close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL158819B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 158819
(13) B1
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(21) Numer zgłoszenia: 277019
(5 1) I n tC l5:
H04M 15/36
2( 2) Data zgłoszenia: 31.12.1988
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
Układ komputerowej rejestracji jednostek taryfowych
(73) Uprawniony z patentu:
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Politechnika Warszawska, Warszawa, PL
29.10.1990 BUP 22/90
(72) Twórca wynalazku:
Jerzy Szczepański, Warszawa PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 158819 B1
30.10.1992 WUP 10/92
(57)1. Układ komputerowej rejestracji jednostek taryfowych wykorzystujący impulsy wybiercze z przewodu rozmownego i impulsy licznikowe z przewodu licznikowego abonenckiego
zespołu liniowego, znamienny tym, że posiada
pierwszy element separujący (Tr1) korzystnie
transoptor, połączony galwanicznie z przewodem licznikowym (C) abonenckiego zespołu
liniowego (AZL) oraz drugi element separujący (Tr2) korzystnie transoptor, połączony
galwanicznie z przewodem rozmówczyni (a)
abonenckiego zespołu liniowego, natomiast
wyjścia pierwszego i drugiego elementu separującego (Tr1, Tr2) są połączone galwanicznie
ze sobą oraz z jednym z przewodów (m) centrali telefonicznej, połączonych z mikrokomputerow ym urządzeniem rejestrującym
(MUR).
©
UKŁAD KOMPUTEROWEJ REJESTRACJI J E D N O S T E K T A RYFOWYCH
Z a s t r z e ż e n i a
1. Układ komputerowej
wybiercze
p a t e n t o w e
rejestracji jednostek t a ryfowych w y k o r z y s tują cy impulsy
z p r zewodu rozmównego i impulsy licznikowe z pr z e w o d u licznikowego a b o n e n c k i e -
go zespołu liniowego, z n a m i e n n y
tym,
że posi a d a pi e r w s z y element separujący
/ T r 1/ korzystnie transoptor, połą czony galwanicznie z p r z e w o d e m l i c z n ikowym / C / a b o n e n c k i e go zespołu liniowego / A Z L / oraz drugi element s e p a r u j ą c y / T r 2 / korz y s t n i e transoptor,
po ł ą czony gal w a n i c z n i e z przewodem rozmówczym / a / a b o n e n c k i e g o zespołu liniowego, natomiast
w y j ś c i a p ierws z e g o i drugiego elementu separującego / T r 1 , T r 2 / są połąc z o n e galwan i c z n ie ze
sobą oraz z j ednym z przewodów /m/ centrali telefonicznej, p o ł ą czonych z m ikrokomputerowym
urządzeniem re j e s trującym /MUR/.
2. Uk ł a d w edług zast r z . 1 , z n a m i e n n y
ty m , że przewód licznikowy / c /
połączony jest b e zpośrednio lub przez diodę prosto w n i c z ą lub rezystor z j ednym z przewodów
/ m / centrali telefonicznej oraz z wyj ś c i e m drugiego e l e m e n t u separu j ą c e g o /Tr2/.
* * *
Prze d m i o t e m wynalazku j est układ komputerowej
r e j e s tracji j ednostek taryfowych
znajd u j ą c y zas t o s o w a n i e w centralach e l e k t r o m echanicznych.
Reje s t r a c j a jednostek taryfowych odbywa się o b e c n i e przez dołączenie się do p r z e wodu licznikowego w zespole rejestrowym i zliczanie p o j a w i a j ą c y c h się na tym przewodzie
p r o s t o k ątnych i mpulsów licznikowych oznaczających j e dną j ednostkę taryfową. Do korzystania
z tej me to dy k o n i eczna j est znajomość numeru abonenta w y w o ł u j ą c e g o i numeru zespołu rejestrowego. Je ś l i jednak abonent chce uzyskać na swym r a chunku t e l e f onicznym nie tylko liczbę
jednostek w danym okresie rozrachunkowym, ale także koszt p o s z c z e g ó l n y c h rozmów / z podaniem
dokładnej dat y i numeru abonenta wywoływanego/ k o n i eczne jest d o ł ą c z e n i e rejestratora do
przew o d ó w rozm ówczych abonenta. Postępowanie takie s t o s u j e się z w ykle w przypadku rekl amacji, nie j est j ednak ono całkowicie miarodajne, p o n i e w a ż abonent kt ó r y wie, że jego n a l e ż ności są rejestrowane może powstrzymać się od ko s z t o w n y c h rozmów, które prowadził poprzednio.
Do d o łączenia r e jestratora używa się co najmniej 2 prze w o d ó w , k o n i e c z n e jest dodatkowe
ok a blowanie centrali, co powoduje, że rozliczenie s z c z e g ó ł o w e można prowadzić jedynie dla 10%
abonentów.
Układ w e dług wynalazku w y różnia się tym, że p o s i a d a pie r w s z y element separujący,
ko rzystnie transoptor, połą czony galwanicznie z p r z e w o d e m l i c z n i k o w y m abonenckiego zespołu
liniowego oraz drugi element separujący, korzystnie t r a n s o p t o r p o ł ą c z o n y galwanicznie z p r z e wod e m rozmówczym abonen c k i e g o zespołu liniowego. W y j ś c i a pierw s z e g o i drugiego elementu
sep a r u j ą c e g o są p o ł ą czone galwanicznie ze sobą oraz z j e d n y m z p r z e w o d ó w centrali tele fonicznej, połączony c h z mikroko m p u t e r o w y m urządzeniem r e j estrującym.
Korzy s t n i e jest, jeśli przewód licznikowy a b o n e n c k i e g o zesp o ł u liniowego połączony
jest bezpośred n i o lub przez diodę prostowniczą lub rez y s t o r z j ed n y m z przewodów centrali
telefonicznej oraz z wyj ś c i e m drugiego elementu s e p a r u j ą c e g o .
Zgodn i e z wyn a l a z k i e m układ posiada m o ż l iwość stos o w a n i a tylko jednego przewodu
centr a l i telefonicznej dla doprowadzenia impulsów w y b i e r a n y c h i imp u l s ó w licznikowych, co
pozwala na uprosz c z e n i e okablowania. Ponadto w is t n i e j ą c y c h c e n t r a l a c h telefonicznych poz w a la wyko r z y s t a ć przewód służący do dołączenia i s t niejących l i c z n i k ó w a b o n e n c k l c h .
158 819
3
Przedmiot w y n a lazku jest uwidoczniony w przykładzie w y k o n a n i a na rysunku, który
przedstawia fragment układu stosowanego w centrali systemu S ł owgera albo Pentaconta.
Element separujący, stanowiący transoptor Tr2 p o ł ą c z o n y jest galwanicznie z p r z e wodem a abonenckiego zespołu liniowego A ZL. Poprzez transoptor Tr2 doprowadzane są impulsy
wybie r c z e nadawane przez abonenta wywołującego do m i k r o k o m p u t e r o w e go urządzenia rejestrującego MUR. Na tej podstawie urządzenie MUR określa numer ab o n e n t a wywoływanego. Po z g ł o s zeniu się żądanego abonenta na przewodzie C występuje impuls licznikowy, który poprzez element
separujący stanowiący transoptor T r 1 zostaje przekazany za p o ś r e d n i c t w e m przewodu m do
urządzenia MUR. Ewentualne następne impulsy licznikowe zostają przekazane do urządzenia MUR
w identyczny sposób. W y j ś c i a transoptorów T r 1 , T r 2 połączone są z urządzeniem MUR za pomocą
istniejącego j uż w centrali przewodu m. Zamiast transoptora T r 1 możliwe jest włączenie
diod y prostowniczej lub rezystora lub połączenie b ezpośrednie.
W urządzeniu MUR na podstawie znajomości fazy połą c z e n i a oraz czasu trwania im pulsów licznikowych i w y b i eranych rozróżnia się te impulsy i o d d z i e l n i e rejestruje licznikowe
i wybiorcze oraz na tej podstawie zbiera dane do szcz e g ó ł o w y c h rachunków telefonicznych,
p rzy czym transoptory T r 1 , Tr2 umieszcza się w bezpośredniej
liniowego AZL.
bliskości abonenckiego zespołu
158 819
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
316 Кб
Теги
pl158819b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа