close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL164980B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 164980
(13) B1
290401
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
(22) Data zgłoszenia:
(51) IntCl5:
24.05.1991
E02F 5/28
E02F 7/10
Urządzenie do regeneracji warstwy gruntu
(73)
Uprawniony z patentu:
Politechnika Warszawska, Warszawa, PL
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
30.11.1992 BUP 24/92
(72)
Twórcy wynalazku:
Andrzej M. Grunwald, Warszawa, PL
Mieczysław Matlak, Warszawa, PL
Klemens A. T. Wyszkowski, Warszawa, PL
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.10.1994 WUP 10/94
(74)
Pełnomocnik:
Kwiatkowski Stanisław,
Politechnika Warszawska
PL 164980 B1
(57)
1. Urządzenie do regeneracji warstwy
gruntu zawierające przewody perforowane połączone z pompą tłoczącą i sitownikami, znamienne tym, że posiada czaszę (1), w której
osadzone są suwliwie sztywne przewody perforowane (2) oraz układ odbiorczo-ssawy (3)
usytuowany w przestrzeni (5) pomiędzy przewodami perforowanymi (2) a tylną ścianką czaszy (1) oraz posiada suwliwie osadzony
względem czaszy (1) fartuch (4) zamykający
przestrzeń (5) pomiędzy czaszą (1) a warstwą
gruntu (6), który ma boki (12) zbieżne ku osi
przewodu ssącego (7) układu odbiorczo-ssawnego (3) i jeden bok otwarty, usytuowany
normalnie do kierunku ruchu urządzenia i osadzony jest na płozach (8).
FIG.2
URZĄDZENIE DO REGENERACJI WARSTWY GRUNTU
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Urządzenie do regeneracji warstwy gruntu zawierające przewody perforowane połączone
z pompą tłoczącą i siłownikami,
z n a m i e n n e
tym,
że posiada czaszę (1), w której
osadzone są suwliwie sztywne przewody perforowane (2) oraz układ odbiorczo-ssawny (3) usytuowany w przestrzeni
(5) pomiędzy przewodami perforowanymi
(2) a tylną ścianką czaszy
(1)
oraz posiada suwliwie osadzony względem czaszy (1) fartuch (A) zamykający przestrzeń (5) pomiędzy czaszą
(7)
układu
(1) a warstwą gruntu (6), który ma boki (12) zbieżne ku osi przewodu ssącego
odbiorczo-ssawnego
(3)
i
jeden
bok
otwarty, usytuowany
normalnie
do kierunku
ruchu urządzenia i osadzony jest na płozach (8).
2. Urządzenie według zastrz.
1,
z n a m i e n n e
tym,
że układ odbiorczo-ssawny
(3) zawiera pompę ssąco-tłoczącą (9) połączoną z przewodem ssącym (7).
3. Urządzenie według zastrz.
1,
z n a m i e n n e
tym,
że układ odbiorczo-ssawny
(3) zawiera pompę ssąco-tłoczącą (9) oraz hydrocyklon (10) połączone z przewodem ssącym (7).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do regeneracji warstwy gruntu, zwłaszcza spulchniania przydennej warstwy gruntu w zbiornikach wodnych i rzekach oraz separacji i odsypania wypłukanych cząstek.
Znany hydrauliczny spulchniacz zawiera pompę wirową połączoną z dwoma przewodami perforowanymi na obwodzie. Przewody perforowane, poprzez które tłoczona jest woda są wypłukiwane
w warstwę poddenną, co powoduje wypłukiwanie zanieczyszczeń z warstwy wodonośnej bez ich przechwytywania.
Wadą takiego spulchniacza jest
to,
że wypłukane zanieczyszczenia
rozprzestrzeniają się
w rzece zanieczyszczając środowisko wodne.
Znane
jest
również
urządzenie
odsysające,
które składa
się
z pompy
ssącej połączonej
z przewodem zakończonym elementem ssącym. Podczas odsysania podawana jest ciecz pod ciśnieniem
wzruszająca powierzchnię dna.
Wadą takiego urządzenia jest mała wydajność oraz niemożliwość zregenerowania warstwy przydennej oraz odseparowania części mineralnych od zawiesin.
Urządzenie według wynalazku wyróżnia się tym, że posiada czaszę,
suwliwie
sztywne
przewody
perforowane
oraz
układ
odbiorczo-ssący
w której osadzone są
usytuowany
w przestrzeni
pomiędzy przewodami perforowanymi a tylną ścianką czaszy. Urządzenie wyposażone jest również
w fartuch suwliwie osadzony względem czaszy, zamykający przestrzeń pomiędzy czaszą a warstwą
gruntu, który ma boki zbieżne ku osi przewodu ssącego układu odbiorczo-ssawnego i jeden bok
otwarty usytuowany normalnie do kierunku ruchu urządzenia. Fartuch osadzony jest na płozach.
Korzystne
jest
jeśli
układ
odbiorczo-ssawny
zawiera
pompę
ssąco-tłoczącą
połączoną
z przewodem ssącym lub pompą ssąco-tłoczącą i hydrocyklon.
Zgodnie z wynalazkiem, uzyskano stałą wydajność urządzeń pobierających wodę infiltrującą
do nich z rzeki lub zbiornika wodnego, jak również ochronę czystości wody w rzece lub zbiorniku
wodnym
i minimalne
ubytki
mineralnego
materiału
filtracyjnego
oraz
zmniejszenie
ilości
osadu kierowanego do odbieralnika po jego zagęszczeniu w hydrocyklonie. Ponadto urządzenie
posiada możliwość obrotu o kąt 180°, co pozwala na prowadzenie dekolmatacji gruntu przy posuwisto-zwrotnym ruchu.
Przedmiot
fig.
wynalazku
jest
uwidoczniony
1 pokazuje urządzenie w widoku z góry,
w
przykładzie
wykonania
na
rysunku,
na
którym
zaś fig. 2 - urządzenie w częściowym przekroju
fartucha w widoku z boku, a fig. 3 - przewód perforowany w widoku ogólnym.
164 980
3
Jak pokazano na fig. 1 i fig. 2 rysunku, urządzenie posiada czaszę 1, w której osadzone
są suwliwie sztywne przewody perforowane 2, pokazane na fig. 3 rysunku oraz układ odbiorczo-ssawny 3 usytuowany w przestrzeni 5 pomiędzy przewodami perforowanymi 2 a tylną ścianką
czaszy 1. Suwliwie względem czaszy 1 jest osadzony fartuch 4 zamykający przestrzeń pomiędzy
czaszą 1 a warstwą gruntu 6. Fartuch 4 ma boki 12 zbieżne ku osi przewodu ssącego 7 układu 3
i jeden bok
płozach 8.
otwarty,
usytuowany normalnie
do kierunku
ruchu urządzenia i osadzony jest na
Układ odbiorczo-ssawny 3 ma pompę ssąco-tłoczącą 9 połączoną z przewodem 7 oraz hydrocyklon 10, którego wyjście jest połączone z odbieralnikiem 11.
Urządzenie działa w sposób niżej opisany. Urządzenie jest połączone z pływającym statkiem
za pomocą układu odbiorczo-ssawnego 3 oraz sitownika czaszy 1 i sitownika przewodów perforowanych 2 (nie uwidocznionych na rysunku).
Za pomocą sitownika czaszy 1 opuszczana jest w dół czasza 1 tak, ażeby fartuch 4 oparł
się o strop warstwy gruntu 6. Następnie włączany jest dopływ wody do przewodów 2 i równocześnie za pomocą sitownika przewodów 2 wprowadzane są przewody 2 w przydenną warstwę gruntu na
głębokość zakolmatowanej warstwy gruntu 6
.
Wypływająca poprzez otwory przewodów 2 woda wypłu-
kuje zanieczyszczenia łącznie z cząstkami mineralnymi. Wzniesienie czaszy 1 nad dnem jest tak
dobrane, aby cząstki mineralne mogły opaść na dno. Unoszone w wodzie zanieczyszczenia, wskutek
ruchu urządzenia w kierunku zaznaczonym strzałką, są gromadzone w fartuchu 4 w strefie przewodu ssawnego 7 i łącznie z wodą są odprowadzane poprzez pompę 9 i hydrocyklon 10 do odbieralnika
11
usytuowanego
na brzegu
zbiornika
wodnego
lub rzeki.
Nierówności
stropu warstwy
gruntu 6 są kompensowane przez suwliwe podniesienie fartucha 4 w czaszy 1, przy czym fartuch 4
osadzony na płozach 8 zapewnia właściwe wzniesienie nad stropem warstwy gruntu 6.
FIG.1
RG.2
FIG3
164 98 0
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
282 Кб
Теги
pl164980b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа