close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL162678B1

код для вставкиСкачать
(12) OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(19) PL (11) 162678
(13) B1
21) Numer zgłoszenia: 279938
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
08.06.1989
(51) IntCl5:
C04B 33/13
C04B 35/66
Sposób wytwarzania ceramicznych kształtek filtracyjnych
Uprawniony z patentu:
Zgłoszenie ogłoszono:
Instytut Materiałów Ogniotrwałych,
Gliwice, PL
10.12.1990 BUP 25/90
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.12.1993 WUP 12/93
(57)
Twórcy wynalazku:
Jerzy Czechowski, Gliwice, PL
Janusz Krawczyk, Kraków, PL
Gabriela Podbielska, Gliwice, PL
Zygmunt Fröhlich, Chorzów, PL
Henryk Jaskula, Zabrze, PL
Jerzy Podbielski, Gliwice, PL
162678 B1
Sposób wytwarzania ceramicznych kształtek filtracyjnych z masy półsuchej lub plastycznej,
składającej się z monofrakcji gliny ogniotrwałej palonej, elektrokorundu lub korundu spiekanego, bentonitu lub gliny ogniotrwałej w ilości 5-15% wagowych oraz węglanu sodowego w
ilości 0,5-3,0% wagowych i/lu b ługu posiarczynowego w ilości 1-4% wagowych, korzystnie oba
dodatki w postaci roztworów wodnych, formowanych, suszonych i wypalanych w temperaturze
1000-1380°C, znamienny tym, że do masy wprowadza się nośnik sodu w postaci polifosforanu
sodu albo boraksu, albo szkła wodnego oraz i/lub glikocel w ilości 0,5-2% wagowych, przy czym
stosunek wagowy ilości sodu do ilości bentonitu lub gliny ogniotrwałej wynosi nie więcej niż 1:5,
po czym wyformowane z masy kształtki suszy się i wypala w temperaturze 900-1200°C.
SPOSÓB WYTWARZANIA CERAMICZNYCH KSZTAŁTEK FILTRACYJNYCH
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
Sposób wytwarzania ceramicznych kształtek filtracyjnych z masy półsuchej lub
plastycznej składającej się z monofrakcji gliny ogniotrwałej palonej, elektrokorundu
lub korundu spiekanego, bentonitu lub gliny ogniotrwałej w ilości 5-15% wagowych oraz
węglanu sodowego w ilości 0,5-3,0% wagowych i/lub ługu posiarczynowego w ilości 1-4%
wagowych, korzystnie oba dodatki w postaci roztworów wodnych, formowanych, suszonych
i wypalanych w temperaturze 1000-1380°C, z n a m i e n n y
t y m, że do masy wprowadza
się nośnik sodu w postaci polifosforanu sodu albo boraksu albo 3zkła wodnego oraz i/lub
glikocel w ilości 0,5-2% wagowych, przy czym stosunek wagowy ilości sodu do ilości
bentonitu lub gliny ogniotrwałej wynosi nie więcej niż 1:5, po czym wyformowane z masy
kształtki suszy się i wypala w temperaturze 900-1200°C.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ceramicznych kształtek filtracyjnych
stosowanych głównie do filtracji gazów gorących i zawiesin.
Znany jest z opisu patentowego polskiego nr 144 806 sposób wytwarzania kształtek
filtracyjnych, polega on na wprowadzeniu do masy składającej się z monofrakcji
gliny
ogniotrwałej palonej, elektrokorundu lub korundu oraz bentonitu w ilości 5-10% wagowych
dodatków w postaci węglanu sodowego w ilości 0,5 -3,0% wagowych i/lub ług posiarczynowy
w ilości 1-4% wagowych, korzystnie obydwa składniki w postaci roztworów wodnych w stosunku 1:1, po czym uformowane z tworzywa wyroby suszy się i wypala w temperaturze
100-1380°C. Wyroby formuje się przez ubijanie, wibrowanie z dociskiem lub prasowaniem
za pomocą prasy hydraulicznej.
Przedstawiony skład w przypadku kształtek cienkościennych, szczególnie surowych,
nie zapewnia dostatecznej wytrzymałości po uformowaniu i powoduje występowanie częstych
wybraków. Równocześnie w celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości po wypaleniu konieczne
jest stosowanie temperatur bliskich 1380°C, z czym wiążą się stosunkowo wysokie nakłady
energetyczne.
Celem wynalazku było opracowanie sposobu wytwarzania kształtek filtracyjnych, szczególnie cienkościennych o regulowanej wielkości porów i cechujących się gazoprzepuszczalnością, z masy o składzie zapewniającym po uformowaniu wytrzymałość mechaniczną ograniczającą uszkodzenia oraz umożliwiającym wypalanie w temperaturach niższych niż w znanym sposobie.
Sposób wytwarzania ceramicznych kształtek filtracyjnych według wynalazku polega
na zmieszaniu monofrakcji ogniotrwałej gliny palonej, elektrokorundu lub korundu spiekanego, bentonitu lub surowej gliny ogniotrwałej w ilości 5-15% wagowych oraz dodatku
stanowiącego nośnik sodu w postaci polifosforanu sodu albo boraksu albo szkła wodnego
oraz i/lub glikocel (karboksymetyloceluloza), w ilości 0,5-2,0% wagowych, przy czym
stosunek ilości sodu do ilości bentonitu wynosi nie więcej niż 1:5. Składniki homogenizuje
się w mieszadle, formuje kształtki, suszy i wypala w temperaturze 900-1200°C.
Sposób według wynalazku pozwala na uproszczenie procesu wiązania spoiwa, umożliwia
uzyskanie większych wytrzymałości po uformowaniu oraz obniżenie temperatury wypalania.
Sposób według wynalazku przedstawiono w przykładach wykonania.
P r z y k ł a d
I. Przygotowuje się masę o składzie: 90% wagowych gliny ogniotrwałej palonej o uziarnieniu 0,1-0,3 mm, 10% wagowych bentonitu. Następnie po dokładnym
wymieszaniu wprowadza się 7,5% wagowych szkła wodnego o module 3 oraz 1% wagowych glikocelu (karboksymetylocelulozy) w roztworze wodnym 1:1, przy czym udziały dodatków liczone
są w stosunku do zawartości stałych składników masy, to jest do ogniotrwałej gliny palonej
162
678
3
i bentonitu. Masę miesza się do uzyskania jednorodnej konsystencji, a następnie formuje
się kształtkę metodą ubijania, suszy i wypala w temperaturze 1150°C. Kształtki surowe
wykonane z masy o podanym składzie charakteryzują się po uformowaniu wytrzymałością na
ściskanie o 30 do 50% wyższą w porównaniu z kształtkami wykonanymi z mas o identycznym
składzie ziarnowym i dodatkami jak według patentu polskiego nr 144 806.
P r z y k ł a d
II. Przygotowuje się masę o składzie: 85% wagowych elektrokorundu
o uziarnieniu 0,2-0,3 mm, 15% wagowych gliny ogniotrwałej. Następnie po dokładnym wymieszaniu wprowadza się 5% wagowych boraksu oraz 2% wagowych glikocelu (karboksymetylocelulozy) w roztworze wodnym 1:1, przy czym udziały obydwu dodatków liczone są w stosunku do
łącznej zawartości elektrokorundu i bentonitu. Masę miesza się do uzyskania jednorodnej
konsystencji, a następnie formuje się kształtkę, suszy i wypala w temperaturze 900°C.
Kształtki surowe wykonane z masy o podanym składzie charakteryzują się po wypaleniu w
temperaturze 900°C wytrzymałością na ściskanie zbliżoną do kształtek wykonanych według
patentu polskiego nr 144 806 z masy zawierającej elektrokorund o identycznym uziarnieniu,
a wypalanych w temperaturze 1380°C.
162
678
Departam ent Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
383 Кб
Теги
pl162678b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа