close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157821B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
POLSKA
( 12)
OPIS P A T E N T O W Y (19) P L (11) 157821
(13) B 1
(21)
Numer zgłoszenia:
273873
(51) IntCl5:
G 0 5 D 23/19
U rząd P atentow y
R zeczy po spo litej Polskiej
(22)
Data zgłoszenia:
25.07.1988
B 6 5 B 51/00
Elektroniczny układ regulacji tem peratury zgrzewania
(7
3)
U praw niony z p ate n tu :
F a b ry k a S p rz ę tu O św ie tle n io w e g o i U rzą d ze ń
T e c h n o lo g ic z n y c h " P o la m - P u t u sk ” ,
)Zgłoszenie ogłoszono:
3
(4
08.01.1990 BUP 01/90
P u łtu sk , P L
Twórcy w ynalazku:
Ja n F o la ń s k i, P u łtu s k , P L
L e sze k C y w iń s k i, P u łtu s k , P L
Ja n B e fin g e r, P u łtu s k , P L
)O udzieleniu p ate n tu ogłoszono:
5
(4
31.07.1992 WUP 07/92
Z d z is ła w D łu to w sk i, P u łtu s k , P L
W ito ld S z a d k o w s k i, Z e g rz e , P L
K a z im ie r z S ie ń k o w sk i, P u łtu sk , P L
PL
157821
B1
(57)
U k ła d reg u la c ji te m p e ra tu ry z g rz e w a n ia , z w ła sz c z a
fo lii te rm o p la sty c z n e j w u rząd zen iu do a u to m a ty c z n e g o
p a k o w a n ia , z a w ie ra ją c y u k tad p o m ia r o w y w p o sta c i
m ostka ko m pen sacyjn ego , czujnik term oelektryczny, w z m ac n ia c z w y jś c io w y p o łą c z o n y z c zło n em w y k o n a w c z y m ,
zn am ienn y tym , że w je d n ą z g ałęzi re z y s to ro w e g o m o stk a
k o m p e n s a c y jn e g o W h e a sto n a (W H ) je st z a łą c z o n y c z u jnik te rm is to ro w y ( R 7) u m o c o w a n y na elem en cie g r z e j:
nym ( E G ) z g r z e w a r k i, a w d w ie p r z y le g a ją c e g ałęzie
m o stk a (WH) je s t z a łą c z o n y p o te n c jo m e tr ( P 1 ) u s ta w ia ją c y ż ą d a n ą te m p e ra tu rę z g rz e w a n ia fo lii te r m o p la s ty c z n e j, p rz y c zym p rz e k ą tn a m o stk a W h e a sto n a (WH) jest
p o łą c z o n a z w e jśc iem o d w ra c a ją c y m w z m a c n ia c z a o p e r a c y jn e g o (W1), k tó re g o w e jśc ie n ie o d w ra c a ją c e je st
p o łą c z o n e z cz u jn ik ie m te rn iis to ro w y m (R7), a w y jśc ie
w z m a c n ia c z a o p e r a c y jn e g o (W1 ) je s t p o łą c z o n e , p o p rz e z
ste r u ją c y u k ła d k lu c z u ją c y ( T 1 ) z w ejściem g e n e ra to ra
p o je d y n c z e g o im p u lsu ( G 1 ) o re g u lo w a n y m zew n ętrz n ie
cz a sie tr w a n ia im p u lsu w y jś c io w e g o , w y p o s a ż o n y m w
u k ła d c z a s o w y re z y s to r o w o -p o je m n o śc io w y ( R1 5, R1 6,
R 1 7 , C3), p rz y czyn i w y jśc ie g e n e ra to ra p o je d y n c z e g o
im p u lsu ( G 1 ) je s t p o łą c z o n e , p o p rz e z s z e re g o w y o b w ó d
d io d o w o -r e z y s t o r o w y (D 4, R 18), z w e jściem o d w r a c a ją cym w z m a c n ia c z a o p e ra c y jn e g o (W2), k tó re g o w ejście
n ie o d w ra c a ją c e je s t p o łą c z o n e z u k ład e m fo r m u ją c y m
( U P ) im p u ls y p r o sto k ą tn e , p o łą c z o n y m ze ź ró d łe m n a p ię c ia s ie c i, a w y jście w z m a c n ia c z a o p e r a c y jn e g o (W2)
je s t p o łą c z o n e p o p rz e z w z m a c n ia c z w y jś c io w y (W3) z
b r a m k ą e le m en tu w y k o n a w c z e g o w p o s t a c i . . .
ELEKTRONICZNY UKŁAD REGULACJI TEMPERATURY ZGRZEWANIA
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
U k ła d r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y z g r z e w a n ia z w ł a s z c z a f o l i i
te r m o p la s ty c z n e j w urząd zen iu
do a u to m a ty c z n e g o p a k o w a n i a , z a w i e r a j ą c y u k ła d pomiarowy w p o s t a c i m ostka k o m p e n s a c y j n e g o ,
c z u j n i k t e r m o e l e k t r y c z n y , w z m ac n iac z w y j ś c i o w y p o ł ą c z o n y z c z ło n e m wykonawczym,
m i e n n y
t y m,
z n a -
ż e w j e d n ą z g a ł ę z i r e z y s t o r o w e g o mostka k o m p e n s a c y jn e g o W heastona
/WH/ j e s t z a ł ą c z o n y c z u j n i k t e r m i s t o r o w y /R7 / umocowany na e l e m e n c i e g r z e j n y m / EG/ z g r z e w a r k i , a w d w ie p r z y l e g a j ą c e g a ł ę z i e mostka /WH/ j e s t z a ł ą c z o n y p o t e n c j o m e t r / P 1 / u s t a w i a j ą c y żądaną t e m p e r a t u r ę z g r z e w a n ia f o l i i t e r m o p l a s t y c z n e j p r z y czym p r z e k ą t n a mostka
W h eastona /WH/ j e s t p o ł ą c z o n a z w e j ś c i e m o d w r a c a ją c y m w z m ac n iac z a o p e r a c y j n e g o /W1/ , k t ó r e g o w e j ś c i e n i e o d w r a c a j ą c e j e s t p o ł ą c z o n e z c z u j n i k i e m t e r m is t o r o w y m /R7 / , a w y j ś c i e
w zm acniacza o p e r a c y j n e g o /W1/ j e s t p o ł ą c z o n e , p o p r z e z s t e r u j ą c y u k ł a d k l u c z u j ą c y / T 1 / , z
w e j ś c i e m g e n e r a t o r a p o j e d y n c z e g o im p u ls u /G1 / o regulo w anym z e w n ę t r z n i e c z a s i e t r w a n i a
im p u ls u w y j ś c i o w e g o , wyposażonym w u k ł a d cz aso w y r e z y s t o r o w o - p o j e m n o ś c i o w y / R 15,R16,R17,C3/,
p
r z y czym w y j ś c i e g e n e r a t o r a p o je d y n c z e g o im p u ls u /G1 / j e s t p o ł ą c z o n e , p o p r z e z
s z e r e g o w y obwód d i o d o w o - r e z y s t o r o w y /D4 , R1 8 / ,
c y jn e g o
im p u lsy p ro s to k ą tn e ,
cy jn e g o
z w e j ś c i e m o d w r a c a ją c y m w zm acnia c za o p e r a -
k t ó r e g o w e j ś c i e n i e o d w r a c a j ą c e j e s t p o ł ą c z o n e z uk ład e m f o r m u ją c y m / UP /
p o łą c z o n y m ze ź r ó d ł e m n a p i ę c i a s i e c i ,
a w y j ś c i e w z m a c n ia c z a o p e r a -
j e s t p o ł ą c z o n e p o p r z e z w z m ac n iac z w y j ś c i o w y / W 3 / b ra m k ą e l e m e n t u wykonaw-c
zego w p o sta c i k o r z y s tn ie t y r y s t o r a
/Th 1 / p o ł ą c z o n e g o z z a s i l a n i e m e le m e n t u g r z e j n e g o
/E G / z g r z e w a r k i .
* * *
P rzedmio tem w y n a la z k u j e s t e l e k t r o n i c z n y u k ł a d r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y z g r z e w a n ia
z w ł a s z c z a f o l i i t e r m o p l a s t y c z n e j w u r z ą d z e n i u do a u t o m a t y c z n e g o p a k o w a n i a .
Znane s ą ró ż n e r o z w i ą z a n i a e l e k t r o n i c z n y c h układów r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y , k t ó r e w
z a l e ż n o ś c i od p r z e z n a c z e n i a p o s i a d a j ą odmienne k o n s t r u k c j e c z ło n ó w wykonaw czych p o ł ą c z o n y c h b e z p o ś r e d n i o z elem en tem lu b o b i e k t e m , k t ó r e g o t e m p e r a t u r a p o d l e g a r e g u l a c j i ,
ró ż n e
r o d z a j e c z u jn ik ó w t e m p e r a t u r y p o ł ą c z o n y c h z c z ło n a m i pomiarowymi o k o n s t r u k c j a c h n a r z u c o n y c h n a j c z ę ś c i e j d o k ł a d n o ś c i ą r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y . Na p r z y k ł a d znany e l e k t r o n i c z n y
r e g u l a t o r t e m p e r a t u r y z c z u j n i k i e m t e r m o e l e k t r y c z n y m p o s i a d a w z m a c n i a c z , k t ó r y p o łą c z o n y
je s t
z c z u j n i k i e m t e r m o e l e k t r y c z n y m i n a d a j n i k i e m t e m p e r a t u r y . W y j ś c i e w z m a c n ia c z a j e s t
p o ł ą c z o n e z węzłem sumującym, a p o p r z e z p r z e r z u t n i k ,
z g e n e r a t o r e m samodławnym i
z prze-
k a ź n i k i e m, p r z y czym g e n e r a t o r samodławny j e s t p o ł ą c z o n y z t y r y s t o r e m s y m e try c z n ym z a ł ą czonym w obwód z a s i l a n i a
to ra
obwodu r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y . N i e d o g o d n o ś c i ą o p i s a n e g o r e g u l a -
j e s t b r a k s y n c h r o n i z a c j i momentu z a ł ą c z a n i a o b c i ą ż e n i a
g ie m n a p i ę c i a
sie c i,
poprzez t y r y s t o r z p r z e b ie -
co p o w o d u je , w o b i e k t a c h o d u ż e j mocy, w y s t ę p o w a n i e poważnych z a k ł ó -
ceń e n e r g e t y c z n y c h p r z y p r a c y r e g u l a t o r a .
Znany j e s t p o n a d t o ,
z p o l s k i e g o o p i s u p a t e n to w e g o n r 109742 , e l e k t r o n i c z n y r e g u l a t o r
t e m p e r a t u r y z te rm o elem entem j a ko c z u j n i k i e m , w y k o r z y s t y w a n y do r e g u l a c j i
tem peratu ry p i e -
ców e l e k t r y c z n y c h ,
z układem pom ia-
z a w i e r a j ą c y w z m a c n ia c z ,
któ rego w e jś c ie
j e s t połączo n e
rowym. W y j ś c i e w z m ac n iac z a j e s t p o ł ą c z o n e ,
poprzez p r z e r z u t n ik , u k ła d fo rm u ją c y p rz e b ie g u
prostok ątn ego,
któ rego w y jś c ie
ze w zm acniaczem impulsowym,
j e s t p ołączo n e
ze s t e r o w n i k i e m
157 821
mocy. U k ł a d p om iaro w y z a wi e r a
p rz y c z y m w y j ś c i e
3
na w e j ś c i u mostek k o m p e n s a c y jn y p o ł ą c z o n y z te rm o ele m e n tem ,
m ostka s t a n o w i w y j ś c i e u k ł a d u pom iarow ego p o ł ą c z o n e p o p r z e z r e z y s t o r
z dwoma p r z e ł ą c z n i k a m i ,
z któ rych j eden,
p od w ójn y , j e s t p o ł ą c z o n y z m i e r n i k i e m i
z poten-
c jo m e tr e m , p o ł ą c z o n y m p o n a d to z w v j ś c i emu k ła d u p o m ia ro w eg o , o r a z ze ź r ó d ł e m p rą d u s t a ł e g o .
C elem w y n a l a z k u j e s t
o p ra c o w a n ie u k ł a d u r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y z g r z e w a n i a f o l i i
term o-
p l a s t y c z n e j , w y k o r z y s t y w a n e j do w i ą z a n i a p a c z e k w u r z ą d z e n i u do a u t o m a t y c z n e g o p a k o w a n i a .
I s t o t a w y n a l a z k u p o l e g a na tym ,
że w ob w od zie pomiarowym u k ł a d u r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y
z g r z e w a n i a , w p o s t a c i r e z y s t o r o w e g o k o m p e n s a c y jn e g o mostka Wheastona, j e d n ą z j e g o g a ł ę z i
s t a n o w i c z u j n i k t e r m i s t o r o w y o b sa d z o n y na e l e m e n c i e g r z e j n y m z g r z e w a r k i , a dw ie in n e p r z y le g a ją c e
g a łę z ie
u staw ian ia
m ostka W heastona s t a n o w i p o t e n c j o m e t r b o c z n i k u j ą c y r e z y s t o r y ,
ż ą d a n e j t e m p e r a t u r y z g r z e w a n ia f o l i i
ka j e s t p o ł ą c z o n a
s ł u ż ą c y do
t e r m o p l a s t y c z n e j , p r z y czym p r z e k ą t n a m o s t -
z w e j ś c i e m o d w r a c a ją c y m p i e r w s z e g o w z m a c n ia c z a o p e r a c y j n e g o , k t ó r e g o
w e j ś c i e n ie o d w r a c a ją c e j e s t p ołączo n e z c z u jn ik ie m term istoro w ym , a k tó r e g o w y j ś c i e
p ołączo n e,
p o p rz e z s t e r u j ą c y u k ład k lu c z a ,
re g u lo w a n y m z e w n ę t r z n i e c z a s i e t r w a n i a
z w e jśc ie m g e n e r a to r a
im p u lsu w y j ś c i o w e g o , w y p o s a ż o n e g o w u k ł a d c z a s o w y
r e z y s t o r o w o - p o j e m n o ś c i o w y , p r z y czym w y j ś c i e g e n e r a t o r a
czone,
j est
p o j e d y n c z e g o im p u ls u o
p o j e d y n c z e g o i m p u ls u j e s t p o ł ą -
p o p r z e z s z e r e g o w y obwód d io d o w o - p o je m n o ś c io w y , z w e j ś c i e m o d w r a c a j ą c y m d r u g i e g o
w z m ac n iac z a o p e r a c y j n e g o , k t ó r e g o w e j ś c i e n i e o d w r a c a j ą c e j e s t p o ł ą c z o n e
ją cym i m p u l s y p r o s t o k ą t n e ,
p o łą c zo n y m ze ź ró d łe m n a p i ę c i a
w z m a c n ia c z a o p e r a c y j n e g o j e s t p o ł ą c z o n e ,
w ykonaw czego w p o s t a c i ,
k o rz y stn ie ,
sie c i.
p o p r z e z w z m acniacz w y j ś c i o w y ,
tyrysto ra
z układem fo rm u -
Pon adto w y j ś c i e d r u g ie g o
z b ram ką e l e m e n t u
p o ł ą c z o n e g o z z a s i l a n i e m e le m e n t u g r z e j n e g o
z g rz e w a rk i.
W y n a la z e k w p r z y k ł a d z i e w y k o n a n ia j e s t u w i d o c z n io n y na r y s u n k u , p r z e d s t a w i a j ą c y m s c h e mat i d e o w o - b l o k o w y u k ł a d u r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y z g r z e w a n ia f o l i i w u r z ą d z e n i u do a u to m a tyczn ego w ią z a n ia
paczek.
U k ła d r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y z g r z e w a n ia w e d łu g w y n a l a z k u ,
p o s i a d a m oste k W hestona z a -
w i e r a j ą c y r e z y s t o r y R3 , R4 , R 5 , R6 , R8 o r a z c z u j n i k t e r m i s t o r o w y R7 i p o t e n c j o m e t r 1P
b o c z n i k u j ą c y r e z y s t o r y R6 , R8. C z u j n i k t e r m i s t o r o w y R7 umocowany j e s t na e l e m e n c i e z g r z e w a ją c ym EG z g r z e w a r k i ,
i
cz u jn ik a
co z a p ew nia i d e n t y c z n o ś ć t e m p e r a t u r o s t r z a
t e r m i s t o r o w e g o R7 . P o t e n c j o m e t r F 1 s ł u ż y do u s t a w i e n i a
zgrzew an ia f o l i i
elem en tu z g rz e w a ją c e g o
ż ą d a n e j tem peratu ry
t e r m o p l a s t y c z n e j , w y k o r z y s t y w a n e j w p r o c e s i e p ak o w a n ia do w i ą z a n i a p a -
c z e k . Ze w z g l ę d u na d uże zmiany r e z y s t a n c j i c z u j n i k a
zakresem te m p e ra t u r ,
p o t e n c j o m e t r F1
t e r m i s t o r o w e g o R7 , w yw o łan e dużym
w łą c z o n y j e s t w d w ie p r z y l e g a j ą c e
W h e asto n a WH co z a p e w n ia d o k ł a d n o ś ć r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y . P r z e k ą t n a
p ołączo n a
u sta la n e
t o r R1 2
je s t
je s t
czone j e s t ,
p ę t l ą sp rzężen ia
zw rotnego, re z y sto ro w o -p o je m n o śc io w ą ,
z a w ie ra ją c ą re z y s -
p o p r z e z zmianę w a r t o ś c i r e z y s t o r a R1 2 . W e j ś c i e n i e o d w r a c a j ą c e
z c z u j n i k i e m t e r m is t o r o w y m R7 a w y j ś c i e w z m a c n ia c z a o p e r a c y j n e g o
p o p r z e z d i o d ę p ó łp r z e w o d n ik o w ą
w e jśc ie m g e n e r a to r a
p o j e d y n c z e g o im p u ls u
p o łą -
i p o ł ą c z o n y z n i ą s z e r e g o w o r e z y s t o r R1 5 ,
z bazą t r a n z y s t o r a T 1 załączo n ego w u k ła d z ie k lu c z a ,
dem czasowym
m ostka W h eastona WH
z w e j ś c i e m o d w r a c a ją c y m wzm acniacza o p e r a c y j n e g o W1 , k t ó r e g o w z m o c n ie n ie
i k o n d e n sa to r C2,
p ołączo n e j e s t
g a ł ę z i e mostka
którego k o le k t o r j e s t
połączo n y z
, w p o s t a c i obwodu s c a l o n e g o MCY4 54 1 ,
z u k ła -
r e z y s t o r o w o - p o j e m n o ś c i o w y m z a w i e r a ją c y m r e z y s t o r y R1 5 , R 1 7 k o n d e n s a t o r C3
p o ł ą c z o n y z suw a kiem p o t e n c j o m e t r u R1 6
n e ro w a n e g o , c o z a p e w n ia r e g u l a c j ę
s ł u ż ą c e g o do r e g u l a c j i
z g r z e w a n i a f o l i i . W y j ś c i e g e n e r a t o r a G1 j e s t p o ł ą c z o n e ,
gowo, d i o d ę p ó ł p r z e w o d n ik o w ą
c z a s u t r w a n i a im p u ls u g e -
c z a s u , w k tó ry m e le m e n t z g r z e w a j ą c y o s i ą g a t e m p e r a t u r ę
p o p r z e z p o ł ą c z o n ą ze s o b ą s z e r e -
i r e z y s t o r R1 8 , z w e j ś c i e m o d w r a c a ją c y m w z m ac n iac z a o p e -
r a c y j n e g o W2. W e j ś c i e n i e o d w r a c a j ą c e w zm ac n iac z a o p e r a c y j n e g o W2 p o ł ą c z o n e j e s t ,
poprzez
r e z y s t o r o w o - d i o d o w y u k ł a d f o r m u j ą c y UP z a w i e r a j ą c y p o ł ą c z o n e ze s o b ą p r z e c i w s o b n i e d i o d y
D1
i D2 z r e z y s t o r e m R 1 , ze ź r ó d łe m n a p i ę c i a
so id a ln e g o p rzeb iegu n a p ię c ia
s ie c i,
s i e c i . U k ła d f o r m u j ą c y UP k s z t a ł t u j e
z sin u -
im p u ls y p r o s t o k ą t n e . W y j ś c i e w z m a c n ia c z a o p e r a c y j -
157 821
n e g o W2 j e s t p o ł ą c z o n e , p o p rz ez u k ł a d r ó ż n i c z k u j ą c y r e z y s t o r o w o - p o j e m n o ś c i o w y z a w i e r a j ą c y
r e z y s t o r R19
i k o n d e n s a t o r C4 , z w e j ś c i e m w z m a c n ia c z a W3
T2 , T 3 p n o - n o n ,
Th 1
na t r a n z y s t o r a c h k o m p lem entarnych
k t ó r e g o w y j ś c i e j e s t p o ł ą c z o n e p o p r z e z r e z y s t o r R2 2
b ra m k ą t y r y s t o r a
z a ł ą c z a j ą c e g o e le m e n t g r z e j n y EG z g r z e w a r k i .
D z i a ł a n i e u k ł a d u j e s t n a s t ę p u j ą c e . Po z a ł ą c z e n i u n a p i ę c i a s i e c i i z a s i l a c z a n a p i ę c i a
sta łe g o ,
p o t e n c jo m e t r e m
u sta w iam y w a r t o ś ć t e m p e r a t u r y elem en tu z g r z e w a j ą c e g o EG u s t a -
l o n ą w c z e ś n i e j d o ś w i a d c z a l n i e , p r z y pomocy t e r m o m e t r u . J e d n o c z e ś n i e p r z e z c a ł y o k r e s p o m ia ru m ie r z y s i ę
c z a s , w którym e l e m e n t z g r z e w a j ą c y EG z g r z e w a r k i o s i ą g n i e t e m p e r a t u r ę
w ł a ś c i w ą do z g r z a n i a f o l i i t e r m o p l a s t y c z n e j ,
p r z y k ł a d o w o p r o p y l e n o w e j , w y k o r z y s t y w a n e j do
w i ą z a n i a p a c z k i w p r o c e s i e p a k o w a n ia . N a s t ę p n i e p o t e n c jo m e t r e m R 1 6 u k ł a d u c z a s o w e g o g e n e r a t o r a G1 u s ta w ia m y c z a s t r w a n i a im p u ls u g e n e r a t o r a z t o l e r a n c j ą d o d a t n i ą +20% i ,
przy
o d łączonym c z u j n i k u te rm is to ro w y m R7 , sprawdzam y c z y im p u ls g e n e r a t o r a G1 z a b l o k u j e p o p r z e z w z m ac n iac z e W2 i
w p rz y p a d ku s t w i e r d z e n i a
te rm isto ro w y
t y r y s t o r Th 1
s t e r u j ą c y e l e m e n t wykonawczy z g r z e w a r k i . Po czym,
p ra w id ło w e g o u s t a w i e n i a p o t e n c j o m e t r u R1 6
za łącz a
się
cz u jn ik
R7 w mostek k oro pensacyjny W h e asto n a WH, co uruchamia d z i a ł a n i e u k ł a d u r e -
g u l a c j i t e m p e r a t u r y w p r o c e s i e z g r z e w a n i a . W c h w i l i u ru c h o m ie n ia u k ł a d u r e g u l a c j i e l e ment g r z e j n y EG z g r z e w a r k i p o s ia d a t e m p e r a t u r ę o t o c z e n i a , a c z u j n i k t e r m o s t o r o w y R7
przed staw ia
s o b ą d u ż ą w a r t o ś ć r e z y s t a n c j i z a ł ą c z o n ą na w e j ś c i e n i e o d w r a c a j ą c e w z m a c n ia -
c z a o p e r a c y j n e g o W1 , co powoduje p o w s t a n i e na j e g o w y j ś c i u n a p i ę c i a s t a ł e g o w p ro w ad z a j ą c e g o w s t a n p rz e w o d z e n ia t r a n z y s t o r k l u c z u j ą c y T 1 s t e r u j ą c y g e n e r a t o r p o je d y n c z e g o
im p u ls u G1
U ru c h o m ie n ie g e n e r a t o r a G 1 u s t a l a na j e g o w y j ś c i u s t a n z e r o , k t ó r y j e s t p o d a -
wany na w e j ś c i e
dawany j e s t ,
o d w r a c a j ą c e w zm ac n iac z a W2. Na w e j ś c i e n i e o d w r a c a j ą c e t e g o w z m ac n iac z a po-
uformowany z n a p i ę c i a s i e c i ,
p r z e b i e g p r o s t o k ą t n y , k t ó r y po w z m o c n ie n iu pod-
dawany j e s t r ó ż n i c z k o w a n i u w u k ł a d z i e C4 R1 9 i podawany na w e j ś c i e w z m a c n ia c z a W3 , s k ą d
p o p r z e z r e z y s t o r w y j ś c i o w y R22 s t e r u j e bram ką t y r y s t o r a
s t e r u j ą c y c h e l e m e n t g r z e j n y EG z g r z e w a r k i ,
Rh 1
F a k t w y t w o r z e n ia im pulsów
z p rzeb iegu n ap ięcia
sie c i,
p r z y je d n o c z e sn y m
b r a k u p r z e s u n i ę ć fa z o w y c h wprowadzonych p r z e z u k ł a d r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y z a p e w n ia , że
z a ł ą c z e n i e e le m e n tu g r z e j n e g o z g r z e w a r k i n a s t ę p u j e w z e r z e p r z e b i e g u n a p i ę c i a s i e c i ,
p rz eciw d z ia ła
co
p o w s t a n i u z a k ł ó c e ń r a d i o e l e k t r y c z n y c h . Z c h w i l ą w z r o s t u t e m p e r a t u r y e le m e n -
t u g r z e j n e g o EG z g r z e w a r k i w a r t o ś ć r e z y s t a n c j i c z u j n i k a t e r m o e l e k t r y c z n e g o R7 m a l e j e , a ż
do w a r t o ś c i r e z y s t a n c j i p o t e n c j o m e t r u P 1 . Wówczas w s t a n i e równowagi mostka na j e g o w y j ś c iu u sta la
się
n a p i ę c i e z e r o , czego k o n se k w e n c ją j e s t
c z a W1 i z a b lo k o w a n i e t r a n z y s t o r a T 1 s t e r u j ą c e g o
w y jśc iu gen eratora
z e r o n a p i ę c i a na w y j ś c i u w z m a c n ia -
g e n e r a t o r p o je d y n c z e g o im p u ls u G 1 . Na
p o je d y n c z e g o im p u ls u G1 p o j a w i a
się
im p u ls d o d a t n i , k t ó r y b l o k u j e
w z m acniacz W2 , c o powoduje na w y j ś c i u w z m a c n ia c z a W3, b r a k impulsów s t e r u j ą c y c h bramkę
t y r y s t o r a Th 1 i o d ł ą c z e n i e e le m e n tu g r z e j n e g o EG z g r z e w a r k i . W n a s t ę p s t w i e o d ł ą c z e n i a
e le m e n tu g r z e j n e g o EG m a l e je t e m p e r a t u r a
c z u j n i k a t e r m o e l e k t r y c z n e g o R7 co powoduje
w z r o s t j e g o r e z y s t a n c j i i w y t r ą c e n i e mostka W h e a s to n a WH z ró w no w agi, o r a z pow ró t do
sta n u początkow ego.
Z a l e t ą u k ł a d u r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w e d łu g w y n a la z k u j e s t z a b e z p i e c z e n i e e le m e n tu
g r z e j n e g o z g r z e w a r k i p rz e d p r z e g r z a n i e m spowodowanym na p r z y k ł a d u s z k o d z e n ie m c z u j n i k a
term o elek tryczn ego ,
co z o s t a ł o o s i ą g n i ę t e
p o p r z e z b l o k o w a n i e czasowe w zm ac n iac z a W2
im pu lsem g e n e r a t o r a p o je d y n c z e g o im p u ls u G1 . Z a ł ą c z e n i e
p o t e n c j o m e t r u P 1 w d w ie g a ł ę z i e
m ostka W heastona zapew nia w y so k ą d o k ł a d n o ś ć r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w s z e r o k im z a k r e s i e
tem peratu r.
157 821
1 5 7 821
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
357 Кб
Теги
pl157821b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа