close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165007B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165007
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 290673
(51) IntCl5:
H01B 3/20
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia: 12.06.1991
Kompozycja do wzdłużnego uszczelniania kabli telekomunikacyjnych
(73)Uprawniony z patentu:
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn-Koźle, PL
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
14.12.1992 BUP 25/92
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.10.1994 WUP 10/94
(72)
Twórcy wynalazku:
Maria Rubaj, Kędzierzyn-Koźle, PL
Maria Uhniat, Kędzierzyn-Koźle, PL
Jerzy Wasilewski, Kędzierzyn-Koźle, PL
Wanda Gryta, Kędzierzyn-Koźle, PL
Władysław Dreksa, Kędzierzyn-Koźle, PL
Marek Jarawka, Kędzierzyn-Koźle, PL
Krzysztof Waszczyk, Kędzierzyn-Koźle, PL
Marian Krut, Kędzierzyn-Koźle, PL
Krzysztof Naruszewicz, Gdańsk, PL
Mariusz Lipowicz, Gdańsk, PL
Andrzej Dudek, Gdańsk, PL
Mieczysław Broniszewski, Sopot, PL
Bożena Jerzykiewicz, Kędzierzyn-Koźle, PL
Kompozycja do wzdłużnego uszczelniania kabli telekomunikacyjnych zawierająca produkty petrochemiczne i olej mineralny, znamienna tym, że składa się z 60-98 części wagowych
pozostałości po destylacji ropy naftowej, z której usunięto asfalt i parafiny w procesach ekstrakcyjnego odasfaltowania i odparafinowania, zawierającej rozgałęzione węglowodory w ilości 7-15
grup -C H 3 na 100 atomów węgla, 2-40 części wagowych oleju mineralnego o lepkości kinematycznej 15-50 m m 2/s wyznaczonej w 100°C, i ewentualnie 0,1-0,5 części wagowej am in II- lub
III -rzędowych.
PL 165007 B1
(57)
Kompozycja do wzdłużnego uszczelniania kabli telekomunikacyjnych
Zastrzeżenie
patentowe
Kompozycja do wzdłużnego uszczelniania kabli telekomunikacyjnych zawierająca produkty
petrochemiczne i olej mineralny, znamienna tym, że składa się z 60-98 części wagowych pozostałości
po destylacji ropy naftowej, z której usunięto asfalt i parafiny w procesach ekstrakcyjnego odasfaltowania i odparafinowania, zawierającej rozgałęzione węglowodory w ilości 7-15 grup -CH 3 na 100
atomów węgla, 2-40 części wagowych oleju mineralnego o lepkości kinematycznej 15-50 mm2/s
wyznaczonej w 100°C, i ewentualnie 0,1-0,5 części wagowej amin II- lub III-rzędowych.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do wzdłużnego uszczelniania kabli telekomunikacyjnych. Kompozycja taka wprowadzona do ośrodków kabli zabezpiecza je przed penetracją oraz
rozprzestrzenianiem się wody wzdłuż ośrodka kabla.
Znanych jest wiele kompozycji przeznaczonych do wzdłużnego uszczelniania kabli telekomunikacyjnych, wytwarzanych z niektórych produktów petrochemicznych i niskocząsteczkowych
polimerów, olejów mineralnych oraz olejów pochodzenia roślinnego.
Z francuskiego opisu patentowego 2 302 575 znana jest kompozycja stosowana do zabzepieczania kabli przed migracją wody, składająca się z 40-70 części wagowych oleju parafinowego,
15-30 części wagowych wosku naturalnego i poliizobutylenu. Jest ona szczególnie przydatna do
zabezpieczania kabli podmorskich.
Z kanadyjskiego opisu patentowego 1030 624 znany jest skład kompozycji, w której do
m ateriału pochodzenia petrochemicznego dodaje się mieszaninę złożoną z 30% krzemionki i 70%
polibutenu-1 w takiej ilości aby zawartość krzemionki w kompozycji wynosiła 2%. Kompozycja ta
jest szczególnie przydatna do uszczelniania kabli izolowanych spienionym polietylenem.
Mieszanina o dobrych własnościach uszczelniających znana jest z belgijskiego opisu patentowego 866 795. W skład kompozycji wchodzi produkt pochodzenia petrochemicznego (90 części
wagowych), polibuten-1 (5-7 części wagowych), polietylen (0,5-2 części wagowych) oraz kauczuk
etylenowo-propylenowy. Z europejskiego opisu patentowego 1713 znana jest kompozycja o składzie: olej mineralny, niskocząsteczkowy polibuten, ataktyczny polipropylen oraz kauczuk
etylenowo-propylenowy. Kompozycja ta jest szczególnie zalecana do wypełniania kabli telefonicznych pracujących w podwyższonych temperaturach.
Znane kompozycje stosowane do wzdłużnego uszczelniania kabli mają wiele niekorzystnych
cech, takich jak:
— wysoka cena dodatków typu specjalnych polimerów, krzemionki itp.
— utrudniony sposób wytwarzania kompozycji ze względu na duże różnice we własnościach
fizyko-chemicznych dodatków (tem peratura topnienia, lepkość, mieszalność itp) i petrochemicznego materiału,
— duża podatność kompozycji na starzenie, wynikająca z niskiej stabilności dodatków
polimerowych,
— brak dodatków zabezpieczających przed korozją miedzi, co może mieć istotne znaczenie w
przypadku uszkodzenia izolacji kabla.
Istota wynalazku polega na wytwarzaniu kompozycji składającej się z produktu petrochemicznego w ilości 60-98 części wagowych, oleju mineralnego o lepkości kinematycznej 15-50 mm2/s
wyznaczonej w 100°C, w ilości 2-40 części wagowych i ewentualnie amin II lub III rzędowych w
ilości 0,1-0,5 części wagowych, przy czym jako składnik petrochemiczny stosuje się pozostałość po
destylacji ropy naftowej, z której to pozostałości usunięto asfalt i parafiny w procesie ekstrakcyjnego odasfaltowania i odparafinow ania i w której występują rozgałęzione węglowodory w ilości
7-15 grup -CH 3 na 100 atomów węgla.
165 007
3
Wytwarzanie kompozycji według wynalazku polega na stopieniu i wymieszaniu w tem peraturze 100-120°C wzbogaconego w rozgałęzione węglowodory produktu wydzielonego z pozostałości
po destylacji ropy naftowej w procesach ekstrakcyjnego odasfaltowania i odparafinowania oraz
oleju mineralnego o lepkości kinematycznej wyznaczonej w 100°C wynoszącej 15-50 mm2/ s i
ewentualnie amin II lub III rzędowych. Aminy dodaje się w przypadkach kiedy zawartość siarki w
produkcie petrochemicznym wynosi powyżej 1 % wagowego.
Kompozycje o składzie według wynalazku wytwarzane wyżej opisanym sposobem wykazują
bardzo dobrą odporność na utlenienie, co wyklucza konieczność stosowania stabilizatorów, charakteryzują się niskim współczynnikiem skurczliwości, niską lepkością umożliwiającą napełnianie
kabli nawet w temperaturze 30°C, niską absorpcją w polietylenie, wysoką wytrzymałością na
zginanie w niskich tem peraturach, a w przypadku wprowadzenia związków aminowych nie wykazują szkodliwego oddziaływania na miedź, nawet przy zastosowaniu produktów petrochemicznych
zawierających powyżej 1 % wagowego siarki.
Nieoczekiwanie stwierdzono, że jeżeli zastosuje się jako m ateriał pochodzenia petrochemicznego pozostałość po destylacji ropy naftowej, z której usunięto asfalt i parafiny w procesach
ekstrakcyjnego odasfaltowania i odparafinowania, to możliwe jest uzyskanie kompozycji do
wzdłużnego uszczelniania kabli o doskonałych własnościach, bez wprowadzania dodatków typu
polimerowego.
P r z y k ł a d I. Do reaktora zaopatrzonego w mieszadło i płaszcz grzewczy wprowadzono
60 kg rozgałęzionego produktu petrochemicznego uzyskanego w procesach odasfaltowania i odparafinowania pozostałości po destylacji ropy naftowej, zawierającego 7 grup -CH 3 na 100 atomów
węgla oraz 40 kg oleju mineralnego, charakteryzującego się lepkością kinematyczną 45 mm2/ s w
100°C. Po wymieszaniu składników kompozycji w temperaturze 100-120°C uzyskano produkt o
temperaturze kropienia 72°C, niskim współczynniku skurczliwości wynoszącym 7,5%, oraz penetracji wyznaczonej według PN 88/C-04133 w temperaturze 25°C wynoszącej 75. Kabel wypełniony
wyżej wymienioną kompozycją wykazywał pozytywny test na działania słupa wody wysokości 1 m
na pozbawiony izolacji 2,5 cm odcinek kabla. Po 24 godzinach nie stwierdzono pojawienia się wody
w odległości 3 m od odcinka kabla nie zawierającego izolacji. Kabel taki nie zmieniał właściwości
wodoszczelnych nawet po nawinięciu na trzpień stalowy w temperaturze -10°C.
P r z y k ł a d II. Do ogrzewanego i zaopatrzonego w mieszadło reaktora wprowadzono 9 8 kg
produktu zawierającego 15 grup -CH 3 na 100 atomów węgla uzyskanego w procesach ekstrakcyjnego odasfaltowania i odparafinow ania pozostałości po destylacji ropy naftowej, i w temperaturze
100-120°C wymieszano z 2 kg oleju mineralnego o lepkości kinematycznej wynoszącej 15 mm2/s w
100°C. Uzyskano kompozycję o tem peraturze kropienia 74°C, wysokiej penetracji, której wartość
wyznaczona w temperaturze 25°C wynosiła 80 oraz niskim współczynniku skurczliwości ( 8 %).
Wytworzona kompozycja doskonale zabezpieczała kabel przed rozprzestrzenianiem się wody
wzdłuż ośrodka kabla (spełniała test na wodoszczelność opisany w przykładzie I).
P r z y k ł a d III. Do ogrzewanego i zaopatrzonego w mieszadło reaktora wprowadzono 80 kg
produktu petrochemicznego zawierającego 1 1 , 2 grup -CH 3 na 1 0 0 atomów węgla, uzyskanego w
procesach ekstrakcyjnego odasfaltowania i odparafinowania pozostałości po destylacji ropy
naftowej, zawierającego 1 , 1 % wagowego siarki, 2 0 kg oleju mineralnego o lepkości kinematycznej
wynoszącej 32m m 2/s w 100°C oraz 0,2 kg fenylonaftylo-p-fenylenodwuaminy. Po wymieszaniu
składników w temperaturze 100-120°C uzyskano kompozycję o temperaturze kropienia 73°C,
charakteryzującą się niskim skurczem (7,5%) nie wywierającą, pomimo wysokiej zawartości siarki,
korodującego oddziaływania na drut miedziany. Płytki miedzi zanurzone w wytworzonej kom pozycji w temperaturze 80°C, w czasie 336 godzin nie wykazywały przebarwień ani zaciemnienia.
P r z y k ł a d IV. Sporządzono kompozycję w sposób opisany w przykładzie III z tym, że
zamiast fenylonaftylo-p-fenyleno dwuaminy wprowadzono 0,5 kg trójbenzyloaminy. Uzyskano
kompozycję o temperaturze kropienia 73°C, skurczu 7,3% i penetracji 72. Płytki miedzi zanurzone
w wytworzonej mieszaninie spełniały test na korozyjność opisany w przykładzie III.
P r z y k ł a d V. Sporządzono kompozycje w sposób opisany w przykładzie III, z tym, że
zamiast fenylonaftylo-p-fenylenodwuaminy wprowadzono 0,1 kg trójetanoloaminy. Uzyskana
kompozycja o temperaturze kropienia 73°C, skurczu 7,7% i penetracji 71 spełniała test na korozyjność - opisany w przykładzie III.
165 007
D epartam ent Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
338 Кб
Теги
pl165007b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа