close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL163119B1

код для вставкиСкачать
(12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163119
(13) B1
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSKA
(2 1 )
282516
N um er zgłoszenia:
5( 1 ) In tCl5 :
B65D 88/12
(2 2 )
U rząd Patentow y
Rzeczypospolitej Polskiej
D ata zgłoszenia:
28.11.1989
B65D 88/58
E04B 1/343
B65D 21/06
)Element budowlany przewoźny w postaci kontenera
4
(5
(3 0)
Pierw szeństw o:
(7 3 )
28.11.1988,BE.08801343
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
PARTEUROSA, Société Anonyme,
Luksemburg, LU
(7 2 )
O udzieleniu p aten tu ogłoszono:
28.02.1994 WUP 02/94
PL 163119 B1
(5 7 )
1 Elem ent budow lany przewoźny w postaci kontenora zawierający ścian ę podłogową, ścianę sufitową i
ściany boczne, połączone wzajemnie, a także elementy
narożne, um ieszczone n a kontenerze, przenoszące zewnętrzne siły ścisk ające lub rozciągające oraz co najmniej
jed n ą płytę przegubową, m ogącą o b racać się od położenia zam knięcia, w którym tworzy on a co najmniej jedną
część jednej z wym ienionych ścian elem entu budowlanego, do położen ia otw arcia, rozłożonego na zewnątrz,
znamienny tym. że posiada co najmniej j edną wewnętrzną konstrukcję (11, 72, 73, 74, 76), otw artą ku
dołowi zaw ierającą górn ą płytę (12), płytą przednią (13)
połączoną z płytą (1 2 ) i położoną naprzeciwko przegubowej płyty (4, 6, 7, 17) w położeniu zam knięcia tej
ostatniej, oraz co najmniej dwie boczne płyty (14, 15),
połączone z górną płytą (12) i przednią płytą (13), a
wewnętrzna k on stru k cja (11, 72, 73, 74, 76) m a
ponadto także tylny otw ór położony przeciwległe względem przedniej płyty (13) przy czym konstrukcja (11,
72, 73, 74, 76) Je s t podtrzym ywana przez kontener (1)
w sposób ruchom y wzdłuż kierunku (F, F ’)od położenia
wsunięcia, znajdującego się w ewnątrz kontenera (1), do
położenia w ysunięcia, w którym p
r zegubowa płyta (4, 6,
7, 17), zn ajdu jąca się n a p r z e c iwko płyty przedniej,
tworzy w położeniu otw arcia co najmniej częściowo
podłogę dla wewnętrznej konstrukcji (11, 72, 73, 74,
76)
T w órca wynalazku:
Pierre Bersani, Bursinel, CH
23.07.1990 BUP 15/90
(4 5 )
Upraw niony z p a te n tu:
(7 4 )
Pełnom ocnik:
PHZ “Polservice“, Warszawa, PL
F ig . 1
ELEMENT BUDOWLANY PRZEWOŹNY W POSTACI KONTENERA
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Element budowlany przewoźny w postaci kontenera, z a w i e rający ścianę podłogową ,
ścianę sufitową i ściany boczne, połączone wzajemnie, a także elementy narożne, u mieszczone na kontenerze, przenoszące zewnętrzne siły ściskające lub r o zciągające oraz co najmniej jedną płytę p r z e g u b o w ą , mo g o c ą obracać się od położenia z a m k n ięcia, w którym tworzy
ona co najmniej j e d n ą część jednej z w y m ienionych ścian elementu budowl a n e g o , do położenia
otwarcia,
rozłożonego na zewnętrz,
z n a m i e n n y
tym,
że p o s i a d a co najmniej j ed-
n ą wewnętrzną konstrukcję / 1 1 , 72, 73, 7 4 , 76/, o twertą ku dołowi z a w i e r a j ę c ą górnę płytę
/12/, płytę prz e d nią / 13/ p ołęczoną z p ł y t ą /12/ i p o ł o ż o n ą naprzeciwko przegubowej p ł y ty /4, 6, 7, 17/ w położeniu z a mknięcia tej ostatniej, oraz co najmniej dwie boczne płyty
/14, 15/, połą c zoną z g ó r n ą p łytą /12/ i p r z e d nią p ł y t ą /13/, a w e w n ę t r z n a k o n s trukcja
/ 1 1 , 72, 73, 74, 76/ ma ponadto także tylny otwór położony p r z e c i w l e g ł e względem przedniej
płyty /13/, przy czym k o n s trukcja / 1 1 , 72, 73, 74, 76/ j est p o d t r z y m y w a n a przez kontener
/ 1/ w sposób ruch omy w zdłuż kierunku / F , F '/ od położenia w s unięcia, z n a j d u j ą cego się wewną trz kontenera / 1/, do położenia wysunięcia, w którym przegubowa płyta /4, 6, 7, 17/,
znajdują ca się naprzeciwko płyty przedniej, tworzy w położeniu o t warcia co najmniej częściowo podłogę dla wewnętrznej konstrukcji / 1 1 , 72, 73, 74, 76/.
2. Element
według
zastrz. 1,
z n a m i e n n y
t y m , że w p o ł o ż e n i u otwarcia p rze-
gubowa płyta / 4 , 6, 7, 17/, z n a j d u j ąca s ię naprzeciwko płyty przedniej,
/9/, w s p ó ł p ł a s z c z y z n o w ą z po w i e r z c h n i ą w e w n ę t r z n ą podłogowej
3. Element w edług zastrz. 1 albo 2,
ma powierzchnię
ściany / 2 7/ .
z n a m i e n n y
t y m , że zawiera elementy
toczne przm i e s zcza j ą ce co najmniej j edną z wewnętrznych konstrukcji / 1 1 , 72, 73, 74, 76/
wzdłuż kierunku / F , F'/.
4. Element w edług zastrz. 3,
z n a m i e n n y
tym,
że e l e m e n t a m i tocznymi są
rolki /24/, ob r acają ce się swobodnie dokoła poziomych osi / 25/ podp a r t y c h przez równoległe
względem siebie boczne płyty /14, 15/ ruchomej wewnętrznej konstrukcji / 11/ i tocza ce się
po podłogowej ścianie / 27/ i przegubowej płycie /17/ m położeniu otwarcia.
5. Element
w e dług
za s trz. 1 ,
z n a m i e n n y
tym,
że e l e m e n t y toczne zawiera-
ją co najmniej dwa równoległe rolkowe tory /66, 67/, u s ytuowane na przedł u ż e n i u z podłogow ą ścianą /27/ i p r z a g u b o w ą p łytą /17/ w położeniu otwarcia, po których toczę się boczne
płyty /14, 15/ wewnętrznej
6. Element
według
konstrukcji / 11/.
zastrz. 1,
z n a m i e n n y
tym,
że z a w i e r a pi e r w sze prowa-
dzą ce środki w e w n ę t r z n ą konstrukcję / 11/ które są osadzone w ew n ą trz k o n t e n e r a / 1/, oraz
drugie prowadz ące środki, które niesione są przez p r z e g u b o w ą płytę / 4 , 6, 7, 17/, przy czym
te pierwsze i drugie p r o w a d z ą ce środki są usytuowane w z ględem siebie
mieszczaniu wewnętrznej
tak, że przy prze-
konstrukcji / 11/, z a p o b iegają jej bocznemu o d c h y l e n i u względem
kierunku / F , F '/.
7. Element według zastrz. 6,
z n a m i e n n y
tym,
że pie r w s z e i drugie pro-
w a d z ące środki z a w i e r a j ą równoległe szyny /28, 31/, podparte odp o w i e d n i o przez podłogową
ścianę /27/ i przez p r z e g u b o w ą płytę /17/ oraz maję co najmniej jedno pionowe ramię /30,
33/ w położeniu wysu n i ę c i a konstrukcji wewnętrznej, oraz że kons trukcja wewnętrzna zawiera tarte rolki /35/, które o b r a c a j ą się swobodnie dokoła pionowych osi / 36/ podpartych
przez boczne płyty /14, 15/ u sytuowane równolegle względem siebie, a które współpracuję
z pionowymi ramionami /30, 33/ podczas p r z e m i e sz c z a n ia wewnętrznej kon s t r u k c j i / 11/ .
8. Element w edług zastrz. 1, z n a m i e n n y
tym,
że zawi e r a środki u n ieru-
chamiające co najmniej j e d n ą w y s u w a n ą wewnę t r z n ą konstrukcję / 1 1 , 72, 73, 74, 76/ wewną trz
kontenera / 1/, gdy co najmniej j edna przegubowa płyta /4, 6, 7, 17/ z n a j d u j e się w poło-
163 11 9
3
żeniu zamknięcia.
9. Element według zastrz. 8,
z n a m i e n n y
tym,
zawierają ograniczniki /38, 41/, podparte na wewnętrznej
że środki u n i e r u c h a m i a j ą ce
powierzchni płyty / 6 / k o n t enera
oraz odpowia da j ą ce im p r z e c iw o g r a n i c z n ikl /42/ osa d z o n e na wewnętrznej
konstrukcji / 11/
i współpracuje z o g r a n i c z n i k a m i /38, 41/ w położeniu z a m k n i ę c i a płyty orzegubowej.
10. Element według zastrz. 9,
z n a m i e n n y
tym,
że ograniczniki /38,
41/
i przeciwograniczniki / 4 2 / mają powierzchnię w z a j e m n e g o styku, umieszczony w p ł a s z c z y ź n i e
skośnej względem ki e r u n k u /F/,
tak, ze z a p o b i e g a j ą p r z e m i e s z c z e n i u wewnętrznej k o n s t r u k c j i
/11/ do tyłu w kierunku / F / oraz w kierunku ku g ó r z e .
11. Elem ent według zastrz. 8,
z n a m i e n n y tym,
że środki u n i e r u c h a m i a j ą ce
z a w i e r a j ą blokują ce ele m e n t y /45/, które w położeniu z a m k n i ę c i a przegubowej
płyty /17/
z n a j d u j ą się w położeniu blokowania pom i ędzy w e w n ę t r z n ą p o w i e r z c h n i ą /9/ tej ostatniej a
pr zednią płytą / 13/ w e w n ę trznej konstrukcji / 11/.
12. Element według zastrz. 11,
/45/, ograniczniki / 3 8 , 4 1/
z n a m i e n n y
tym,
że
b l o k u j ą ce e l e m e n t y
i/lub przeciwograniczniki / 42/ z a w i e r a j ą co n a j m n
ej j e d n ą
i
część / 4 1 , 50/ z m a t e riału giętkiego lub sprężystego.
13. Element według zastrz. 11 albo 12,
z n a m i e n n y
t y m,
ż e b l o k u j ą ce
elementy /45/ są os a d z o n e na wewnętrznej powierzchni /9/ przegubowej płyty /17/.
14. Element według zastrz.
1,
z n a m i e n n y
t y m,
że w e wnętrzna kon s t r u k cja
/ 1 1 , 72, 73, 74, 76/ i/ l u b kontener / 1/ m a j ą u s z c z e l n i a j ą ce elementy w postaci rurki /53/,
wargi /54/
i płytki / 5 9/ izolują ce, w położeniu w y s u n i ę c i a wewnętrznej konstrukcji, w n ętrza
od otoczenia.
15.
Element według zastrz. 1,
kształtownik /62/,
z n a m i e n n y
ramię /63/, wał /64/
tym,
że zawiera p ł y t ę /61/,
i w y s tęp / 6 5 / jako e l ementy blokujęce w e w n ę t r z n ą
K o n s t r u k c j ę / 11/ , w położeniu wysunięcia,
na przegubowej
płycie / 1 7/ i/lub na innej cz ę ści
kontenera / 1/.
16.
E l e m e n t według zastrz, 1 ,
z n a m i e n n y
tym,
że zawiera urzą d z e n i e n a -
pędowe /69, 70/ p r z e m i e s z c z a j ą ce w e w n ętrzną konstrukcję / 11/ w z d ł u ż kierunku / F , F '/ w
obie strony oraz u r z ąd z enie / 7 1/ do sterowania tych u r z ą d z eń n a p ę d o w y c h .
17.
Elem ent według zastrz. 1,
z n a m i e n n y
tym,
że przegubowa płyta /4, 7/
położona naprzeciwko przedniej płyty /13/ wewnętrznej k o n s trukcji / 11/, tworzy c a ł ą ś c i a nę b o c z n ą kontenera / 1/ i jest p o ł ączona przegubowo z tym ostatnim wzdłuż krawędzi, p r z y l e gającej do podłogowej ś ciany /27/ kontenera /1/, oraz ze p r zegubowa płyta /4, 7/ j est połą czona trwale z dwoma są siednimi narożnymi elementami / 1 0 / l e ż ą cymi wzdłuż krawędzi p r z e g u bowej płyty /4, 7/ położonej p r zeciwległe w z glę d e m tej krawędzi przyległej.
18.
Element według zastrz. 1,
z n a m i e n n y
t
ym,
ż e zawiera kilka w e w n ę t r z -
nych konstrukcji / 1 1 , 72, 73, 74, 76/, w każdej z których przeg u b o w a płyta /4, 6, 7, 17/
w położeniu otwarcia stanowi przynajmniej
19. E l e m ent według zastrz. 16,
częściowo p o d ł o g ę w ich wysuniętym położeniu.
z n a m i e n n y
tym,
że w położeniu w s u n ięcia
wewnętrzne k o n s t r u k c j a / 1 1 , 72/ pasuję względem siebie.
20. Element według zastrz. 1 i 19,
z n a m i e n n y
tym,
że wewnętrzna k o n -
strukcja / 1 1 , 72, 73, 74, 76/ zawiera przednią płytę / 1 3 / i/lub boczne płyty /14,
15/ cał-
kowicie lub częściowo otwarte.
* * *
Przedmiot wynalazku stanowi element budowlany p r z e w o ź n y w postaci kontenera.
Znane są tego rodzaju elementy budowlane przewoźne w postaci kontenera, między innymi
z luksemburskiego opisu patentowego nr 85 595. W p a t e n c i e tym przewidziana Jest płyta
p r z e g u b o w a , tworzą ca c a ł ą ścianę boczną kontenera. Tę płytę p r z e g u b o w ą można obrócić na
zewnętrz tak, aby w położeniu rozłożenia jej p o w i e r z c h n i a w e w n ę t r z n a była w s p ó ł p łaszczyz-
4
163 119
nowa z powierzchnię w e w n ę t r z n ą podłogi kontenera. Płyta przegubowa j e s t p o ł ą c z o n a w sposób trwały z dwoma z elementów n a rożnych,
które sę umieszczone w n a r o ż a c h kontenera, w ce-
lu p r z e j mowania zewnętrznych sił ś c i s k a j ą cych lub rozcięgają c y c h , z w ł a s z c z a podczas transportu kontenera oraz montażu k o n s trukcji budowlanej
z tego k o ntenera. Podczas swego obr o -
tu na zewnętrz płyta przegubowa p o c iąga za sobą ta dwa elementy narożne, aby utworzyć konstrukcję s t a b i l n ą i m o c n ą , np. mostek
czenie
pom i ę d z y dwoma połą czonymi k o n tenerami. Ta k i e połą -
kontenera można przewidzieć m . in. w przypadku wykonywania s z p i tala. W rozwiązaniu
według tego patentu przewidziane j est również rozkładanie osłon b o c z nych, o k a l ających ten
p o m o s t , jednocześnie z rozkładaniem p ł y t y przegubowej.
Jednakże k ontener taki nie pozwala na wykonywanie sztywnej k o n s t r u k c j i zamkniętej, która po rozłożeniu ma w i ę k s z ą p r zestrzeń w e w n ę t r z n ą niż przewożony kontener, przy czym przestrzeń ta jest osłonięta od a t m o s f e r y zewnętrznej, a zatem od niep o g o d y , a także od p romien io w a ń , wybuch ó w pocisków itp.
Z brytyjskich opisów patentowych np. nr 1 347 177 i nr 1 603 613 znane są także od dawna kontenery przewoźne, które są z a o p a t r z o n e w e lementy narożne i w któr y c h co najmniej
j e d n ą p łytą b o c z n ą można obracać na zewnętrz, przy czym niektóre ś c i a n y n i o s ą w e w n ą trz kontenera aparaty,
u r z ą dzenia, wyp o s a ż e n i e mebli itp., zmontowane w swym miejscu o s tatecznym
przed transportem. Z francuskiego opisu patentowego nr 2 476 716 znane są również kontenery przewoźne, zaopatrzone w ele m e n t y n a r o ż n e i zaw i e r a j ą ce płyty, r o z k ł a d a n a na zewnętrz
przez obrócenie,
które u m o ż l i w i a j ą , p r z e d ł u ż e n i e p r z s etrzeni w e w n ętrznej
kontenera za po-
m o c ą daszku. Także w tym kontenerze mo ż n a zamontować w e w n ą trz niego d e f i n i t y w n i e wcześniej
sprzęt
i urzędzenia.
Te ostatnie kontenery m a j ą w p o ł o ż e n i u
rozłożenia płaszczyznę p o w i e r z c h n i wewnętrznej
pły t y rozłożonej, która j est prz e s u n i ę t a w z ględem płaszczyzny po w i e r z c h n i wewnętrznej s ufitu lub podłogi, w z ględem której
się ona obraca. W położeniu rozłożenia konte n e r y te bą dż
są całkowicie otwarte na z e w n ą trz, b ą dź też mają daszek, otwarty na zewnętrz. Nie są one
zatem przeznaczone do tworzenia w stanie rozłożonym konstrukcji z a m k n iętej, całkowicie
zabezpieczonej
przed wpływami atmo s f e r y c z n y m i .
Z europejskiego opisu p a t e n towego nr 0 0 7 7 103 i z publikacji PCT nr 84 / 0 0 5 7 3 znane są
także kontenery przewoźne, które u mo ż l i w i a j ą powiększenie przestrzeni w e w n ę trznej
kontenera
podczas Jego instalowania, m i anowicie przez niejednokrotnie s k o m p l i k o w a n e rozkładanie
płyt obrotowych. Kontenery te nie p o z w a l a j ą jednak na łatwe m a n i p u l o w a n i e podczas
transpor-
tu, ponieważ nie maję one elem en t ó w narożnych, u ł a t w i a j ących m a n i p u l a c j ę np. przy zawieszaniu na urzą d z e n i ach p o d n o s z ą cych oraz p rzy unieruchamianiu na p o j a z d a c h do przewożenia. Ich
rozw i ązanie nie pozwala w ogóle lub p o z w a l a w bardzo małym stopniu na zm o n t o w a n i e cięż kiego sprzętu na ścianach w e w n ę t r z n y c h kontenera.
Z amerykańskiego opisu p a t e ntowego nr 3 653 165 znana Jest również przewoźna rozcią gliwa konstrukcja campingowa,
która po rozłożeniu ma postać do m ku o p o c h y ł y m dachu ze ścianami
szczytowymi. A by rozłożyć domek,
poza kilkoma obróceniami po s z c z e g ó l n y c h płyt przewidziana
j est pierwsza operecja p r zesunięcia ruchomej sekcji konstrukcji w z g l ę d e m sekcji ni e r u c homej. Podobnie j ak sekcja nieruchoma również sekcja ruchoma j est p o d n o s z o n a za p o m o c ą podnośników lub dźwigników, co jest s k o m p l i k o w a n e podczas przesuwania sekcji ruchomej,
lub też
j est ona podnoszona na wysięgu przez se kcję n i e r uchomą , mianowicie za p o m o c ą e l e m entów teleskopowych. Podczas transportu nie może być przewidziane żadne w y p o s a ż e n i e w e w n ą trz s ekcji ruchomej oraz mało rzeczy można w rzeczywistości zamocować w e w n ą trz sekcji n i e r u c h o mej. Chodzi tu o konstrukcję l e k k ą o złożonej budowie i złożonym m ontażu, która Jest pozbawi o n a elementów narożnych. W stanie z ł o ż o n y m konstrukcja nie stanowi p o j e d y ń czego kontenera,
lecz tworzy zawsze zespół dwóch sekcji, w s uniętych w siebie w sposób w i d o c z n y z zewnętrz.
Poza n i e d o g o d n ą m a n i p u l a c j ą podczas
transportu rozwiązanie to czyni ni e o d z o w n y m w y k o -
nanie podczas transportu pra cy w s u w a n i a szuflady, j a k ą tworzy sekcja ruchoma. C zęste otwieranie i zamykania przy kolejnych zmi a n a c h miejsca tej konstrukcji u s z k o d z i ł o b y ją szybko.
Z publikacji PCT nr 84 / 0 1 9 74 znane s ą konstrukcje r ozciągliwe, któr y c h sekcje zewnętrz-
1 6 3 119
5
ne m o g ą być przemieszczane na z e w n ą trz wzg l ę d e m sekcji środkowej
i które odznaczają się
tymi samymi ni e dogodnościami manipulacji i rozsuwania. Jak kon s t r u k c j a poprzednia.
Ze wstępu do ame r y k a ń s k i e g o opisu patentowego nr 3 653 165 znane są już przyczepy c a m pingowe, które w y k a z u j ą stan z warty podczas
transportu oraz stan rozłożony z namiotem.
Calem wynalazku jest o p r a c o w a n i e przewoźnego elementu b u d o w lanego w postaci kontenera
typu, opisanego we wstępie,
któryby umożliwiał rozcią g a n ie p r z e strzeni wewnętrznej
tego
elementu w sposób prosty i wytrzymały, przy czym wnętrze konstrukcji w położeniu r o z c i ą g nięcia powinno pozostawać p o w ietrzo- i gazoszczelne oraz powi n n o być zabezpieczone przed
w p ł y w a m i atmosferycznymi w całości swej powiększonej p r z e s t r z e n i wewnęt r z n e j . K ontener ten
p owinien korzystnie umoż l i w i a ć za m o c o w a n i e najpierw ciężkich u r z ą dzeń i elementów w y p o s a żania na dużej liczbie powie r z c h n i . Przejście elementu bu d o w l a n e g o od stanu transportowego
o zredukowanej objętości do stanu użytkowego o powiększonej p r z e s trzeni wewnętrznej p o w i n no być korzystnie szybkie. W r e s z c i e element budowlany p owinien b y ć3 korzy s t n i e bardzo w y trzymały zarówno w położeniu transportowym, aby móc znosić duże o b c i ą ż e n ia podczas tr a nsportu, podnoszenia i innych manipulacji, jak i w położeniu rozciągnięcia, kiedy to część rozciągnięta powinna być
również wytrzymała. Konstrukcja rozłożona p o w i n n a umożliwiać izolowanie cieplne i być korzystnie
odporna na promieniowania, w y b u c h y p ocisków itp.. Częste p r z e c h o d z e n i e od stanu r o z c i ą gnięcia do stanu zsunięcia nie powinno stanowić żadnego problemu.
Zadanie według wynalazku r o z w iązuje się za p o m o c ą elementu b u d o w l a n e g o przewoźnego
w postaci kontenera, z a w i e r a j ą c e g o ś c i a n ę pod ł o g o w ą , ścianę s ufitową i ś ciany boczne, p o łączone wzajemnie, a także e l e m e n t y narożne, umieszczone na kontenerze, p r z e n o s z ą ce z e w nętrzne siły ś c i s k a j ące lub rozciągające oraz co najmniej j edną płytę p r z e g u b o w ą , m o g
ącą
obracać się od położenia z a m k nięcia, w którym tworzy ona co najmniej j edną część jednej
z wymienionych ścian elementu budowlanego, do położenia otwarcia,
rozłożonego na zewnętrz,
charakteryzuje się tym, że zawi e r a ponadto co najmniej j ednę w e w n ę t r z n ą konstrukcję, o t w a r tą ku dołowi zawierającą g ó r n ą płytę, płytę prze dnią p o ł ą c z o n ą z tę p ł y t a g ó r n ą i p o ł o ż o n ą
n aprzeciwko przegubowej
płyty w położeniu zamknięcie tej ostatniej, oraz co najmniej dwie
boczne płyty p o ł ą c z o n e z g ó r n ą p ł y t ą i przednią płytę, a w e w n ę t r z n a k o n s t rukcja m a p o n a d to także tylny otwór p o ł o ż o n y p r z eciwległe w z g l ę d e m przedniej p ł y t y . Konstrukcje jest p o d trzymywana przez kontener w sposób ruchomy w zdłuż ok r e ś l o n e g o kierunku od położenia w s u nięcia, znajdu j ą c e g o się w e w n ą trz kontenera, do położenia w y s u nięcia, w którym przegubowa
płyta, zn a j d u j ą ca się n a p r z eciwko płyty przedniej
tworzy w położeniu otwarcia co najmniej
częściowo podłogę dla konstrukcji wewnętrznej.
W położeniu o t w a rcia p r z o g u b o w e płyta znajdująca się naprzeciwko płyty przedniej, ma
powierzchnię w s p ó ł p ł a s z c z y z n o w ą z pow ie r z c h n i ą w e wnętrzną ś c i a ny podłogowej.
Element budowlany zawi e r a elementy toczne p r z e mieszczające co najmniej j ednę z w e w n ę t r z nych konstrukcji wzdłuż o k r e ś l o n e g o kierunku.
Elementami tocznymi są rolki, o b racaj ą ce się swobodnie dokoła poziomych osi podpartych
przez równoległe wzg l ę d e m siebie boczne płyty ruchomej w e w n ę trznej konstrukcji i toczące
s ię po podłogowej
ścianie i przegubowej płycie w położeniu o t w a rcia.
E lementy toczne z a w i erają co najmniej dwa równoległe rolkowe tory usytuowane na p r z e dłużaniu z podłogową ś c i aną i p r z e g u b o w ą płytą w położeniu otwarcie, po których toczą się
boczne płyty konstrukcji wewnęt r z n e j .
Element budowlany zawiera także pierwsze prowadzące środki wewnęt r z n ą konstrukcję,
które są osadzone w e w n ą trz kontenera, oraz drugie prowadzące środki, które niesione są
przez przegubo w ą płytę, przy czym te pierwsze i drugie p r o w a dzące środki są usytuowane
wzgl ędem siebie tak, ze przy p r z e m ieszczaniu wewnętrznej
konstrukcji, zapobiegają j ej
bocznemu odchy l e n i u względem okr e ś l o n e g o kierunku.
Pierwsze i drugie prow a d z ą c e środki zawierają równoległe szyny, podparte odpowiednio
przez podłogową ś c i a nę i przez p r zegubową płytę oraz mają co najmniej
w położeniu wysunięcia k o n s t rukcji wewnętrznej. Z
jedno pionowe ramię
k o l ei konstrukcja wewn ę t r z n a zawiera
6
1 6 3 119
takie rolki, które o b r o c a j ą się swobodnie dokoła p i o n owych osi podpartych przez boczne p ł y ty usytuowane równolegle względem siebie, a które w s p ó ł p r a c u j ę z pionowymi ramionami p o d czas przemieszczania wewnętrznej
konstrukcji.
Element b u d o wlany korzystnie zawiera też środki u n i e r u c h a m i a j ą ce co najmniej j e d n ą wysuwaną w e w n ę t r z n ą konstrukcję w e w n a trz kontenera, gdy co najmniej j edna przegubowa płyta
znajduje się w położeniu zamknięcia.
Środki u n i e r u c h a m ia j ące za w i e r a j ą ograniczniki p o d p a r t e n a wewnętrznej powierzchni p ł y ty kontenera oraz o d powiadają ce im p r z e c i w o g r a n i c z n ik i osa d z o n e na wewnętrznej konstrukcji
i współpracuje z ogranicznikami w położeniu z a mknięcia pły t y przegubowej.
Korzystnie o g raniczniki i p r z e c i w o g r a n i c z n ik i m a j ą p o w i e r z c h n i ę wzajemnego styku,
umieszczony w płaszczyźnie skośnej w zględem ok r e ś l o n e g o kierunku,
tak, ze z a p o b i e g a j ą
przemieszczaniu wewnętrznej konstrukcji do tyłu w tym kierunku oraz w kierunku ku górze.
Środki u n i e r u c h a m i a j ące zaw i e r a j ą też blokują ce elementy, które w położeniu z a m k n i ę cia przegubowej
tej ostatniej
płyty znajduję się w położeniu b l o k o w a n i a p o m i ę d z y wewnętrznę p o w i e r z c h n i ą
a p r z e d n i ą p łytą konstrukcji wewnęt r z n e j .
Blokujęce elementy, ograniczniki i/lub p r z e c i w o g r a n i c z n ik i z a w i e r a j ą co najmniej j edną
część z materiału giętkiego lub sprężystego.
Korzystnie b l o k u j ą ce elementy są osadzone na wew n ę t r z n e j
powierzchni przegubowej
płyty.
Wewnętrzna konstrukcja i/lub kontener mają ponadto u s z c z e l n i a j ą ce elementy w postaci
rurki, wargi i płytki,
i z o lują ce w położeniu w y s u n i ę c i a wewnętrznej
konstrukcji, wnętrze
o d otoczenia.
Element bu d o w l a n y korzystnie zawiera płytę. K s z t a łtownik,
ramię, wał i w ystęp jako
e l ementy bloku j ą ce w e w n ę t r z n ą konstrukcję, w położeniu wys u n i ę c i a ,
na przegubowej płycie
i/lub n a innej części kontenera.
Korzystnie element b u d o w l a ny zawiera u r z ądzenie napędowe p r z e m ie s z c z a j ące w e w n ę t r z n ą
konstrukcję wzdłuż określonego kierunku w obie s trony oraz u r z ą d zenie do sterowanie tych
urzędzeń napędowych.
Przegubowa płyta położona naprzeciwko przedniej
płyty wew n ę t r z n e j konstrukcji,
tworzę
całą ścianę bo c z n ą kontenera i jest połą czona prze g u b o w o z tym o s tatnim wzdłuż krawędzi,
przylageją cej do podłogowej ściany kontenera. P r z e g u b o w a pł y t a Jest p o ł ą czona trwale z d w o ma są s iednimi n a r o żnymi elementami leżęcymi w z d ł u ż krawędzi przegubowej
płyty położonej
przeciwległe w z g l ę d e m tej krawędzi przyległej.
Element bu d o w l a n y zawiera kilka wewnętrznych k o nstrukcji, w każdej z których p r z e g ubowe płyta w położeniu otwarcia s tanowi przynajmniej
c z ę ś c i o w o podłogę w ich wysuniętym p o ł o -
żeniu przy czym w położeniu wsunięcia wewnętrzne k o n s t r u k c j e pasuję względem siebie. W e w nętrzne konstrukcja zawiera przednią płytę i/lub boczne płyty całk o w i c i e lub częściowo
otwarta.
Przedmiot w y n a l a z k u j est uwidoczniony w przykładach w y k o n a n i a na rysunku; na którym
fig.
1 p r z e d s t a w ia pierwszy przykład w y k o n a n i a w y n a l a z k u w p o ł o ż e n i u wysunięcie, w widoku
perspektywicznym,
fig. 2 - drugi przykład wykonania w y n a l a z k u w przekroju poziomym,
fig . 3
- to samo w skali powiększonej w przekroju, częściowo w y r w anym, w z d ł u ż linii III - III n a
fig. 2, fig. 4 - to samo w skali powiększonej w przekroju, c z ę ś c i o w o wyrwanym, wzdłuż
linii IV - IV na fig. 2,
fig. 5 - to samo w skali powięk s z o n e j w przekroju, częściowo w y r w a -
nym, wzdłuż linii V - V na fig. 2, fig. 6 -
szczegół A,
łożeniu zamknięcia kontenera, w przekroju poziomym,
fig. 2 w skali powiększonej w po-
fig. 7 - pr z y k ł a d wykonania wynalazku
według fig. 2 - w skali powiększonej w przekroju pionowym, c z ę ś c i o w o wyrwanym, wzdłuż
linii VII - VII na fig. 2, fig. 9 a i 9b przedetawia j ą trzeci pr z y k ł a d wykonania wynalazku
w dwóch różnych położeniach, w schematycznym widoku z góry,
fig. 10 - przedstawia jeszcze
inny przykład w y k o n a n i a wynalazku w schematycznym widoku perspek t y w i c z n y m ,
fig. 11 - e l e -
m ent budowlany w edług fig. 10 po wsunięciu konstrukcji w e w n ę t r z n e j , w schematycznym widoku
z góry, a fig. 12 - czwarty przykład wykonanie w y n a lazku w widoku, analogicznym do tego
na f i g . 11.
1 6 3 119
Na p o s zcz e g ó l n y c h
7
figurach identyczna lub a n a l o giczne e l ementy s ą o z n a c z o n e tymi s amy-
m i liczbami.
Na fig. 1 p r z e d s t a w i o n y j est j eden z przykładów w y k o n a n i a elementu b u d o w l a n e g o według
wynalazku w p o ł o ż e n i u
rozciągnięcia. Przewoźny element budowlany, z a w i e r a ranę 2, otacza-
j ą ca ścianę p o d ł o g o w ą
i nie widoczną na f i g . 1/, s u f i t o w ą ścianę 3 i c z t e r y ś ciany boczne
j ako płyty 4 do 7. W stanie zamkniętym elementu b u d o w l a n e g o w postaci kontenera 1 ś ciany
te są tak um i e s z c z o n e w podanym przykładzie, iż tworzą kontener r ó w n o l e g ł o ś c ienny. R a m a 2
niesie narażone e l e m enty, które umożliwiają przejm o w a n i e przez k o n t e n e r zewnęt r z n y c h sił
ściskają cych i r o z c i ą g a j ą cych np. podczas zahaczania hak ó w żurawi p o d n o s z ą c y c h , u n i e r u c h a mianie na pojaz d a c h do przewożenia, przeznaczonych do ich o d b i e r a n i a , oraz ewe n t u a l n i e ich
układanie w s t o s . W podanych przykładach przewiduje się zno r m a l i z o w a n e e l e m e nty narożne,
odpow iadające n o r m o m między n a r o d o w y m ISO z dziedziny transportu d a l e k i e g o i b l i s k i e go
/np. ISO 1161/,
lecz jest rze czą o czywistą , ża m ożne s t osować w myśl w y n a l a z k u
również
nie znormalizo w a n e e l e m e nty narożne.
Jak to w y n i k a z fig. 1, płyta 4 Jest połą czona p r z e g u b o w o z ramą 1 tak, iż może obracać
się na zewną trz. W p o ł o żeniu zamknięcia płyta 4 tworzy ścianę boczną e l ementu b u d o w lanego
w postaci kontenera 1. W położeniu otwarcia wewnętrzna p o w i e rzch nia 9 j est w s p ó ł p ł a s z c zyznowa z p o w i e rz c h n i ę w e w n ę t r z n ą ściany podłogowej. Płyta ta jest po łą czona z dwoma z e l ementów narożnych 10 kontenera, które obracaja się zatem wraz z nią . Ta płyta prze g u b o w a
odpowiada rodzajowi pły t y opisanej w luksemburskim o pisie patentowym nr 85 595,
i j ej p o -
łączenie pr ze g u b ó w oraz jej środki napędowe są zetem znane i nie będę tu o p i s y w a n e bardziej
szcz e g ó ł o w o . Jest zrozumiałe, że płyta przegubowa lub płyty przegubowe e lementu b u d o w l a n e go według wyna l a z k u
nie muszą koniecznie być zgodne z wymienionym patentem 85 595.
P o d łoga kontenera
i powierzchnia w e w n ę t r z n a płyty przegubowej mogą tworzyć korzystnie p o w i e r z c h n i ę cia g ł ą
bezpośrednio p o m i ę d z y s o b ą lub za pośrednictwem elementu pośredniego, p o k r y w a j ą cego
szczelinę.
Jak to wy n i k a z fig. 1, konstrukcja wewnętrzna, oznaczona w s p o sób o g ó l n y liczbę 11,
została popchn i ę t a lub w y c i ągnięta poza kontener tek, a by spoczywać na przegubowej płycie
4 w położeniu o t w a r c i a . Ta wewnętrzna konstrukcja 11 zawiera g órną płytę 12, p r z ednią p ł y tę 13, która jest p o ł ą czona z g órną płytą 12 i znajduje się naprzeciwko wewnętrznej powierzchni 9 przegubowej
płyty 4 gdy ta ostatnia jest w położeniu zamknięcia, oraz co n aj-
mniej dwie boczne pły t y 14 i 15 z których jedynie płyta 14 j est wid o c z n a na fig. 1 . R ó w nież te płyty b oczne s ą p o ł ą c zone z g ó r n ą płyt ą 12 i k a ż d a z nich j est p o ł ą czona z p r z e d nią płytą 1 3 . K o n s t r u k c j a ta jest otwarta ku dołowi,
t j . w położeniu w s u n i ę c i a k o n s t r u k -
cji wewnętrznej do w n ę t r z a kontenera ściana podłogowa tego ostatniego służy jako podłoga
wewnętrznej k o n s t r u k c j i 11, natomiast w położeniu w y s u n i ę c i a rolę tę speł n i a - w każdym
razie częściowo - p r z e g u b o w a płyta 4.
Przeciwległe w z g l ę d e m przedniej płyty 13 konstrukcja w e w n ę trzna ma otwór tylny, który
zajmuje korzystnie c a ł ą przestrzeń pomiędzy bocznymi płytami 14 i 15. Tym niemniej może
on b yć również c z ę ś c i o w y , z nie uwidocznioną przegrodą w przestrzeni nie otwartej. W skrajnym przypadku m o ż n a b y sobie nawet wyobrazić otwór tylny, zmniejszony do otworu drzwiowego.
Można z łatwo ś c i ą przew i d z i e ć , że przednia płyta 13 i/lub boczne płyty 14 i 15 są rozwiązane jako c a łk o w i c i e lub częściowo otwarte.
Na fig. 1 p r z e d s t a w i o n o częściowy otwór 77 z amykany b e z trudności w z n a n y sposób za
pomocą skrzydła d r z w i o w e g o . Wewn ę t r z n a konstrukcja 11 Jest niesiona przez kontener w sp osób
ruchomy wzdłuż kieru n k u ,
u w idocznionego za pomocą strzałki podwójnej F, w obie strony. Moż-
na ją p rzemies z c z a ć od nie uwidocznionego położenia wsunięcia, z n a j d u j ą cego się w e w n ą trz
kontenera, do p o ł o ż e n i a wysunięcia, w którym przegubowa płyta 4 w położeniu otwarcia tworzy przynajmniej
c z ę ś c i o w o podłogę konstrukcji wewnętrznej. Gdy otwór tylny jest c a ł k o w i -
ty, wówczas zaleca się, aby w e w n ę t r z n a konstrukcja 11 nie była całkowicie wysun i ę t a z k o n tenera i w tym p r z y p a d k u część jej podłogi jest u t w o r z o n a jednocześnie przez ścianę podłogową kontenera.
1 6 3 119
u
Kontener 1 , uwidoczniony na fig. 2-8,
różni się od opisanego powyżej
ele m e n t u b u d o w l a -
nego tym, że ma p r z e g u b o w ą płytę 17, która nie tworzy tu całej ś ciany bocznej
kontenera.
Istotnie, część 34 tej ostatniej pozos t a j e nieruchoma w ramie 2. Z drugiej s t r o n y w e w n ę t r z na konstrukcja 11 w położeniu w y s u n i ę c i a nie pokrywa Jedynie części przegubowej
płyty 17.
Kontener ma tu d r u g ą płytę o p u s z c z a n ą w postaci bocznej płyty 7. W e w n ą trz k o n t e n e r a p r z e w i dziano dalsze podziały, np. w e j ś c i o w y hall 18, oddz i e l o n y od ś r o d k o w e g o pokoju 19 za p o m o c ą
przegrody i z a w i e rający szafy ścienne 20 i 21, a także otwór ścienny 22, z a m y k a n y za p o m o c ą
nie uwidocznionych drzwi i s t w a r z a j ą cy d ostęp do pomostu, utworzonego przez b o c z n ą płytę 7
w położeniu roz ł o żonym. Podobnie p r z e c i w l e g ł e względem tego we j ś c i o w e g o ha llu 18 p r z e w i dziana j est na bocznej ścianie 5 k o n t enera szafa 23. W taki sam sposób można z r e s z t ą p r z e w i dzieć, że wysokość ruchomej wewnętrznej k o n s t rukcji 11 j est znacznie m niejsza od w y s o k ości
swobodnej pokoju 19 , co pozwala na up r z e d n i montaż na miejscu np. u kładu o ś w i e t l e n i o w e go.
W przykładzie, uwidocznionym na fig. 2-8, element budowlany zawiera środki do p r z e mie szczania konstrukcji wzdłuż k i erunku F, m a j ące postać elementów tocznych. T y m i e l e m e n t a mi tocznymi są tu rolki 24 /fig. 3/, o b r a c a j ące się swobodnie dokoła p o z i omych osi 25, niesionych przez strzemiona 26, osa d z o n e od spodu równoległych bocznych płyt 14 i 15 w e w n ę t r z nej konstrukcji
11. W celu umożli w i e n i a toczenia się po ścianie podłogowej 27, p r z e w i d ziane
są np. dwa równoległe metalowe k ą towniki w postaci szyn, których j edno ramię 29 j est w p u s z czone w p o d łog o w ą ścianę 27 równo z n i ą , natomiast drugie ramię 30 w y s t a j e pion o w o ku górze.
W celu umożliwienia toczenia się po wew n ę t r z n e j powierzchni 9 przegubowej pły t y 17, p r z e w i dziane są np. dwa równoległe ką towniki m e talowe w p o s t a ci szyn 31 /fi g . 4/, k t ó r y c h jedno
ramię 32 jest w p uszczone w p r z e g u b o w ą płytę 13 równo z powierzchnię w e w n ę t r z n ą 9, natomiast
drugie ramię 33 wystaje pionowo ku górze w położeniu otwarcia płyty.
Jak to wynika w szczególności z fig. 2,
ramię 29
każdej szyny 28 j est w y r ó w n a n e l in i o -
wo z ramieniem 32 szyny 31, gdy prze g u b o w e płyta 17 znajduje się w położeniu o t w a rcia.
w puszczone ram iona tworzą zatem równoległe szyny, po któ rych m o g ą toczyć się rolki 24.
Jak to wynika w szczególności z fig. 3 i 4, szyny 28 i 31, tworzę środki do p r o w a d z e nia d o d a t k o w y c h rolek 35, niesionych również przez boczne płyty 14 i 15 w e w n ę trznej
kon-
strukcji 11. Te d o d a tkowe rolki 35 o b r a c a j ą się swobodnie dokoła pionowych osi 36, nies i o n y c h przez strzemiona 37, o s adzone od s podu b ocznych płyt 14 i 15.
Rolki te w s p ó ł p r a c u j ą wewną trz k o n t e n e r a z pionowymi ramionami 30 szyny 28, a na p rzegubowej płycie 17 - z pionowymi ramionami 33 szyny 31. Podczas ruchu wewnętrznej k o n s t r u k cji 11 szyny przeciwdziałają o d chyleniu bocznemu tej konstrukcji w z g l ę d e m k i erunku F.
Jak
to wy n i k a z fig. 2, 5 i 6 k o ntener 1 zawiera ponadto środki do u n i e r u c h a m i a n i a
ruchomej konstrukcji wewnętrznej kontenera, gdy przegubowa płyta 17 znajduje s ię w p o ł o ż e niu zamknięcia. Położenie wsunięcia we w n ę t r z n e j konstrukcji 11 j est uwidoc z n i o n e na fig.2
liniami k r eskowo-punktowymi.
Według podanego tu przykładu, w s z c z e g ó l n o ś c i na fig. 5, te środki u n i e r u c h a m i a j ą ce
z a w i e r a j a ograniczniki 38 w postaci o d c i n k ó w k ą towników, których o bydwa końce ramion 39
i 40, wzajemni e prostopadłych, są z a m oc o w a n e na powierzchni wewnętrznej ściany pł y t y 6
kontenera 1. Te ograniczniki są u m i e s z c z o n e naprzeciwko tylnych krawędzi p i o n owych płyt
14 i 15 wewnętrznej konstrukcji 11 tak, aby powierzchnia zewnętrzna ramion 40 leżała
w płaszczyźnie skośnej względem k ierunku F. Tu powierzchnia zewnętrzna ramion 40 tworzy
płaszczyznę, na c h y l o n ą pod ką tem 45° w z g l ę d e m tego kierunku. Powier z c h n i a ta n i esie blok
równoległoście n n y jako część 41 z m a t e riału sprężystego, którego powierzchnia, poł o ż o n a
p r z e c i w l e g le w zględem ogranicznika 38, leży również w płaszczyźnie, nachylonej pod k ą tem
45° względem kierunku F.
Na każdej z tylnych krawędzi p i o n o w y c h płyt 14 i 15 przewidziane są p r z e c i w o g r a niczniki 42 w p o s t aci odcinków k ą towników. O b y d w a ko ń ce ramion 43 i 44 k ą towników są p r z y m o c o wane do tych krawędzi ta k
skośnej
aby p o w i e r z c h n i a zewn ę t r z n a ramion 43 leżała w płaszc z y ź n i e
- pod ką tem 45° względem k i erunku F. G d y w e w n ę t r z n a konstrukcja 11 z n a j d u j e się
w położeniu wsunięcia, wówczas p o w i e r z c h n i a zewn ę t r z n a każdego ramienia 43 styka s ię
z p o w i e r z c h n i ą z e w n ę t r z n ą ogranicznika 41.
16 3 119
9
W takim układzie w przypadku, gdy wewnętrzna konstrukcja 11 Jest nieco dociśnięta do
tylnej płyty 6, opisane powyżej środki u n i e r u c h a m i a j ą ce p r z e c i w d z i a ł a j ą w s zelkim przemieszczeniom wewnętrznej k o n s t rukcji 11 wzg l ę d e m kontenera - nie tylko do t y ł u , czyli ku płycie
6, lecz także do góry. Z r o z u m i a ł e j est, że m ożna przewidzieć inne rodzaje środków unieruchamiających, w s zczególności oddzielne środki do u n i e r uchamiania wewnętrznej konstrukcji,
zabezpieczające przed przem i e s z c z e n i e m do tyłu i d o góry.
W podanym przykładzie w y k o nania ram iona 30 szyn 23 oraz rolki 35 s ł u ż ą jako środki do
u n i e r u c h a m iania wewnętrznej konstrukcji 11, przeciwdziałające j e j przemi e s z c z a n i u bocznemu
w zględem wymienionego kierunku F w p o ł o ż e niu zamknięcia przegubowej płyty 17.
Wreszcie w przykładzie, przedst a w io n y m zwłaszcza na fig. 6, w y m i e n i o n e środki u nieruchamiające zawierają również blokujęce elementy 45, które w położeniu z a mknięcia przegubowej płyty 17 znajduję się pomiędzy w e w n ę t r z n ą powierzchnię 9 przegubowej płyty 17, a przedn i ą p łytę 13 wewnętrznej
konstrukcji 11. Te elementy 45 są p r z e z n a c z o n e do p r z e c iwdziała-
nia ruchowi ku przodowi wewnętrznej konstrukcji 11 w położeniu z a m k n i ę c i a przegubowej
płyty 17.
W podanym przykładzie b l o k u j ą ce elementy 45 są utworzone przez kilka o dcinków ką townika 46, którego jedno z ramion 47 jest niesione na płycie przegubowej
tak, aby m ógł obracać
się dokoła osi 4 9 , równoległej do kierunku F. Drugie ramię 48 biegnie prostopadle do w e w nętrznej
powierzchni 9 przegubowej
p ł y ty 17, w jej położeniu zablokowania. Nakładka jako
część 50 z materiału spr ę ż y s t e g o jest niesiona przez odcinek ką townika 4 6 za pośrednictwem
metalowego bloku 5 1 , p r z y s pawanego pomiędzy dwoma ramionami 48 i 49. W położeniu zamknięcia przegubowej
17 część 50 każdegc odcinka ką townika 46 o p i e r a się o prze d n i ą płytę 13,
ewentualnie, jak to u w i d o c z n i o n o na fig. 6, za pośrednictwem metalowej płytki 52, niesionej przez przednią płytę 13. Ograni c z n i k i i p r z e c i w o g r a n i c z n ik i 38, 4 1 , 43, opisane poprzednio, oraz blokują ce el e m e n t y 45, op i s a n e powyżej, są tak rozwią z a ne, aby zamknięcie
płyty przegubowej u m o ż l i w i a ł o ściśnięcie konstrukcji wewnętrznej p o m i ę d z y tymi elementami, w szczególności dzięki częściom z ma t e riału sprężystego tych ostatnich.
Za pomocą opisanych powyżej środ k ó w u n i e r uchamiających w e w n ę trzna k o n s trukcja 11 jest
zamocowana trwale w ewną trz kontenera podczas transportu. W e w n ę t r z n a konstrukcja 11 nie
wykonuje żadnej pracy p r z y przenoszeniu itransporcie elementu budowlanego.
J ak to uwidoczniono na fig. 6 linię przerywaną , a
na fig. 2 linię cią głą , gdy przegu-
bowa płyta 17 znajduje się w położeniu otwarcia, b l o k u j ą ca el e m e n t y 45 są doprowadzane do
położenie schowanego, które
zwalnia drogę dla wewnętrznej konstrukcji 11 i które znajdu-
je się zatem na zewnętrz n i e j w j ej położeniu wysunięcia.
Element budowlany w e d ł u g w y n a lazku powinien móc znaleźć z a s t o so w a n i e w obiektach zamies zkałych i ogrzewanych. Prze w i d u j e się zatem, że w położeniu w y s u n i ę c i a wewnętrznej
konstrukcji 11 odpowiednie środki u s z c zelniają ce odizoluję wnętrze od otoczenia. Do tego
celu można stosować ro z m a i t e znane środki.
Na fig. 7 przedstawiony jest tego rodzaju środek u szczelni a j ący. Jest
to rurka 53
z materiału sprężystego, za o p a t r z o n e w uszczelniają ce wargi 54 i nie s i o n a przez kołnierz
75, w y s t a j ący w
dół z sufitowej ściany 3. Górna płyta 12 wewnętrznej
konstrukcji 11 nie-
sie wzdłuż swej tylnej k r a w ę d z i ką townika 55, którego ramię 56, s i ę g a j ą ce ku górze, docieka uszczel niaj ą ce wargi 54 w położeniu wysunięcia konstrukcji wewnę t r z n e j . M o ż n a z p ewnoś c i ą przewidzieć o d p o w i e d n i układ wzdłuż tylnych krawędzi bocznych płyt 14 i 15 konstrukcji wewnętrznej.
Jak to wynika w s z c z e g ó l n o ś c i z fig. 3-5 rolki niesione przez płyty 14 i 15, są oddzielone od przestrzeni w e w n ętrznej konstrukcji 11 za pomocą p r z e g r o d y 57 o przekroju poprzecznym w kształcie l i t e r y L, która biegnie wzdłuż dolnej krawędzi każdej z tych płyt,
a także za pomocą końcowej
płyty 58. Przestrzenie pomiędzy p r z e grodami 57 a końcowymi pły-
tami 58 z jednej strony oraz podłogowa ściana 27 lub powierzchnia 9 przegubowej płyty 17,
a także ramię 30 szyn 28 z drugiej strony są uszczelnione za p o m o c ą uszczelniającej płytki
59. Ten ostatni jest n i e s i o n y na przegrodach 57 lub krańcowych p ł y tach 58 za pośrednictwem
1 6 3 119
10
nośnych płyt 60 tak, aby t r z e c się w sposób podatny o p o w i e rzchnię, znaj d u j ą c ą się naprzeciw podczas p r z e m i e s z c z a n i a k o n s trukcji wewnętrznej. J a k to w y n i k a z f i g . 8, podobny
układ nożna zastosować w z d ł u ż przedniej
płyty 13 wewnętrznej k o n s t r u k c j i 1 1 .
Można z pewnością z a s t o s o w a ć i inne rodzaje elementów u s z c z e l n i a j ą c y c h zamiast tych,
które tu opisano lub j e d n o c z e ś n i e
z nimi. Możne ewentualnie p r z e w i d z i e ć np. elem enty
demontowa l n e , które z w a l n i a ł y b y konstrukcję wewnętrzna podczas j ej p r z e m i e s z c z a n i a i które mogłyby być blokowane w położ e n i u uszczelniania, gdy k o n s t r u k c j a w e w n ę t r z n a z n a j d o wałaby się w położeniu w y s u n ięcia.
J ak to wynika z fig. 8, można przewidzieć w myśl wynalazku ś r o d k i do b l okowania konstrukcji wewnętrznej w p o ł o ż e n i u w y s u n i ę c i a na przegubowej p ł y c i e 17. P r z ed ni a płyta 13
konstrukcji wewnętrznej
niesie j edną lub szereg oporowych płyt 61, o które opierają się
odcinki metalowego k s z t a ł t o w n i k a 62, zam ocowano na powierzchni w e w n ę t r z n e j 9 płyty p rzegubowej 17. Jedno ranię 63 każd e g o z tych odcinków kształtownika 62 Jest tak rozwiązane aby
współpracować z p o w i e r z c h n i ą z e w n ę t r z n ą oporowej płyty 61 w p o ł o ż e n i u w y s u n i ę c i a w e w n ę trznej konstrukcji 11. W ten s p osób odcinki kształtownika wchodzą w s k ł a d środków, które o g r a n i czają ruch do zewnątrz we w n ę t r z n e j
Na każdej oporowej
jest
tak niesiony,
konstrukcji 1 1 .
p łycie 61 można przewidzieć wystający do p r zodu wał 64. Wał ten
aby m ógł obracać się dokoła swej osi, a j ego s w o b o d n y koniec ma b l o k u -
jący występ 65 pro s t o p a d ł y do osi obrotu wału 64. Odcinki k s z t a ł t o w n i k a 62 m ają w swym
ramieniu 63 wykrój
boczny, o t w a r t y z jednej strony, poprzez k t ó r y n oże przejść wał 64 i
blokujący występ 65 w p o ł o ż e n i u poziomym. Gdy ranię 63 styka się z o p o r o w ą płytą 61, w ó w czas występ 65 można d o p r o w a d z i ć do obrócenia się w dół do poło ż e n i a ,
p rzedstawionego na
fig. 8, i w ten sposób b l o kuje on wszelki ruch d o tyłu k o n s t r u k c j i 11.
Jest zrozumiałe, że nożna zastosować inne środki blokujące, z w ł a s z c z a z zamykaniem
autom a t y c z n y m , przy czym mogą one znajdować się nie tylko na p łycie przegubowej, lecz również na dowolnej
innej części nieruchomej
kontenera.
Figury 9a i 9b p r z e d s t a w i a j ą w sposób schematyczny inny p r z y k ł a d w y k o n a n i a wynalazku.
Na figurach tych us u n i ę t o c z ę ś ć kontenera powyżej podłogi dla l e p s z e g o zrozumienia i p rz e j rzystości rysunku. P r z e d s t a w i o n y e l e m ent budowlany różni się od o p i s a n e g o powyżej e lementu tym, że przewid z i a n y m i tu środkami są dwa rolkowe tory 66, r ó w n o l e g ł e do kierunku F
i umieszczone w ścianie podłogowej
w i e r z c hni wewnętrznej
tak, aby pokrywały się lub nie c o w y s t a w a ł y względem po-
tej ściany. Na ich przedłużeniu p r z e w i d z i a n o również dwa rolkowe
tory 67, umieszczone w przegubowej płycie 17 tak, aby p o k r y w a ł y się lub nieco wystawały
względem powierzchni 9 p łyty. Dolne krawędzie bocznych płyt 14 i 15 konstrukcji 11 są tak
rozwiązane, aby mogły one ślizgać się po rolkowych torach 66 i 67.
W tej postaci w y k o n a n i a mo ż n a b y dopuścić, aby powierzchnia w e w n ę t r z n a ściany p o d ł o gowej i powierzchnie w e w n ę t r z n a płyty przegubowej nie były ściśle w s p ó ł p ł a s z c z y z n o we . W y s t a r cza j eśli tory rolkowe, a z w ł a s z c z a ich wierzchołki, u m o ż l iwiają ruch po nich konstrukcji
wewnętrznej.
W przykładzie w y k o n a n i a w edług fig. 2-8 przewiduje się płyty k o n s t r u k c j i wewnętrznej
z materiału wy t r z ymałego,
lecz dosyć lekkiego, np. o s t rukturze p l a s t r a miodu,
tak, aby
umożliwić ewentualne ręczne p r z e m i e s z cz a n i e konstrukcji w e w n ę t r z n e j . Moż n a przewidzieć
np. popychania od wewnątrz po wejściu do kontenera przez drzwi, p r z e z n a c z o n e do tego celu.
Ni e z b ędne jest j ednak, aby pły t y te były samonośne i aby k o r z y s t n i e m ogły dźwigać w y p o sażenie, zmontowane wcześniej
na ich powierzchni wewnętrznej.
Możne także p r z e w idzieć urzą d z e n i e do napędzania konstrukcji w e w n ę t r z n e j , które byłyby
typu mechanicznego, h y d r a u l i c z n e g o , elektrycznego itp., z udz i a ł e m lub nie silnika, p r zykład takiego układu jest u w i d o c z n i o n y na fig. 9a i 9b. U r z ą d z e n i a n apędowe 69 i 70 w postaci lin, pro wadzonych za p omocą układów krążkowych, p r z e m i e s z c z a j ą konstrukcję w e wnętrzną wzdłuż kierunku F w o bie s t rony na rozkaz, wydawany tu przez u r z ą d z e n i e 71, na przykład
wciągarkę.
J ak to wynika z fig. 1, rama 2 kontenera według wynalazku n oże być niesiona w znany
sposób na plat f o r m i e 16 p o j a z d u transportowego, który jest z a o p a t r z o n y w znane jako takie
163 119
11
m o c u j ą c e elementy 80, na których moż n e zo b a c z y ć dolne narożne e l e m enty 8 ram y 2.
J e śli przeznacza się p r z e w o ź n y e l e m ent budowlany w postaci k o n t e n e r a 1 do tworzenia
np. blo k u szpitala ruchomego, to u r u c h o m i e n i e tego bloku o s t a t n i e g o m oże być w istocie
szybkie. Po za t r z y man iu pojazdu ś c i aną b o c z n ą jako płytą 4 lub o d p o w i e d n i o przegubową p ł y tą 17 rozkłada się do zewnątrz w zna n y sposób, a następnie k o n s t rukcją w e wnętrzną p r z e mi e s z c z a się do położenie wysu n i ę c i a i blokuje w tym położeniu. U r z ą d z e n i a są już zmontow an e na miejscu na czterech p ł y t ach kon s t r u k c j i wewnętrznej oraz na ś c i anie tylnej i p o d łodze kontenera. Stabilizacja takiego kontenera Jest natychmiastowa, p onieważ pojazd z a pewnia przeciwciężar, w y s t a r c z a j ą c y dla konstrukcji wewnętrznej, niesionej
z wysięgiem
przez płytę boczną. Można zresztą prz e w i d z i e ć dodatkowo zastos o w a n i e sta b i l i z a t o r ó w np.
hydrau l i c z n y c h , używanych do s t a b i l i z o w a n i a podwozi przyczep lub s a m o c h o d ó w ciężarowych.
M o ż n a przyjąć czas uruchomienia bloku szpitalnego w stenie rozłożonym rzędu od 10 do 15
minut. Uruchom i e n i e całego szpitala obejmu j ą c e g o kilka bloków tego rodzaju, zmontowanych
i łączących s ię ze sobą, w ymaga w p r z y b l i ż e n i u j ednej godziny lub mniej. W porównaniu
z 6 g o d z i n a m i , jakich wymaga na o g ó ł m o n t a ż szpitala pod namiotem - jest
to znaczne
usprawnienie.
Jest zrozumiałe, ze wynalazek nie ogranicza się bynajmniej do p r z y k ł a d ó w wykonania,
które zo s t a ł y powyżej opisane,
i że można wprowadzić wiele dodatkowych modyfikacji, nie
w y k r aczając poza ramy wynalazku. M ożna np. zastosować szereg przemies z c z a l n y c h konstrukcji
w e w n ę t rznych. W postaci wykonania, przedstawionej
na fig. 2, m ożnaby przewidzieć w myśl
w y n a l a z k u dodatkową ruch omą k o n s t rukcję 76, która w położeniu w y s u n i ę c i a znajdowałaby się
w pozycji, uwidocznionej
linią p r z e r y w a n ą na płycie 7 w stanie rozłożonym. Te konstrukcja
76 w y k onuje przemieszczenia wzdłuż kierunku F. Można także przewidzieć takie elementy b u dowlane, jak te, które są uwido c z n i o n e na fig. 10-12. N a fig, 11 i 12 usunięto częsć k o n tenera powyżej
podłogi, w celu ułat w i e n i a zrozumienia.
W postaci wykonania, przedstawionej
konte n e r a 1 nie zawiera ramy nośnej
na fig. 10, przewoźny element bu dowlany w postaci
lub obramowania. Ściana podłogow a, s u f i t o w a i ściany
boczne są ścia n a mi samonoś nymi. Element budowlany zawiera tu dwie płyty p r z e g u b o w e m a j ą c e
postać dwóch przeciwległych płyt 4 i 6, które są tego typu, jak został o p i s a ny w lu k s e m b u
skim opisie patentowym nr 85 595. R u c h o m a w e wnętrzna konstrukcja 11, odpowiadająca k o n strukcji, opisanej w postaci w y konania, przedstawionej na fig. 1, jest rozwiązana tak, iż
spoczywa w położeniu w y sunięcia na płycie 4, doprowadzonej do położenia otwarcia. Druga
rucho m a wewnętrzna konstrukcja 72 jest
na płycie 6, doprowadzonej
Jak
tak rozwiązana , iż spoczywa w położeniu w ysunięcia
do położ e n i a otwarcia.
to wynika z fig. 11 wewnę t r z n a konstrukcja
ma mniejszy wymiar, niż wewnętrzna
k o n strukcja 11, tak, iż może być prze s u w a n e wewnątrz tej ostatniej, gdy konstrukcja 72
jest wsunięta w element budowlany. Zamiast
takich konstrukcji 11 i 72 mo ż nab y sob ie z r e s z tą
w y o b r a z i ć wewnętrzne konstrukcje 73 i 74, nie przesuwające się jedna w drugiej w ich położeniu wsunięcia, jak to j est u w i d o c z n i o n e schematycznie na fig. 12.
Kształt ogólny kon t e n e r a nie musi by ć koniecznie równole g ł o ś c i e n n y . Istnieją n p . kontene ry z sufitem przechylonym do transportu w przystosowanych do tego celu samolotach do
przewozu
towarów. P odobnie wygląd o g ó l n y konstrukcji wewnętrznej
l e g ł o ś c i e n n y , z tych samych powo dów.
nie musi być także równo-
163 119
F ig . 1 0
F ig .
11
F ig . 1 2
1 63 119
F ig .
9a
F i g.
9b
163 119
F ig . 7
F ig . 8
1 6 3 119
Fig. 5
F ig . 6
1 6 3 119
F ig . 3
F ig . 4
163 119
F ig . 2
163 119
F ig . 1
Departament Wydawnictw U P RP. Nakład 9 0 egz.
Cena 10 0 00 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
839 Кб
Теги
pl163119b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа