close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL163209B1

код для вставкиСкачать
R ZE C ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (12)PL
(21) Num er zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(22) D ata zgłoszenia:
287065
B1
PL 163209
C07C 35/08
C12P7/02
C12P7/62
Sposób wytwarzanianowego 3,8-p-mentandiolu
Uprawniony z patentu:
Zgłoszenie ogłoszono:
Akademia Rolnicza, Wrocław, PL
O udzieleniu patentu ogłoszono:
(72)
1. Sposób wytwarzania nowego 3,8-pmentandiolu o wzorze 4, znamienny tym, że
substrat, którym jest mentol o wzorze 1, najpierw poddaje się chemicznej acetylacji, a
następnie uzyskany półprodukt, którym jest
octan mentylu o wzorze 2, poddaje się mikrobiologicznej hydroksylacji kulturą szczepu
Armillariella mellea, po czym zawarty także
w mieszaninie poreakcyjnej octan 8-hydro
ksymentylu o wzorze 3, poddaje się hydrolizie chemicznej mentanolowym roztworem
wodorotlenku sodowego.
Twórcy wynalazku:
Bożena Draczyńska-Łusiak, Wrocław, PL
Antoni Siewiński, Wrocław, PL
28.02.1994 WUP 02/94
(57)
(51) IntCl5:
27.09.1990
11.03.1991 BUP 05/91
(45)
(19)163209
(13) B1
Wzór 1
Wzór 2
Wzór 3
Wzór 4
S P O S Ó B W Y T W A R Z A N I A NOWEGO 3 ,8-P-MENTANDIOLU
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Sposób wytwarzania nowego 3 ,8-p-mentandiolu o wzorze. 4 , z n a m i e n n y
tym,
że Substrat,którym jest mentol o wzorze 1, najpierw poddaje się chemicznej acetylacji, a
następnie uzyskany półprodukt, którym jest octan mentylu o w z o r z e 2, poddaje się m i k r o biologicznej hydroksylacji k u l t u r ą szczepu Armillariella mellea, po czym zawarty także
w mieszaninie poreakcyjnej oct a n 8-hydroksymentylu o w zorze 3, poddaje się hydrolizie c h e micznej mentanolowym roztworem wodorotlenku sodowego.
2. Sposób według zastrz.
1, z n a m i e n n y
tym,
ze na 1,4 g /7 mmoli/ octanu
mentylu o wzorze 2 daje się 0 , 5 dm3 kultury szczepu A r m i l l a r i e l l a mellea.
3. Sposób według zastrz. 1 , z n a m i e n n y
tym,
że biotransformację prowadzi
się przez 10-16 dni w temperaturze 22-28°C i przy pH 5,0 - 6,5.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowego 3 ,8-p-mentandiolu o wzorze 4.
Zwią zek ten może znaleźć zastos o w a n i e w przemyśle p e r f u m e r y j n y m jako komponent zapachowy
/ K . K i e s lich, IV.R. Abraham,
B . S t u m p f .B. T h e d e , P. W a s h a u s e n - P r o g r e s s in Essential Oil R e s e -
arch, Walter de Gruyter Co.,
Berlin - New York/.
Znane są sposoby p r o w a d z e n i a stereoepecyflcznej h y d r o l i z y /-/ estrów mentylu w k i erunku / - / mentolu, w których w y k o r z y s t u j e się wiele s z czepów mikroorga n i z m ó w , w tym bakterii
i grzybów, hodowanych na p o ż y w k a c h płynnych / H . O b e r m a n ,J .G ó r a , A.Monkiewicz, A d r.Biotechnol. Proc. Inet. Ferment. Symp. 6 th., V o l . 3, 1980; W. K r a anobajew. Terpenoids. Biotechnol.
Vpl. 6 a , Verlag Chemie Gmgh/. Stwierdzono, że procesowi h y d r o l i z y przebiegającej w wyżej
wymienionych procesach nie towarzyszy dodatkowa reakcja h y d roksylacji.
Istota wynalazku p olega na tym, ze substrat,
którym jest mentol o wzorze 1, najpierw
poddaje się chemicznej acetylacji, a następnie uzyskany półprodukt,
którym jest octan m e n t y -
lu o wzorze 2, poddaje się mikrobiologicznej hydroksylacji kulturę szczepu A r m i l lariella m e l lea, a p owstaj ący także w tym procesie octan 8-h y d r o k s y m e n t y l u o w z orze 3, poddaje się h y drolizie chemicznej m e t a n o l o w y m roztworem wodorotlenku sodowego.
Korzystnym jest gdy na 1,4 g /7 mmoli/ octanu mentylu o w zorze 2, daje się 0 ,5 d m 3
kultury szczepu A r m i l l a r i e l l a mellea oraz gdy transformację prowadzi się przez 10-16 dni
w temperaturze 22-28°C i przy pH 5,0-6,5. Ponadto, w s t r z ą sanie r e a g u j ą cej mieszaniny p r z y spiesza przekształcenie z a w i e s i n y substratu,
który nie r o z p u s z c z a się w wodzie.
Doświadczalnie stwierdzono, że wolny mentol /wzór 1/ nie ulega h ydroksylacji w kulturze szczepu Ar m i l lariella mellea. Nieoczekiwanie okazało się, ze dopiero w p rowadzenie z m i a ny strukturalnej p o l e g a j ą cej na acetacji jego drugorzędowej grupy hydroksylowej w pozycji 3
w ywołało jego reaktywność. W s k u t e k działania układu e n z y m a t y c z n e g o zawartego w żywych komórkach użytego szczepu,
oc t a n mentylu /wzór 2/ ulega przekszta ł c e n i u ,
z tym ze część jego
od razu hydrolizuje do n o w e g o z w i ą z k u , którym jest 3 ,8-p-mentandiol /wzór 4/, a część - tylko do octanu 8 h y d r o k s y m e n t y l u /wzór 3/. W celu c a ł k o w i t e g o przeks z t a ł c e n i a octanu
8-hydroksyment y l u /wzór 3/, mieszaninę poddaje się h y d r o l i z i e chemicznej metanolowym r oztworem wodorotlenku sodowego.
wyniku końcowej chemicznej h y d r o l i z y uzyskuje się nowy
3 ,8-p-mentandiol /wzór 4/, z wydajnością około 50% w s tosunku do ilości użytego substratu.
Hodowlę szczepu A r m i l l a r i e l l a mellea jak i p r z e k s z t a ł c e n i e substratu prowadzi się w
znany sposób, w y k o r z y s t u jąc jako pożywkę łatwo dostępny w y c i ą g słodowy,
n i e z b ę d n ą do wzrostu kultury ilość soli mineralnych.
dodają c do niego
Ekstrakcję p r owadzi się ogólnie d o s -
tępnymi rozpuszczalnikami np. c h l o r o f o r m e m , który później łatwo odpa r o w u j e się w niskich
temperaturach.
163 209
P r z y k ł a d .
3
Do kolby o p o j e m n o ś c i 2 dm3 zawierającej 0 , 5 dm 3 sterylnej pożywki
otrzymanej przez rozpuszczenie w 1 dm 3 w ody destylowanej 20 g w y c i ą gu s ł o d o w e g o z a w i e r a j ą cego: 72% maltozy, 2% dekstryn, 4% substancji białkowych, 1& soli m i n e r a l n y c h i 10% wody,
wprowadza się grzybnię Armi l l a r i e l l a mellea w y h o d o w a n ą na skosie agarowym. D o j r z ałą kulturę uzyskuje się po 21-30 dniach wzrostu, prowadząc hodowlę przy cią głym w s t r z ą sa
n iu /około
80 cykli na m i n u t ę / i w temperaturze 25-28°C. Równocześnie przygotowuje się octan mentylu
/wzór 2/ poprzez rozpuszczenie w 2 ml pirydyny około 1,5 mentolu /wzór 1/, dodaje się o k o ło 2 g bezwodnika kwasu octowego i pozo s t a w i a w temperaturze pokojowej na 24 godziny. Po
tym czasie dodaje się n i e w i e l k ą ilość lodu i kwa su solnego dla z o b o j ę t n i e n i a środowiska.
Całość ekstrahuje się eterem etylowym i na drodze chromatografii kolumnowej uzyskuje się
1,4 g octanu mentylu /wzór 2/. Do n a r o ś n i ętej kultury dodaje się - w w a r u n k a c h sterylnych - 1,4 g / - / octanu mentylu /wzór 2/, rozpuszczonego w 1 ml acetonu. T ransformację prowadzi
się przy cięgłym wstrzęssniu przez 12 dni, w temperaturze 25-28°C. Po tym c z a s i e grzybnię
odsącza się od pożywki, którą wysala się / N H 4 / 2 S O 4 . Po wysoleniu pożywkę trzykrotnie e k s-trahuje się c h l o r o f o r m em w porcjach po 0,5 dm3 . Uzyskane ekstra kty c h l o r o f o r m o w e suszy
się MgSO 4 i odparowuje. Otrzymuje się około 960 mg pozostałości,
tografii kolumnowej na żelu krzemionkowym,
którą podd a j e się c h r o ma-
s tosując jako eluent mieszaninę heksanu z a c e-
tonem w stosunku 3:1. Po rozdziale c h r o m atograficznym otrzymuje się 288 mg / - / octanu 8 -hyd roksymentylu /wzór 3/ i 240 g nowego /-/ 3,8 -p-mentandiolu /wzór 4/. U z y s k a n y /-/ octan
3 hydroksymentylu /wzór 3/ p o d d aje się hydrolizie metanolowym roztworem NaOH / 4 0 cm32NNaOH
w 40 cm3 menta n o l u / przez 13 godzin.
Po hydrolizie do roztworu dodaje się około 50 cm3 wody
i mieszaninę trzykrotnie ekstrahuje się chloroformem,
następnie suszy się M g S 4 , i o d p a r o -
wuje. Otrzymuje się 230 mg nowego /-/ 3 ,3-p-mentandiolu /wzór 4/, czyli łą cznie uzyskuje
się go 470 mg. Uzyskany związek c h a r a k t e r yzuje się n a stępują cymi w ł a ś c i w o ś c i a m i f i zyko-ch enicznymi : IR:
1H - N M R :
1 5 4 /M 5 -
α
γ
nujol = 3380 cm1
= 1,24/s. 3 H , Me C-8/.
H2O , 1 3 9 /M + - H2 O -
= 71°C; [ α ]
M e /,
1.2 6 / s , 3H, Me C-8/, 3 , 75/m 1 H , 3-3/; MS: m/e:
97 [ M + C /C H 2/ 2
= -10°/C = 1,2, Me O H / .
].
OH - H2O
82 [ M+ -
C/CH3 / 2
t
t
=
Wzór 1
Wzór 2
Wzór3
Wzór 4
163 209
Departam ent Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
389 Кб
Теги
pl163209b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа