close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL164089B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(11)164089
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia: 286375
(51) I n t C l 5:
B26D 3/26
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 5 4 )
(30)
(22) Data zgłoszenia: 06.08.1990
Urządzenie do cięcia środków żywności, zwłaszcza owoców i warzyw na plasterki
Pierwszeństwo:
(73)
05.08.1989,DE,3926014
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
A. Börner GmbH, Niederkail, DE
(72)
08.04.1991 BUP 07/91
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.1994 WUP 06/94
PL 164089 B1
1. Urządzenie do cięcia środków żywności,
(57)
zwłaszcza owoców, warzyw na plasterki, posiadające
płytę do osadzenia noża, na której krawędzi przedniej
umocowany jest nóż w kształcie litery V, który składa
się z dwóch ostrzy, dwie zasadniczno równolegle usytuowane listwy ramowe, które są połączone ze sobą za
pomocą płyty do osadzania noża i co najmniej jednego
poprzecznego mostka oraz jedną płytę suwakową prowadzoną w listwach ramowych równolegle do płyty
do osadzenia noża, przy czym między tylną krawędzią
płyty suwakowej i nożem tnącym znajduje się wąska
szczelina, znamienne tym, że krawędź obwodowa
(14, 15) ostrzy noża (10, 12) co najmniej w swoim
tylnym obszarze, ograniczonym wierzchołkiem (19)
utworzonym przez kształt noża tnącego (6) zbliżony
do litery V jest umocowana na zasadzie połączenia
kształtowego za pomocą elementów z tworzywa sztucznego w kształcie litery V, wykonywanych metodą
natryskową.
Uprawniony z patentu:
Twórca wynalazku:
Jürgen Börner, Niederkail, DE
(74)
Pełnomocnik:
Grabow ska Małgorzata, PHZ POLSERVICE
F i g .4
Urządzenie do cięcia środków żywności,
zwłaszcza owoców i warzyw na plasterki
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie do cięcia środków żywności, zwłaszcza owoców, warzyw na plasterki,
posiadające płytę do osadzenia noża, na której krawędzi przedniej umocowany jest nóż w
kształcie litery V, który składa się z dwóch ostrzy, dwie zasadniczno równolegle usytuowane
listwy ramowe, które są połączone ze sobą za pomocą płyty do osadzania noża i co najmniej
jednego poprzecznego mostka oraz jedną płytę suwakową prowadzoną w listwach ramowych
równolegle do płyty do osadzenia noża, przy czym między tylną krawędzią płyty suwakowej i
nożem tnącym znajduje się wąska szczelina, znamienne tym, że krawędź obwodowa (14,15)
ostrzy noża (10,12) co najmniej w swoim tylnym obszarze, ograniczonym wierzchołkiem (19)
utworzonym przez kształt noża tnącego (6) zbliżony do litery V jest umocowana na zasadzie
połączenia kształtowego za pomocą elementów z tworzywa sztucznego w kształcie litery V,
wykonywanych metodą natryskową.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że że utworzone metodą wtryskową
elementy z tworzywa sztucznego całkowicie przechodzą w tworzywo, z którego wykonana jest
płyta (4) do osadzenia noża i jednocześnie przechodzą w tylny obszar ostrzy (10,12) noża co
najmniej w jednym miejscu.
3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że w tylnym obszarze każdego ostrza
(10,12) noża znajduje się co najmniej jeden oddzielony otwór (17).
4. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że w tylnym obszarze każdego z ostrzy
(10, 12) noża jest przewidziane każdorazowo wybranie krawędziowe (21, 22), przy czym
wybrania krawędziowe po zmontowaniu ostrzy noża w nóż tnący (6) tworzą razem otwór
wzdłużny.
5. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4, znamienne tym, że ostrza (10,12)
noża są usytuowane tworząc co najmniej jedną nasadkę (18) jednego ostrza (12) noża co najmniej
częściowo pod drugim ostrzem (10) noża, przy czym nasadka (18) w stosunku do głównej części
ostrza (12) noża jest odgięta, zukosowana i tworzy stopień lub jest uformowana w podobny
sposób.
6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że ostrza (10, 12) noża posiadają
stopniowe wyprofilowanie (16), które w tylnym obszrze ostrzy (10, 12) noża ograniczonym
wierzchołkiem (19) noża jest zaokrąglone, zaś po złączeniu ostrzy (10,12) noża utworzony jest
w przybliżeniu półokrągły zarys.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do cięcia środków żywności, zwłaszcza owoców,
warzyw na plasterki, posiadające płytę do osadzania noża, na której przedniej krawędzi zamocowany jest nóż tnący w kształcie litery V, który zbudowany jest z dwóch ostrzy tnących, dwie
zasadniczo równolegle usytuowane listwy ramowe, które są połączone ze sobą za pomocą płyty
do osadzania noża i co najmniej jednego poprzecznego mostka oraz jedną płytę suwakową
prowadzoną w listwach ramowych równolegle do płyty do osadzania noża, przy czym między
tylną krawędzią płyty suwakowej i nożem tnącym znajduje się wąska szczelina.
Znane jest na przykład z europejskiego opisu patentowego nr 0 306 017 A2 tego typu
urządzenie, przy czym stosowane tam noże w kształcie litery V są wykonane jako jeden element
co jest szczególnie niekorzystne dla technologi wytwarzania.
164 089
3
Stan techniki, z którego wywodzi się niniejszy wynalazek pokazany na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia schematycznie znane urządzenie, zaś, fig. 2 - w powiększeniu układ ostrzy
noża w urządzeniu według fig. 1.
Jak to pokazano na fig. 1, znane urządzenie 1 obejmuje dwie listwy ramowe 2, które w
swej tylnej części są złączone ze sobą płytą 4 dla osadzenia noża i w swojej przedniej części nie
przedstawionym na rysunku poprzecznym mostkiem usytuowanym na dolnej części urządzenia.
W przedniej części urządzenia 1jest zamontowana przesuwna równolegle względem płyty
4 do osadzania noży płyta suwakowa 8, która prowadzona jest w bocznym rowku w listwach
ramowych 2 i jest tak usytuowana w swoim położeniu spoczynkowym, że między tylnym
odcinkiem płyty suwakowej 8 i nożem tnącym 6, który jest umocowany na przedniej krawędzi
płyty 4 do mocowania noży usytuowana jest wąska szczelina.
Płyta suwakowa 8, na której prowadzony jest cięty materiał ma dodatkowo do tego celu
przewidziane rowki wzdłużne 9.
Na fig. 2 pokazany jest układ ostrzy 10 i 12 noża tnącego 6 znanego urządzenia 1 w
powiększeniu. Przerywane linie pokazują stopień wyprofilowania 16 ostrzy 10 i 12 przy czym
leżące za krawędziami 11 i 13 obszary ostrzy 10 i 12 leżą wyżej niż obszary ograniczone
krawędziami 14 i 15 obwodowymi.
Wyprofilowania 16 stanowią zazwyczaj skosy, przy czym połączone nimi obszary ostrzy
noża przebiegają równolegle względem siebie.
W znanym urządzeniu wierzchołek 19 kąta litery V noża tnącego 6 jest tak utworzony, że
oba ostrza 12 i 13 ściśle łączą się ze sobą, przy czym ich umocowanie w płycie 4 osadowej dla
noży zrealizowane jest za pomocą nitowych czopów z tworzywa sztucznego, przełożonych przez
odpowiednie otwory 17 obu ostrzy 10 i 12 noży. Czopy z tworzywa sztucznego wykonane są
metodą wtryskową.
Znane urządzenie jest o tyle wadliwe, że bardzo trudno jest utrzymać oba ostrza noża
dokładnie w jednej płaszczyźnie cięcia, tak że przy przekroczeniu określonej siły cięcia, np. przy
cięciu stosunkowo twardych przedmiotów następuje w sposób nieunikniony podniesienie ostrzy
noża. Odpowiednie przesunięcie obu ostrzy noża względem siebie nasila się wtedy z upływem
czasu coraz bardziej i prowadzi w końcu do tego, że całe urządzenie staje się bezużyteczne.
Celem wynalazku jest stworzenie takiego urządzenia do cięcia, które zapewni niezawodne
mocowanie ostrzy noża, tak aby została istotnie poprawiona funkcjonalność i żywotność
urządzenia.
Cel ten został osiągnięty zgodnie z wynalazkiem w ten sposób, że urządzenie do cięcia
środków żywności, zwłaszcza owoców, warzyw na plasterki, posiadające płytę do osadzania
noża, na której krawędzi przedniej umocowany jest nóż w kształcie litery V, który składa się z
dwóch ostrzy, dwie zasadniczo równolegle ustosunkowane listwy ramowe, które są połączone
ze sobą za pomocą płyty do osadzania noża i co najmniej jednego poprzecznego mostka oraz
jedną płytę suwakową prowadzoną w listwach ramowych równolegle do płyty do osadzania
noża, przy czym między tylną krawędzią płyty suwakowej i nożem tnącym znajduje się wąska
szczelina, charakteryzująca się tym, że krawędź obwodowa ostrzy noża co najmniej w swoim
tylnym obszarze, ograniczonym wierzchołkiem utworzonym przez kształt noża tnącego zbliżony
do litery V jest umocowana na zasadzie połączenia kształtowego za pomocą elementów z
tworzywa sztucznego w kształcie litery U, wykonanych metodą wtryskową.
Dzięki takiemu mocowaniu ostrzy noża w płycie do ich osadzania można uniknąć
nieuchronnie występującego dotychczas podnoszenia się ostrzy i występującego przy tym ich
złego ustawienia we wspólnej płaszczyźnie cięcia.
Korzystnie, gdy utworzone metodą wtryskową elementy z tworzywa sztucznego całkowicie przechodzą w tworzywo, z którego wykonana jest płyta do osadzania noża i jednocześnie
przechodzą w tylny obszar ostrzy noża co najmniej w jednym miejscu.
Korzystnie, gdy w tylnym obszarze każdego ostrza noża znajduje się co najmniej jeden
oddzielny otwór.
Korzystnie, gdy w tylnym obszarze każdego z ostrzy noża jest przewidziane każdorazowo
wybranie krawędziowe, przy czym wybrania krawędziowe po zmontowaniu ostrzy noża w nóż
tnący tworzą razem otwór wzdłużny.
4
164 089
Elementy z tworzywa sztucznego zapobiegają dzięki temu rozszerzeniu profilu w kształcie
litery U i co za tym idzie rozluźnieniu złącza kształtowego, zapewniają dzięki temu także
dokładne zabezpieczenie ostrzy noża przed przesunięciem w płaszczyźnie powierzchni cięcia.
Dalszy przykład wykonania wynalazku proponuje takie ukształtowanie urządzenia, że
ostrza noża są usytuowane tworząc co najmniej jedną nasadkę jednego ostrza noża co najmniej
częściowo pod drugim ostrzem noża, przy czym nasadka w stosunku do głównej części ostrza
noża jest odgięta, zukosowana i tworzy stopień lub jest uformowana w podobny sposób.
Dzięki takiemu ukształtowaniu przeciwdziała się skutecznie dodatkowo rozchyleniu się
ostrzy noża w obszarze wierzchołka noża, przy czym przez odpowiednie odgięcie ukształtowanie
schodkowe lub zukosowanie ustawionych do dołu ostrzy noża, zapewnia się że płaszczyzny
cięcia obu ostrzy noża rzeczywiście dokładnie pokrywają się i pozostają niezawodnie w takim
położeniu.
Korzystnie, gdy ostrza noża posiadają profil ze stopniem, który w tylnym obszarze ostrzy
noży ograniczonym wierzchołkiem noża jest zaokrąglony, zaś po złączeniu ostrzy noża utworzony jest w przybliżeniu półokrągły zarys.
Dzięki takiemu specjalnemu ukształtowaniu tylnego obszaru ostrzy noża uzyskuje się
szczególnie mocne jego umocowanie za pomocą utworzonych metodą wtryskową elementów z
tworzywa sztucznego w szczególnie czułym obszarze wierzchołka noża tnącego, ponieważ cała
krawędź obwodowa może zostać uchwycona w złączu kształtowym.
Zgodnie z wynalazkiem otrzymuje się urządzenie do cięcia, którego ostrza noża są
szczególnie stabilne i mocno umocowane w płycie do osadzania noża i są wytrzymałe nawet
przy dużych obciążeniach mechanicznych i termicznych tak, że płaszczyzny cięcia ostrzy noża
niezawodnie pokrywają się. Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z wynalazkiem wykorzystanie metody wtryskowej jest bardzo łatwe w realizacji, gdyż nie wymagane jest wyciąganie
rdzenia do oddzielania wy praski.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 3 przedstawia urządzenie według wynalazku schematycznie, fig. 4 - układ i ukształtowanie
ostrzy noża.
Na fig. 3 pokazano urządzenie według wynalazku różniące się od znanego podobnego
urządzenia przede wszystkim tym, że inaczej ukształtowany jest profil schodkowy, co zaznaczone jest linią przerywaną na fig. 1 i 3. W znanym urządzeniu przebiega to zasadniczo liniowo od
jednego końca ostrza do drugiego. W urządzeniu według wynalazku każdorazowo profil kończy
się na przedniej krawędzi bocznej ostrza noża przed listwą ramową 2, podczas gdy na drugim
końcu przechodzi w zaokrąglenie, tak że otrzymuje się przy zmontowanym nożu tnącym w
przybliżeniu półokrągły zarys profilu schodkowego, na górnym końu noża tnącego w kształcie
litery V.
Zarys ten jest pokazany jeszcze na fig. 4. Stopniowe wyprofilowanie 16 kończy się tu na
krótko przed osiągnięciem bocznym krawędzi 20 ostrzy 10 i 12 noża, przy czym obszary
zwrócone do krawędzi tnących 11 i 13 leżą wyżej niż obszary wzrócone do krawędzi obwodowych 14 i 15. Dzięki temu osiągnięte zostaje dalsze odciążenie czułego wierzchołka 19 noża
tnącego 6 od sił tnących w płaszczyźnie cięcia, gdyż przednie krawędzie boczne 20 ostrzy 10 i
12 noża nie przechodzą przez wyprofilowania 16 mogą przesuwać się swobodnie w odpowiednich szczelinach listw ramowych 2. Dzięki temu skutecznie wyeliminowane będzie występowanie sił trących, najpierw przy wytwarzaniu, a następnie przy myciu gorącą wodą itp. ponieważ
dzięki krawędziom 20 bez wyprofilowań możliwa jest termiczna kompensacja przy skurczu
tworzywa sztucznego i metalu.
Mocowanie w złączu kształtowym ostrzy 10 i 12 noża tnącego 6 następuje co najmniej w
obszarze wierzchołka 19 noża tnącego 6.
Jest tu także przewidziana w tym obszarze nasadka 18 lewego ostrza 12 noża, która jest
odgięta względem głównej części ostrza 12, lub zukosowania lub wykonana jako "stopień", tak
że leży poniżej znajdującego się tu odcinka prawego ostrza 10 noża. Dla dalszego poprawienia
zamocowania w tym obszarze przewidziane są co najmniej dwa otwory 17, z których jeden jest
usytowany w jednym z dwu ostrzy 10 i 12 noża.
5
164 089
Wykonane metodą wtryskową elementy z tworzywa sztucznego zachodzą na co najmniej
ten obszar ostrzy noża kształtowo z obu stron i przechodzą na wskroś jednocześnie przez oba
otwory 17.
Jak to pokazano na fig. 5 alternatywnie można przewidzieć w każdym ostrzu 10, 12 noża
krawędziowe wybrania 21, 22, które tworzą razem wzdłużny otwór, w który potem można
wprowadzić element z tworzywa sztucznego.
Przedstawione w opisie, na rysunku jak też w zastrzeżeniach ujawnione cechy wynalazku
mogą występować jako istotne pojedynczo lub w dowolnej kombinacji dla urzeczywistnienia
wynalazku w różnorakich przykładach wykonania.
F ig .3
Fig. 4
Fig.5
164 089
Fig.2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 z!
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
399 Кб
Теги
pl164089b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа