close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL159210B1

код для вставкиСкачать
R ZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY
(19) PL (11)159210
(13) B1
272356
(21) Numer zgłoszenia:
09.05.1988
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(54)
Układ elektrohydrauliczny sterowania obudową
(30)
(51) IntCl5:
E21D 23/12
G08B 9/00
Pierwszeństwo:
09.05.1987,DE,87 3715593
(73)
Uprawniony z patentu:
Gewerkschaft Eisenhtte Westfalia GmbH,
Lunen, DE
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
20.02.1989 BUP 04/89
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.1992 WUP 11/92
PL 159210 B1
5( 7)
1. U k ła d e le k tro h y d rau liczn y sterow ania
o b u d o w ą w k o p aln ictw ie m inerałów , z a w ierający zespół z a w o ró w , k tó ry p o s ia d a wiele
za w oró w elek tro m a g n ety czn y c h , które są elektrycznie s te ro w a n e przez zespól sterujący,
z a o p a trz o n y w m ik ro p ro c e s o r,
znamienny
tym, że zespół z a w o ro w y (2) jest przyłączony
d o p rz ew o d u p rą d o w e g o ( L 1; L 4), w spólnego
dla z a w o ró w elek tro m a g n ety czn y c h (3) i jest
z a o p a trz o n y w elek tro n ic zn e urządzenie u r u cham iające (6), s te ro w a n e zespołem s teru jącym (1) przez szynę d an y c h (L 3, L 2), w łączającym p o jed y n cz o lub g r u p o w o zaw ory e le k tro m agnetyczne (3).
FIG 1
UKŁAD ELEKTROHYDRAULICZNY STEROWAN I A OBUDOWĄ,
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. U k ła d e l e k t r o h y d r a u l i c z n y s t e r o w a n i a obudową w k o p a l n i c t w i e m i n e r a ł ó w , z a w i e r a j ą c y z e s p ó ł za wor ów, k t ó r y p o s i a d a w i e l e zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h , k t ó r e s ą e l e k t r y cz n ie sterowane przez zespół s t e r u j ą c y , zaopatrzony w m ikroprocesor, z n a m i e n n y
t y m , że z e s p ó ł zaworowy / 2 / j e s t p r z y ł ą c z o n y do p rze wod u p r ąd o w e g o / L 1 , L4 / , w s p ó l n e g o
d l a zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h / 3 / i j e s t z a o p a t r z o n y w e l e k t r o n i c z n e u r z ą d z e n i e u r u c h a m i a j ą c e / 6 / , s t e r o w a n e z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m / 1 / p r z e z s z y n ę d a n y c h / L 3 , L2 / ,
pojedynczo lub
grupowo zawory e l e k t r o m a g n e t y c z n e / 3 / .
/ 6/
2. U k ł a d ,
w ed łu g z a s t r z . 1, z n a m i e n n y
zawiera je d n o stk ę r e j e s t r u przesuwnego.
3. U k ła d , według z a s t r z .
1 , z n a m i e n n y
t y m , że
t ym,
włączającym
urządzenie uruchamiające
że z e s p ó ł zaworowy / 2 / j e s t
p o ł ą c z o n y p r z e z w i e l o ż y ł o w y k a b e l / 5 / z o d d z i e l n i e umi e sz czonym z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m / 1 / ,
p r z y czym k a b e l / 5 / ma dwa p r z e wo d y / L 1 , L4 / ,
cznych / 3 / ,
do w s p ó l n e g o z a s i l a n i a
zaworów e l e k t r o m a g n e t y -
p o ł ą c z o n e z b e z p i e c z n y m ź r ó d ł e m p r ą d u i co n a j m n i e j j e d e n ,
wody / L 3 , L2/ , s ł u ż ą c e do t r a n s m i s j i d a n y c h .
4. U kład,
w ed łu g z a s t r z . 2 , z n a m i e n n y
k o r z y s t n i e dwa p r z e -
t y m , ze j e d n o s t k a r e j e s t r u p r z e s u w -
n e g o s k ł a d a s i ę z dwóch obwodów r e j e s t r u p r z e s u w n e g o / 8 , 9 / p o ł ą c z o n y c h p r z e z s z y n ę d a n y c h
/ L 3 , L2 / z z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m / 1 / ,
z k t ó r y c h j e d e n obwód / 8 / s ł u ż y do e l e k t r y c z n e g o w ł ą c z a -
n i a zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h / 3 / , a d r u g i obwód / 9 / do z a p y t y w a n i a o s t a n w y ł ą c z e n i a
zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h / 3 / .
5. U k ł a d , w e d ł u g z a s t r z .
4,
z n a m i e n n y
tym,
że obwody r e j e s t r u p r z e s u w n e g o
/ 8 , 9 / s ą p r z y ł ą c z o n e p r z e z w s p ó l n e l i n i e / 1 2 / do j e d n e j w s p ó l n e j s z y n y d a n y c h / L 2 / , w c e l u
o d b i e r a n i a i mp u l s ó w cz as owyc h i do d r u g i e j w s p ó l n e j s z y n y d a n y c h / L 3 / , k t ó r a s ł u ż y do dwuk i e r u n k o w e j t r a n s m i s j i d a n yc h.
* * *
W y n a l a z e k d o t y c z y u k ł a d u e l e k t r o h y d r a u l i c z n e g o s t e r o w a n i a obudową, w k o p a l n i c t w i e m i n e r a ł ó w , z a w i e r a j ą c e g o z e s p ó ł za worów, k t ó r y p o s i a d a w i e l e zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h ,
k t ó r e są e l e k t r y c z n i e sterowane p r z e z z e s p ó ł s t e r u j ą c y ,
zaopatrzony w m ikroprocesor.
E l e k t r o h y d r a u l i c z n e u k ł a d y s t e r o w a n i a obudową s ą z n a n e z r ó ż n o r o d n y c h wykonań / " G l ü c kauf",
198 1, s t r o n y 1155 do 1162; " G l ü c k a u f "
s t r o n y 543 do 5 5 2 ;
"Gl ü c k a u f "
1986,
198 4 , s t r o n y 135 do 140;
"Glückauf"
1986,
s t r o n y 118 3 do 1 1 8 7 / . W p r a k t y c e g ó r n i c z e j o k a z a ł y 3 i ę
p r z y d a t n e u k ł a d y s t e r o w a n i a , w k t ó r y c h k a ż d e j s e k c j i obudowy w ś c i a n i e j e s t p r z y p o r z ą d k o w a n y
e l e k t r o n i c z n y z e s p ó ł ste ro w a n ia jednostkow ego z m ikroprocesorem, p r z y czyn p rzy szeregow ej
t r a n s m i s j i d a n y c h w s z y s t k i e z e s p o ł y s t e r o w a n i a j e d n o s t k o w e g o s ą w z a j e m n i e s p r z ę ż one o r a z
z c e n t r a l n y m z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m p r z e z s y s t e m t r a n s m i s j i d a n y c h , t a k zwane s z y n y d a n y c h ,
z a o p a t r z o n y w z e s p ó ł obsł u gowy z k l a w i a t u r ą , za pomocą k t ó r e j mogą być p r z e p r o w a d z o n e r ó ż ne
p r o c e s y s t e r o w a n i a , j a k s t e r o w a n i a j e d n o s t k o w e , s t e r o w a n i a p r o g r a m o w e , s t e r o w a n i a s z e r e g o we .
W z n a n y c h e l e k t r o h y d r a u l i c z n y c h u k ł a d a c h s t e r o w a n i a obudową k a ż d e j s e k c j i obudowy,
a p r z e z t o każdemu z e s p o ł o w i s t e r u j ą c e m u , j e s t p r z y p o r z ą d k o w a n e b e z p i e c z n e ź r ó d ł o p r ą d u ,
k t ó r e może b y ć z w i ą z a n e z o ś w i e t l e n i e m śc i a n o wy m.
W z n a n y c h e l e k t r o h y d r a u l i c z n y c h u k ł a d a c h s t e r o w a n i a obudową, z e s p ó ł za worowy, p r z y p o r z ą d k o w a n y p o j e d ń c z ym s e kc j om obudowy, ma n a j c z ę ś c i e j d u żą i l o ś ć zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z nych, c z ę s to dwadzieścia i więcej,
muszą być, p r z e z zespół s t e r u j ą c y ,
k t ó r e w c e lu przeprow adzenia r óżnyc h procesów s te r o w a n ia
e l e k t r y c z n i e s t e r o w a n e p o j e d y ń c z o l u b g r u p owo . Wymaga t o
159 2 1 0
3
b a r d z o d u ż e j i l o ś c i e l e k t r y c z n y c h p o ł ą c z e ń p omi ę dzy z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m a z e s p o ł e m zaworowym. J e ż e l i z e s p ó ł z a wo ro wy j e s t o d d a l o n y p r z e s t r z e n n i e od p r z y p o r z ą d k o w a n e g o z e s p o ł u
s t e r u j ą c e g o , to d la w y tw o rz enia e l e k tr y c z n y c h połączeń musi być p r z e w i d z ia n a bardzo duża
i l o ś ć e l e k t r y c z n y c h p rz e wo d ó w l u b k a b l i , z d u ż ą i l o ś c i ą ż y ł p r z e w o d ó w .
Zada ni em w y n a l a z k u j e s t w e l e k t r o h y d r a u l i c z n y m u k ł a d z i e s t e r o w a n i a obudową z n a c z n e
z m n i e j s z e n i e i l o ś c i e l e k t r y c z n y c h p o ł ą c z e ń p omi ę dzy z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m a p r z y p o r z ą d k o w a nym z e s p o ł e m zaworowym, k o r z y s t n i e w t e n s p o s ó b , ż e b y p r z y p r z e s t r z e n n y m o d d a l e n i u z e s p o ł u
zaworowego od p r z y p o r z ą d k o w a n e g o e l e k t r o n i c z n e g o z e s p o ł u s t e r u j ą c e g o ,
n i e mogło być u r z e c z y w i s t n i o n e z a pomocą k a b l a ,
elektryczne połącze-
k t ó r y ma n a j w y ż e j p i ę ć ż y ł pr ze wo dów.
Z a d a n i e t o z o s t a ł o r o z w i ą z a n e w e d ł u g w yn al a zk u dz i ę k i t e m u , ż e z e s p ó ł zaworowy j e s t
p r z y ł ą c z o n y do p r z e w o d u p r ą d o w e g o , w s p ó l n e g o d l a zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h i j e s t z a o p a t r z o n y w e l e k t r o n i c z n e u r z ą d z e n i a u rucham iające, sterow an e z e sp o łe m s te r u j ą c y m p r z e z szynę
d a n y c h , w ł ą c z a j ą c y m p o j e d y n c z o l u b grupowo za wor y e l e k t r o m a g n e t y c z n e .
Korzystnie u rz ą d zen ie s t e r u j ą c e zawiera jednostkę r e j e s t r u przesuwnego.
K o r z y s t n e j e s t p r z y tym p o ł ą c z e n i e z e s p o ł u zaworowego z o d d z i e l n i e u mi e s z c z o n y m z e s p o łem s t e r u j ą c y m p r z e z w i e l o ż y ł o w y k a b e l ,
rów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h ,
k t ó r y ma dwa p r z e w o d y z a s i l a j ą c e ,
w s p ó l n e d l a zawo-
p o ł ą c z o n e z b e z p i e cz n y m ź r ó d ł e m p r ą d u i co n a j m n i e j j e d e n , k o r z y -
s t n i e dwa p r ze wo d y, s ł u ż ą c e do t r a n s m i s j i d a n y c h .
J e d n o s t k a r e j e s t r u p r z e s u w n e g o s k ł a d a s i ę z dwóch obwodów r e j e s t r u p r z e s u w n e g o , p o ł ą c z o n y c h p r z e z s z y n ę d a n y c h z z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m , z k t ó r y c h j e d e n obwód s ł u ż y do e l e k t r y c z n ego w ł ą c z a n i a zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h , a d r u g i obwód do z a p y t y w a n i a o s t a n w ł ą c z e n i a
zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h .
K o r z y s t n i e obwody r e j e s t r u
p r z e s u w n e g o s ą p r z y ł ą c z o n e p r z e z w s p ó l n ą l i n i ę do j e d n e j
w s p ó l n e j s z y n y d a n y c h , w c e l u o d b i e r a n i a impul sów c z a s o w y c h i do d r u g i e j w s p ó l n e j s z y n y
d a n y c h , k t ó r a s ł u ż y do d w u k i e r u n k o w e j t r a n s m i s j i d a n y c h .
P r z e d m i o t w y n a l a z k u j e s t u w i d o c z n i o n y w p r z y k ł a d z i e w y k o n a n i a n a r y s u n k u , na k t ór ym
f i g . 1 p r z e d s ta w ia w p e r s p e k t y w i e pojedynczy ze spół s t e r u j ą c y e l e k t r o h y d r a u l i c z n e g o układu
s t e r o w a n i a obudową, z p r z y p o r z ą d k o w a n y m z e s p oł e m i p o ł ą c z e n i e m kabl owy m p o mi ę d z y n i m i ,
a f i g . 2 - uk ład blokowy u p r z y w i l e j o w a n e j p o s t a c i wykonan ia u k ł a d u s t e r o w a n i a zaworami.
Na f i g . 1 e l e k t r o n i c z n y z e s p ó ł s t e r u j ą c y 1 u m i e s z c z o n y na o b u d o w i e o s ł o n o w e j , o bu d o w i e k a s z t owej l u b p o d o b n e j ,
j e s t p o d ł ą c z o n y przewodem e l e k t r y c z n y m 5 do z e s p o ł u zaworów 2,
u m i e s z c z o n y c h na k o n s t r u k c j i t e j
obudowy. Z e s pó ł zaworów 2 z a w i e r a pewną l i c z b ę zaworów
elektromagnetycznych 3 sterow anych przez zespół s t e r u j ą c y
1 i z e s t a w i o n y c h w b l o k zaworów.
W u p r o s z c z o n e j k o n s t r u k c j i p o k a z a n e j na f i g . 1 p r z e d s t a w i o n o b l o k s k ł a d a j ą c y s i ę t y l k o
z d z i e w i ę c i u zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h 3. Z e s p ó ł s t e r u j ą c y 1 s ł u ż y do s e l e k t y w n e g o s t e r o w a n i a p o s z c z e g ó l n y m i z a w o r a m i , p o p r z e z s t e r o w a n i e p r z e p ł y w e m c i e c z y pod c i ś n i e n i e m .
Z e s p ó ł s t e r u j ą c y 1 j e s t c z ę ś c i ą s ys t e m u s t e r o w a n i a e l e k t r o h y d r a u l i c z n e g o i z a w i e r a
im
k r o p r o c e s o r , k t ó r y może być z a pr ogr a mow a ny do u r u c h a m i a n i a p o s z c z e g ó l n y c h zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h 3 w z e s p o l e zaworów 2, w wymaganej k o l e j n o ś c i .
Fr o n t
zespołu ste ru jąc eg o
1
j e s t wy p o sa ż on y w k l a w i a t u r ę 4 do s t e r o w a n i a r óżnymi o p e r a c j a m i . Z e s p ó ł s t e r u j ą c y 1 j e s t
p o ł ą c z o n y b e z p o ś r e d n i o do b e z p i e c z n e g o ź r ó d ł a p r ą d u / n i e p o k a z a n e / w t e n s p o s ó b , ze g r up a
z a w i e r a j ą c a o s i e m do d w u n a s t u i n d y w i d u a l n y c h z e s p o ł ó w s t e r u j ą c y c h
1 o r a z p r z y ł ą czone o b c i ą -
ż e n i a , n p . wspo mni a ne z a w o r y e l e k t r o m a g n e t y c z n e 3, j e s t z a s i l a n a p r z e z j e d n o w s p ó l n e ź r ó d ł o .
Ze s p ó ł zaworów 2 i z e s p ó ł s t e r u j ą c y 1 na obudowie g ó r n i c z e j s ą od s i e b i e o d d z i e l o n e i p o ł ą c z o n e w i e l o ż y ł o w y mi e l e k t r y c z n y m i przewodami 5. P r z y k ł a d o w y z e s p ó ł s t e r u j ą c y 1 n o ż e być
ł a t w o u m i e s z c z o n y na s p o d z i e k r a t o w n i c y s t r o p n i c y , p o d c z a s g dy z e s p ó ł zaworów 2 może być
u s t a w i o n y za z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m 1 od s t r o n y p o s a d z k i i p o m i ę d z y s t o j a k a m i t e j obudowy.
U r z ą d z e n i e u r u c h a m i a j ą c e 6 p o k a z a n e na f i g. 1, s ł u ż y do p o d ł ą c z e n i a zaworów do z e s p o ł u s t e r u j ą c e g o 1 za pomocą e l e k t r y c z n y c h przewodów 5 i j e s t t a k p o ł ą c z o n e z z e s p o ł e m zaworów 2 , że
t w o r z y k o n s t r u k c y j n ą c a ł o ś ć . Zawor y e l e k t r o m a g n e t y c z n e 3 s ą p o ł ą c z o n e z u r z ą d z e n i e m u r u c h a m i a jącym 6 p r z e z przewody 7.
159 2 1 0
4
E l e k t r y c z n e p r z e w o d y 5 z a w i e r a j ą n a j w y ż e j c z t e r y p o j e d y ń c z e ż y ł y . Dwie z t y c h ż y ł s ł u ż ą
j a k o z a s i l a n i e w p r ą d w s z y s t k i c h zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h 3 z e s p o ł u zaworów 2,
p o d c z a s gdy, co n a j m n i e j j e d na ż y ł a l u b l e p i e j d w i e s ł u ż ą w e w n ę t r z n e j k o m u n i k a c j i p o m i ę d z y z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m 1 i u r z ą d z e n i e m u r u c h a m i a j ą c y m 6. Dodatkowe ż y ł y mogą t w o r z y ć s z y n ę d a n y c h do p o m o c n i c z e g o p r z e k a z y w a n i a d a n y c h m i ę d z y z e s p o ł e m 1 i u r z ą d z e n i e m
uruchamiającym 6.
W s z y s t k i e z a wo r y e l e k t r o m a g n e t y c z n e 3 mogą b y ć s e l e k t y w n i e u r u c h a m i a n e z z e s p o ł u
s t e r u j ą c e g o 1 p rzez indywidualne szyny danych. U rz ą d z e n ie uru cha m iając e 6 j e s t t a k skons t r u o w a n e , ze o d b i e r a i m p u l s y s t e r u j ą c e p r z e z s z y n ę d a n y c h i w ł ą c z a wymagane z a w o r y e l e k t r o m a g n e t y c z n e 3 w k o l e j n o ś c i z a l e ż n e j od t y c h d a n y c h . U r z ą d z e n i e u r u c h a m i a j ą c e 6 z a w ie r a je d n o s tk ę r e j e s t r u przesuwnego, k t ó r y j e s t ste ro w a n y mikroprocesorem z z e sp o łu
sterującego
1
p rze z szynę danych.
F i g . 2 pokazuje z a le c a n y układ p o łą c z e ń te g o r e j e s t r u przesuwnego. C ztery ż y ły e l e k t r y c z n e g o p r ze wo d u 5 s ą o z n a c z o n e l i n i a m i L1 do L4 . P r z ew o d y l u b l i n i e L 1 i
s łu ż ą jako
b e z p o ś r e d n i e z a s i l a n i e pr ąd e m w s z y s t k i c h zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h 3; s ą one p o d ł ą c z o n e
p r z e z z e s p ó ł s t e r u j ą c y 1 do b e z p i e c z n e g o ź r ó d ł a z a s i l a n i a .
P o z o s t a ł e dwie l i n i e L2 i
t w o r z ą s z y n ę d a n y c h i s ą p r z e z n a c z o n e do p r z e k a z y w a n i a d a n y c h p o mi ę d zy m i k r o p r o c e s o r e m
zespołu sterującego
1 a je d n o s tk ą r e j e s t r u przesuwnego. Je d n o stk a r e j e s t r u przesuwnego
z a w i e r a dwa obwody r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 8 i 9. P i e r w s z y obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 8 j e s t
połączony poprzez łącze
so r zespołu ste ru jąc eg o
17 z s z y n ą d a n y c h
i o d b i e r a dane d o s ta r c z a n e przez m ik r o p r o c e 1, t a k w i ę c , k a ż d y i m p u l s i n f o r m a c y j n y p owod uj e w tym p i e r w s z y m
o b w o d z i e p r z e s u n i ę c i e b i t ó w i p o w i ę k s z e n i e w a r t o ś c i o j e d e n . Każdy zawór e l e k t r o m a g n e t y c z n y 3 , k tó r ym może b y ć t a k ż e z e s p ó ł p o j e d y ń c z y c h zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h , j e s t u r u c h a m i a n y p r z e z s e r i e d a n y c h , t r a n s m i t o w a n y c h p r z e z p i e r w s z y obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 3 .
P i e r w s z y obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 8 ma e l e k t r y c z n e p r z e ł ą c z n i k i 10 o d p o w i a d a j ą c e l i c z b i e
zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h l u b g r u p t y c h zaworów. Do z a s i l a n i a zaworów e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h 3 s ł u ż y w s p ó l n a końcówka 11 p o ł ą c z o n a z e ź r ó d ł e m z a s i l a n i a l i n i ą
posiadającą
w y s o k i p o t e n c j a ł . Sposób d z i a ł a n i a p i e r w s z e g o obwodu r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 3 z p r z e n o ś n i k i e m
s t e r o w a n i a 16 j e s t z n a n y z e l e k t r o n i k i
i n i e wymaga d a l s z y c h o b j a ś n i e ń .
D ru g i obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 9 s ł u ż y j a k o m o n i t o r do s p r a w d z a n i a s t a n u p r z e ł ą c z e n i a za wor u e l e k t r o m a g n e t y c z n e g o 3 . On j e s t p o ł ą c z o n y z p r z e ł ą c z n i k a m i
nane z tr a n z y s to r ó w lub innych podzespołów e l e k t r o n i c z n y c h ,
Od s t r o n y w e j ś c i o w e j d r u g i obwód r e j e s t r u
10, k t ó r e s ą wyko-
i d z i a ł a j ą jako w skaźn iki s t a n u .
przesuwnego 9 podłączony j e s t poprzez l i n i ę
s z y n y danych L2 , k t ó r a p r z e k a z u j e i m p u l s y czasowe.
P i e r w s z y obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 8 j e s t r ó w n i e ż p r z y ł ą c z o n y do l i n i i
o t r z y m u j e i m p u l s y c z as owe od s z y n y L
.2
go 9 j e s t p o ł ą c z o n y p r z e z p r z y ł ą c z e
12 do
12 i p o d o b n i e
Od s t r o n y w y j ś c i o w e j d r u g i obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e 13 z s z y n ą d a n y c h L 3 . Z s z y n ą d a nyc h L3 j e s t p o ł ą c z o n y
p r z e z ł ą c z e 17 p i e r w s z y obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 8 . S z y n a d a n y c h
s ł u ż y w i ęc do d w u k i e r u n k o w e j wymiany d a n y c h p o mi ęd z y z e s p o ł e m s t e r u j ą c y m 1 i j e d n o s t k ą r e j e s t r u p r z e s u w n e g o .
P i e r w s z y obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 8 s ł u ż y do p r z e k a z y w a n i a i o d b i o r u d a n yc h p o p r z e z ł ą c z e
17, a d r u g i obwód r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 9 s ł u ż ą c y do p r z e k a z y w a n i a i m o n i t o r o w a n i a d a n y c h
p r z e z p r z y ł ą c z e 13. Łąc ze 14 j e s t p r z e z n a c z o n e do z e r o w a n i a p i e r w s z e g o obwodu r e j e s t r u p r z e s uwne g o 8 i w p i s y w a n i a d a n y c h do d r u g i e g o obwodu r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 9 . Do ł ą c z a 14 j e s t
p r z y ł ą c z o n e u r z ą d z e n i e 15, k t ó r e może r o z p o z n a w a ć w y d ł u ż o n y i n p u l s s y n c h r o n i z a c j i na l i n i i
L 2 . U r z ą d z e n i e 15 k o n t r o l u j e w c z y t y w a n i e p r z y j m o w a n y ch d a n y c h co p i e r w s z e g o obwodu r e j e s t r u
p r z e s u w n e g o 3 z j e d n o c z e s y m o d c z y t y w a n i e m d a n y c h z d r u g i e g o obwodu r e j e s t r u p r z e s u w n e g o 9.
Pierwszy b i t j e s t przekazywany p r z e z sz y n ę danych
i ł ą c z e 17 do p i e r w s z e g o obwodu
r e j e s t r u p r ze s u w n e g o 8 w m i e j s c u 1 6 , j a k t o z a z n a c z o n o n a f i g . 2 . Dla u p r o s z c z e n i a f i g . 2
p r z e d s t a w i a t y l k o j e d e n p r z e ł ą c z n i k 10 za wo r u e l e k t r o m a g n e t y c z n e g o 3.
J e s t zrozumiałe,
że d l a s e l e k t y w n e g o i / l u b g r u p o we g o w ł ą c z a n i a zaworów e l e k t r o m a g n e t y -
c z n y c h j e s t wymagana o d p o w i e d n i o d u ż a l i c z b a p r z e ł ą c z n i k ó w
p i e r w s z y obwód r e j e s t r u p r ze s u w n e g o 3 .
10, k t ó r e s ą s t e r o w a n e p r z e z
159 210
O p i s a n e w y ż e j u r z ą d z e n i e u r u c h a m i a j ą c e 6 s t e r u j e w s z y s t k i m i zaworami e l e k t r o m a g n e t y c z nymi 3 p r z e z c z t e r y ż y ł y e l e k t r y c z n e g o p r z e w o d u 5. Układ l o g i c z n y u s t a w i a a u t o m a t y c z n i e
z a w or y e l e k t r o m a g n e t y c z n e 3 w p o z y c j i w y ł ą c z o n e j c h y b a , że p r z y c h o d z ą c e nowe i m p u l s y z mi k r o p r o c e s o r a z e s p o ł u s t e r u j ą c e g o 1, t a k t o w a n e na p r z y k ł a d co 0 , 5 s e k u n d y , s ą d ł u żs z e .
D l a t e g o u k ł a d l o g i c z n y p r z e c i w d z i a ł a wyko ny wani u n i e k o n t r o l o w a n e j f u n k c j i w e j ś c i o w e j .
W i d e a l n y c h w ar u n k a c h w y j ś c i a z a wor u e l e k t r o n i c z n e g o 3 mo g ą być o d c z y t a n e na nowo z m i k r o p r o c e s o r a z e s p o ł u s t e r u j ą c e g o 1. Z a s t o s o w a n e d i o d y l u m i n e s c e n s y j n e mogą ws k az yw a ć s t a n
p o łą cz eń zespołu steru jąceg o
1, n a p r z y k ł a d z i e l o n a d l a c i ą g ł e g o z a s i l a n i a ,
r u danych i czerwona, kiedy uk ład l o g ic z n y r e a g u j e .
FIG.2
ż ó ł t a d la odbio-
159 210
FIG.1
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
491 Кб
Теги
pl159210b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа