close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL163649B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
289185
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
(43)
5 4 )
(22) Data zgłoszenia:
25.02.1991
Zgłoszenie ogłoszono:
0 udzieleniu patentu ogłoszono:
29.04.1994 WUP 04/94
PL 163649
B1
5( 7)
(51) IntCl5:
F41G 3/06
G02B7/18
Diasparometr do przemieszczania znaczka celowego urządzeń celowniczych,
zwłaszcza do czołgu
(73)
1. Diasparometr do przemieszczania znaczka
celowego urządzeń celowniczych, zwłaszcza
do czołgu, zawierający korpus, kliny optyczne
osadzone w kołach zębatych oraz zazębione ze
sobą koła napędzające, znamienny tym, ze
górne dzielone walcowe koło zębate (5), w którym osadzony jest górny klin optyczny (1) w
oprawie (3) oraz dolne dzielone walcowe koło
zębate (6), w którym osadzony jest dolny klin
optyczny (2) w oprawie (4) stanowią wzajemnie dla siebie bieżnie wewnętrzne ułożyskowania tocznego w korpusie (7), przy czym między górnym walcowym kołem zębatym (5), a
dolnym walcowym kołem zębatym (6) umieszczone są kulki (14), a bieżnie zewnętrzne tego
ułożyskowania stanowią: stała dolna bieżnia
zewnętrzna (8) osadzona w korpusie (7) oraz
górna bieżnia zewnętrzna (9).
Uprawniony z patentu:
Przemysłowe Centrum Optyki,
Warszawa, PL
26.08.1991 BUP 17/91
(45)
(11) 163649
(13) B1
(72)
Twórca wynalazku:
Zbigniew Bożek, Warszawa, PL
Diasparometr do przemieszczania znaczka celowego urządzeń celowniczych,
zwłaszcza do czołgu
Zastrzeżenia
patentowe
1. Diasparometr do przemieszczania znaczka celowego urządzeń celowniczych, zwłaszcza do
czołgu, zawierający korpus, kliny optyczne osadzone w kołach zębatych oraz zazębione ze sobą
koła napędzające, znamienny tym, że górne dzielone walcowe koło zębate (5), w którym osadzony
jest górny klin optyczny (1) w oprawie (3) oraz dolne dzielone walcowe koło zębate (6), w którym
osadzony jest dolny klin optyczny (2) w oprawie (4) stanowią wzajemnie dla siebie bieżnie
wewnętrzne ułożyskowania tocznego w korpusie (7), przy czym między górnym walcowym kołem
zębatym (5), a dolnym walcowym kołem zębatym (6) umieszczone są kulki (14), a bieżnie zewnętrzne tego ułożyskowania stanowią: stała dolna bieżnia zewnętrzna (8) osadzona w korpusie (7)
oraz górna bieżnia zewnętrzna (9).
2. Diasparometr według zastrz. 1, znamienny tym, że górna bieżnia zewnętrzna (9) regulowana
jest dla wykasowania luzu połączeniem gwintowym z pokrywą (15) korpusu (7).
3. Diasparometr według zastrz. 1, znamienny tym, że górne walcowe koło zębate (5) uzyskuje
napęd odbiernego walcowego koła napędzającego (11) z kasowanym luzem zazębionego z czynnym
walcowym kołem zębatym (10) napędzającym równocześnie dolne walcowe koło zębate (6).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest diasparometr do przemieszczania znaczka celowego urządzeń
celowniczych, zwłaszcza do czołgu.
Diasparometr stanowi para jednakowych klinów optycznych, które obracają się współosiowo
i przeciwbieżnie o jednakowe kąty.
Najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem diasparometru są optyczne dalmierze
bazowe, gdzie diasparometry spełniają rolę kompensatorów. Umieszczone są one w torze jednej z
lunet kolimatora bazowego i służą do zgrania obrazów obu lunet dalmierza tak aby ostry obraz
(obrót pary klinów powoduje odchylenie wiązki lunety, w której jest umieszczony), a wielkość
odchylenia pary klinów przy odpowiednim wyskalowaniu pozwala określić odległość od oglądanego obiektu.
Przy zastosowaniu diasparometru do przemieszczania znaczka celowego, urządzenie to
powoduje odchylenie znaczka celow ego, który wprojektowany jest na płaszczyznę obrazową
obiektywu, przy czym wielkość odchylenia jest wartością poprawki, jaka powinna być uwzględniona przy celowaniu.
Dotychczas znanym rozwiązaniem zbliżonym do przedmiotu wynalazku jest diasparometr
zbudowany w oparciu o koła zębate stożkowe i przy zastosowaniu bardzo skomplikowanego
układu łożyskowania.
Zastosowanie kół zębatych stożkowych nie pozwala na całkowite wyeliminowanie luzu obw odow ego, który niekorzystnie wpływa na pozycjonowanie znaczka celowego. Konstrukcja oparta o
koło zębate stożkow e jest rozbudowana w kierunku osiowym , co uniemożliwia zabudowanie
dwóch diasparometrów jednego za drugim w celu uzyskania ruchu krzyżowego znaczka celowego.
Celem wynalazku jest uzyskanie konstrukcji o małych gabarytach szczególnie w kierunku
osiow y, zapewniającej możliwość odpowiedniego zabudowania urządzenia oraz rozwiązanie układów napędowych w ten sposób, by kliny optyczne obracały się w przeciwne strony dokładnie o
takie same wartości kątowe.
Cel wynalazku osiągnięto przez zastosowanie odpowiednio ułożyskowanych walcowych kół
zębatych z kasowanym luzem, dzięki czemu wyeliminowano występowanie luzu obwodowego
163 649
3
zapewniając wysoką dokładność obrotu klinów optycznych przy równoczesnym zachowaniu
płaskiej budowy diasparometru w kierunku osiowym.
Istotą urządzenia, według wynalazku, zawierającego korpus, górne i dolne kliny optyczne
osadzone w kołach zębatych oraz zazębione ze sobą koła napędzające jest to, że górne dzielone
walcowe koło zębate, w którym osadzony jest górny klin optyczny w oprawie oraz dolne dzielone
walcowe koło zębate, w którym osadzony jest dolny klin optyczny w oprawie stanowią wzajemnie
dla siebie bieżnie wewnętrzne ułożyskowania tocznego w korpusie diasparometru. Między górnym
walcowym kołem zębatym a dolnym walcowym kołem zębatym umieszczone są kulki. Bieżnie
zewnętrzne ułożyskowania stanowią: stała dolna bieżnia zewnętrzna osadzona w korpusie oraz
górna bieżnia zewnętrzna. G órna bieżnia zewnętrzna regulowana jest dla wykasowania luzu
połączeniem gwintowym z pokrywą korpusu. Górne walcowe koło zębate uzyskuje napęd od
biernego walcowego koła napędzającego z kasowanym luzem zazębionego z czynnym walcowym
kołem zębatym napędzającym równocześnie dolne walcowe koło zębate.
Przez zastosowanie walcowych kół zębatych z kasowanym luzem oraz bieżni wewnętrznej
wspólnej dla dolnego i górnego koła zębatego z osadzonymi w nich klinami optycznymi uzyskano
wyeliminowanie występowania luzu obw odowego przy zachowaniu płaskiej budowy diasparometru w kierunku osiowym. Zapewnia to wysoką dokładność obrotu klinów optycznych o takie same
wartości kątowe przy niewielkich gabarytach, umożliwiających umieszczenie dwóch diasparome
trów jednego za drugim dla uzyskania ruchu krzyżowego znaczka celowe.
Przedmiot wynalazku pokazany jest w przykładzie wykonania na rysunkach, gdzie fig. 1
pokazuje przekrój wzdłużny diasparometru przez osie kół walcowych z klinami optycznymi i osie
przekładni redukcyjnej napędu od silnika krokowego, a fig. 2 - przekrój wzdłużny przez osie kół
napędzających koła walcowe z klinami optycznymi.
Diasparometr, według przykładu wykonania wynalazku, zawiera korpus 7, kliny optyczne 1 i
2 osadzone w oprawach 3 i 4, które zam ocowane są w dzielonych kołach zębatych 5 i 6. Górne
walcowe koło zębate 5, w którym osadzony jest górny klin optyczny 1 w oprawie 3 oraz dolne
walcowe koło zębate 6, w którym osadzony jest dolny klin optyczny 2 w oprawie 4 stanowią
wzajemnie dla siebie bieżnie wewnętrzne ułożyskowania tocznego w korpusie 7. Między górnym
walcowym kołem zębatym 5, a dolnym walcowym kołem zębatym 6 umieszczone są kulki 14.
Bieżnie zewnętrzne ułożyskowania tocznego stanowią: stała dolna bieżnia zewnętrzna 8 osadzona
w korpusie 7 oraz górna bieżnia zewnętrzna 9. Górna bieżnia zewnętrzna 9 regulowana jest dla
wykasowania luzu połączeniem gwintowym z pokrywą 15 korpusu 7. Górne walcowe koło zębate 5
uzyskuje napęd od biernego w alcowego koła napędzającego 11 z kasowanym luzem zazębionego z
czynnym walcowym kołem zębatym 10 napędzającym równocześnie dolne walcowe koło zębate 6.
Czynne walcowe koło zębate 10 uzyskuje napęd od silnika krokowego 13 poprzez przekładnię
redukcyjną walcową 12.
Takie rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia obracanie się klinów optycznych w przeciwne
strony dokładnie o takie same wartości. Koło zębate czynne 10 napędza koło zębate 6 z klinem
optycznym 2 oraz za koło zębate bierne 11, które napędza koło zębate 5 z klinem optycznym 1 w
przeciwnym kierunku.
163649
Fig 1
F ig 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
316 Кб
Теги
pl163649b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа