close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL163887B1

код для вставкиСкачать
R ZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)163887
(13) B1
285452
(21) Numer zgłoszenia:
(51) Int.Cl.5:
B29C 33/18
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54 )
(22) Data zgłoszenia:
31.05.1990
Sposób uszczelniania formy z odsysaniem powietrza do wulkanizacji przez prasowanie i
forma do stosowania sposobu uszczelniania z odsysaniem powietrza do wulkanizacji
przez prasowanie
(73)
(43)
Uprawniony z patentu:
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego
“STOM IL“, Sanok, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
02.12.1991 BUP 24/91
(72)
Twórcy wynalazku:
Edward Józefczyk, Sanok, PL
Wiesław Józefczyk, Sanok, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.05.1994 WUP 05/94
(74)
Pełnomocnik:
-M ichalczuk Zenon
PL 163887 B1
(57)
1. S posób uszczelniania form y z od sysaniem pow ietrza do wulkanizacji przez prasow anie, znamienny tym, że z m ieszanki gum owej
form uje się pierścień (10) o obw odzie zam kniętym i układa na płycie gniazdow ej dolnej (2)
tak, aby gniazda form ujące (3) znajdow ały się
w p olu ograniczonym wewnętrzną średnicą
pierścienia (10).
2. Form a do stosow ania sposobu uszczelniania z odsysaniem powietrza do wulkanizacji
przez prasow anie, składająca się z płyty dolnej,
płyty gniazdow ej dolnej, gniazd form ujących,
cylindra, płyty gniazdow ej górnej, płyty górnej
i układu odsysania, znamienna tym, że w osi
sym etrii płyty gniazdowej dolnej (2) znajduje
się kom ora nadm iarowa (7) połączona poprzez
otw ór odsysający (8) z układem odsysania (9).
Sposób uszczelniania formy z odsysaniem powietrza
do wulkanizacji przez prasowanie
i forma do stosowania sposobu uszczelniania z odsysaniem powietrza
do wulkanizacji przez prasowanie
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób uszczelniania form y z odsysaniem pow ietrza d o w ulkanizacji przez prasow anie,
znamienny tym, że z m ieszanki gum ow ej form uje się pierścień (10) o ob w od zie zam kniętym i układa
na płycie gniazdowej dolnej (2) tak, aby gniazda form ujące (3) znajdow ały się w polu ograniczonym
wewnętrzną średnicą pierścienia (10).
2. Form a do stosow an ia sp osob u uszczelniania z odsysaniem pow ietrza do wulkanizacji przez
prasow anie, składająca się z płyty dolnej, płyty gniazdow ej d oln ej, gniazd form ujących, cylindra,
płyty gniazdowej górnej, płyty górnej i układu odsysania, znamienna tym, że w osi symetrii płyty
gniazdow ej dolnej (2) znajduje się kom ora nadm iarowa (7) p ołączon a poprzez otw ór odsysający (8)
z układem odsysania (9).
* * *
Przedm iotem wynalazku jest sp osób uszczelniania form y z odsysaniem pow ietrza do w ulkanizacji przez prasowanie i form a do stosow ania tego sposobu.
Znany jest sp osób uszczelniania form y z odsysaniem pow ietrza do w ulkanizacji przez prasowanie za pom ocą dw óch pierścieni elastom erycznych, z których jeden jest um ieszczony w o b w o d ow ym kanale w ykonanym w bocznej pow ierzchni płyty gniazdow ej górnej, zaś drugi w kanale
ob w od ow ym w ykonanym w p odstaw ie cylindra, przy czym pierw szy uszczelnienia współpracujące
powierzchnie płyty gniazdow ej górnej i cylindra, a drugi form ę w płaszczyźnie podziału.
W znanej form ie układ odsysający składa się z kanału, który w ykonany jest w cylindrze
pow yżej pierścienia uszczelniającego i p ołączon y z row kiem otaczającym gniazda form ujące w
płycie gniazdowej dolnej.
W adą znanego rozw iązania jest zastosow anie d o uszczelniania pierścieni elastom erycznych,
których żyw otność jest ogran iczon a a ich w ym iana wiąże się z dem ontażem form y i przestojem w
produkcji. Ponadto w form ie tej m ieszankę gum ow ą układa się bezpośrednio na gniazda form ujące, co zmniejsza skuteczność odpow ietrzania i przyczynia się do pow staw ania braków.
Sposób uszczelniania form y z odsysaniem powietrza do w ulkanizacji przez prasow anie p olega
na uform owaniu z m ieszanki gum owej pierścienia o ob w od zie zam kniętym i ułożeniu na płycie
gniazdow ej dolnej tak, aby gniazda form ujące znajdow ały się w p olu ograniczonym wewnętrzną
średnicą tego pierścienia.
W form ie wulkanizacyjnej według w ynalazku, w osi sym etrii płyty gniazdow ej dolnej znajduje
się komora nadm iarowa p ołączona poprzez otw ór odsysający z układem odsysania.
Zaletą przedstaw ionego rozwiązania jest uzyskanie skuteczniejszego odpow ietrzania form y
bez stosow ania specjalnego uszczelnienia, którą to rolę spełnia m ieszanka gum ow a uform ow ana w
postaci pierścienia o ob w od zie zam kniętym. Ponadto form a w edług wynalazku posiada prostą
konstrukcję i jest łatwiejsza do wykonania.
Przedm iot wynalazku jest uw idoczniony w przykładzie w ykonania na rysunku przedstawiającym przekrój formy w m om encie rozpoczynania prasowania.
Form a w ulkanizacyjna według w ynalazku składa się z płyty dolnej 1, płyty gniazdow ej dolnej
2, gniazd form ujących 3, cylindra 4, płyty gniazdow ej górnej 5 i płyty górnej 6. W osi symetrii płyty
gniazdow ej dolnej 2 znajduje się kom ora nadm iarow a 7, p ołączon a poprzez otw ór odsysający 8 z
układem odsysania 9.
163 887
3
W otwartej form ie w ulkanizacyjnej, we wnętrzu cylin
d r a 4 na płycie gniazdow ej dolnej 2,
układa się uform ow any z m ieszanki gum ow ej przeznaczonej do produkcji wyrobu pierścień 10 o
ob w od zie zam kniętym tak, aby gniazda form ujące 3 znajdow ały się w p olu ograniczonym wewnętrzną średnicą pierścienia 10.
W m om encie zam ykania form y wulkanizacyjnej urucham iana jest pom pa próżniow a, która
poprzez układ odsysania 9, otw ór od sysający 8 i kom orę nadm iarow ą 7, wysysa pow ietrze z
przestrzeni ograniczonej płytą gniazdow ą dolną 2, pierścieniem 10 i płytą gniazdow ą górną 5.
N adm iar m ieszanki gum owej spływ a d o kom ory nadmiarowej 7.
Form ę z odsysaniem pow ietrza d o wulkanizacji przez prasowanie stosuje się, zwłaszcza do
produkcji drobnych w yrobów gum ow ych, w których nie dopuszcza się wad pow ierzchniow ych,
takich jak np. korki do butelek do antybiotyków .
163 887
Departament Wydawnictw UP RP Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
286 Кб
Теги
pl163887b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа