close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL163846B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY
(19) PL
(11) 163846
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
284876
19.04.1990
(51) IntC l5:
B41M 5/00
B41M 5/26
Sposób wytwarzania mieszanki do powlekania papierów ciepłoczułych
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź, PL
21.10.1991 BUP 21/91
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.05.1994 WUP 05/94
PL 163846
B1
(57)
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Zbigniew Rogaczewski, Łódź, PL
Roland Stolarski, Łódź, PL
1.Sposób wytwarzania mieszanki do powlekania papierów ciepłoczułych, polegający
na rozdrabnianiu substancji barwotwórczej ze środkami pomocniczymi oraz łączeniu z
rozdrobnioną oddzielnie substancją wywołującą, znamienny tym, że do substancji barwo­
twórczej dodaje się hydroksylową pochodną alkilocelulozy i po rozdrobnieniu poddaje się ją
obróbce termicznej w temperaturze 40-90°C w ciągu 1-20 minut, schładza się i następnie
łączy z substancją wywołującą, która składa się ze związków fenolo-alkilowych, takich jak
2,2-bis/4’- hydroksyfenylo/propan, 2,2-bis/4-hydroksy-3’-metylofenylo/propan i 2-4’-hydroksyfenylo/-2-/4” -hydroksy-3’ ’-metylofenylo//propan, z dodatkiem aktywatora lub bez
aktywatora.
S P O S Ó B W Y T W A R Z A N I A M I E S Z A N K I 00 P O W L E K A N I A P A P I E R Ó W C I E P Ł O C Z U Ł Y C H
Z a s t r z e ż e n i a
1.
Sposó b w y t w a r z a n i a m i e s z a n k i
drabnianiu
su b s t a n c j i
p a t e n t o w e
do p o w l e k a n i a p a p i e r ó w c i e p ł o c z u ł y c h ,
barwotwórczej
ze
środkami
pomocniczymi
o d d z i e l n i e s u b s t a n c j ą w y w o łu j ą c ą ,
z n a m i e n n y
d o da je
alkilocelulozy
się
hydroksylową
termicznej
s t an cj ą
w
temperaturze
wywoł u j ą c ą ,
pochodną
4 0 - 9 0 °C w c i ą g u
która
- hy dr ok s y f e n y l o / p r o p a n ,
składa
się
Sp o s ó b w e d ł u g zastrz.
wołującej
stosuje
się
po
związków
1,
rozdrobnieniu
schładza
z dodatkiem aktywatora
glikolowy
kwasu
z
poddaje
się
rozdrobnioną
barwotwórczej
się
i następnie
fenolo-alkilowych,
z n a m i e n n y
monoester
łączeniu
że do s u b s t a n c j i
2 ,2 - b i s / 4 - h y d r o k s y - 3 " - m e t y l o f e n y l o / p r o p a n
- / 4 " - h y d r o k s y - 3 ”- m e t y l o f e n y l o / p r o p a n ,
2.
i
1-20 minut,
ze
oraz
t ym ,
p o l e g a j ą c y na r o z ­
takich
i
ją
o b ró bc e
łączy
jak
z sub­
2 , 2 - b i s / 4 ’-
2-4 ’- h y d r o k s y f e n y l o / - 2 -
lub bez a k t y w a t o r a .
tym,
że j a k o a k t y w a t o r s u b s t a n c j i w y ­
4-hydroksybenzoesowego, w
ilości
10-100% wa­
g o w y c h w stosu n k u do w y w o ł y w a c z a .
*
Przedmiotem
cz u ły ch ,
z aw a r t e
wynalazku
działających
są
substancje
Znane
jest
sposób
na z a s a d z i e
*
wytwarzania
chemicznej.
barwotwórcze
*
P a p iery
i substancje
sposoby p r z y g o t o w y w a n i a m i e s z a n e k
w y w o łu j ą c e
substancji barwotwórczej,
wiesinie
wiążącego,
środka
do
powlekania
takie p o s i a d a j ą
białą
papierów
po wł o k ę ,
barwę w podwyższonej
temperaturze.
takiego
jak
n a j c z ę ś c i e j typu p o c h o d n y c h
alkohol
poliwinylowy
fluoranu, w z a ­
i ś r o dk ó w
pomocniczych.
O dd z i e l n i e w r o z t w o r z e ś r o d k a w i ą ż ą c e g o d y s p e r g u j e się s u b s t a n c j ę w y w o ł u j ą c ą ,
pigmenty
oraz
Następnie
sza n k i ,
środki
obie
pomocnicze
zawiesiny
i rozciera
łączy
się
ze
się do u z y s k a n i a
sobą
przez
dokładne
szczególnie zawierające bardzo drobne cząsteczki
wywołującej,
ciepło­
w kt ó r e j
na p o włoki c i e p ł o c z u ł e p o l e g a j ą na r o z d r a b n ia ni u,
w temperaturze otoczenia,
roztw o r u
mieszanki
założonego
wymieszanie.
substancji
w y k a z u j ą t e n d e n c j ę do c i e m n i e n i a po w y m i e s z a n i u ,
stopnia
a k t yw u j ą c ą ,
rozdrobnienia.
Tak p r z y g o t o w a n e m i e ­
barwotwórczej
i s u b s t a n cj i
d a j ą c n a s t ę p n i e p o w ł o k i o n i s ki ej
białości.
P o st ęp w d z i e d z i n i e p a p i e r ó w c i e p ł o c z u ł y c h zmierza do p o d w y ż s z a n i a
z a c h o w a n i u wys o k i e j b i a ł o ś ci p o w łok.
ich c i e p ł o c z u ł o ś c i przy
D o k o n u j e się tego p r z e z d o b ó r s k ł a d n i k ó w s u b s t a n c j i barwo-
t w ó r c z y c h i w y w o ł u j ą c y c h oraz n o w y c h s p o s o b ó w o t r z y m y w a n i a m i e s z a n e k o u l e p s z o n y c h w ł a s n o śc ia ch .
Z opisu p a t e n t u p o l s k i e g o nr 160 185 znana jest p o w ł o k a c i e p ł o c z u ł e g o p a pi e r u r e j e s t r a c y j ­
nego,
w
której
substancje
i z o m er ów
obok
substancji
barwotwórczej
wywołująco-utrwalające,
o ,n ,p - t o l i l o m o c z n i k a
takie
z anilidem
jak
zastosowano
pochodne
fenylowe,
tiomoczniki
lub
d w u f e n y lo gu an i d yn a, d wu fe n y l o p r o p a n , mieszaninę
kwasu
octowego,
N-metylooctowego
lub b e n z e n o s u l f o n o ­
wego, w zg l ę d n i e z a m i d e m k w a s u s t e a r y n o w e g o .
Z a s t o so wa n i e r o z d r o b n i o n e g o a n il i d u z m i e s z a n e g o z o k r e ś l o n ą s u b s t a n c j ą w y w o ł u j ą c ą ,
p oz wa l a
uz y s ka ć mate r i a ł o z w i ę k s z o n e j c i e p ł o c z u ł o ś c i .
P on a d t o znane jest z p a t e n t ó w j a p o ń s k i c h ,
ków
f e n o l o a l k i l o w y c h , d zięki k t ó r y m u z y s k u j e
kie zwi ą z k i
nan,
stosowanie substancji
się n i skie t e m p e r a t u r y
jak 1 , 2 - b i s / 4 ' h y d r o k s y f e n y l o / p e n t a n ,
2,2-bis/4”
-hydroksyfenylo/-n-butan,
w y w o ł u j ą c y c h z g rupy związt w o r z e n i a barwy.
Są to ta-
2,2 - b i s / 4 ’
- h y d r o k s y -3 ’,5 - d i c h l o r o - f e n y l o / p r o -
2,2-bis/3’
-met yl o - 4 ’
-hydroksyfenylo/propan,
2 ,2-b i s -
/3’
- c h l o ro -4 - h y d r o k s y - 5 ’
- m e t y l o - f e n y l o / p r o p a n , lub 2 - b i s / 2 ,6 - d l b r o m o - 4 h y d r o k s y - f e n y l o / propan.
Jako
substancje
aktywujące
wymienia
się
2,4-dihydroksybenzoesan
benzylu
lub 2 , 4 - d l h y d r o k s y - 6 -
- pe nt yl o - b e n z o e s a n etylu.
W w y n ik u p r z e p r o w a d z o n y c h p r ó b s t w i e r d z o n o jednak,
za sobą n ie ko r z y s t n e zjawiska,
czyli
że z a s t o s o w a n i e tych s u b s t a n c j i p oc i ą g a
takie jak o b n i ż o n a t r w a ł o ś ć p a p i e r u ,
z m n i e j s ze n i e k o n t r a s t o w o ś c i , czy
o b n i ż o n a b i a ł o ś ć tła obrazu,
też s to p n i o w e z a n i k a n i e w c z a s i e
intensywności
otrzyma-
nego obrazu.
Dalsze
próby
zastosowania
jako
w y wo ł y w a c z y ,
r ó żnych
la w y s e l e k c j o n o w a n i e s u b s t a n c j i w y w o ł u j ą c y c h o o b n i ż o n e j
cych n i e k o r z y s t n y c h z j a w i s k u b o c z n y c h .
l
u ją ce j ,
na
cząsteczkach
środka
związków
f e n o l o a l k i l o w y c h , p o z w o l i ły
temperaturze
działania,
nie p o w o d u ją -
O p r a c o w a n o też s p o s ó b w y t w a r z a n i a o c h r o n n e j w a rs t w y i z o -
b a r w o t w ó r c z e g o , zawartego
w
powłoce
papieru
c i e p ł o c z u ł eg o.
163 846
W e d ł u g wy na la zk u, s p o 9 Ó b w y t w a r z a n i a m i e s z a n k i do p o w l e k a n i a p a p i e r ó w c i e p ł o c z u ł y c h p o l e g a
na
tym,
że
w postaci
stępnie
m in ut ,
s ubs ta n c j ę
ro z t w o r u
uzyskaną
po
barwotwórczą
miesza
z d o d a t k i e m ś ro dk a
się
z hydroksylową
pomocniczego
z aw ie s i n ę p o d d a j e się o b r ó b c e
c zy m s ch ła dz a się
i łączy
termicznej
celulozy
przygotowaną
a na­
4 0 - 9 0 °C w c i ą g u
w temperaturze
z s u b s t a n c j ą wy w o ł u j ą c ą .
z m i e s z a n i n y z wi ąz kó w f e n o l o - a l k i l o w y c h ,
pochodną
i rozdrabnia w znanych urządzeniach,
1-20
Substancja wywołująca składa
t a k i c h jak 2 , 2 - b i s / 4 ' - h y d r o k s y f e n y l o / p r o p a n ,
się
2,2-bis/-
4 '-hydroksy-3 '-metylofenylo/propan i 2 - 4 '-hydroksyfenylo/2-/4"-hydroksy-3"-metylofenylo/propan,
z d o d a t k i e m a k t y w a tor a lub bez aktyw ato ra .
Mieszaninę
-krezolu,
tę można k o r z y s t n i e
uzyskać
w wy n i k u
k on d e n s a c j i ,
w środowisku
fenolu i acetonu, w p r o p o r c j i 0,5 m o l a do 2 moli, na 1 1
Jako
aktywator
substancji
2,4-dihydroksybenzoesowego
wywołującej
lub
monoester
korzystnie
glikolowy
jest s t o s o w a ć m o n o e s t e r
kw a s u
kw aś ny m,
o rt o-
or t o k r e z o l u .
glikolowy
4-hydroksy-benzoesowego,
w
kw as u
ilości
1 0 - 1 0 0 % w a g o w y c h w s tos un ku do wy w o ł y w a c z a .
Dodawana
do środka b a r w o t w ó r c z e g o h y d r o k s y l o w a p o c h o d n a a l k i l o c e l u l o z y jest r o z p u s z c z a l n a
w z i m n e j w od zie,
puszczonym
ksylowej
pochodnej
stancji
reaktywnych
cząsteczki
substancji
barwotwórczej
alkilocelulozy
barwotwórczej
bardzo
nione
a n i e r o z p u s z c z a l n a w g o r ą c e j w odzie, d zięki czemu, po d o d a n i u jej w s t a n i e r o z ­
do z aw ie s i n y
na
i og r z e w a n i u ,
znajdujących
się w
zawiesinie
i w y t w a r z a n i e na n i c h w a r s t w y o c h r o n n e j
cząsteczek
substa nc ji
substancji
wywołującej.
współreagujących,
d uj ą o b n i ż e n i a trwałości p a p i e r u
następuje
D zi ęk i
nie w c h o d z ą
stałych
temu,
nawet
tła.
hydro­
cząsteczkach
zabezpieczającej przed
przedwcześnie
i przedwczesnego wywoływania
rozpuszczanie
najbardziej
w r ea kc je
sub­
dostępem
rozdrob­
i nie
powo­
To i z o l u j ą c e d z i a ł a n i e z a n i ­
ka w t e m p e r a t u r z e 7 0 - 8 0 °C.
S p o s ó b w y t w a r z a n i a po wł ok i, w e d ł u g w y n a l a z k u , p o z w a l a na o t r z y m y w a n i e p ap i e r u r e j e s t r a c y j ­
nego
o
wysokiej
c zu łości
obraz o niezanikającej
i wysokim
kontraście,
tr wa ł e g o
w
cz a s i e
przechowywania
i dającego
intens yw no śc i.
P r z y k ł a d
I.
Z a w i e s i n a A:
S u b s t a n c j a b a r w o t w ó r c z a np.
N-dietylo-N-fenylodiamino-metylo-fluoran
-2 , 2 %wag.
5% r o z t w ó r wodny a lk oh ol u p o l i w i n y l o w e g o
-
2 , 5 % r o z t w ó r w odny h y d r o k s y l o w a n e j p o c h o d n e j
alkilocelulozy
6,6
„
- 11,0
„
,
Z a w i e s i n a B:
5% roztwór
al ko h o l u p o l i w i n y l o w e g o
- 6 6 , 6 % wag.
2.2-bis-/4'-hydroksyfenylo/propan
2.2-bls-/4
-
1,1
„
'-hydr ok sy -3 - m e t y l o f e n y l o p r c p a n - 3,3
2 - / 4 'h y d r o k s y f e n y l o / - - / 4 " - h y d r o k s y - 3 "
-
1,5
„
Węglan wapnia
-
2,2
„
S t e a r y n i a n cy nk u
-
3,3
„
Talk
-
2,2
S p o s ó b p r z y g o t o w a n i a mi es za n k i .
poliwinylowy
w o d zie.
r ozp us z c z a
- metylcfenylo/propan
Z a w i e s i n ę A p r z y g o t o w u j e się w s p o s ó b n as t ę p u j ą c y :
się w ci ep łe j
w o d zie,
a hydroksylową
p oc h o d n ą
Do p o ł ą c z o n y c h r o z t w o r ó w dodaje się s u b s t a n c j ę b a r w o t w ó r c z ą
kulkowym
do st o p n i a
rozdrobnienia
rzędu
μm
3
alkilocelulozy
Al ko ho l
w zimnej
i ro zc i e r a się ją w m ł y n i e
PO cz ym z a w i e s i n ę o gr z e w a
się w o d d z i e l n y m m i e ­
s z a l n i k u w ciągu 20 mi nu t w t e m p e r a t u r z e 5 0 °C i studzi do te m p e r a t u r y otoczenia.
Zawiesinę B przygotowuje
w odzie
i po o s t u d z e n i u
dzeniu do
rozdrabniania
czy się ze sobą
się w sp os ób n a s t ę p u j ą c y :
wprowadza
się p o z o s t a ł e
z a w i e s i n co s t o p nia
p r z y g o t o w u j e się ro ztwór APV w c i e p ł e j
s kł ad n i k i ,
rozdrobnienia
po czym c ał o ś ć
rzędu 3
μm.
rozcie ra
się w u r z ą ­
Obie z a w i e s i n y A i B lą-
2
i po w y m i e s z a n i u s to su je się d o p o w l e k a n i a p o d ł o ż a o g r a m a t u r z e rzędu 40 -7 0 g / m2
2
T a k ł a d a j ą c p o w ł o k ę 4-7 g/m2 s u c h ej su bs ta n c j i
P r z y k ł a d
II.
za p o m o c ą z n a n y c h sposobów.
Z a w i e s i n a 4:
jak w p r z y k ł a d zie I.
Z a w i e s i n a B:
jak w p r z y k ł a d z i e I.
5 p o s ó b p r z y g o t o w y w a n i a m ie sz a n k i :
al kohol
poliwinylowy
rozpuszcza
l y d r o k s y l o w ą p o c h o d n ą a l k i l o c e l u l o z y w zimnej wodzie.
Oba
substancję
rozcierania
barwotwórczą,
po cz yn prowad zi
się p r o c e s
r oz tw or y
się w c ie p ł e j w od zi e,
a
łączy się na zimno i d o d a j e
w mł y n k u k u l k o w y m do s t o p n i a
163 846
4
r o z d r o b n i e n i a rzędu 2
μm.
O b r ó b kę termiczną z a w i e s i n y p r o w a d z i się w trakcie o s t a t n i e g o p r z e j ś ­
cia m i e s z a n k i p r z e z u r z ą d z e n i e
r o z c i e r a j ą c e w ciągu
10 m i n u t przy t e m p e r a t u r z e 8 0 ° C. N a s t ę p n i e
g o r ą c ą z a w i e s i n ę A s z y b k o s c h ł a d z a się i łączy z z a w i e s i n ą 8 p r z y g o t o w a n ą jak w p r z y k ł a d z i e
P r z y k ł a d
III
.
Zawiesina A
3-dietyloamino-6-metylo-7-chlorofluoran
- 3,5%
5% roz t w ó r w o d n y a l k o h o l u p o l i w i n y l o w e g o
-
wag.
7,0
„
2 - 5% r o z t w ó r wo d n y h y d r o k s y l o w a n e j pochodnej
a l k il o c e l u l o z y
- 12
„
Z a w i esina B
5% r o z t w ó r skrobi u t l e n i a n e j
- 8 0 , 6 * wag.
2.2-bis-/4'-hydroksy-3’
-metylofenylo/propan
- 3,3
„
2.2-bis/4'-hydroksyfenylo/propan
- 1,1
,,
2,-/4' -h y d r o k s y f e n y l o / - / 4 " - h y d r o k s y - 3 ’
-metylo­
f e n yl o/ p r o p a n
1,5
m o n oe st er g l i k o l o w y k w a s u 2 , 4 - d i h y d r o k s y b e n z o e s o w e g o
-
4,0
„
„
S p o s ó b p r z y g o t o w a n i a m i e s z a n k i jak w p r z y k ł a d z i e II.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
I.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
366 Кб
Теги
pl163846b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа