close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL163003B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z PO SP O L IT A
POLSKA
(12) OPISPATENTOWY (19)PL (11)163003
(13) B1
284618
(21)Num er zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(51) I n t C l 5:
C25D 3/04
C25D 7/04
03.04.1990
)Sposób chromowania rowków pod pierścienie w tłokach o dużej średnicy, zwłaszcza
4
(5
w tłokach silników okrętowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
07.10.1991 BUP 20/91
(73)
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
Uprawniony z patentu:
Zakłady Przemysłu Metalowego H.Cegielski, Poznań, PL
Twórcy wynalazku:
Jerzy Miśkowiak, Poznań, PL
Marian Toliński, Poznań, PL
Henryk Mazański, Poznań, PL
Konrad Heppel, Poznań, PL
31.01.1994 WUP 01/94
PL 163003 B1
(57)
1. Sposób chromowania rowków pod pierścienie
w tłokach o dużej średnicy, zwłaszcza w tłokach silników okrętowych, polegający na tym. że tłok względnie
górną część tłoka z umieszczonymi w rowkach anodami
zanurza się w kąpieli do chromowania i doprowadza
prąd, znam ienny tym , że górną część tłoka zanurza się
całkowicie w kąpieli przy poziomym ułożeniu jej osi
symetrii kołowej i chromowanie przeprowadza się po
wprowadzeniu górnej części tłoka w ruch obrotowy
względem tej osi.
2. Urządzenie do chromowania rowków w tłokach o dużej średnicy, zwłaszcza w tłokach silników
okrętowych zawierające uchwyty anod, znam ienne
tym , że u dołu poziomej belki (1) zamocowane są pionowo wspornik ( 5) z uchwytami (6) anod (7) oraz ramię
(2) zakończone u dołu poziomym czopem (3) z ułożyskow aną na nim tarczą (4 ), z którą związana jest tuleja ( 8),
a n a jej stożkowym końcu osadzona j est obrotowo kielichowa tuleja (9) korzystnie z igielitu, przy czym tuleja
ta j est związana na stałe z czopem (3), a tarcza (4 )
połączona j est poprzez przekładnię zębatą ( 12, 13, 14,
15) z elektrycznym silnikiem napędowym ( 17), przy
czym slerpowato ukształtowane uchwyty (6) anod (7)
związane są ze sobą w kilku miejscach śrubami ( 18), a
na tych śrubach ( 18) oraz na śrubach ( 19) stanowiących osie przegubów osadzone są pierścienie dystansowe (20)
Fig 1
Sposób chromowania rowków pod pierścienie w tłokach o dużej średnicy, zwłaszcza w tłokach silników okrętowych oraz
urządzenie do stosowania tego sposobu
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób chromowania rowków pod pierścienie w dokach o dużej średnicy, zwłaszcza w
tłokach silników okrętowych, polegający na tym, że tłok względnie górną część tłoka z umieszczonymi w rowkach anodami zanurza się w kąpieli do chromowania i doprowadza prąd,
znamienny tym, że górną część tłoka zanurza się całkowicie w kąpieli przy poziomym ułożeniu
jej osi symetrii kołowej i chromowanie przeprowadza się po wprowadzeniu górnej części tłoka
w ruch obrotowy względem tej osi.
2. Urządzenie do chromowania rowków w tłokach o dużej średnicy, zwłaszcza w tłokach
silników okrętowych zawierające uchwyty anod, znamienne tym, że u dołu poziomej belki (1)
zamocowane są pionowo wspornik (5) z uchwytami (6) anod (7) oraz ramię (2) zakończone u
dołu poziomym czopem (3) z ułożyskowaną na nim tarczą (4), z którą związana jest tuleja (8),
a na jej stożkowym końcu osadzona jest obrotowo kielichowa tuleja (9) korzystnie z igielitu,
przy czym tuleja ta jest związana na stałe z czopem (3), a tarcza (4) połączona jest poprzez
przekładnię zębatą (12, 13, 14, 15) z elektrycznym silnikiem napędowym (17), przy czym
sierpowato ukształtowane uchwyty (6) anod (7) związane są ze sobą w kilku miejscach śrubami
(18), a na tych śrubach (18) oraz na śrubach (19) stanowiących osie przegubów osadzone są
pierścienie dystansowe (20).
3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że wzdłuż czopu (3) wykonany jest od
jego czoła poosiowy otwór (22), a wewnątrz tulei (8) znajduje się obwodowy kanałek (23)
połączony z otworem (22) promieniowym przewierceniem (24) w czopie (3).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób chromowania rowków pod pierścienie w tłokach o
dużej średnicy, zwłaszcza w dokach silników okrętowych oraz urządzenie do stosowania tego
sposobu.
W procesie wytwarzania nowoczesnych tłoków silników okrętowych stosuje się chromowanie boków rowków tłokowych w celu przedłużenia żywotności tych elementów tłoka,
ponieważ są one najbardziej narażone na zużycie. Operacje chromowania przeprowadza się w
górnej części tłoka ponieważ tłoki silników okrętowych są na ogół dwudzielne.
Znany dotychczas sposób chromowania rowków polega na tym, że w rowkach górnej
części tłoka umieszcza się anody, które zawieszone są w rowku przy użyciu uchwytów w postaci
słupków stalowych izolowanych folią i klejem. Anody te na końcach są podpierane podpórkami
stalowymi powlekanymi polietylenem. Tak uzbrojoną górną część tłoka z zaizolowaną powierzchnią jednego boku i dna rowków zanurza się w kąpieli chromowej, przy czym oś symetrii
kołowej tłoka utrzymywana jest w pionie zarówno w czasie zamarzania jak i w czasie prowadzenia chromowania, przy czym tłok w czasie chromowania jest nieruchomy. Po przeprowadzeniu chromowania jednego boku rowków górną część tłoka wyjmuje się z kąpieli i czynność
powtarza się w celu pochromowania drugiego boku, przy czym odbywa się to po odwróceniu
górnej części tłoka o 180° tak aby denko tłoka znalazło się na dole.
Urządzenie do stosowania tego sposobu stanowi obręcz zaciśnięta na cylindrycznej
gładkiej części tłoka, do której obwodu jest zamocowany śrubami cztery lub pięć współosiowych
słupków. Do słupków tych wlutowane są anody w kształcie łuku. Końce anod związane są
parami ze sobą za pomocą podpórek. Do słupka przykręcona jest od góry końcówka przewodu
doprowadzającego prąd.
163 003
3
Na stanowisku, na którym użytkuje się urządzenie znajduje się zbiornik z elektrolitem, a
ponadto stanowisko jest wyposażone w dźwignię do unoszenia tłoka i opuszczania go do kąpieli.
Podczas chromowania boki rowków tłoka znajdują się w pozycji poziomej co utrudnia
odprowadzenie wydzielającego się na katodzie wodoru. Słupki i podpórki anod mają bardzo
krótką żywotność, a odkształcenie się anod powoduje nierównomierne nakładanie się warstwy
chromu. Zmusza to do nakładania grubszej warstwy chromu, aby po szlifowaniu miejsca, gdzie
została nałożona cieńsza warstwa były pokryte warstwą o żądanej grubości. Aby sprostać tym
wymaganiom czas chromowania należy odpowiednio wydłużyć co powoduje, że uzyskawszy
niezbędną grubość warstwy w jednych miejscach uzyskuje się nadmierną grubość w innych
miejscach. Wydłuża to później operacje szlifowania.
Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że tłok lub górną część tłoka z umieszczonymi w rowkach anodami zanurza się całkowicie w kąpieli przy poziomym ułożeniu jej osi
symetrii kołowej i chromowanie przeprowadza się po wprowadzeniu górnej części tłoka w ruch
obrotowy względem tej osi.
Urządzenie do stosowania tego sposobu zawiera poziomą belkę, do której zamocowane są
od dołu pionowo wspornik z uchwytami anod oraz ramię zakończone u dołu poziomym czopem
z ułożyskowaną na nim tarczą, z którą związana jest tuleja, a na jej stożkowym końcu osadzona
jest obrotowo kielichowa tuleja korzystnie z igielitu, przy czym tuleja ta jest związana na stałe
z czopem, a tarcza połączona jest poprzez przekładnię zębatą z elektrycznym silnikiem napędowym. Sierpowato ukształtowane uchwyty anod związane są ze sobą w kilku miejscach śrubami,
a na tych śrubach oraz na śrubach stanowiących osie przegubów osadzone są pierścienie
dystansowe.
Korzystnym jest kiedy wzdłuż czopu wykonany jest od jego czoła poosiowy otwór, a
wewnątrz tulei znajduje się obwodowy kanałek, przy czym otwór połączony jest z kanałkiem
za pomocą promieniowego przewiercenia w czopie.
Rozwiązania te pozwalają na znaczne skrócenie czasu chromowania oraz polepszenie jego
jakości. Zmniejsza się również ilość materiałów i energii, a z uwagi na uzyskiwanie stałej
grubości warstwy chromu skraca się czas szlifowania po chromowaniu.
Wynalazek zostanie przedstawiony w przykładzie wykonania i objaśniony przy pomocy
rysunków urządzenia, na których fig. 1 przedstawia widok urządzenia z czoła, fig. 2 - widok
urządzenia z boku, a fig. 3 - półprzekrój czopa z osadzonymi na nim elementami.
U dołu poziomej belki 1 zamocowane jest pionowe ramię 2 zakończone u dołu poziomym
czopem 3, na którym ułożyskowanajest tarcza 4. Równolegle do ramienia 2 przytwierdzony jest
do belki 1 wspornik 5, na którym osadzone są przegubowo w dwóch przeciwległych zespołach
sierpowato ukształtowane uchwyty 6 anod 7. Do tarczy 4 przykręcona jest tuleja 8 posiadająca
z jednej strony kołnierz, a z drugiej strony mająca stożkowe zakończenie, na którym osadzona
jest obrotowo kielichowa tuleja 9 wykonana z igielitu. Tuleja 9 związana jest na stałe z czopem
3 za pomocą opaski 10. Do tarczy 4 przykręcone jest koło zębate 11 związane poprzez koła
zębate 12, 13, 14 i 15 i reduktor 16 z silnikiem elektrycznym 17. Uchwyty 6 anod 7 związane
są wzajemnie ze sobą w kilku miejscach w obu zespołach za pomocą śrub 18, a na tych śrubach
18 oraz na śrubach 19 stanowiących osie przegubów, którymi zespoły uchwytów związane są
ze wspornikiem 5 osadzone są przekładki dystansowe 20. Szerokość przekładek dystansowych
20 jest tak dobrana, że anody 7 osadzone na uchwytach 6 znajdują się dokładnie w rowkach
tłoka. Wolne końce uchwytów 6 zaopatrzone są w zamek 21, który służy do ustalania tych
końców podczas operacji chromowania.
Wzdłuż czopu 3 wykonany jest od jego czoła poosiowy otwór 22, a wewnątrz tulei 8
wykonany jest obwodowy kanałek 23, przy czym otwór 22 połączony jest z kanałkiem 23 za
pomocą promieniowego przewiercenia 24 w czopie 3. Otwór 22 służy do doprowadzenia wody
pomiędzy współpracującą powierzchnią stożkową tulei 8 z wewnętrzną powierzchnią tulei
kielichowej 9. Ciśnienie wody jest wyższe od ciśnienia elektrolitu co uniemożliwia jego
przedostawanie się do ułożyskowania tarczy 4 na czopie 3.
Przeznaczoną do obróbki górną część tłoka umieszcza się pomiędzy rozchylonymi zespołami uchwytów 6 anod 7, i których końce po zbliżeniu do siebie wiąże się zamkiem 21 co jest
jednoznaczne z usytuowaniem anod 7 w rowkach tłoka. Po całkowitym zanurzeniu górnej części
4
163 003
tłoka w kąpieli tak, aby jego oś symetrii kołowej przyjęła ułożenie poziome, wprowadza się tłok
w ruch obrotowy za pomocą silnika 17 i doprowadzając prąd prowadzi się dalej chromowanie
znanym sposobem. Dla różnych średnic tłoków stosuje się uchwyty 6 z odpowiadającym
średnicy tłoka promieniem oraz z przekładkami dystansowymi 20 o grubości odpowiadającej
odległościom między rowkami w tłoku.
Fig. 3
163 003
Fig.2
163 003
Fig.1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
559 Кб
Теги
pl163003b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа