close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165074B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS
PATENTOWY (19)PL (11)165074
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
291993
(51) IntCl5:
F23D 14/62
10.10.1991
Palnik gazowy, zwłaszcza dla pieca szklarskiego
Pierwszeństwo:
13.10.1990.DE,90 4032582
(73)
Uprawniony z patentu:
Beteiligungen Sorg GmbH & Co. KG,
Lohr/Main, DE
4( 3)
Zgłoszenie ogłoszono:
21.04.1992 BUP 08/92
(72)
Twórcy wynalazku:
Manfred Wagner, Lohr/Main, DE
Helmut Pieper, Lohr/Main, DE
4( 5)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.11.1994 WUP 11/94
(74)
Pełnomocnik:
PATPOL Spółka z 0.0.
(30)
Fig. 1
PL 165074 B1
(57 )
1. P alnik gazow y, zwłaszcza dla pieca
szklarskiego, zaw ierający rurę m ieszalnikową
z perforow anym korpusem mieszalnym do
m ieszania gazu palnego z pow ietrzem , zasysanym przez przepływ gazu, znamienny tym, że
perforow any korp u s m ieszalny ( 2 ) jest usytuow any w ew nątrz ru ry mieszalnikowej (3) na
końcu rury zasysającej powietrze (5), poruszającej się w k ierunku swojej osi wzdłużnej, a
m iędzy perforow anym korpusem mieszalnym
( 2 ) a w ew nętrzną pow ierzchnią ( 11 ) rury mieszalnikowej (3) jest usytuow ana tulejka uszczelniająca ( 1 0 ), k tó ra um ożliw ia ruch perforow anego korpusu m ieszalnego ( 2 ) w kierunku osi
wzdłużnej.
Palnik gazowy, zwłaszcza dla pieca szklarskiego
Zastrzeżenia
patentowe
1. P alnik gazow y, zwłaszcza dla pieca szklarskiego, zaw ierający rurę m ieszalnikow ą z perforow anym korpusem m ieszalnym do m ieszania gazu paln eg o z pow ietrzem , zasysanym przez
przepływ gazu, znamienny tym, że perforow any korp u s m ieszalny (2 ) jest usytuow any w ew nątrz
rury m ieszalnikow ej (3) na końcu rury zasysającej pow ietrze (5), poruszającej się w kierunku swojej
osi w zdłużnej, a m iędzy perforow anym korpusem m ieszalnym ( 2 ) a wew nętrzną pow ierzchnią ( 1 1 )
rury m ieszalnikow ej (3) jest usytuow ana tulejka uszczelniająca (10), która um ożliwia ruch perforow anego k orpusu m ieszalnego ( 2 ) w kierunku osi w zdłużnej.
2. P alnik w edług zastrz. 1, znamienny tym, że ru ra m ieszalnikow a (3) na swoim końcu od
strony w ylotu gazu jest zwężona do postaci dyszy w ylotow ej.
3. P alnik w edług zastrz. 1, znamienny tym, że znajdujące się w korpusie mieszalnym (2) otw ory
( 1 2 ) m ają średnice m niejsze, niż 0,01 średnicy otw oru w ylotow ego dla mieszaniny gaz - pow ietrze
tego perforow anego k orpusu mieszalnego (2 ).
4. P alnik w edług zastrz. 1, znamienny tym, że ru ra zasysająca pow ietrze (5) w ew nątrz p e rfo ro wanego k orpusu m ieszalnego ( 2 ) sięga w pobliże jego k o ń c a , zgodnie z kierunkiem przepływu.
5. P alnik w edług zastrz. 4, znamienny tym, że ru ra zasysająca pow ietrze (5) w zew nętrznym
obszarze m a zew nętrzny gwint (7), a na swoim zew nętrznym końcu zawiera koło ręczne (6 ) do
regulacji położenia wzdłużnego.
6 . P alnik w edług zastrz. 3, znamienny tym, że otw ory (12) w perforow anym korpusie m ieszalnym ( 2 ) są otw oram i ukośnym i, które przebiegają do w ew nątrz w kierunku otw oru perforow anego
korpusu m ieszalnego ( 2 ).
7. P alnik w edług zastrz. 5, znamienny tym, że ru ra zasysająca pow ietrze (5) m a swoje zak o ń czenie w ew nątrz perforow anego korpusu m ieszalnego ( 2 ) na jego początku, zgodnie z kierunkiem
przepływu.
* * *
Przedm iotem w ynalazku jest palnik gazowy, zw łaszcza dla pieca szklarskiego, zawierający
rurę m ieszalnikow ą z perforow anym korpusem m ieszalnym d o m ieszania gazu palnego z pow ietrzem , zasysanym p rzez przepływ gazu.
Z nane jest stosow anie w piecach do w ytapiania, zw łaszcza w piecach szklarskich, dużej ilości
palników o najróżniejszej konstrukcji. N iedogodnością je st je d n a k to, że zawierają one dużą ilość
kosztow nych elem entów konstrukcyjnych, ch arak tery zu ją się wysokim poziom em szum ów i z
trudem dają się optym alnie regulować. P onadto z opisu wyłożeniowego R FN nr 1 280460 znany
jest prosty p alnik, k tó ry jednakże służy jedynie ja k o p o c h o d n a gazu i uniem ożliwia regulację,
konieczną w piecu szklarskim .
Z adaniem w ynalazku jest opracow anie palnika gazow ego, k tó ry nie zaw iera wyżej wym ienionych niedogodności, i który charakteryzuje się zw łaszcza istotnym ograniczeniem elem entów
konstrukcyjnych, a przez to obniżeniem kosztów kon stru k cji i zmniejszeniem możliwości zakłóceń,
w którym znacznie zredukow any jest poziom szum ów , k tó ry po siad a lepszą w stępną karbonizację i
tym sam ym m niejszą ilość pow ietrza zasysanego, a p row adzenie płom ienia przy optym alnym
wypaleniu jest stabilne i który może być obsługiw any w p ro sty sposób, przy czym m ożliwa jest
w zrokow a k o n tro la regulacji palnika dzięki okienku, um ieszczonem u w każdym piecu szklarskim .
Z adanie to rozw iązano według wynalazku w p aln ik u w stępnie wym ienionego rodzaju dzięki
tem u, że perfo ro w an y korpus mieszalny jest usytuow any w ew nątrz rury mieszalnikowej, na końcu
rury zasysającej pow ietrze, poruszającej się w kierunku swojej osi wzdłużnej, a między perforow anym korpusem m ieszalnym a wewnętrzną pow ierzchnią rury mieszalnikowej jest usytuow ana
165 074
3
tulejka uszczelniająca, k tó ra um ożliw ia ruch perforow anego korpusu mieszalnego w kierunku osi
wzdłużnej.
W celu uzyskania stabilnego płom ienia, ru ra m ieszalnikow a na swoim końcu od strony wylotu
gazu może być korzystnie zwężona do postaci dyszy wylotowej, a w celu optym alnego wymieszania
pow ietrza i gazu otw ory w płaszczu perforow anego korpusu m ieszalnego dla wlotu gazu m ogą być
bardzo małe w porów naniu do otw oru w ylotow ego m ieszaniny gaz - pow ietrze, to znaczy m niej,
niż 0,01.
W celu uzyskania prostej regulacji ręcznej palnika gazowego, ru ra zasysająca powietrze
zaw iera korzystnie w obszarze zew nętrznym zewnętrzny gwint, a na zewnętrznym końcu koło
ręczne do regulacji położenia wzdłużnego. Zew nętrzny gwint w spółpracuje przy tym z gwintem
zew nętrznym w otworze przelotow ym k orpusu palnika. W przypadku wielu równolegle przesuwanych palników przez przestawienie perforow anego korpusu m ogą zm ieniać się długości płom ienia
poszczególnych palników.
W celu polepszenia zasysania pow ietrza, ru ra zasysająca pow ietrza może sięgać wew nątrz
perforow anego korpusu m ieszalnego, zgodnie z kierunkiem przepływu, aż w pobliże jego końca.
W przypadku palnika według w ynalazku szczególnie korzystne jest to, że regulację przeprow adza się bezpośrednio poprzez rurę doprow adzającą pow ietrze, tak że w ew nątrz palnika nie m a
nieschłodzonych elem entów, a regulacja działa bezpośrednio.
Przedm iot w ynalazku jest uw idoczniony w przykładzie w ykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstaw ia palnik według w ynalazku w przekroju wzdłużnym , a fig. 2 - dalszą postać
w ykonania perforow anego korpusu mieszalnego.
Palnik gazowy składa się z korpusu palnika, który zawiera zasadniczo rurę m ieszalnikow ą 3 i
króciec 1 doprow adzający gaz, który uchodzi zgodnie z kierunkiem przepływu na początku rury
m ieszalnikow ej 3. Na końcu rury m ieszalnikow ej, zgodnie z kierunkiem przepływ u, jest usytuow ana dysza wylotowa 4.
D o króćca 1 prow adzi, w spółśrodkow o do rury m ieszalnikowej 3, ru ra 5 zasysająca powietrze,
której koniec uchodzi do perforow anego korpusu mieszalnego 2, który jest ukształtow any jak o
cylindryczny kubek. Płaszcz perforow anego korpusu 2 zawiera większą ilość niewielkich otw orów
12. W ielkość średnicy otw oru 12 wynosi m niej, niż 0,01 średnicy otw oru wylotowego perforow anego korpusu 2.
M iędzy perforow anym korpusem 2 a w ew nętrzną pow ierzchnią 11 rury mieszalnikowej 3 jest
usytuow ana tulejka uszczelniająca 10, k tó ra z jednej strony uniem ożliwia przelot gazu, a z drugiej
strony um ożliw ia przesunięcie wzdłużne perforow anego korpusu 2 w celu regulacji palnika.
Pom iędzy zewnętrznym końcem rury 5 zasysającej pow ietrze a końcem korpusu palnika 8 jest
usytuow any gwint 7, tak że przy obrocie rury 5 zasysającej pow ietrze za pom ocą koła ręcznego 6,
usytuow anego również na zewnętrznym końcu, m ożliw a jest regulacja w zdłużna rury 5 zasysającej
pow ietrze, ja k również perforow anego korpusu 2. Przy tym większa lub mniejsza ilość otw orów 12
pozostaje w olna dla przepuszczania gazu, tak że dzięki tem u m ożna w prosty sposób nastawić
dokładnie proporcję gaz-powietrze.
Perforow any korpus 2 rozdziela strum ień gazu, wpływający z króćca 1 doprow adzającego gaz
1 do rury m ieszalnikowej 2, na określoną ilość częściowych strum ień, k tóre w wew nętrznej części
perforow anego korpusu 2 przebiegają odpow iednio do osi wzdłużnej. Przy tym pow staje również
podciśnienie, konieczne d la pow ietrza zasysanego, przy czym strum ień pow ietrza dopływ a z
niew ielką opornością, dzięki czemu jest zapew nione dostateczne zasilanie pow ietrzem naw et w
przypadku niewielkiego przepływu gazu.
W perforow anym korpusie 2 i rurze m ieszalnikow ej 3 częściowe strum ienie gazu podlegają
optym alnem u wymieszaniu z pow ietrzem zasysanym , przy czym na igle zaw oru lub w dyszy
gazowej nie powstaje występujący zazwyczaj szum przepływu.
P o n ad to unika się zaw irow ania gazu i pow ietrza, spow odow anego przez korpus zaw oru,
dzięki czemu płom ień m oże świecić.
W drugiej postaci w ykonania perforow any ko rp u s 2 może być zastąpiony przez kształtkę,
k tóra m a ta k ą sam ą średnicę, ja k perforow any korpus i której otw ór wewnętrzny odpow iada
wewnętrznej średnicy przew odu doprow adzającego powietrze.
4
165 074
Otwory wykonane w kształtce są umieszczone pod określonym kątem , ta k że wypływający gaz
wytwarza w rurze pow ietrznej działanie wstrzykiwania.
Przez przesunięcie kształtki zm ienia się podział strum ienia gazu, ilość zasysanego powietrza
ulega zmianie i tym sam ym wpływa na długość płomienia. M ożna więc m ów ić o idealnym rozw iązaniu postaw ionego problem u.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
354 Кб
Теги
pl165074b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа