close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL159065B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)159065
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 277258
(51) Int.Cl.5:
A01K 97/10
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(54)
19. 01.1989
Uchwyt do wędki
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
23.07.1990 BUP 15/90
Uprawniony z patentu:
Orkiszewski Andrzej, Bydgoszcz, PL
(72)
Twórca wynalazku:
Andrzej Orkiszewski, Bydgoszcz, PL
(45)
PL 159065 B1
(57)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.1992 WUP 11/92
Uchwyt do wędki, znamienny tym, że
składa się z uchwytu wędziska (7) spoczyw ającego na łożu (5), do którego przym ocow ane są
prow adnice ( 6) oparte na sprężynach (4) am o rtyzatora, zabezpieczonych przed odblokow aniem haczykiem ( 10 ), oraz konstrukcji nośnej
(3) połączonej zawiasem (2) z dzieloną p o d staw ą ( 1 ).
F ig . 1
Uchwyt do wędki
Zastrzeżenie
patentowe
Uchwyt do wędki, znamienny tym, że składa się z uchw ytu wędziska (7) spoczyw ającego na
łożu (5), do którego przym ocow ane są prow adnice (6) oparte na sprężynach (4) am o rty zato ra,
zabezpieczonych przed odblokow aniem haczykiem (10), oraz konstrukcji nośnej (3) połączonej
zawiasem (2) z dzieloną podstaw ą (1).
* * *
Przedm iotem w ynalazku jest uchwyt do wędki zabezpieczający wędkę przed złam aniem oraz
linkę w ędkarską przed zerwaniem.
D otychczas stosow ane rozw iązania nie zabezpieczały wędki, w przypadku nagłych szarpnięć,
przed uszkodzeniem . Z licznych obserw acji w ynika, iż duża liczba wędkarzy traci swój sprzęt w
wyniku sztywnego um ocow ania wędziska. Najczęściej spotykanym i uszkodzeniam i są: zerw ane
żyłki lub złam anie wędziska. D ostępne konstrukcje po d p ó rek w ędkarskich, z uwagi na sztyw ną
konstrukcję, nie spraw dzają się w praktyce.
Celem w ynalazku jest wyelim inow anie niedogodności przez skonstruow anie urządzenia, o
całkowicie zmienionej konstrukcji, zabezpieczające należycie wędzisko oraz żyłkę w ędkarską.
Istota w ynalazku polega na tym , że uchw yt składa się z dzielonej podstaw y, do której
um ocow any jest wahliwie am ortyzator.
Zaletą rozw iązania jest to, że uchwyt um ożliw ia ruch wędki w górę w m om encie szarpnięcia
przynęty przez rybę, bez ingerencji w ędkarza, jednocześnie am ortyzując ruch wędziska.
Przedm iot wynalazku przedstaw iony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstaw ia schem at
konstrukcji, a fig. 2 - widok „A" ja k na fig. 1.
Uchw yt składa się z dw udzielnej podstaw y 1, do której um ocow any jest na zawiasie 2
am ortyzator. A m ortyzator składa się z ko nstrukcji nośnej 3, do której przym ocow ane są końce
sprężyn 4. Z drugiej strony sprężyny opierają się o łoże 5. D o tego samego łoża um ocow ane są
prow adnice 6, które przechodzą przez otw ory w konstrukcji nośnej. Na łożu opiera się uchw yt
wędziska 7, który zam ocow any jest poprzez pręty m ocujące 8 do dwudzielnej podstaw y. D w udzielna podstaw a przym ocow ana jest do podłoża (gruntu) za pom ocą pręta 9. Napięcie w stępne
sprężyn am ortyzatora zabezpieczone jest haczykiem 10. W wyniku szarpnięcia przynęty następuje
odblokow anie am ortyzatora w skutek w yhaczenia się zabezpieczenia i następuje gw ałtow ny ruch
uchwytu wędziska 7 w górę. U chw yt wędziska zam ocow any jest do dwudzielnej podstaw y 1
prętam i mocującym i 8 w taki sposób, że możliwy jest jego ruch w płaszczyźnie poziom ej o kąt ± 60°,
oraz w płaszczyźnie pionowej o kąt około 30°.
Fig. 1
Fig.
2
159 065
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
258 Кб
Теги
pl159065b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа