close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL164014B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY
(19)PL
(21) Numer zgłoszenia: 287189
(11)16401
(13) B1
(51) Int.Cl.5:
C09K 5/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 5
4
)
(22) Data zgłoszenia: 04.10.1990
Sposób wytwarzania olejowego nośnika ciepła o własnościach myjących
Zgłoszenie ogłoszono:
06.04.1992 BUP 07/92
(43)
(73)
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.1994 WUP 06/94
(45)
(57)
PL
164014
B1
Uprawniony z patentu:
Instytut Technologii Nafty
im. prof. Stanisława Piłata, Kraków, PL
Twórcy wynalazku:
Alfred Bednarski, Kraków, PL
Wiesława Woźniczko-Kadela, Kraków,
Zdzisław Jagodziński, Zawiercie, PL
Janusz Łukocz-Łuniewski, Kraków, PL
Sposób wytwarzania olejowego nośnika ciepła o własnościach myjących przeznaczony do
pracy w instalacjach grzewczych przemysłowych, pracujący w zakresie temperatur od minus
15°C do plus 300°C, znamienny tym, że destylat olejowy próżniowy, otrzymany z ropy naftowej
parafinowo-siarkowo-asfaltowej o zakresie temperatur wrzenia od 385°C do 490°C poddany
kolejno procesom: rafinacji selektywnej, odparafinowaniu rozpuszczalnikowemu i hydrorafina
cji, o własnościach: zawartość węglowodorów parafinowo-naftenowych nie niżej niż 45%
masowych i węglowodorów aromatycznych nie mniej niż 20% masowych, w tym zawartość
jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nie mniej niż 18% masowych, zawartość
dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych nie więcej niż 7% masowych oraz zawar
tość trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych nie więcej niż 3% masowych, w ilości
do 97% masowych miesza się z alkilosalicylanami metali ziem alkalicznych o rezerwie alkalicznej
do 200 mg K O H/g w ilości do 2% masowych, imidem alkenobursztynowym o masie cząstecz
kowej od 800 do 1500 w ilości do 2% masowych i ftalanem dwubutylu w ilości od 0,5% do 2,0%
masowych, korzystnie od 0,8% do 1,5% masowych.
Sposób wytwarzania olejowego nośnika ciepła o własnościach myjących
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób wytwarzania olejowego nośnika ciepła o własnościach myjących przeznaczony do
pracy w instalacjach grzewczych przemysłowych, pracujący w zakresie temperatur od minus 15°C
do plus 300°C, znamienny tym, że destylat olejowy próżniowy, otrzymany z ropy naftowej
parafinowo-siarkowo-asfaltowej o zakresie temperatur wrzenia od 385°C do 490°C poddany
kolejno procesom: rafinacji selektywnej, odparafinowaniu rozpuszczalnikowemu i hydrorafinacji,
o własnościach: zawartość węglowodorów parafinowo-naftenowych nie niżej niż 45% masowych i
węglowodorów aromatycznych nie mniej niż 20% masowych, w tym zawartość jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nie mniej niż 18% masowych, zawartość dwupierścieniowych
węglowodorów aromatycznych nie więcej niż 7% masowych oraz zawartość trójpierścieniowych
węglowodorów aromatycznych nie więcej niż 3% masowych, w ilości do 97% masowych miesza się
z alkilosalicylanami metali ziem alkalicznych o rezerwie alkalicznej do 200 mg KOH/g w ilości do
2% masowych, imidem alkenobursztynowym o masie cząsteczkowej od 800 do 1500 w ilości do 2%
masowych i ftalanem dwubutylu w ilości od 0,5% do 2,0% masowych, korzystnie od 0,8% do 1,5%
masowych.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania olejowego nośnika ciepła o własnościach
myjących, stosowanego w przemysłowych instalacjach grzewczych, pracujących w zakresie temperatur od minus 15°C do plus 300°C.
Oleje grzewcze powinny charakteryzować się wysoką stabilnością termiczną, wysoką odpornością na utlenienie, dobrą zdolnością przenoszenia ciepła, niską prężnością par w temperaturze
pracy oraz brakiem działania korozyjnego. Oleje grzewcze stosowane w temperaturach powyżej
200°C zawierają w swoim składzie inhibitory utlenienia, które mają za zadanie ograniczać wydzielanie osadów, przedłużać żywotność oleju poprzez zmniejszenie termicznego rozkładu mieszaniny
węglowodorów wchodzących w skład oleju grzewczego.
Według polskich-patentów nr 100652, nr 145 566 i nr 145 600 sposób wytworzenia nośników
ciepła polega na wprowadzeniu do baz olejowych dodatków typu alkilowanych fenoli, monoalkilobenzenów lub alkiloarylosulfonianu wapniowego. Stwierdzono, że można wytworzyć olejowy
nośnik ciepła o własnościach myjących o dużej stabilności termicznej i termooksydacyjnej przez
zastosowanie w charakterze inhibitora powstawania osadów alkilosalicylanów metali ziem alkalicznych oraz imidów alkenobursztynowych lub estrów alkenotiofosforowych oraz w charakterze
środka myjącego ftalanu dwubutylu.
Sposób wytwarzania olejowego nośnika ciepła o własnościach myjących według wynalazku,
polega na tym, że destylat olejowy próżniowy otrzymany z ropy naftowej parafinowo-siarkowoasfaltowej o zakresie temperatur wrzenia od 385°C do 490°C poddany kolejno procesom: rafinacji
selektywnej, odparafinowaniu rozpuszczalnikowemu i hydrorafinacji, o własnościach: zawartość
węglowodorów parafinowo-naftenowych nie mniej niż 45% masowych i węglowodorów aromatycznych nie mniej niż 20% masowych, w tym zawartość jednopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych nie mniej niż 18% masowych, zawartość dwupierścieniowych węglowodorów
aromatycznych nie więcej niż 7% masowych oraz zawartość trójpierścieniowych węglowodorów
aromatycznych nie więcej niż 3% masowych w ilości do 97% masowych zmieszano z alkilosalicylanami metali ziem alkalicznych o rezerwie alkalicznej do 200 mg K O H /g, w ilości do 2% masowych z
imidem alkenobursztynowym o masie cząsteczkowej od 800 do 1500 w ilości do 2% masowych, z
ftalanem dwubutylu w ilości od 0,5% do 2,0% masowych, korzystnie od 0,8% do 1,5% masowych.
Olejowy nośnik ciepła o własnościach myjących według wynalazku charakteryzuje się wysoką
stabilnością termiczną i dobrymi własnościami myjącymi przemysłowe instalacje grzewcze.
164 014
3
P r z y k ł a d . Z ropy naftowej parafinowo-siarkowo-asfaltowej wydestylowano pod ciśnieniem 40 hPa frakcję o zakresie temperatur wrzenia 410-465°C, którą następnie poddano procesowi
rafinacji furfurolem w następujących warunkach temperaturowych: góra kolumny ekstrakcyjnej
115°C, dół kolumny ekstrakcyjnej 78°C przy ilości furfurolu do destylatu 2,5:1. Otrzymany rafinat,
który po regeneracji poddano procesowi odparafinowania mieszaniną rozpuszczalników: acetontolucn w stosunku 2:3, przy zachowaniu stosunku mieszaniny rozpuszczalników do rafinatu 3:1,
ilości rozpuszczalnika do gaczu 1:1 i temperatury odparafinowania minus 22°C. Otrzymany
deparafinat poddano procesowi hydrorafinacji w temperaturze 290°C na katalizatorze: kobaltmolibden osadzony na tlenku glinu. Otrzymano olej o własnościach: lepkość kinematyczna w
temperaturze 100°C - 6,28 mm2/s pozostałość po koksowaniu 0,026% masowych, skład grupowy:
zawartość węglowodorów parafinowo-naftenowych 69,4% masowych, zawartość węglowodorów
aromatycznych 29,6% masowych, w tym zawartość jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 21,5% masowych, zawartość dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych 5,2%
masowych oraz zawartość trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych 1,5% masowych.
Następnie olej ten zmieszano w ilości 97% masowych z alkilosalicylanem sodu o rezerwie
alkalicznej 180 mg K OH/g w ilości 0,8% masowych z imidem alkenobursztynowym o masie
cząsteczkowej 1200 i zawartości azotu 1,2% masowy oraz ftalanem butylu w ilości 0,7% masowych.
164 014
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
324 Кб
Теги
pl164014b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа