close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL158649B1

код для вставкиСкачать
1
)OPIS
2
(
P A T E N T O W Y (19) P L (11) 158649
(13) B 1
R Z E C Z P O S P O L IT A
POLSKA
(21)
Numer zgłoszenia:
273272
)In tC l5:
1
(5
B 0 1 D 46/24
U rząd Patentow y
R zeczypospolitej Polskiej
(22)
Data zgłoszenia:
21.06.1988
Filtr do oddzielania zawiesiny mgły i pyłu z powietrza lub gazu oraz do tłumienia pulsacji i
hałasu
U praw niony z p atentu:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy U rządzeń
Chemicznych i Chłodniczych "C E B E A ” ,
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
2 7 .1 2 .1 989 B U P 26/89
Kraków , PL
Z espół O środków Rzeczoznawstwa i Postępu
Technicznego “Z O R P O T - S IM P ” Ośrodek
w Krakowie, Kraków , PL
(45)
O udzieleniu p a te n tu ogłoszono:
30.09.1992 W U P 09/92
Tw órcy w ynalazku:
Stanisław K ulig, Kraków, PL
Marek K ulig, K raków , PL
Andrzej K ulig, Kraków , PL
PL
158649
B1
(57)
1. Filtr do oddzielania zawiesiny mgły i pyłu z powietrza lub gazu oraz do tłum ienia pulsacji i hałasu, wyposa­
żony w świecowy zespół pulsacyjno-tłumiący złożony z
wkładów świecowych osadzonych w otworach płaskiej,
szczelnej przegrody umieszczonej w cylindrycznym pio­
nowym naczyniu, poprzecznie do jego osi, wyodrębnia­
jącej z jego wnętrza dwie funkcjonalne przestrzenie usy­
tuowane jedna nad drugą, z których górna ma doprowa­
dzenie gazów zanieczyszczonych, a dolna ma odprowa­
dzenie gazów oczyszczonych, znamienny tym, że każdy z
otwartych od góry świecowych wkładów filtracyjnych
(14), z zewnętrzną osłoną w postaci dodatkowej warstwy
filtracyjnej, jest dolnym zaślepionym końcem przymo­
cowany do płyty otworowej (9) jedno lub wieloczęściowej, przy czym jego górne otwarte zakończenie jest uksz­
tałtowane w postaci szyjki (13) ustalającej jego położenie
w otworze (12) przegrody poprzecznej (11), względem
której jest uszczelniony i do której jest przytwierdzony za
pomocą przysłony kabłąkowej (15) i łącznika (17), na
przykład śruby dwustronnej, przechodzącego przez całą
długość świecowego wkładu filtracyjnego (14) i stano­
wiącego środek zespalający przegrodę poprzeczną (11) z
płytą otworową ( 9 ) ,..............................................................
Fig. 1
F IL T R
DO O D D Z I E L A N I A
Z A W IE SIN Y
L U B GAZU ORAZ DO T Ł U M I E N I A
MGŁY
I
PYŁU
P U LSA C JI
I
HAŁASU
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. F i l t r do o d d z i e l a n i a z a w i e s i n y m g ł y i p y ł u
tłumienia pulsacji
z wkładów świecowych os ad zo ny ch w o t wo ra ch płaskiej,
dwie
z powietrza
i hałasu, w y p o s a ż o n y w świecowy zespół
cylindrycznym pionowym naczyniu,
z n a m i e n n y
/14/,
t y m ,
l u b g a z u o r a z do
p u l s a c y j n o - t ł u m i ą c y z ł o ż ony
szczelnej
przegrody umieszczonej
p o p r z e c z n i e do j e g o osi, w y o d r ę b n i a j ą c e j
funkcjonalne pr ze st rz en ie u s y t uo wa ne jedna nad drugą,
nie g a z ó w z a n i e c z y s z c z o n y c h ,
Z P O W IETR Z A
w
z j ego w n ę t r z a
z których górna ma d o p r o w a d z e -
a d o l n a ma o d p r o w a d z e n i e g a z ó w o c z y s z c z o n y c h ,
że k a ż d y z o t w a r t y c h od g ó r y ś w i e c o n y c h w k ł a d ó w f i l t r a c y j n y c h
z zewnętrzną osłonę w postaci dodatkowej warstwy
f i l t r a c y j n e j , j est
dolnym zaśl ep io-
n y m k o ń c e m p r z y m o c o w a n y do p ł y t y o t w o r o w e j / 9 / j e d n o lu b w i e l o c z ę ś c iow ej , p r z y c z y m j e g o
g ó r n e o t w a r t e z a k o ń c z e n i e j est u k s z t a ł t o w a n e w p o s t a c i s z y j k i / 1 3 /
ustalającej
j ego p o ł o ż e -
nie w o t w o r z e / 1 2 / p r z e g r o d y p o p r z e c z n e j / 11/ , w z g l ę d e m k t ó r e j
j est
k t ór ej
i łącznika /17/,
j est p r z y t w i e r d z o n y za p o m o c ą p r z y s ł o n y k a b ł ę k o w e j / 1 5 /
śruby dwustronnej,
u s z c z e l n i o n y i do
pr zechodzącego przez całą długość ś w i e co we go wk ł a d u
na p r z y k ł a d
filtracyjnego /14/
s t a n o w i ą c e g o ś r o d e k z e s p a l a j ą c y p r z e g r o d ę p o p r z e c z n ą / 11/ z p ł y t ą o t w o r o w ą / 9 / ,
p r z y m o c o w a n y m i do niej z a k o ń c z e n i a m i / 2 1 / ś w i e c o w y c h w k ł a d ó w
dów
od łącznej
która z
filtracyjnych /14/ wykazuje
w z g l ę d e m o b u d o w y / 1/ p r z e ś w i t / 1 0 / w z d ł u ż j ej k r a w ę d z i o b w o d o w y c h o łą cz ne j
mniejszej
i
p o w i e r z c h n i w l o t ó w / 1 6 / do g ó r n y c h o t w a r t y c h
powierzchni
zakończeń świecowych w k ł a -
filtracyjnych / 1 4 / .
2. F i l t r w e d ł u g z a s t r z . 1, z n a m i e n n y
/ 11/ po s t r o n i e ś w i e c o w y c h w k ł a d ó w
t y m ,
że do p r z e g r o d y p o p r z e c z n e j
filtracyjnych /1 4/ p r z y t w i e r d z o n y jest
sztywno współ-
ś r o d k o w y c y l i n d r y c z n y p r z e w ó d d o p r o w a d z a j ą c y / 1 8 / , w s u n i ę t y do k r ó ć c a d o l o t o w e g o / 2 /
w z g l ę d e m ni e g o u s z c z e l n i o n y ,
k t ó r y je st
d ł u ż s z y od ś w i e c o w y c h w k ł a d ó w
i
filtracyjnych /14/.
* * *
P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u j est
lub g a z u o r a z do t ł u m i e n i a p u l s a c j i
w sprężarkach
f i l t r do o d d z i e l a n i a z a w i e s i n y m g ł y
i hałasu w obiegach otwartych
i pyłu z powietrza
lub zamkniętych,
zwłaszcza
tłokowych.
Z n a n e są f i l t r y o d d z i e l a j ą c e o ró żn ej
budowie
i stru kt ur ze or az o różnych sposobach
od dz ie la ni a zawiesin me ch an i c z n y c h z po wi et rz a lub g a z u . Z o b s e r w a c j i zg r o m a d z o n y c h w
ich e k s p l o a t a c j i w y n i k a , że m a j ą o n e o g r a n i c z o n y z a k r es s t o s o w a n i a w o d n i e s i e n i u d o
sprężarek,
a ponadto niewielką
tylko zdolność
tłumienia hałasu
i p u l s a c j i . Filtry spotykane
w o s t a t n i m o k r e s i e c z a s u ma ją w k ł a d y f i l t r a c y j n e w k t ó r y c h s t o s o w a n a w ł ó k n i n a
najczęściej
z włókna
s z k l a n e g o , j est
i wielkościach
i o duże j
t r w a ł o ś c i dl a p r z e p ł y w ó w
zwłaszcza laminarnych, w przypadku pulsującego przepływu
czynnika
ulegają przedwcześnie uszkodzeniom mechanicznym. Szczególnie włóknina,
w p ł y w e m p u l s a c j i są n a r a ż o n e na c i ą g ł e
ruchy względem siebie,
k r u s z ą się i są p o r y w a n e p r z e z p r z e p ł y w a j ą c y c z y n n i k
to w n i e s p a d a s p r a w n o ś ć
pracy,
filtracyjna,
o s ł a n i a n a po ob u s t r o n a c h ś c i a n k a m i z b l a c h d z i u r k o w a -
n y c h . W k ł a d y ta ki e o r ó ż n y c h k s z t a ł t a c h
ciągłych,
trakcie
różnych
filtrowanego,
której w ł ó k n a pod
ulega uszkodzeniu,
filtrowany. W
następstwie
a jej w ł ó k n a
te go g w a ł -
filtracji w s p o m n i a n y c h św iecowych w k ł a d ó w i sk r a c a się czas
ich
a tym s a m y m rosn ą k o s z t y ich e k s p l o a t a c j i .
C e l e m w y n a l a z k u j est o p r a c o w a n i e
takiej
konstrukcji
filtra z a w i e s i n mgły i pyłu
z p o w i e t r z a lub ga z u , k t ó r a w y e l i m i n o w a ł a b y w a d y z n a n y c h o d d z i e l a c z y
skuteczność działanie urządzenia.
i zapewniła prawidłową
158 649
Cel ten z g o d n i e
ś w i e c o w y zespół
z wynalazkiem osiągnięto
przegrody umieszczonej
z o t w a r t y c h od g ó r y ś w i e c o w y c h w k ł a d ó w
z tkaniny filtracyjnej,
otworowej. Górne,
otwarte
je st
i łącznika,
w cylindrycznym
a dolnym za śl ep io ny m
zakończenie
uszczelniony
końcem
że filtr w y p o s a ż o n y w
o t w o r o w ą . Pł yt a o t w o r o w a
filtracyjnych wyka zu je
pionowym naczyniu,
ma na k a ż d y m
warstwy
każdy z nich pr zymocowany jest
do p ł y t y
k a ż d e g o ze ś w i e c o w y c h w k ł a d ó w f i l t r a c y j n y c h
ukształ-
j ago po ło że ni e w otworze przegrody popr ze cz ne j,
i do k t ór ej
j est
na p r z y k ł a d ś r u b y d w u s t r o n n e j ,
we go wkładu fi ltracy jnego
p r z y m o c o w a n y za p o m o c ą p r z y s ł o n y k a b ł ą -
p r z e c h o d z ą c e g o p r z e z całą d ł u g o ś ć ś w i e c o -
i stanowiącego środek zespalający przegrodę poprzeczną
z p r z y m o c o w a n y m i d o niej
dolnymi
z płytą
zakończeniami świecowych wkładów
wzgl ęd em ob ud ow y prześwit w z d ł u ż krawędzi obwodowych,
w i e r z c h n i a p r z e ś w i t u j e s t m n i e j s z a od ł ą c z n e j
czeń
temu,
filtra cy jn yc h osłonę w postaci dodatkowej
t o w a n e j est w p o s t a c i s z y j k i u s t a l a j ą c e j
kowej
dzięki
f i l t r a c y j n o - t ł u m i ą c y , z ł o ż o n y z w k ł a d ó w ś w i e c o w y c h o s a d z o n y c h w o t w o r a ch
p ł a s k i e j , s z cz el ne j
w z g l ę d e m której
3
a łączna po -
p o w i e r z c h n i w l o t ó w do g ó r n y c h o t w a r t y c h z a k o ń -
świecowych wkładów filtracyjnych. Do przegrody poprzecznej p r z y t w i e r d z o n y j est s z t y w n o w s p ó ł ś r o d
kowy cylindryczny przewód doprowadzający,
k t ó r y w s u n i ę t y j est do k r ó ć c a d o l o t o w e g o
de m n i e g o u s z c z e l n i o n y . P r z e w ó d d o p r o w a d z a j ą c y j est
i wzglę-
dł uż sz y od świecowych w k ł a d ó w
filtracyj-
ny c h .
Fi l t r do o d d z i e l a n i a z a w i e s i n y m g ł y
pulsacjl
i p y ł u z p o w i e t r z a lub g a z u o r a z d o
prze ds ta wi a filtr w p ó ł w i d o k u
i p ó ł p r z e k r o j u , fig.2 półwidok
f i g . 3 j ak f i g . 1 t y l k o w o d m i a n i e w y k o n a n i e ,
u w i d o c z n i o n e g o na f i g . 3,
fig.4 pó łwidok
fig.5 fragment w k ł a d u
posiadającej
k r ó c i e c 2 w l o t u ga zu ,
W e w n ą t r z ob u d o w y 1 z n a j d u j e
trzech i s t o t n y c h
i k o m o r y dolnej
się ś w i e c o w y z e s p ó ł
t u j e się w i e l k o ś ć p o w i e r z c h n i p r z e ś w i t u
przegroda poprzeczna
filtracyjnych
sztywno
i hałas:
k o m o r y g ó rn ej
tłumiących
i elastycznych,
za p o m o c ą
której
7
są s t o ż k o w a t e s z y j k i
11, k s z t a ł t u j ą c a ł k o w i t ą w i e l k o ś ć p o w i e r z c h n i
p a r a m e t r ó w p r z e p ł y w u g a z u z k o m o r y g ó rn ej
14, a n a s t ę p n i e do k o m o r y ś r o d k o w e j
kształz kolory
się
13 ś w i e c o -
ich m o n t a ż w z e s p o l e 5. P r z y s ł o n y k a b ł ą k o w e
15,
16 g ó r n e g o
6 do ś w i e c o w y c h w k ł a d ó w
7. P ł y t a o t w o r o w a 9, ś w i e c o w e w k ł a d y
15 są p o ł ą c z o n e z n a n y m i ś r u b o w y m i e l e m e n t a m i
14 oraz
łączącymi
17.
f i l t r a c y j n o - t ł u m i ą c y 5, w o b r ę b i e p r z e g r o d y 11, g d z i e p r z y t w i e r d z o n y j est
i w s p ó ł ś r o d k o w o c y l i n d r y c z n y p r z e w ó d d o p r o w a d z a j ą c y 18, s t y k a się b e z p o ś r e d n i o
p o ś r e d n i o z k r ó ć c e m d o l o t o w y m 2, k t ó r y go u s z t y w n i a
ś w i e c o w y c h w k ł a d ó w 14 o r a z ma o t w o r y 19 d l a e l e m e n t ó w
t o w a n e są p o w i e r z c h n i e p r z e ś w i t u
tkaninowej
kt ó r e w y s t a j ą p o z a ob r y s
ł ą c z ą c y c h 17. W o d m i a n i e w y k o n a n i a
w l el oc zę śc io wa płyta o t w o r o w a 9 sk łada się z w s p ó ł ś r o d k o w y c h
p o s t a c i d o da tk ow ej
lub
i ustala względem siebie i w z gl ęd em pł as z-
cz a o b u d o w y 1, P ł y t a o t w o r o w a 9, j e d n o lu b w l e l o c z ę ś c i o w a m a o b r z e ż a ,
elementu
6, k o m o r y ś r o d k o w e j
7, a k o m o r ą d o l n ą 8, z n a j d u j e się p ł y t a o t w o r o w a
10 d l a w y z n a c z o n y c h p a r a m e t r ó w p r z e p ł y w u g a z u
14, u ł a t w i a j ą c e
p r z e g r o d a 11 i p r z y s ł o n y k a b ł ą k o w e
Ś w i e c o w y zespół
obudowy 1
8. P o m i ę d z y k o m o r ą ś r o d k o w ą 7 a k o m o r ą g ó r n ą 6 z n a j d u j e
o p a r t e swymi r a m i o n a m i o p r z e g r o d ę
p r z e ś w i t u dla w y z n a c z o n y c h
s k ł a d a się z d z i e l o n e j
f i l t r a c y j n o - t ł u m i ą c y 5, k t ó r y p o w o d u j e w y ł o -
11 z o t w o r a m i 12, w k t ó r y c h u m i e s z c z o n e
wych wkładów fi lt ra cy jn yc h
fi lt ra ,
poprzeczny wykonania
filtracyjnego w zespole filtracyjno-tłumiącym.
komór tłumiących pulsację
8 . P o m i ę d z y komorą środkową
7 do k o m o r y d o l n e j
fig. 1
poprzeczny
k r ó c i e c 3 w y l o t u g a z u o r a z k r ó c i e c 4 w y l o t u s k r o p l i n.
9, j e d n o lub w ie l o c z ę ś c i o w a o w ł a s n o ś c i a c h
środkowej
1 półprzekrój
i półprzekrój
Fi lt r do oddzielania z a w i e s i n y mgły i pyłu według w y n a l a z k u ,
nienie
tłumienia
i h a ł a s u j es t w p r z y k ł a d z i e w y k o n a n i a u w i d o c z n i o n y na r y s u n k u , na k t ó r y m
krążków,
za p o m o c ą k t ó r y c h k s z t a ł -
10 p r z e p ł y w u ga z u . K a ż d y ś w i e c o w y w k ł a d 14 ma o s ł o n ę 2 0 w
warstwy filtracyjnej
i ma d o l n e z a k o ń c z e n i e 21 z o t w o r e m 2 2 dla
ł ą cz ąc eg o 17 o r a z b o c z n y o t w ó r 2 3 d l a w y p ł y w u s k r o p l i n .
Fi lt r w e d ł u g w y n a l a z k u w y r ó ż n i a s i ę s p o ś r ó d
konstrukcji, małą p r a c o c h ł o n n o ś c i ą ,
wyko na ni a. Filtr wy ró ż n ia
innych a n al og ic zn yc h urządzeń,
małą m a t e ri ał oc hł on no ści ą
się d u ż ą u n i f i k a c j ą dla k i l k u d z i e s i ę c i u
różnych sprężarek
de m e l e m e n t ó w i m a t e r i a ł ó w s t o s o w a n y c h do j e g o w y t w a r z a n i a . Z e s p o ł y
sz er eg u wielkości
filtrów mają
różn e i l o ś c i w k ł a d ó w
lekkością
oraz małą e n e r g o ch ło nn oś ci ą
filtracyjnych,
pod w z g l ę -
filtracyjne całego
ale
tylko j e d n ą
typo-
ich w i e l k o ś ć
i kształt.
Filtry we d ł u g w y n a l a z k u
cześnie
tłumią h a ł a s
pr os te w obsłudze
oddzielają
zawiesiny mgły
o r a z p u l s a c j ę na d o l o c i e
i eksploatacji.
i py łu z p o w i e t r z a
i wylocie sprężarki
lub g a z u
i równo-
lu b w e n t y l a t o r ó w o r a z są
158 649
Fig. 2
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
326 Кб
Теги
pl158649b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа