close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL158512B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
g) OPIS PATENTOWY
(21) Numer zgłoszenia:
Opis patentowy
przedrukowano ze względu
na zauważone błędy
(19) PL
277820
(11)158512
(13) B 1
(51) Int.Cl.5
B07C 5/04
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
20.02.1989
)Urządzenie do sortowania długich przedmiotów według ich długości
4
(5
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
Hoogovens Groep BV, Ijmuiden, NL
19.02.1988,NL,8800425
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 158512 B1
30.09.1992 WUP 09/92
1. Urządzenie do sortowania długich przedmiotów według ich długości, zwłaszcza do sorto(57)wania prętów metalowych, zawierające przenośnik
o kierunku podłużnym, na którym ułożone są pręty
i wyposażony w środki do przenoszenia prętów w
kierunku podłużnym i poprzecznym, które to
środki obejmują napędzane wałki, z którymi stykają się pręty oraz środki przenoszące do podnoszenia i przenoszenia poprzecznego, w stosunku do
przenośnika, końców prętów, mających założoną
długość, z uniemożliwieniem ruchu wzdłużnego
tych prętów na przenośniku, natomiast pręty o nieodpowiedniej długości przenoszone są przez ten
przenośnik w kierunku podłużnym co najmniej
częściowo poza te środki podnoszące, znamienne
tym, że zawiera szereg ukośnych wałków (5), których osie obrotu (9) ustawione są pod kątem (a)
różnym od zera w stosunku do kierunku poprzecznego (10) przenośnika (4), przy czym ukośne
wałki (5), wzdłuż co najmniej części swych długości
osiowych, mają kształt kołowy cylindryczny.
Twórcy wynalazku:
Jan Kruit, Ne Slootdorf, NL
Joannes W. J. Knapen, Cn Utrecht, NL
13.11.1989 BUP 23/89
(45)
Uprawniony z patentu:
(74)
Pełnomocnik:
PHZ "Polservice"
Fig.1
URZĄDZENIE DO SORTOWANIA DŁUGICH PRZEDMIOTÓW WEDŁUG ICH DŁUGOŚCI
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Urządzenie do sortowania długich przedmiotów według ich długości, zwłaszcza do sorto­
wania prętów metalowych, zawierające przenośnik o kierunku podłużnym, na którym ułożone są
pręty i wyposażony w środki do przenoszenia prętów w kierunku podłużnym i poprzecznym, które
to środki obejmują napędzane wałki, z którymi stykają się pręty oraz środki przenoszące do
podnoszenia i przenoszenia poprzecznego, w stosunku do przenośnika, końców prętów mających
założoną długość, z uniemo żliwieniem ruchu wzdłużnego tych prętów na przenośniku, natomiast
pręty o nieodpowiedniej długości przenoszone są przez ten przenośnik w kierunku podłużnym
co najmniej częściowo poza te środki podnoszące,
z n a m i e n n e
tym,
że zawiera
szereg ukośnych wałków (5), których osie obrotu (9) ustawione są pod kątem (a) różnym od
zera w stosunku do kierunku poprzecznego (10) przenośnika (4), przy czym ukośne wałki (5),
wzdłuż co najmniej części swych długości osiowych, mająkształt kołowy cylindryczny.
2. Urządzenie według zastrz. 1, z n a m i e n n e
t y m,
że kąt (a) różny od zera
wynosi w granicach 2-5 °.
3.
Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e
tym,
że kąt (a) różny od zera
wynosi około 3,4 °.
4.
Urządzenie według zastrz. 1, z n a m i e n n e
tym,
że wartość kąta (a) jest
regulowana.
5. Urządzenie według zastrz. 1,
z n a m i e n n e
t y m , ż e co najmniej jeden wałek
(5) posiada środki hamujące do hamowania ruchu prętów w poprzek przenośnika.
6. Urządzenie według zastrz. 5, z n a m i e n n e t y m ,
że każdy wałek przemienny
posiada w kierunku podłużnym środki hamujące.
7. Urządzenie według zastrz. 6,
z n a m i e n n e
tym,
że środkiem hamującym jest
żebro śrubowe (60) umieszczone na cylindrycznej powierzchni wałka (5 ).
8.
Urządzenie według zastrz. 7, z n a m i e n n e
tym,
że skok żebra śrubowego
(60) wynosi około 5 cm, a wysokość żebra około 0,5 cm.
9.
Urządzenie według zastrz. 8, z n a m i e n n e
tym ,
że prędkość obwodowa co
najmniej jednego wałka (5) jest indywidualnie dostosowywana.
10. Urządzenie według zastrz. 9, z n a m i e n n e t y m ,
że prędkość obwodowa wał­
ka (5 ) wynosi około 2,5 m /sek.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do sortowania długich przedmiotów według długości
zwłaszcza prętów metalowych.
Urządzenie do sortowania według długości znane jest w przemyśle metalurgicznym, gdzie
używane jest na przykład do sortowania według długości prętów zbrojeniowych lub prętów do
żelazobetonu.
Poniżej opisane zostanie jedno takie urządzenie, produkcji firmy Morgardshammer. W pro­
dukcji prętów zbrojeniowych do betonu kęs stali walcowany jest na pręt, z którego przez cię­
cie otrzymuje się pewną ilość prętów zbrojeniowych o żądanej długości. Zwykle długość prętu
powstałego z kęsa stali nie jest pełną wielokrotnością żądanej długości prętów, zostaje więc
krótszy odpad. Po wyjściu z urządzenia tnącego, pręty o żądanej długości i krótsze odpady
przechodzą do urządzenia sortującego i układane są na poprzecznym urządzeniu przenoszącym,
z tylnymi końcami ułożonymi obok siebie, opartymi o ogranicznik. Wśród prętów o żądanej dłu­
gości drugie, przednie końce także znajdują się obok siebie. Przedni koniec krótszego odpadu
leży wzdłużnie między dwoma końcami prętu o pożądanej długości. Pręty leżące obok siebie
przesuwane są poprzecznie w kierunku urządzenia podnoszącego oraz przenośnika mogącego prze­
nosić pręty zarówno w zdłuż jak i w poprzek. Przedni koniec każdego pręta o żądanej długości
wystaje na taką długość, by mógł zostać podniesiony podbieraczem. Podbieracz powinien być
158 512
3
zaopatrzony w łańcuch biegnący w poprzek mostu rozpiętego poprzecznie nad przenośnikiem.
Płyta nośna przymocowana do łańcucha podnosi przedni koniec pręta i przenosi go poprzecznie
w poprzek przenośnika. Oznacza to, że płyta nośna blokuje ruch wzdłużny prętu. Sam przenoś­
nik przenosi poprzecznie resztę pręta. W ten sposób urządzenie przenosi pręt o żądanej dł u ­
gości poprzecznie przez przenośnik. Pręty wybrane w ten sposób są następnie pakowane w wiąz­
ki i zabierane. Przedni koniec krótszego odpadu nie dochodzi do urządzenia podnoszącego, nie
jest więc podniesiony przez płytę nośną łańcucha i jego ruch w kierunku wzdłużnym po dotar­
ciu do przenośnika nie jest zablokowany. Przenośnik przenosi odpad wzdłuż, do przodu pod
mostem rozpiętym nad przenośnikiem. Jednocześnie przenośnik przesuwa odpad poprzecznie.
W wyniku tych dwóch ruchów odpad przemieszczany jest skośnie przez przenośnik i leży obok
przenośnika lecz oddzielnie od prętów o żądanej długości. Odpady są następnie odprowadzane
do dalszego przetwarzania. W tym znanym urządzeniu przenośnik ma wałki z rowkami biegnącymi
spiralnie jeden obok drugiego. Oś obrotu każdego rowkowanego wałka przebiega poprzecznie do
przenośnika. Szerokość rowka jest tu równa jego skokowi. Pręt o żądanej długości, którego
końcówka jest podniesiona przez podpieracz a jego część spoczywa na rowkowanych wałkach,
jest zablokowany wzdłużnie przez podbieracz i jest przenoszony poprzecznie przez powierzch­
nię boczną rowka, w którym leży. Cała długość odpadu spoczywa na przenośniku i jego ruch
podłużny nie jest blokowany. Rowkowane wałki przenoszą odpad wzdłużnie z prędkością odpowia­
dającą z grubsza prędkości obwodowej rowkowanego wałka i poprzecznie z prędkością odpowiada­
jącą skokowi spiralnych rowków.
W adą tego urządzenia jest fakt, że wydajność sortownicza urządzenia i co za tym idzie
wydajność przetwórcza całej walcowni uzależniona jest od wielkości przekrojów poprzecznych
prętów zbrojeniowych, i dla mniejszych przekrojów, jest mniejsza.
Jak opisano powyżej, produkcja prętów zbrojeniowych rozpoczyna się od kęsa, który z za­
sady ma określony przekrój i długość, niezależnie od przekroju prętów, które mają z niego
powstać. Gdy kęsy o takiej samej wadze zostają rozwalcowane na pręty o mniejszym przekroju,
łączna długość wytworzonego pręta jest większa. Po pocięciu rozwalcowanego kęsa na pręty
o pożądanej stałej długości, następny rozwalcowany kęs dostarczy więcej prętów o tej długoś­
ci. Jednakże, każdy z rowków w wałku może przyjąć tylko jeden pręt, tak więc, przy mniejszym
przekroju pręta, mimo przesortowania równej łącznej długości w jednostce czasu, łączna waga
prętów przesortowanych w tej jednostce czasu jest mniejsza. W wyniku tego walcować można
tylko mniejszą łączną wagę kęsów. Każdy z rowków w wałku przyjmuje tylko jeden pręt ponieważ,
jeśli w rowku znajdzie się więcej niż jeden pręt, tarcie między prętami zbrojeniowymi przesz­
kadza we wzdłużnym przeniesieniu odpadu na odpowiednią odległość, gdy odpad leży obok pręta
o żądanej długości, blokowanego przed wzdłużnym przesuwaniem się przez podbieracz. Zwłaszcza
przy żebrowanych prętach zbrojeniowych tarcie może być bardzo duże. Wymiana rowkowanych wa ł ­
ków przenośnika w zależności od przekroju prętów nie jest praktycznym rozwiązaniem. Przenoś­
nik konwencjonalny ma w sumie około 40 rowkowanych wałków. Wysiana i ustawianie tak dużej
ilości wałków zajmuje zbyt dużo czasu.
Mierząc według przesortowanej wagi, wydajność urządzenia do sortowania według długości,
wyposażonego w rowkowane wałki wynosi 16% dla prętów o średnicy 16 mm i około 10% dla prętów
o średnicy 12 mm, gdy dla prętów o średnicy 40 mm wydajność wynosi 100%.
Wadą urządzenia z przenośnikiem wyposażonym w rowkowane wałki jest wysoki stopień zuży­
wania rowków. Poprzeczny ruch prętów na przenośniku wywołany jest przez siłę boczną wywiera­
ną na pręt przez wiodącą powierzchnię boczną rowka. Siła boczna wywierana jest zawsze przez
tę samą wiodącą powierzchnię boczną rowka. Tylko położenie na tej powierzchni bocznej uz a ­
leżnione jest od parametrów sposobu i średnicy pręta. W wyniku tego następuje miejscowe duże
zużycie tej wiodącej powierzchni bocznej rowka. Druga prowadząca powierzchnia boczna rowka
i jego podstawa odgrywają wtórną rolę w przenoszeniu poprzecznym i podłużnym i rzadko się
zużywają. Wałek rowkowany, którego powierzchnia boczna ulegnie zużyciu musi być wypełniony,
ponownie żłobiony lub wym ieniony. Dodatkową wadą z tym związaną jest fakt, że urządzenie z
4
158 512
przenośnikiem wyposażonym w rowkowane wałki jest kosztowne przy zakupie i w utrzymaniu.
Kolejną wadą urządzenia z przenośnikiem z wałkami rowkowanymi jest to, że skok ustala zależ­
ność między prędkością poprzeczną i wzdłużną przenoszonego pręta. Prędkość obwodowa rowkowa­
nego wałka jest ograniczona przez praktyczne maksimum. Iloczyn skoku i prędkości obwodowej
określa wydajność sortowania instalacji. Dlatego tez określony związek między skokiem a
prędkością obwodową stanowi praktyczny ogranicznik wydajności sortowania. Jednocześnie, po
ustaleniu skoku nie można już potem wpłynąć na położenie, w którym zostanie umieszczony od­
pad. Dodatkowe tarcie połączone z dodatkowym zużyciem występuje także u przypadkach, gdy
rowkowane wałki nie są ułożone idealnie w jednej linii względem siebie.
W opisie patentowym nr NL-A-8800425 (GB-A-117364) ujawniono sortownik do prętów metalo­
wych, w którym pręty przenoszone są poprzecznie za pomocą przenośnika. Pręty o ustalonej
wcześniej minimalnej długości podnoszone są za końce i unoszone ślimakiem na drugi przenoś­
nik poprzeczny. Pręty o mniejszej długości nie są podnoszone i nie przechodzą na drugi prze­
nośnik, lecz opadają i są odtransportowywane.
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia do sortowania długich przedmiotów według
ich długości, które wyeliminuje opisane wyżej wady.
Urządzenie do sortowania długich przedmiotów według ich długości zwłaszcza do sortowa­
nia prętów metalowych, zawierające przenośnik o kierunku podłużnym, na któ rym ułożone są
pręty wyposażone w środki do przenoszenia prętów w kierunku podłużnym i poprzecznym, które
to środki obejmują napędzane wałki, z którymi stykają się pręty oraz środki przenoszące do
podnoszenia i przenoszenia poprzecznego, w stosunku do przenośnika końców prętów mających
założoną długość, z uniemożliwieniem ruchu wzdłużnego tych prętów na przenośniku, natomiast
pręty o nieodpowiedniej długości przenoszone są przez ten przenośnik w kierunku podłużnym
co najmniej częściowo poza te środki podnoszące, charakteryzuje się tym, według wynalazku,
że zawiera szereg ukośnych wałków, których osie obrotu ustawiane są pod kątem różnym od zera
w stosunku do kierunku poprzecznego przenośnika, przy czym ukośne wałki wzdłuż co najmniej
części swych długości osiowych, mają kształt kołowy cylindryczny.
Korzystnie kąt różny od zera wynosi w granicach 2-5 °. Korzystnie kąt różny od zera wy­
nosi około 3 .4 °. Korzystnie wartość kąta jest regulowana. Korzystnie co najmniej jeden wałek
posiada środki hamujące do hamowania ruchu prętów w poprzek przenośnika. Korzystnie każdy
wałek przemienny posiada w kierunku podłużnym środki hamujące. Korzystnie środkiem hamującym
jest żebro śrubowe umieszczone na cylindrycznej powierzchni wałka. Korzystnie skok żebra
śrubowego wynosi około 5 cm, a wysokość żebra około 0,5 cm. Korzystnie prędkość obwodowa co
najmniej jednego wa łka jest indywidualnie dostosowywana. Korzystnie prędkość obwodowa wałka
wynosi około 2,5 m/sek.
Przy zastosowaniu urządzenia, według wynalazku, możliwe jest załadowanie wałka przenoś­
nika, a tym samym i sam przenośnik, na całej jego szerokości w kierunku poprzecznym, i należy
zwracać uwagę, aby poszczególne pręty zbrojeniowe nie stykały się lub stykały zaledwie w
ograniczonych odcinkach swych długości. Daje to tę korzyść, że przy średnicy prętów 16 mm
wydajność sortownicza wzrasta z około 16% w urządzeniach znanych do około 40% w urządzeniu
według wynalazku, przy wydajności dla średnicy prętów 40 mm 100% w obydwu urządzeniach. Dla
średnicy prętów 12 mm wzrost wydajności wynosi z około 10% do około 30%.
Inną zaletą urządzenia, według wynalazku, jest to, że wałki są praktycznie niezużywalne.
Ponadto, kołowe cylindryczne wałki zużywają się równomiernie, gdyż pracuje cała powierzchnia
wałka. To także oznacza, że zużycie ma jedynie niewielki wpływ na zdolność rozdzielczą wałka.
Kolejną zaletą jest fakt, że kołowe cylindryczne wałki są tanie i niekosztowne w eksploata­
cji. Kołowe cylindryczne wałki jako takie są znane i dostępne w handlu jako artykuł typowy w
wielu wielkościach. Regeneracja zużytych wałków kołowych cylindrycznych jest procesem pros­
tym i znanym.
Praktyczne testy wykazały, że przy kącie zawartym w zastrzeganych granicach uzyskuje
się zadowalający stopień oddzielania prętów o żądanej długości od odpadów. Korzystnie, kąt
158 512
5
co oznacza, że możliwe jest dostosowanie kąta do warunków roboczych
ten można regulować,
poszczególnych wałków
lub całego przenośnika. Pozwala to na osiągnięcie optymalnej wydajnoś­
ci sortowania dla dużego zakresu średnic prętów.
jak już opisano powyżej, w praktyce pręty jeszcze nie posortowane są często przemiesz­
czane w kierunku urządzenia podnoszącego i przenośnika przy użyciu poprzecznego urządzenia
przenoszącego. Przez zastosowanie takich środków hamujących, możliwe
jest
zapobieże­
nie niekontrolowanemu przemieszczeniu pręta na przenośnik w kierunku poprzecznym.
Prostym i skutecznym środkiem hamującym jest żebro spiralne na walcowanej powierzchni
wałka. W praktyce stwierdzono, że dobre wyniki osiąga się, gdy skok żebra wynosi około 6 cm,
zaś wysokość żebra wynosi około 0,5 cm. Korzystnie żebro to wystaje spiralnie wzdłuż wałka
tylko na początkowym odcinku wałka patrząc w kierunku przemieszczania bocznego, tzn. przy
końcu, który pierwszy przyjmuje pręty.
Korzystne jest, gdy prędkość obwodową, co najmniej jednego wałka można regulować indy­
widualnie. Odpowiednio, prędkość obwodowa wałka sterującego daje się nastawić na około
2,5 m/sek.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje schema­
tyczny rzut części urządzenia do sortowania według wynalazku; fig. 2 - wykres wektorowy
prędkości odpadu w urządzeniu fig. 1, fig. 3 - schematyczny rzut izometryczny części urzą­
dzenia z fig. 1.
Na fig. 1 przenośniki łańcuchowe 1 tworzą łącznie pierwsze urządzenie do przenoszenia
poprzecznego prętów zbrojeniowych 11, 12, 13, 14, 15 leżących na nich, w kierunku pokazanym
strzałką 2. Odpowiednio końce 21 do 25 prętów 11 do 15 ułożone są przy ograniczniku 3 przy
pomocy urządzenia nie pokazanego na rysunku. Przeciwległe końce 26 do 30 prętów zbrojenio­
wych 11 do 15 nie są oparte o ogranicznik 3. Pręty 11 do 15 są przemieszczane za pomocą
pierwszego poprzecznego urządzenia do przenoszenia poprzecznego u kierunku drugiego urządze­
nia do przenoszenia poprzecznego, obejmującego przenośniki łańcuchowe 4. Poza pierwszym,
każdy przenośnik łańcuchowy 1 wchodzi między dwa przenośniki łańcuchowe 4 drugiego urządze­
nia do przenoszenia poprzecznego. W części, gdzie przenośniki 1, 4 zachodzą na siebie, to
pracują one na tej samej wysokości tak, by pręty 11 do 15 przechodziły gładko z pierwszego
urządzenia do przenoszenia poprzecznego na drugie. Pomiędzy przenośnikami łańcuchowymi 4 i
z przodu najbardziej do przodu wysuniętego przenośnika łańcuchowego 4 umieszczone są kołowe
cylindryczne wałki 5 tworzące przenośnik, który może przesuwać pręty 11 do 15 zarówno wzdłuż
jak i w poprzek.
Oś obrotu 9 każdego wałka 5 tworzy kąt a różny od zera z kierunkiem po­
przecznym, pokazanym strzałką 10, drugiego urządzenia do przenoszenia poprzecznego. Oś każde­
go z wałków 5 leży w płaszczyźnie poziomej. Przenośniki łańcuchowe 4 biegną poziomo w części
6 i na tej samej wysokości, co przenośniki łańcuchowe 1 i górne powierzchnie wałków 5. Część
7 przenośników łańcuchowych 4 przebiega poniżej dolnej powierzchni wałków 5. Część 8 prze­
nośników łańcuchowych 4 biegnie znów w poziomie na wysokości górnych powierzchni wałków 5.
Wałki 5 napędzane są tradycyjnymi środkami napędowymi (nie pokazanymi na rysunku), w kierun­
ku wskazanym strzałką 16.
Urządzenie podnoszące 31 usytuowane jest z przodu pierwszego wałka 5. Urządzenie 31 nie
jest pokazane bardziej szczegółowo, ale może być takie samo jak w urządzeniu sortującym opi­
sanym powyżej i może się składać z łańcucha podbierającego biegnącego łukiem w poprzek po­
mostu rozpiętego nad przenośnikiem. Łańcuch posiada elementy podbierające do podnoszenia i
przenoszenia w kierunku poprzecznym końcowych odcinków prętów 11 do 15. Ponadto, łańcuch po­
siada blokady do zablokowania ruchu wzdłużnego pokazanego strzałką 40, końcówki pręta pod­
niesionego urządzeniem podnoszącym.
D la przejrzystości rysunku pręty zbrojeniowe 11 do 15 narysowane są oddzielnie. W prak­
tyce pręty m ogą leżeć stykając się ze sobą. Nadając przenośnikom łańcuchowym 4 prędkość nie­
znacznie większą od prędkości przenośników łańcuchowych 1 można nieznacznie oddzielić pręty
od siebie na odcinku, gdzie oba przenośniki 1, 4 zachodzą na siebie.
158 512
6
Pręty, obecnie już od siebie nieco oddalone, przesuwają się w kierunku wałków 5, przy
pomocy odcinków 6 przenośników łańcuchowych 4. W wyniku nachylenia wałków 5 pod pewnym ką­
tem, pręty 11 do 15 poddawane są na skutek obrotu działaniu zarówno siły bocznej, pokazanej
strzałką 10 jak i siły wzdłużnej pokazanej strzałką 40.
Na wykresie wektorowym na fig. 2 wektor prędkości swobodnie poruszającego się pręta
ukazany jest strzałką 41. Wektor ten ma składową w kierunku wzdłużnym 42 i składową w kie­
runku bocznym 43. Przez odpowiednie dobranie układu przenośnika 1, prędkości obrotowej wał­
ków 5 oraz prędkości przenośników łańcuchowych 4, prędkość poprzeczna pręta 11 do 15 na
przenośniku 1 może być zrównana z prędkością poprzeczną przenośnika 4 drugiego urządzenia
do przenoszenia poprzecznego.
Pręty 11 do 15 doprowadzane przenośnikami łańcuchowymi 1 przenoszone są odcinkam i 6 dru­
giego urządzenia do przenoszenia poprzecznego w kierunku przenośnika z wałkami 5. Pręty o
żądanej długości, jak pręty 50 i 52 podniesione zostają za pomocą elementów podnoszących
urządzenia podnoszącego 31 i blokowane jego blokadami w kierunku podłużnym 40. Oznacza to,
te pręty 50, 52 wykonują tylko ruch poprzeczny i wchodzą na odcinek 8 drugiego urządzenia
do przenoszenia poprzecznego, przez który przenoszone są dalej w kierunku towarzyszących
urządzeń przetwórczych (nie pokazanych na rysunku).
Krótsze odpady, jak np. pręty 51 i 53 nie są podnoszone przez urządzenie podnoszące 31.
Wałki 5 nadają im prędkość poprzeczną i wzdłużną. W wyniku tego pręty 51, 53 wędrują w kie­
runku pokazanym strzałką 41 (fig.2). Odpady przechodzą następnie pod pomostem urządzenia
podnoszącego 31.
Na fig. 1 pręt 51 jako odpad już częściowo przeszedł poza urządzenie przenoszące, pręt
53 jako odpad leży nadal w swoim pierwotnym położeniu wzdłużnym. Odpady w całości przechodzą
pod pomostem, lecz ponieważ mają też prędkość poprzeczną oddzielane są od prętów o żądanej
długości i zrzucane po tej samej stronie przenośnika. Na fig. 1 pokazana dwa osobne odpady
54, 55. Są one odprowadzane do dalszego przetwarzania w urządzeniu (nie pokazanym na rysun­
ku).
Fig. 3 przedstawia izometryczny rzut części urządzenia z fig. 1. Oznaczniki liczbowe oz­
naczają te same elementy. Fig. 3 pokazuje, że urządzenie przenoszące 31 uniosło pręty 50 i
52 za ich przednie końce 56 i 57, lecz pręty te leżą jeszcze częściowo na przenośniku 4.
Urządzenie przenosi przednią część prętów 50, 52 poprzecznie. Pręt 51 jako odpad już częś­
ciowo przeszedł pod pomostem urządzenia przenoszącego 31, zaś pręt 53 nadal leży w swym pier­
wotnym położeniu w kierunku podłużnym.
W tym przykładzie wykonania wynalazku zastosowano wałki 5 o średnicy 310 mm, odległość
między osiami wałków 5 1500 mm, zaś prędkość poprzeczna prętów w czasie pracy wynosi 0,15 m/
/sek, a prędkość wzdłużna 2,55 m/sek. Jak nadmieniono powyżej, kąt a jest równy 3,4 °.
Figura
4 przedstawia
wałek
5 z korzystnym w edług w y n a l a z k u
5 cm i wysok o ś c i 0,5 cm na j e g o p o w i er z c h n i cylindrycznej.
do p o w st rz ym yw a n i a p r ę t ó w p r z e d
żebrem
spiralnym
60,
o skoku
Żebro 60 d ziała jako ś r o d e k h a m u ją cy
t oc z e n i e m się wzdłuż w a ł k ó w 5, i k o r z y s t n i e w y s t ę p u j e
końcu walka 5 w p o b l i ż u d r u g i e g o u r z ą d z e n i a do p r z e n o s z e n i a p o p r z e c z n e g o 6 .
tylko na
1 5 8 51 2
fig.4
fig. 3
fig. 2
158 5 12
fig. 1
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
588 Кб
Теги
pl158512b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа