close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL158255B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
( 12)
O PIS P A T E N T O W Y (19) P L (11) 158255
(13) B 1
N um er zgłoszenia:
U rz ą d P a te n to w y
R z e c z y p o s p o lite j P o ls k ie j
(22)
D ata zgłoszenia:
269290
(51) In tC l5:
07.12.1987
B01D 11/04
Ekstrahent
U p ra w n io n y z p a ten tu :
Z głoszenie ogłoszon o:
12.06.1989 BUP 12/89
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa,
PL
T w ó rcy w ynalazku:
Wojciech Pałyska, Warszawa, P L
Andrzej Chmielewski, Warszawa, PL
Janusz Leciejewicz, Warszawa, PL
Halina Woźniakowska, Warszawa, PL
O u d zielen iu p a te n tu ogłoszono:
31.08.1992 WUP 08/92
PL
158255
B1
(57)
1. E k stra h e n t d o e k stra k cji i re ek strak cji jo n ó w m etali ciężkich stan o w iący ro z tw ó r zw iązku
k o m p lek su jąceg o w cieczy nie m ieszającej się z p o z o sta ły m i cieczam i b io rąc y m i u d ział w
p ro cesie e k s tra k c ji/re e k s tra k c ji, znamienny tym, że zaw iera trw a le zd y sp erg o w an e w cieczy
d ro b in y fe rro m eg n e ty k u p o k ry te nienasyconym kw asem tłuszczow ym lub jeg o p o c h o d n ą , ja k o
su b stan cję stab iliz u jącą , w obecności poch o d n ej organicznej kw asu fosforow ego ja k o zw iązku
k o m p leksującego.
EKSTRAHENT
Z a s t r z e ż e n i a
1.
związku
p a t e n t o w e
Ekstrahent do ekstrakcji i reekstrakcji jonów metali ciężkich stanowiący roztwór
kompleksującego
w cieczy nie mieszającej
się
z pozostałymi cieczami biorącymi
udział w procesie ekstrakcji/reekstrakcji, z n a m i e n n y
zdyspergowane
lub
jego
w
cieczy
pochodną,
drobiny
tym,
że zawiera trwale
ferromagnetyku pokryte nienasyconym kwasem tłuszczowym
jakosubstancją
stabilizującą,
w
kwasu fosforowego jako związku kompleksującego.
obecności
2. Ekstrahent wedługzastrz. 1 , z n a m i e n n y
t y m,
ferromagnetyku zawiera cząstki magnetytu Fe3O 4 .
3. Ekstrahent według zastrz. 1 , z n a m i e n n y
pochodnej
że
tym,
organicznej
jako
że
jako
drobiny
pochodną kwasu
fosforowego zawiera kwas di-2-etylenoheksylofosforowy.
4. Ekstrahent według zastrz. 1
z n a m i e n n y
tym,
forowego zawiera fosforan trójbutylu.
że jako pochodną kwasu fos-
* * *
Przedmiotem
ciężkich
z
wynalazku
jest
zawierających
ekstrahent,
je
środowisk
który
ciekłych
służy
do
i
ekstrakcji
następnie
wyekstrahowanych jonów do innej cieczy, z której są one wyodrębniane.
Jeden
Znanych
ze
jest
wiele
sposobów
sposobów
wyodrębniania
metali
z
jonów
do
zawierających
metali
reekstrakcji
je
mieszanin.
polega na ich solubilizacji, na ogół w kwaśnych roztworach wodnych
i ekstrakcji do innego rozpuszczalnika.
W przypadku metali ciężkich cieczą ekstrahującą
jest środek kompleksujący w roztworze rozcieńczalnika nie mieszającego się z fazą wodną.
W
tego
typu
ułatwienie
od
procesach,
kontaktu,
dobrego
gdzie
następuje
przechodzenie
z
fazy
rozwinięcie oraz odnowienie powierzchni.
kontaktu
między
fazami biorącymi
do
fazy
Znany
jest,
z
opisu
zdyspergowanie
powstałej
w
w
tych
patentowego St.Zjedn.Ameryki
emulsjach
takim jak emulsje,
cząstek
oddzieleniu
Według
fazy zawierającej
w sobie cząsteczki
cząsteczek magnetycznych.
wynalazku
roztwór
biorącymi
zdyspergowane
lub
jego
Ferromagnetyk
w
ekstrahent
związku
udział
cieczy
pochodną,
jako
do ekstrakcji
kompleksującego
drobiny
w
procesie
w
Ekstrahent
ferromagnetyku,
działa
ołów,
według
a
rozdział
na zasadzie
pierwiastki
rozpuszczalne
metal.
sposób rozdziału
a
następnie
przepuszczenie
i
w
zatem
wynalazku
charakteryzuje
własności
następuje
metali
się
ciężkich
z pozostałymi
zawiera
trwale
w
obecności
się
magnetyczne,
tym,
pochodnej
że
jednakże
organicznej
zawiera
w
pod wpływem pola magnetycznego.
trakcie
cząstki
procesu
Ekstrahent ten
i służy do ekstrakcji metali ciężkich takich jak miedź,
rzadkich,
cieczach
jonów
niemieszającej
ekstrakcji/reekstrakcji,
stabilizującą,
chemicznej
ziem
reekstrakcji
substancją
nie
fazy nie
stosowany w tyra procesie pozostaje
ferromagnetyku pokryte nienasyconym kwasem tłuszczowym
posiada
faz
ferromagnetyku od drugiej
cieczy
kwasu fosforowego jako związku kompleksującego.
ekstrakcji
3 806 449,
ferromagnetyku
w oddzielonej fazie i nie jest z niej wyodrębniany.
ciaczami
nr
zwłaszcza ropa naftowa/woda przez
mieszaniny przez pole magnetyczne o silnym gradiencie. Pole magnetyczne pomaga
zawierającej
stanowiący
jest
udział w procesie ekstrakcji/reekstrakcji
a następnie od stosunkowo szybkiego i skutecznego rozdziału faz.
faz w układzie wieloskładnikowym,
istotne
Wydajność procesu zależy
transuranowce
niemieszających
się
z
itp., które
wodą,
lub
tworzą związki kompleksowe
cieczą solubilizującą dany
3
158 255
Jako
ciecz
niemieszającą
się
z
pozostałymi
cieczami
w
procesie
ekstrakcji/reekstrakcji stosuje się dowolną ciecz, która nie reaguje ze związkiem
kompleksującym. W przypadku gdy ekstrakcja i reekstrakcja następuje z i do fazy wodnej,
na ogół stosuje się węglowodory, węglowodory chlorowcowane i ich mieszaniny.
Korzystnymi
pochodnymi
organicznymi
kwasu
fosforowego
są
fosforan
trójbutylu
kwas di-2-etylenoheksylofosforowy, które są stosunkowo tanie i łatwo dostępne.
i
Ekstrahent według wynalazku jako drobiny ferromagnetyku zawiera cząstki magnetytu
Fe3O4, które
stabilizuje
pochodną.
Ekstrahent
i
jest
według
się przez pokrycie nienasyconym kwasem tłuszczowym lub jego
wynalazku,
ekstrahentem
w
ekstrakcji
wielokrotnego
typu
zastosowania.
ciecz-ciecz
Cząsteczki
nie ulega
destrukcji
ferromagnetyku
nadają
ekstrahentowi własności magnetyczne, które w polu magnetycznym pozwalają na manipulowanie
warstwą
ekstrahenta,
ekstrahent
według
nieoczekiwane
na
przykład
wynalazku
efekty.
poprzez
podatny
Cząstki
jest
wciągnięcie
na
go
wpływ
ferromagnetyku
w
obecne
w
programowanie żądanego rozwinięcia powierzchni międzyfazowej
w
imiennym
pola
polu
magnetycznym
magnetycznego
można
kolców, tulei itp.
powierzchni
cieczy.
Fakt,
że
pozwalają
na
magnetycznego
ekstrahencie
oraz
przynosi
na jej samoodnawianie
(oscylacja kropel). Pod wpływem odpowiednio uformowanego
na
W przypadku stosowania
rozwinięcia
głąb
pola
przykład
nadać
ekstrahentowi
formę
pionowej
przegrody,
takiego ekstrahenta możliwe jest więc programowanie żądanego
międzyfazowej.
Otwiera
to
drogę
do
nowych
form
zastosowań
ekstrahentów. Poniżej przedstawiono przykłady wykonania i zastosowania ekstrahenta według
wynalazku.
P r z y k ł a d
i
27,5g
chlorku
I.
W
żelazowego
naczyniu przygotowano drugi
roztworu
amoniaku
i
15
ml
500
ml
wody
rozpuszczono
FeCl3 . Roztwór
podgrzano
roztwór o składzie:
nafty.
Oba
60 ml
roztwory
50
stosowanego
ml
nafty
z
ekstrahenta.
przeciążenia około
do
siarczanu
temperatury
żelazawego
60°C.
10% oleinianu amonu,
połączono.
oddzielono od roztworu i przemyto kilkakrotnie wodą.
dodano
25g
Wytrącony
6000 g w wirówce,
zdyspergowano
drugim
150 ml 25%
magnetyt
Fe 3 O 4
Po oddzieleniu osadu od popłuczyn
3 ml di-2-etylenoheksylofosforawego kwasu D-2-EHPAMieszaninę
W
FeSO4
na
gorąco
i
poddano
powszechnie
działaniu
sił
uzyskując ekstrahent o własnościach magnetycznych,
to znaczy podatny na działanie pola magnetycznego. Sprawdzono jego własności ekstrakcyjne
w
układzie:
przy
ekstrahent
kwasowości
reekstrakcyjne
roztwór
kwasu
fazy
dla
magnetyczny
wodnej
układu:
siarkowego
pH
+ wodny
=
1,2
ekstrahent
przy
i
roztwór siarczanu miedzi
przy
stosunku
magnetyczny
stosunku
faz
1:1.
Wydajności wyniosły kilka do kilkudziesięciu procent.
P r z y k ł a d
żelazowych
Magnetyt
13g
osad
Fe+3
poddano
oleinianu
II.
poprzez
wysoko
amonu
i
Strącono
alkalizację
wydajnemu
poddano
trójbutylu
TBP, powszechnie
zdyspergowanych
trójbutylu
o
sił
niestabilnie.
prób
roztworów
środowiska do pH powyżej
procesowi
mycia
wodą
własności
uznano
soli
9,
Tym
siarkowy,
jego własności
miedzi
za
Cu+2 i 1%
pozytywne.
żelazawych
40g magnetytu
Fe
i
Fe304 .
Do osadu dodano
30-100°C.
z dodatkiem
15 ml
Następnie
fosforanu
Po zdyspergowaniu otrzymaną ciecz
6000g w celu oddzielenia od cieczy cząstek magnetytu
sposobem
magnetycznych,
z
otrzymano
ekstrahent
wydajnością
96%
magnetytu. Ciecz była podatna na działanie pola magnetycznego.
Sprawdzono
oraz
jony
destylowaną.
i dodano 50 ml nafty
stosowanego ekstrahenta.
przeciążenia
własnościach
wodnych
Wyniki
1:1
mieszaniu na gorąco w temperaturze
oddzielono od roztworu wodnego
poddano działaniu
z
faz
zawierający
+ kwas
ekstrakcyjne
otrzymanego
ekstrahenta
na
trwale
dla
bazie
fosforanu
zdyspergowanego
układu
ekstrahent
magnetyczny + roztwór azotanu uranylu w wodzie + 5 m roztwór azotanu sodu przy stosunku
fazy wodnej do organicznej równym 2 oraz dla procesu reekstrakcji: ekstrahent magnetyczny
zawierający
jony uranylowe + woda destylowana przy stosunku
równym 2. Uzyskano wydajność powyżej 90%.
fazy wodnej do organicznej
158 255
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
286 Кб
Теги
pl158255b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа