close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL158353B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
( 12)
O P IS P A T E N T O W Y (19) P L (11) 158353
(51) B 1
(21)
Numer zgłoszenia:
270944
(51) IntC l5:
F16K 47/04
U rząd P a te n to w y
R z e c z y p o s p o lit e j P o lsk ie j
(22)
D ata zgłoszenia:
(54)
02.03.1988
R eduktor dw ustopniowy
(73)
(43)
G05D 16/08
Z g ło sz e n ie o g ło sz o n o :
04.09.1989 BUP 18/89
U p r a w n io n y z p a te n tu :
Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego
" P E R U N ” , W arszawa, P L
(72)
T w ó r c a w y n a la z k u :
Ryszard Rzeźnik, W arszawa, P L
(45)
PL
158353
B1
(57)
O u d z ie le n iu p a t e n tu o g ło sz o n o :
31.08.1992 WUP 08/92
1. Reduktor dwustopniowy składający się
z dwóch zespołów o różnych stopniach redukcji ciśnienia posiadających kadłuby oraz zawory redukcyjne i pokrywy, znamienny tym, że
komora średniego ciśnienia (4) pierwszego
stopnia połączona jest z zaworem redukcyjnym (7) drugiego stopnia poprzez kanały przelotowe (5) spinacza (6) membrany z dyskiem.
REDUKTOR DWUSTOPNIOWY
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. R eduktor dwustopniowy składający się z dwóch zespołów o różnych stopniach
redukcji ciśnienia p o s iadaj ąc ych kadłuby oraz zawory redukcyjne i pokrywy, z n a m i e n n y
tym,
ż e komora średniego ciśnienia /4/ pierwszego stopnia połączona jest z zaworem r e d u k -
cyjnym /7/ drugiego stopnia poprzez kanały przelotowe /5 / spinacza /6/ membrany z d yskiem.
2. Reduktor według z a st rz . 1, z n a m i e n n y
stopnia znajduje się na wspólnej
osi pionowej
tym,
ze kadłub / 11/ dr ugiego
z ka d ł u b e m / 3 / pierwszego stopnia.
* * *
Przedmiotem
wynalazku jest reduktor d wu st op ni ow y do gazów technicznych p r z e z n a c z o n y
do pracy z urządzeniami w ymagającymi utrzymywania dokład ny ch ciśnień roboczych.
Znane dwustopniowe reduktory s tanowię dwa integralne układy redukcyjne, skła da ją ce
się z oddzielnych kadłubów, zaworów redukcyjnych, z e s p o ł ó w membran, pokryw i śrub n a s t a w czych połączonych ze sobą szeregowo. Gaz o średnim ciśnieniu obniżonym na pierwszym stopniu
redukcji przechodzi z komory średniego ciśnienia kanałami w kadłubach pierwszego i dru gi eg o
stopnia do zaworu redukcyjnego drugiego stopnia, skąd po wkręceniu śruby nastawczej d r u g ie go
stopnia wypł yw a do komory ciśnienia roboczego, a dalej do urządzenia.
Zna ne są również reduktory dwustopniowe o dużej zdolności przepustowej,
dają komorę ciśnienia roboczego składającą się z dwóch części nadprzeponowej
C i ś n i en ie gazu w części nadprzeponowej
które p o s i a -
i podprzepo no we j.
równoważone jest ciśnieniem poduszki gazowej pod p r z e -
p o n ą . W związku z tym komora roboczego ciśnienia ma d o d a t k o w y zawór wlotowy, którym w p u s z c z a
się gaz do części podprzeponowej.
W reduktorze według wynalazku komora pierws ze go stopnia średniego ciśnienia p oł ąc zo na
jest z zaworem redukcyjnym drugiego stopnia poprzez k an ał y przelotowe spinacza m e m b r a n y z
dyskiem. Kadłub pierwszego stopnia i kadłub drugiego stopnia znajduję się na wspólnej
osi p i o -
nowej. Ka dł ub drugiego stopnia spełnia również zadanie pokry wy pierwszego stopnia w znan yc h
rozwiązaniach reduktorów. Reduktor według wynalazku charakte ry zu je się dużą trwałością oraz
zwartą budową.
Przedmiot wynalazku jest p r ze ds ta wi on y w p r z yk ła dz ie wykonania podanym na rysunku
w p rz ekroju osiowym.
R e d u kt or dwustopniowy składa się z łącznika 1 wl ot owego z nakrętką, przez kt ó r y gaz
wc h o d z i do zaworu 2 redukcyjnego pierwszego stopnia um ie szczonego w kadłubie 3 p i er ws ze go
stopnia i wypły wa do komory 4 średniego ciśnienia. Na st ę p n i e przechodzi przez kanały p r z e l o t o we 5 spinacza 6 membrany z dyskiem do zaworu 7 re dukcyjnego drugiego stopnia um i e s z c z o n e g o w
kadłubie 11 dru gi eg o stopnia. Po w kr ęceniu śruby 8 nastawczej
następuje wypływ gazu p rz e z k o m o -
rę 9 ciśnienia roboczego do zaworu 10 o d c inającego, a dalej do urządzenia.
158 353
158 353
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
294 Кб
Теги
pl158353b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа