close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL163095B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 163095
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
285768
(51) IntCl5:
E05B 67/36
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
(54)
(43)
21.06.1990
Kłódka suportowa
Zgłoszenie ogłoszono:
30.12.1991 BUP 26/91
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.02.1994 WUP 02/94
PL 163095 B1
(57)
Kłódka suportowa z jarzmem prostym
umieszczonym pomiędzy górnymi częściami
obudowy, znamienna tym, że w części prawej (3) obudowy kłódki jest otwór przelotowy z osadzonym sworzniem (4), którego
wystająca część wchodzi w otwór ślepy w
części lewej (1) obudowy kłódki przy czym
zakończenie sworznia (4) posiada na obwodzie bieżnię do której przylega prostopadle
usytuowany prostokątny otwór na kołek ustalający (5) zaś wewnątrz sworznia (4) od strony części lew ej (1) obudowy kłódki
umieszczona jest śrubowa sprężyna naciskowa (6), a od strony części prawej (3) obudowy umieszczona jest śruba (7) z łbem
dopasowanym do klucza specjalnego oraz
ruchoma wkładka (8) z trzpieniem wchodzącym w wycięcie wewnątrz sworznia (4) poprzez obrót kluczem patentowym (9).
(76)
Uprawniony i twórca wynalazku:
Henryk Kurek, Chorzów, PL
KŁÓDKA SUPORTOWA
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
Kłódka suportowa z j arzmem prostym umieszczonym pomiędzy górnymi c z ę ś c i a m i obudowy,
z n a m i e n n a
tym,
ze w części prawej / 3 / obudowy kłódki j est otwór przelotowy
z osadzonym sworzniem / 4 / którego w y s t ająca część wchodzi w otwór ślepy w części lewej
/ 1 / obudowy kłódki, przy czym zakończenie sworznia /4/ posiada na o b w o d z i e bież n i ę do
której
przylega prostopadle usytuowany prostokątny otwór na kołek u s t a l a j ą c y /5/, zaś w e w -
nątrz sworznia /4/ od s trony części lewej / 1/ obudowy kłódki umieszczona jest śrubowa
sprężyna naciskowa / 6/ a od strony części prawej / 3 / obudowy umieszczona j est śruba / 7 /
z łbem dopasowanym do klucza s p e c j alnego oraz ruchoma wkładka / 8 / z t r zpieniem w c h o d z ą cym w wycięcie wewnątrz sworznia / 4 / popr z e z obrót kluczem patentowym /9/.
* * *
Przedmiote m wynalazku jest kłódka suportowa przezn a c z o n a do zamykania wszelkiego rodzaju drzwi, klap i tym podobnych w celu zabezpi e c z a n i a mienia przed kradzieżą. S t o s o wane obecnie kłódki do zabezpieczania mienia przed kradzieżą jako urządzenia zamykające
nie spełniają swojego zadania gdyż są zawodne w d z i a łaniu i łatwe do sforsowania.
W konstrukcji znanych kłódek z kabłąkiem łukowym dług o ś ć kabłąka odpowiadająca p r o porcjonalnie jego wielokrotnej średnicy
umożliwia w y ł a m a n i e kabłąka z ruchomego osadzenia
w korpusie kłódki. Kabłąk, nie posiadając utwardzonej cieplnie powierzchni może być łatwo
p rzecięty nawet
ręczną piłką do metali, zwłaszcza że dostęp do kabłąka jest bardzo u ł a twio-
ny. Blaszana obudowa mechanizmu zamka złączona nitami z g łówkami w y s t ającymi na zewnątrz
obudowy umożliwia ich odpiłowanie i rozmontowanie kłódki. Ponadto mechanizm zamka kłódki
ulega łatwo uszkodzeniu a nawet zniszczeniu od sił p r z e n o s z o n y c h bezpośrednio przez kabłąk
na mechanizm zamka.
Z opisu zg łoszenia wynalazku nr P. 281 204 znana j est obrotowa kłódka zatrzaskowe z mec hanizmem zatr z a s k owo-blokującym, która na stałym e l e m e n c i e bocznym posiada jarzmo proste
wchod z ą c e w gnia z d o w elemencie bocznym ruchomym p o ł ą c z o n y m z tuleją umieszczoną zawiasowo
p omiędzy tulejami z e wnętrznymi stanowiącymi całość
z e l e m e n t e n bocznym stałym. Na o b w o-
dzie wewn ę t r z n y m poszczególnych tulei znajdują s ię r ó w n o m i e r n i e rozmieszczone występy
u kierunkowane do we w n ą t r z tulei i przylegające czołowo do siebie, w przestrzeni wolnej
pomiędzy w y s t ę p a m i z n ajduje się koronka wewnątrz której
umieszczona j est sprężyna mniejsza,
zaś na zewnątr z koronki znajduje się sprężyna więk s z a z a k o ń c z o n a elementem śrubowym ruchomo p ołączonym z mechanizmem zatrzask o w o - b l o k uj ącym. K łódka ta zbudowane jest z wielu e l ementów w y m a g a j ą c y c h precyzyjnego wykonania a m e c h anizm z a t r z a s k o w o - b l o k uj ą c y w połączeniu
z tymi e l ement a m i zapewnia jedynie j e d n o s t o p n iowe zamknięcie.
Istotą wyn a l a z k u jest konstrukcja kłódki suportowej z jarz m e m prostym umieszczonym pomiędzy górnymi częściami obudowy, w której według w y n a l a z k u , w części prawej obudowy kłódki
j est otwór p rz e l o t o w y z osadzonym sworzniem, którego w y s t a j ą c a część wchodzi w otwór ślepy
w części lewej kłódki, przy czym zakończenie sworznia posiada na obwodzie bieżnię do której
przylega prost o p a d l e u s ytuowany prostokątny otwór na kołek ustalający, zaś wewnątrz swo rznia od strony części lewej obudowy kłódki umieszczona jest śrubowa sprężyna naciskowa a od
strony części prawej obudowy umieszczone j est śruba z łbem d o p a s owanym do klucza specjalnego
oraz ruchoma wkła d k a z trzpieniem wchodzącym w w y c i ę c i e wew n ą t r z sworznia poprzez obrót
kluczem patentowym. Konstrukcja kłódki umożliwia z a s t o s o w a n i e dwustopniowego, niezależnego
z a mknięcia w związku z suportowym ruchem obydwu części o b u d o w y w z d ł u ż i wokół osi sworznia.
3
163 095
Walorem e k s p l o a t a c y j n y m kłódki jest to, że bez w y m i a n y samego korpusu kłódki można w y m i e nić blokującą d ostęp do śruby wkładkę ruchomą z nowym kluczem patentowym,
lub p o z o s t a w ia-
jąc tę s a mą w k ł a d k ę w y mienić tylko śrubę wraz z kluczem s p ecjalnym p o s i a d a j ą c y m inny niepowtarzalny profil d o p a s o w a n y do łba śruby, lub też j ednocześnie w y m i e n i ć wkła d k ę z kluczem patentowy m i śrubę z kluczem specjalnym. Obudowa kłódki nie posiada żadnych nitów
i występów. Po w i e r z c h n i a obudowy j est gładka i tworzy zwartą, estet y c z n ą całość. K o n s t rukcja kłódki umo ż liwia zastosowanie jej w istniejących skoblach z o krągłym otworem.
Przedmiot w y n a l a z k u przedstawiony Jest bliżej w przykładzie w y k o n a n i a na rysunku o brazującym przekrój w z d ł u ż n y kłódki suportowej w stanie zamkniętym.
J ak przedstawiono na rysunku, kłódka suportowa posiada z warty kształt, którego obudowa
składa s i ę z dwóch części. Cześć lewa 1 obudowy kłódki posiada otwór ślepy w którym o s adzone zostało przez p a s o wanie na wcisk j arzmo proste 2 w postaci o k r ą g ł e g o pręta. Część prawa
3 obudowy posiada o t w ó r ślepy do którego wchodzi w sposób luźny j arzmo p r o s t e 2. R ównolegle do osi jarzma 2 w c z ę ś c i prawej 3 obudowy z najduje się otwór p r z e l o t o w y / w którym o s adzony Jest pasowany na wcisk sworzeń 4. W y s t a j ą c a cześć sworznia 4 w c h o d z i swobodnie w otwór
ślepy o tej samej ś r e d n i c y znajdujący się w części lewej 1 o b u dowy tworząc połączenie zawiasowe z częścią prawą 3 obudowy kłódki. Połączenie to umożliwia pełny obrót w z g l ę dem siebie
obydwu części o b u d o w y o 360°, jak również ruch liniowy w zdłuż osi s worznia 4 części prawej
3 względem czę ś c i lewej
1 obudowy kłódki. Zakończenie sworznia 4 posiada na obwodzie b ież-
nię w formie p ó ł o k r ą g ł e g o rowka do której przylega prostopadle u s y t u o w a n y prostokątny otwór,
w który wchodz i kołek ustalający 5 z a b e z pieczający część lewą 1 i prawą 3 obudowy kłódki
przed rozłączeniem. W otworze wewnątrz sworznia 4 od strony części lewej 1 obudowy kłódki
znajduje się śrubowa sprężyna naciskowa 6. Od strony części prawej 3 obudowy kłódki, w
otworze w p r z e g r o d z i e we w n ą t r z sworznia 4 umieszczona j est śruba 7 z łbem posiadającym w y stępy o niepow t a r z a l n y m profilu, innym dla każdej kłódki. Profil łba śruby odpowiada zakończeniu klucza s p ecjalnego, wykonywanego dla każdej
kłódki indywidualnie. Z tej samej stro-
ny w otworze w e w n ą t r z sworznia 4, który posiada w dolnej części prostokątne wycięcie,
umieszczona jest ruchoma wkładka m e t a l o w a 8 z kluczem patentowym 9. R u c h o m a w k ł a d k a 8 w y posażona jest w trzpień wchod z ą c y w w y c i ę c i e o kącie rozwarcia 90° z n a j d u j ą c e się wewnątrz
sworznia 4. Założenie kłódki s u portowej
z jarz m e m prostym do otwo r ó w w s k o b l a c h następuje
w położeniu kiedy część prawa 3 o b u d o w y kłódki zostanie obrócona wokół osi sw o r z n i a 4 o
180° względem części lewej 1 o b u d o w y k ł ó d k i z jarzmem prostym 2 u m i e s z c z o n y m w otworze
skobla. Zamknięcie kłódki n a s t ępuje p o p r z e z obrót o 180° wokół osi s w o r z n i a 4 części prawej
3 o b udowy kłódki do położenia kiedy z a m o c o w a n e w części lewej 1 o b u d o w y j arzmo proste 2
znajdzie się naprzeciw otworu ś l e p e g o w części prawej 3 obudowy a n a s t ę p n i e poprzez obrót
śru b y 7 kluczem specjalnym którego j e d e n koniec posiada występy o d p o w i a d a j ą c e wielkością
i kształtem wgłębieniom roz m i e s z c z o n y m na obwodzie łba śruby 7. Obrót śruby 7 do oporu powoduje przesunięcie wzdłuż osi s w o r z n i a 4 części prawej 3 obudowy o raz ś c i ś n i ę c i e sprężyny
śrubowej 6 i zablokowanie jarzma p r o s t e g o 2 w otworze ślepym z n a j d u j ą c y m się w części prawej 3 obudowy.
Dostęp do śruby 7 u n i e m o ż l i w i o n y jest poprzez wprowadzenie do o t woru w z d ł u ż o s i śruby
7 ruchomej wkładki 8 z kluczem p a t e n t o w y m 9, którego obrót w zamku o 90° p o woduje zablokowanie wkładki 8 w otworze przez w y s t a j ą c y trzpień wchodzący w w y c i ę c i e swo r z n i a 4. Otwarcie kłódki następuje przez o d b l o k o w a n i e dostępu do śruby 7 co osiąga się popr z e z wyjęcie
w k ł a d k i 8 przy przekręceniu klucza p a t e n t o w e g o 9. Następnie odkręca się kluczem specjalnym
śrubę 7 co powoduje rozprężanie s p r ę ż y n y 6 i rozchylenie wzdłuż osi s w o r z n i a 4 części lewej 1 i prawej 3 obudowy kłódki. P o w o d u j e to zwolnienie blokady j arzma pro s t e g o 2. Obrót
o 180° części prawej 3 w z ględem c z ę ś c i lewej 1 obudowy kłódki u m o ż liwia w y j ę c i e jarzma 2
z o t w o r ó w w skoblach i odłożenie kłód k i . w przypadku zagubienia k luczy 9 od w k ł a d k i 8 istnieje możliwość zastąpienia w k ł a d k i 8 nową wkładką bez potrzeby nisz c z e n i a kłódki.
163 095
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
367 Кб
Теги
pl163095b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа