close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL158699B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
(12) O P IS PATENTOWY (19) PL (11) 158699
(13)
1)2(Numer zgłoszenia:
275114
B1
51)(In tC l5:
E 02B 7 / 1 6
U r z ą d P a te n to w y
R z e c z y p o s p o lite j P o lsk ie j
(22) Da ta zgłoszenia: 0 6 .1 0 .1 9 8 8
Konstrukcja stopnia wodnego i sposób wykonania stopnia wodnego
(5 4 )
(73)
3)Zgłoszenie
(4
ogłoszon o:
17.04.1990 BUP 0 8 /9 0
U p ra w n io n y z p a ten tu :
Przedsiębiorstw o W od n o -M elio ra cyjn e
"P O L W O D ” , Sp. z o .o ., O p o le, P L
(72)
T w ó rcy w ynalazku:
Jó z e f Kałuża, O p ole, P L
Stanisław Staniszew ski, O p ole, P L
L
P
158699
B1
(45)
O u d zielen iu p a te n tu ogłoszon o:
30.09.1992 W UP 0 9 /9 2
(57)
1. Konstrukcja stopnia wodnego ze ścianek
szczelnych i m ateracy faszynowo-kamiennych,
znamienna tym, że tworzą ją ścianki szczelne (1) z
grodzic umieszczone w korycie (2) tak, że tworzą
elementy konstrukcyjne przelewu oraz przyczółków ze skrzydełkami (3), z tym że wybój (5) stopnia
wodnego ubezpieczony jest materacami faszynowokamiennymi (4).
2. Sposób wykonania stopnia wodnego, znamienny tym, że stopień wodny wykonuje się przez
wbicie w korycie rzeki i przyczółkach ścianek
szczelnych z grodzic, z tym, że ściankę szczelną
zabija się w korycie rzeki do wysokości projektowanej kom ory stopnia wodnego i doprow adza się
poprzez naturalny przepływ wody do powstania
poniżej ścianki szczelnej wyboju, który następnie
zabezpiecza się materacami faszynowo-kamien-
Fig. 1
KONSTRUKCJA STOPNIA WODNEGO I SPOSÓB WYKONANIA STOPNIA WODNEGO
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1 . K o n s t r u k c j a s t o p n i a wodnego ze ś c i a n e k s z c z e l n y c h i m a t e r a c y f a s z y n o w o - k a m ie n n y c h ,
z n a m i e n n a
/2/
tak ,
t y m,
ż e t w o r z ą j ą ś c i a n k i s zczelne / 1/ z g r o d z i c u m ie sz c z o n e w k o r y c i e
że t w o r z ą e l e m e n t y k o n s t r u k c y j n e p r z e l e w u o r a z p r z y c z ó ł k ó w z e s k r z y d e ł k a m i / 3 / z
tym, że wybój / 5 /
s t o p n i a wodnego u b e z p i e c z o n y j e s t m a t e r a c a m i fa s z y n o w o - k a m ie n n y m i / 4 / .
2 . S p o s ó b w y k o n a n ia s t o p n i a wodnego,
z n a m i e n n y
t y m ,
że s t o p i e ń wodny wyko-
n u je s i ę p rzez w b ic ie w k o r y c ie r z e k i i p rzyczó łk ach ś c ia n e k s z c z e ln y c h z g r o d z ic ,
ze ś c i a n k ę s z c z e l n ą z a b i j a
z tym,
s i ę w k o r y c i e r z e k i do w y s o k o ś c i p r o j e k t o w a n e j komory s t o p n i a wod-
nego i dop ro w adza s i ę p o p r z e z n a t u r a l n y p r z e p ł y w wody do p o w s t a n i a p o n i ż e j ś c i a n k i s z c z e l n e j
w y b o ju , k t ó r y n a s t ę p n i e z a b e z p i e c z a
s i ę m ateracam i f a s z y n o w o - k a m i e n n y m i .
* * *
P r z e d m io te m w y n a l a z k u j e s t k o n s t r u k c j a s t o p n i a wodnego i
s p o s ó b j e go w y k o n a n i a .
Znane s t o p n i a wodne m ają k o n s t r u k c j ę ż e l b e t o w ą t y p u d o k o w e g o . W ym agają one na o g ó ł w
t r a k c i e w y k on a w stw a, budowy g r o d z g ó r n e j 1 d o l n e j , k a n a ł u o b ie g o w e g o o r a z c i ą g ł e g o o d w a d n ia n i a d o ł u fundam entow ego p r z e z o k r e s t r w a n i a r o b ó t . O d w a d n ia n ie d o ł u fundam entowego w y maga
u ż y c i a pomp, w y k o n a n ia s t u d n i , d r e n a ż y i t p .
W znanym s p o s o b i e ś c i a n k i s z c z e l n e w b i j a s i ę
w k o r y c i e i p r z y c z ó ł k a c h do pozio mu k o n s t r u k c j i fu n d am e n tó w .
nową w yk onuje s i ę w k s z t a ł c i e
K o n s t r u k c j ę ż e lb e to w ą lu b b e t o -
u z a l e ż n io n y m od warunków p r o j e k t o w y c h . Wykonany t a k s t o p i e ń
wodny wymaga u m o c n ie n ia b r z e g u i
k o r y t a p ow yżej i
p o n i ż e j swego p o ł o ż e n i a .
D o ty c h c z a s o w e
sp o s o b y i k o n s t r u k c j e w y k o n a n ia s t o p n i wodnych s ą k o s z t o w n e , m a t e r i a ł o c h ł o n n e i
k ło p o tliw e
w w y k o n a w s tw ie .
I s t o t ą k o n s t r u k c j i w e d łu g w y n a la z k u j e s t t o , ż e s t o p i e ń wodny
tw orzą śc ia n k a s z c z e ln a
z g r o d z i c z a p u s z c z o n a w g r u n t t a k , ż e s t a n o w i e le m e n ty k o n s t r u k c y j n e p r z e l e w u o r a z p r z y c z ó ł k i ze s k r z y d e ł k a m i z tym, ż e w yb ó j s t o p n i a wodnego u b e z p i e c z o n y j e s t m a te ra ca m i f a s z y n o w o - k a miennymi.
I s t o t ą s p o s o b u w e d łu g w y n a la z k u j e s t t o ,
k o rycie rz e k i i
że s t o p i e ń wodny w y k o n u je s i ę p r z e z w b i c i e w
p rz y c z ó łk a c h ś c ia n e k szczeln ych z g r o d z ic ,
z tym ż e ś c i a n k ę s z c z e l n ą w b i j a
s i ę w k o r y c i e r z e k i do w y s o k o ś c i p r o j e k t o w a n e j korony p r z e l e w u s t o p n i a wodnego i doprowadza
s i ę poprzez n a t u r a ln y
p r z e p ł y w wody do p o w s ta n ia p o n i ż e j ś c i a n k i s z c z e l n e j w y b o ju , k t ó r y n a -
s t ę p n i e po o d p ow ied nim w y p r o f i l o w a n i u z a b e z p i e c z a s i ę m a t e r a c a m i f a s z y n o w o - k a m ie n n y m i .
P o d s ta w o w ą k o r z y ś c i ą s t o s o w a n i a spo sobu i k o n s t r u k c j i w e d łu g w y n a l a z k u j e s t p o t a n i e n i e
k o s z tó w budowy k a ż d e g o s t o p n i a o minimum 40 % w p o ró w n a n iu do r o z w i ą z a ń t r a d y c y j n y c h . C y k l
re a liz a cy jn y
re a liz a c ji
sto pn ia
w ynosi tr z y
- c z t e r y m i e s i ą c e w p o r ó w n a n iu do c y k l u j e d n o - d w u l e t n i ego
t r a d y c y j n e j . P rz e z sto so w a n ie k o n s tr u k c ji i
z n a c zn e o s z c z ę d n o ś c i m a t e r i a ł o w e
np.
b o t y p rz y b u d o w ie k a ż d e g o s t o p n i a .
s p o s o b u w e d ł u g w y n a la z k u u z y s k u j e s i ę
cementu i k r u s z y w , o r a z e l e m i n u j e s i ę p r a c o c h ł o n n e r o -
C a łk o w ic ie e lem in u je
s ię k an a ły
o b ie g o w e i o d w o d n ie n ia
dołów b u d o w la n y c h d l a k a ż d e g o s t o p n i a .
K o n stru k cje
realizo w an a
p r z e d s t a w i a w id o k z g ó r y ,
fig .
sposobem wedłu g w y n a la z k u z o s t a ł a
p o k a z a n a na r y s u n k u . F i g .
2 p r z e k r ó j wzdłużny s t o p n i a w o d n e g o .
1
3
158 699
S t o p i e ń wodny s t a n o w i ą ś c i a n k i s z c z e l n e
Ś c ia n k i sz cz e ln e
p rzelew ow ej s t o p n ia
s z cz e ln e 1
1 utw o rzo n e z ś c i a n e k ty p u G r o d z i c e / L a r s e n / .
1 w b i j a n e s ą k a f a r e m w k o r y c i e r z e k i 2 do poziomu p r o j e k t o w a n e j komory
i w p r z y c z ó ł k a c h 3 do pozio mu p r o j e k t o w a n y c h p r z y c z ó ł k ó w 3 .
s t a n o w i ą e le m e n t k o n s t r u k c y j n y p r z e l e w u i p r z y c z ó łk ó w 3
Ścian k i
oraz z a b e z p ie c z a ją
p r z e d f i l t r a c j ą w c z a s i e e k s p l o a t a c j i . T e c h n o l o g i a w e d łu g sp o s o b u n i e wymaga o b n i ż e n i a poziomu wody g r u n t o w e j ze w zględ u na w y e lim in o w a n ie elem entów k o n s t r u k c y j n y c h b e to n o w y c h w
odwodnionych w y k o p a c h . W t e c h n o l o g i i w e d łu g w y n a l a z k u p r z e w i d u j e s i ę p o w s t a n i e p o z a ś c i an k ą
sz cz e lin y
1 n a t u r a l n e g o wy b o j u ,
p o p r z e z p r z e p ł y w wody p r z e z wykonaną ś c i a n k ę s t o p n i a .
N a t u r a l n y w y b ó j p o n i ż e j s t o p n i a um acniany j e s t
4
w s z c z e g ó l n y c h p r z y p a d k a c h na wyś c i ó ł c e
z a t a p i a n y m i m ate ra ca m i f a s z y n o w o - k a m ie n n y m i
z w ł ó k n i n y . P a ra m e t ry
pływów c h a r a k t e r y s t y c z n y c h , a p r z e d e w s z y s t k i m od Q śr
t e g o wybo ju z a l e ż ą od p r z e -
o r a z Qw 50%
P r z y pomocy b a d a ń modelowych można w i e l ko ś ć u b e z p ie c z o n e g o w y b o ju o k r e ś l i ć w s p o s ó b
op ty m a ln y d l a m ie js c o w y c h warunków h y d r o i
g e o lo g ic z n y c h .
158 699
Fig 1
F ig . 2
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
354 Кб
Теги
pl158699b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа