close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157726B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O SP O LIT A
P O LSK A
(12)
(21)
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22)
OPIS PATENTOW Y (19) PL (11) 157726
(13) B 1
Numer zgłoszenia:
275977
(5 1 ) I n t C l5 :
H04L 1/04
D ata zgłoszenia:
23.11.1988
G08C 25/00
Miernik stopy błędów dla łączności cyfrowej
(73)
U p ra w n io n y z p a t e n tu :
Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, P L
(43)Z głoszen ie o g ło szo n o :
28.05.1990 B U P 11/90
(45)O u d z ie le n iu p a t e n t u o g ło szo n o:
30.06.1992 W U P 06/92
PL
157726
B1
(57)
M iernik stopy błędów d la łączności cyfrowej składający się z zasadniczego u k ła d u p o m iaro w eg o zaw ierającego część nadaw czą m ającą sk ram b ler, tra n sk o d e r n adawczy, nadawczy u kład dopasow ujący oraz część o d b io rczą m ającą desk ram b le r, tra n sk o d e r o dbiorczy, o d b io rczy u kład dopasow ujący w raz z u k ład em synchronizacji
ta k tu , licznik błędów i m o n ito r w yników pom iarów ,
znamienny tym, ze jest p rzy sto so w an y do p o m iaru tego
p aram etru dla p o trzeb tran sm isji sygnałów cyfrowych
poprzez telefoniczną sieć z k o m u ta c ją kanałów an alo g o wych oraz posiad a u k ład a u to te ste ra służący do k o n tro li
stanu technicznego m ie rn ik a , któ reg o działanie o p arte
jest na zasadzie cyklicznych zab u rzeń p racy sk ram b lera
(9) ciągiem jed y n ek logicznych (14) pochodzących z
autonom icznego ge n e ra to ra au to te ste ra (12), przy czym z
wyjścia skram b lera (9) ciąg cyfrow y z zab urzeniam i po
skierow aniu przez tra n sk o d e r nadaw czy (8), u k ład d o p a sowujący (7) oraz blok zestaw iania połączenia (1), o d b io rczy układ d o p aso w u jący (2), tra n sk o d e r odbiorczy (3)
oddziaływ uje na d e sk ra m b le r (4) w tak i sposób, ze na
jego wyjściu ciąg cyfrow y (13) p o siad a stru k tu rę id en ty czną z ciągiem cyfrow ym (14) ja k i w y tw arzał g e n erato r
au totestu (12)
72)T
( w ó rc y w y n a la z k u :
Tadeusz Niewiadomski, Warszawa, P L
Edmund Wirkus, Warszawa, P L
Andrzej Stańczak, Nowy Dwór Maz, P L
MIERNIK
STOPY
B L Ę D Ó W DLA
ŁĄCZNOŚCI
Z a s t r z e ż e n i e
Mi e r n i k stopy bł ęd ów dla
rowego
zawierającego
część
CYFROWEJ
p a t e n t o w e
łącz no śc i cyfrowej s k ł a d a j ą c y się z z a s a d n i c z e g o uk ła du p o m i a -
n a da wc zą
mającą
s k r a m b l e r , t i an sk od er
na da w c z y ,
d o p a s o w u j ą c y oraz część od bi o r c z ą m a j ą c ą d e s k r a m b l e r , tr an sk od er
odbiorczy,
d o p a s o w u j ą c y wraz z uk ła de m s y n c h r o n i z a c j i
i monitor
z n a m i e n n y
transmisji
oraz
t y m ,
sygnałów
po si ad a
że
c y fr ow yc h
ukła d
jest
po pr z e z
a u t o te st er a
taktu,
licznik b ł ę d ó w
pr zy s t o s o w a n y
do
te le fo n i c z n ą
sł uż ą c y
do
pomiaru tego
sieć
ko ntroli
z
dz ia ł a n i e o p a r t e jest na za sa dz ie c y k l i c z n y c h zabu rz eń pracy s k r a m b l e r a
lo gi cz ny ch
(14)
p o c h o d z ą c y c h z a u t o n o m i c z n e g o g e ne ra to ra a u t o t e s t e r a
cia s k r a m b l e r a
układ
(9) ciąg cyfrowy z z a b u r z e n i a m i
dopasowujący
(2),
tr an sk od er
wy jś ci u
ciąg
(7)
oraz
o d bi or cz y
cy fr o w y
rzał gene ra to r
blok
(3)
(13)
zestawiania
oddziaływuje
po siada
na
strukturę
(1),
de sk rambler
identy cz ną
w
kt órego
(9) ci ą g i e m je dynek
(12),
odbiorczy
(4)
potrzeb
an al og ow yc h
mier ni ka ,
przy cz ym z w y j ś -
po s k i e r o w a n i u p r ze z transkoder
p o łą cz en ia
dla
kanałów
technicznego
układ
wy n i k ó w pomiarów,
parametru
komutacją
stanu
nadawczy
o d bi or cz y układ
n a d a wc zy
uk ł a d
taki
sposób,
z ciągiem cyfrowym
(8),
do pa so w u j ą c y
że
(14)
na
jego
jaki w y t w a -
au to t e s t u (12).
* * *
Wynalazek
do tyczy
urządzenia
nych przez k o m u t o w a n e te l e f o n i c z n e
Znane m i e r n i k i
w kier un ku
Elementem
bi o r c z y m
da ne go
która
toru
Poza
ten
sy gn ał
sygnału
cyfrowy
cyfrowego
jest
o strukturze
sk ra mb le r,
zawi er aj ą uk ła dy
transmitowa-
natomiast
dopasowania
i nadaniu
pseudolosowej.
elementem
impedancyjnego
prze z badane
łącze.
Zawierają
Bu dowa
i p r z y s t o s o w a n a do bada ń t e l e k o m u n i k a c y j n y c h
ponadto
uk ła dy p o m o c n i -
t a k i c h m i e r n i k ó w jest s t o s u n -
łączy tr w a ł y c h .
W e w n ę t r z n e trans-
ko de ty g e n e r u j ą kody liniowe o s t r u k t u r a c h p r z y s t o s o w a n y c h do t o ró w s y m e t r y c z n y c h
tr yc z n y c h na p r z y k ł a d
Natomiast
komutowanych
po mi ar u
ta kich jak A M I , PST,
dotychczas
nie
telefonicznych
stopy
błędów
(według normy
HDB-3,
4B-3T
s k o n s t r u o w a n o miernika,
łączy
sy gn ał ów
analogowych
cyfrowych
oraz
typu
który
by ł b y
takiego,
tr an s m i t o w a n y c h
który
za p o m o c ą
ciągu
przystosowany
by ł b y
kodu
do badania
przystosowany
li ni o w e g o
typu
do
S li
RWPG STV SEV 0224-86).
DEB-3.
z szybkością
i koncen-
( F O M O T ).
P r z y k ł a d e m p r o d u k o w a n y c h w P o l s c e m i e r n i k ó w stopy bł ęd ów jest
nych
od-
do b a -
t r a n sk od er y zm ie n i a j ą c e s t r u k t u r ę kodu na taką postać,
zniekształcona
cze w tym s t e r o w a n i a i m o n i t o r o w a n i a w y n i k ó w pomiarów.
ko wo zł oż on a
cyfrowych
zasadzie d z ia ła ni a są o p a r t e na gene ra cj i
tym m i e r n i k i
toru t e l e k o m u n i k a c y j n e g o oraz
najmniej
stopy b ł ę d ó w s y g n a ł ó w
łącza analogowe.
teletransmisyjnego
generującym
de sk ra m b l e r .
b y ła by
po mi ar u
stopy b ł ęd ów w swej
badanego
miernika
do
od
Umoż li wi a
50 bit/s
pomiarowego
1:1,
o pseudoprzypadkowej
on pomiar
do
1:3,
stop y błędów na
20 k b i t / s
3:1,
st ru k t u r z e
7:1,
i do wolnie
1:7,
jak
łączach
u s ta wi an ą
ró wnież
de tektor
el e m e n t ó w b ł ę d -
trwałych
strumienia
cyfr ow eg o
strukturą
nadawanego
cyfr ow eg o
można
n a d a w a n e g o kodu 511 e l e m e n t ó w
wykorzystywać
(w e d ł u g
CC IT T)
test
pomiarowy
oraz
jego z a -
łą cz ac h
tr wałych
ne go w a n e j postaci.
Następnym
przykładem
(n i e k o m u t o w a n y c h ) , to
miernika
miernik
stop y
konstrukcji
błędów
WIŁ
s ł uż ąc eg o
typu
do
Z — 2 3 — 1.
pomiarów
Miernik
na
ten
um oż l i w i a
pomiar
stopy b ł ę d ó w w c y f r o w y c h k a n a ł a c h t e l e k o m u n i k a c y j n y c h o p r z e p ł y w n o ś c i a c h 6-512 k b it /s w z a kr es ie p o m i a r o w y m od 1 .E-1 do 1 .E-9 z u ż y c i e m kodów liniow yc h typu NRZ,
p r o d u k u j ą c y c h s p rz ęt po mi a r o w y dla
rozbudowanych możliwościach
t e l e k o m u n i k a c j i of er uj e m i e r n i k i
pomiarowych
jak i d ł u g oś ci jego s e kw en cj i
losowej.
RZ, AMI.
Wiele firm
stopy b ł ęd ów o bardziej
za ró wn o w zakr es ie kodu n a d a w a n e g o sy gn a ł u c y fr ow eg o
157
Najczęściej
metrycznych
16 kb it /s
s t os ow an ym kodem
jest
kod
H D B-3.
i niżs zy mi
Dla
liniowym
nia wy ma ga ń na p o p r a w n o ś ć transmisji.
miernika stop y b ł ęd ów jest jedyne,
ług
n o rmy
RWPG
SEV
0224
(tzw.
kod
łania,
spełnia
Sli).
typu
Ponadto
w y ników
po miaru.
a l iz ow an ie
kodu
lub k l a w i a t u r ą
tego
typu
zaleca ne go
tym m i e r n i k i e m
łącza
do kona
w uk ładzie
i li cz ni ka
na
t e ch ni cz ne
to
ro zw i ą z a n i e
urządzenia
taniego,
sposób można by o c en ić j a k o ś ć k a n a -
normą
jednym końc u
łącza
się p o łą cz en ia k i e r u n k u
tego
STV
SEV
w tzw.
osobno.
telefoniczz monitorem
w tym p r z y p a d k u
jest
re-
łącze a n a l o g o w e za pomocą
Po mi ar u
ki edy
stopy
błędów
można
na p r z e c i w l e g ł y m końcu
z k i e r u n k i e m na da wc zy m,
W tym dr ug im p r zy pa dk u,
t a ki ch m i e r n i k ó w
z cen-
z własnym genera-
do linii
0224.
pętli,
dwu-
st an ów b i n a r n y c h
i odbi or cz eg o)
odbiorczego
bezpośrednimi dla ka żdego k i e r u n k u
ży dokonać przy pomocy dwóch n i e z a l e ż n y c h
bł ęd ny ch
b a da ne ko mu to wa ne
RW PG
cech ą
telefonicznej
układu s k r a m b l i n g u
i uk ładami do pa so wa ni a
(nadawczego
przez
Istotną
n u me ry cz ną sł uż ą c e g o do z e s t a w i a n i a
odebranych
sygn ał ów cy fr o w y c h
Sli,
kbit/s,
trzech uk ła d ó w zn an y c h z z a sa dy d z i a -
lub c y fr ow eg o,
Za daniem t r an sk od er ów
tr an sm is ji
l i ni ow eg o
d o ko ny wa ć
jest
o t e l e f o n i c z n e kanały ko mu towane.
a n a l og ow eg o
autote st u
32
l i n i o w e g o nie s p e ł -
t a k i e g o u r z ą d z e n i a do po miaru stopy b ł ę d ó w w t r a n s m i -
torem ciąg u p s e u d o l o s o w e g o wraz z t r a n s k o d e r a m i
generatora
t o r ach s y -
szybkościami
ten typ kodu
łącza t e l e f o n i c z n e g o w s y s t e m i e po ws ze ch ne j sieci
komutacyjnymi
oraz
z
po
wy ma g a n i a na liniowy ko d t r a n s m i s y j n y w e d -
za pomocą k t ó r e g o w n a j p r o s t s z y
wy bi ó r c z e g o z tarczą
torowego a n a l o g o w e g o
nej
c y fr ow yc h
jest po łą cz en ie w jedną c a ł o ś ć f u n k c j o n a l n ą
układu
tralami
sygnałów
sygnału c y f i o w e g o
e n e r g o o s z c z ę d n e g o i ma ły ch wymiarów.
cy fr o w y c h r e a l i z o w a n y c h w oparciu
u r zą dz en ia
tr an sm is ji
P r z e d s t a w i o n e w tym zg ło sz en iu r o z w i ą z a n i e
Celem wy na l a z k u jest opra co wa ni e
łów
3
t o r ach a n a l o g o w y c h
któr e
lekkiego,
sji s y gn ał ów cyfrowych,
dla
transmisji
po te le fo n i c z n y c h
p r ostego w k o ns tr uk cj i,
726
jak
ró wn ie ż
po m i a r u n a l e -
z n a j d u j ą c y c h się po obu stro na ch
łącza.
Z założenia
transmisja
sygnałów
cyfrowych
się w dwóc h n i e z a l e ż n y c h k i er un ka ch t r a n s m i s j i
nia
obu
zespół
niezależnych
przełączników
łączy,
blok
zestawiania
um oż l i w i a j ą c y c h
pomiędzy
dwoma
(łączach),
ko ńc o w y m i
dl atego dla
połączenia
tego
a p ar at am i
re al iz ac ji
miernika
w y k o r z y s t a n i e w tym celu je dn eg o
jest
odbywa
zestawie-
wyposażony
w
el em en tu w y b i ó r c z e g o
(tarczy lub kl aw iatury).
Układ
sk ra m b l i n g u
tego typu m i er ni kó w,
w
tym
mierniku
ma
do
a m i an ow ic ie g e n e r a c j i
spełnienia
zadanie,
znane
z in nych
ro zw i ą z a ń
ci ągu o p s e u d o l o s o w o r o z ł o ż o n y c h st an ac h b i n a r -
ny ch w c y k l i c z n i e po wt ar z a j ą c y c h się in te rw a ł a c h .
W przypa dk u kiedy mi er ni k bę dz ie pracował
w wa ri a n c i e
autotestu,
pracy
rzenia
pseudolosowego
kodu
chodzących
wó wczas
zmieni
z g e ne ra to ra autotestu.
wym po p r z e j ś c i u
się
przez ni e g o
system
wytwarzanego
sk ra mb le ra
w rytmie
i następować
ciągu
je dy ne k
będą
przez ba da ne łącze,
u k ł a d y toru od bi o r c z e g o miernika,
do pa s o w a n i a
liniowe-
jego wy jś c i u po ja wi ą się stany jedynek l o g i c z n y c h o takim samym ok re s i e po wt a r z a n i a
w o lą
je generator
oc en ić
poprawność
zlic za ni a s t a n o w i ł
Miernik
Mi ernik
autotestu.
pracy
Następnie
miernika.
zliczane w określonych przedziałach
Okres
c z as u
zliczania
we dł ug
wyna la zk u
st o p y bł ęd ów dla
1 wraz
sz echnej
z d o ł ą cz on ym i
sieci
deskramblera
bł ęd ni e
4,
jest
odtworzony
łączności c y f r o w e j
do m e g o
telefo ni cz ne j
tr an skodera
odebranych
jest
tak
że na
z jakim
czasu p o z -
dobrany,
aby
wynik
liczbę całkowitą.
na
ry sunku
s k ła da
się:
w
stanów
z
czterema
komutacją
od bi o r c z e g o
binarnych
z
przewodami
kanałów
3,
ta kt u j ą c e g o 6 wraz z jego s y n c h r o n i z a t o r e m 5.
sc hematu
an al ogowych,
wyniku
blokowego.
ze sk ra mb le ra
7, bloku zest aw ia ni a p o ł ą c z e -
dwóch n i e z a l e ż n y c h
odbiorczego
monitorem
postaci
w ki er un ku n a d a w c z y m
9, t r a n s k o d e r a n a da wc ze go 8, na da w c z e g o u k ła du d o p a s o w u j ą c e g o
nia
po-
Ciąg t e s t u j ą c y z za bu rzonymi stanami w ciągu ps eu d o l o s o -
go, pr ze m i a n y ko du (transkoder) a n a s t ę p n i e p o da ne na we jś ci e d e s k r a m b l e r a spowodują,
w y tw ar za ł
zabu-
logicznych
układu
w
linii L 1 , L2 p o w -
k i e r un ku
dopasowującego
po miaru
11,
odbiorczym
2,
genera to ra
z
licznika
prze bi eg u
157
4
Ponadto
p e i s on el ow i
mi er n i k
ocen y
wyposażono
stanu
z w e j ś c i e m o d b i o i c z y m L2.
nów
binarnych
b i na rn yc h
pomiarowego
o wypełnieniu
te ch n i c z n i e
sprawny,
taki sam jak ci ąg
nów b i n a r n y c h
Po dc za s
lo gi cz ny ch
Wpływ
na
Uk ład
1/15
auto testeia,
miernika
po
kt ó r e g o
p o łą cz en iu
zadaniem
liniowej
autotesteia działa na zasa dz ie
ciąg u
wówczas
ko dowego
pochodzących
ciąg
jedynek
wytwarzanego
p r zez
cyklicznie
z g e n e r ator a a u t o t e s t e r a
logicznych
13
na
je st
s t r ony
skrambler
12.
wyjściu
14 podany na we jś ci e skramblera 9. Zatem li c z n i k
9
umożliwienie
nada wc ze j
zaburzanych
ciągiem
Jeśl i
sta-
jedynek
mi ernik
deskramblera
L1
jest
4 będzie
błędnie odebranych st a-
11 w o k r e ś l o n y m c z as ie zliczy znaną ich liczbę.
właściwego
14 i wówczas
turze ko do we j
w układ
technicznego
726
po mi a r u
stopy
błędów
z c y kl ic zn ie po w t a r z a n y m i blokami
fu nkcje
generator
autotestera
12
sk r a m b l e r 9 generuje ci ąg cyfrowy o u s t a l o n e j
o długości
jakie p o w i n i e n spełniać miernik
wa się po p r z e z ukła d wyboru ro dz aj u funkcji
511 b i t ó w
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz
Cena 5000 zł.
ciąg
zer
struk-
(e l e m e n t ó w ) .
(au t o t e s t / p o m i a r
10.
wytwarza
pseudolosowej
s t op y
błędów)
odby-
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
401 Кб
Теги
pl157726b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа