesowujac rolkę magnetyczną i jej okolice, a tyn samym unieruchamia się ferromagnetyczny sierpowato ukształtowany prowadnik w położeniu wyjściowym względem szablonu, zapala
się płomień podgrzewający palnika gazowego PG , któ rego jądro I ustawia się koncentrycznie
w punkcie traserskim T oznaczonym numerem przynależnego w tym miejscu otworu i po przebiciu
tlenem przedmuchującym materiału stanowiącego odpad Q wprawia się w ruch obrotowy rolkę
magnetyczną, rozpoczynając proces wycinania kształtowego, na przykład otworu owalnego w
środniku profilu hutniczego H.
Urządzenie składa się z korpusu szablonowego KS wykonanego z blachy ferromagnetycznej, będącego jednocześnie największym szablonem, do którego przytwierdzony jest na regulowanym mimośrodowym sworzniu 1 sierpowato ukształtowany prowadnik 2, zaopatrzony na swoim
końcu w łukowe gniazdo 3, którego łuk odpowiada odcinkowi średnicy rolki magnetycznej 4.
Przeciwległe obrzeże 5 ferromagnetycznego sierpowato ukształtowanego prowadnika 2 wsparte
jest o regulowany mimośrodowy kołek 6. Jednym końcem korpus szablonowy przytwierdzony jest
elementami złącznymi 7 do wspornika 8 półautomatu przeznaczonego do kształtowego cięcia
gazowego, przy czym we wnętrzu szablonu ulokowana jest rolka magnetyczna 4. W skład urządzenia wchodzi ponadto szereg wkładek szablonowych W S z blachy ferromagnetycznej, których
zewnętrzne kształty i wymiary odpowiadają kształtowi i wymiarom roboczej powierzchni 9 korpusu szablonowego KS i są w jego wnętrzu umiejscawiane w trakcie realizacji programu produkcyjnego. Każda z wkładek szablonowych WS posiada wewnętrzną roboczą powierzchnię 12,
sierpowato ukształtowany prowadnik 2 z łukowym gniazdem 3, osadzony na regulowanym mimo-
środowym sworzniu 1, wsparty o regulowany mimośrodowy kołek 6 oraz posiadają one łapy 10
ustalające ich położenie względem korpusu szablonowego KS, jak też zaopatrzone są w uchwyt
11. Korpus szablonowy i wkładki szablonowe mają nacięte rysy 15 na swoich krótszych osiach
symetrii X. W skład urządzenia wchodzi także przenośny przymiar P z przelotowym otworem 13,
odpowiadającym średnicy rolki magnetycznej , na którym to przymiarze oznaczona jest rysą 14
oś symetrii tego otworu i jest ona prostopadła do brzegu z uskokiem 16.
W początkowej fazie rozpoczynania cięcia urządzeniem według wynalazku usytuowuje
się rolkę magnetyczną 4 w środku wnętrza korpusu szablonowego KS i w zależności od kształtu
otworu przewidzianego do wycięcia w danym miejscu wkłada się od góry w ten korpus szablonowy
opisaną znakiem traserskim odpowiednią wkładkę szablonową WS lub korzysta się tylko z samego
korpusu szablonowego KS.
Rolkę magnetyczną 4 osadzoną na wałku napędowym, którego oś jest w osi palnika gazo-
wego PG umocowanego na dwuczłonowym przegubowym ramieniu urządzenia półautomatycznego,
umieszcza się w łukowym gnieździe 3 sierpowato ukształtowanego prowadnika 2. Prowadniki te
zostają uprzednio w całym komplecie szablonów wyregulowane mimośrodowym sworzniem i przy
użyciu przenośnego przymiaru P i ustalone zostaje ich trwałe położenie mimośrodowym kołkiem
6, przy czym przenośny przymiar P nakłada się z góry na rolkę magnetyczną 4 i dociska jego
uskok 16 do powierzchni roboczej przynależnego szablonu, a następnie reguluje się i zgrywa
ze sobą rysę 14 na przymiarze z rysą 15 wykonaną na szablonie i ustala prawidłowe trwałe
położenie sierpowato ukształtowanego prowadnika 2, odrębnie dla każdego szablonu. Po dociśnięciu rolki magnetycznej do łukowego gniazda 3, a tym samym prowadnika do mimośrodowego
kołka włącza się elektromagnes ustalając niezmienne położenie całego układu. Po naprowadzeniu osi jądra J palnika gazowego PG na środek punktu traserskiego T, oznaczonego
numerem
przynależnego wtym miejscu otworu,
a także odpowiednio ukształtowanego szablonu
przebija
się tlenem do cięcia otwór i włącza napęd rolki magnetycznej 4. Rolka ta biegnąc wzdłuż bocznej powierzchni sierpowato ukształtowanego prowadnika płynnie wchodzi na roboczą powierzchnię
szablonu, odwzorowuje jego kształt i prowadzi palnik gazowy, który wycina w wyznaczonym
miejscu na obrabianym profilu hutniczym H właściwy ukształtowany otwór.
Fig. 3
Fig. 5
Fig.4
Flg. 6
157 657
157 657
Fig.1
Z a k ła d W y d aw n ictw U P R P . N a k ła d 9 0 egz.
C e n a 5 0 0 0 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
427 Кб
Теги
pl157657b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа