close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165422B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia: 290407
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(30)
(22) Data zgłoszenia: 24.05.1991
Pierwszeństwo:
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.12.1994 WUP 12/94
(57)
1. Sposób automatycznego doprowadzania tulei
nawojowych w przewijarko-krajarce z walcami podtrzymującymi w przypadku którego na stanowisku odwijania szeroka wstęga papieru lub podobnego materiału
jest odwijan a z szerokiego zwoju, zaś na stanowisku
przekrawania ta szeroka w stęga je st rozdzielana
wzdłużnie na co najmniej dwie węższe wstęgi elementarne, przy czym na dwóch stanowiskach nawijania,
umieszczonych po jednym z każdej strony walca podtrzymującego (walców podtrzymujących) i utworzonych,
każde przez co najmniej jedno urządzenie nawijające,
takie węższe wstęgi elementarne nawija się przy zastosowaniu tulei nawojowych w taki sposób, ze zawsze
sąsiednie wstęgi elementarne są nawijane na różnych
stanowiskach nawijania, a dalej tuleje nawojowe w
urządzeniu doprowadzającym są przesuwane w położenie przekazywania jak o zorientowane równolegle względem w alca podtrzym ującego lub walców
podtrzymujących, kolejno jedna za drugą, w układzie
przyporządkowania odpowiednim urządzeniom nawijającym, które mają zostać uzbrojone w te tuleje, a
następnie z położenia przekazywania tuleje nawojowe
są rozdzielane na obie strony walca podtrzymującego
(walców podtrzymujących), dalej przemieszczane w
położenia mocowania na urządzeniach nawijających,
gdzie zostają zamocowane dla późniejszego przejęcia
odpowiedniego końca przyporządkowanej wstęgi elementarnej, znamienny tym, że tuleje nawojowe znajdujące się w swoich położeniach przekazywania i ju ż
rozdzielone na obie strony walca podtrzymującego (walców podtrzymujących)...
Twórcy wynalazku:
Philip W. Smith, Beloit, US
Gerhard W. Dörfel, Boll, DE
Jürgen Treutner, Ostfildern, DE
27.01.1992 BUP 02/92
(45)
Uprawniony z patentu:
Beloit Corporation, Beloit, US
26.05.1990,EP,90 9000849
B1
(51) Int.Cl.5:
B65H 19/30
Sposób automatycznego doprowadzania tulei nawojowych w przewijarko-krajarce
z walcami podtrzymującymi i urządzenie do automatycznego doprowadzania
tulei nawojowych w przewijarko-krajarce z walcami podtrzymującymi
(5 4 )
PL 165422
(11) 165422
(13)B1
(74)
Pełnomocnik:
PHZ POLSERVICE
Fig. 1
SPOSÓB AUTOMATYCZNEGO DOPROWADZANIA TULEI NAWOJOWYCH
W PRZEWIJARKO-KRAJARCE Z WALCAMI PODTRZYMUJĄCYMI
I URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEGO ODPROWADZANIA TULEI
NAWOJOWYCH W PRZEWIJARKO-KRAJARCE Z WALCAMI PODTRZYMUJĄCYMI
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Sposób automatycznego doprowadzania tulei nawojowych w przekrajarko-krajarce z walcami
podtrzymującymi
w przypadku którego na stanowisku odwijan i a szeroka wstęga papieru lub p o d o ­
za ś na stanowisku przekrawania
bnego materiału jest odwijana z szerokiego zwoju,
wstęga
jest rozdzielana wzdłużnie
ta szeroka
na co najmniej dwie węższe wstęgi elementarne,
przy czym
na dwóch stanowiskach na w i j a n i a ,umieszczonych po jednym z każdej strony walca podtrzymującego
/walców podtrzymujących/ i utworzonych, każde, przez co najmniej jedno urządzenie nawijające,
takie węższe stęgi elementarne nawija się przy zastosowaniu tulei nawojowych w taki sposób,
że zawsze sąsiednie wstęgi elementarne są nawijane na różnych stanowiskach nawijania, a dalej
tuleje
nawojowe
w urządzeniu
doprowadzającym są przesuwane
w położenie
przekazywania,
jako
zorientowane równolegle względem walca podtrzymującego lub walców podtrzymujących, kolejno
jedna za drugą, w układzie przyporządkowania odpowiednim urządzeniom nawijającym, które mają
zostać uzbrojone w te tuleje, a następnie z położenia przekazywania tuleje nawojowe są roz­
dzielane na obie strony walca podtrzymującego /walców podtrzymujących/, dalej przemieszczane
w położenia mocowania na urządzeniach nawijających, gdzie zostają zamocowane dla późniejszego
przejęcia odpowiedniego końca przyporządkowanej wstęgi elementarnej, z n a m i e n n y
tym,
że tuleje nawojowe znajdujące się w swoich położeniach przekazywania i już rozdzielone na obie
strony walca podtrzymującego /walców podtrzymujących/ przejmuje się przez zespół transportu­
jący,
przyporządkowany
odpowiedniemu
urządzeniu
nawijającemu
i podnosi
lub
opuszcza
się,
przemieszczając się wzdłuż prostoliniowej w zasadzie drogi do położenia ich mocowania.
2.
Urządzenie
z walcami
najmniej
do
automatycznego
podtrzymującymi,
jeden
szeroki
zwój
doprowadzania
a zwłaszcza
wstęgi
z jednym
papieru
kilka węższych zwojów wstęg elementarnych,
tulei
tylko
nawojowych
walcem
lub podobnego
w
przewijarko-krajarce
podtrzymującym,
materiału
zostaje
której
co
rozdzielony
w
na
ze stanowiskiem odwijania dla co najmniej jednego
szerokiego zwoju oraz ze stanowiskiem przekrawania, na którym szeroka wstęga jest rozdzielana
wzdłużnie
na
wstęgi
elementarne
za
pomocą
co
najmniej
jednego
urządzenia
do
przekrawania
wzdłużnego, a także z dwoma stanowiskami nawijania, każde z co najmniej jednym urządzeniem
nawijającym, przy czym oba stanowiska nawijania są umieszczone po obu przeciwległych stronach
walców podtrzymujących,
czym
te urządzenia
korzystnie po obu stronach jednego tylko walca podtrzymującego, przy
nawijające,
przyporządkowane
danym sąsiednim wstęgom elementarnym,
p rzy­
należą każde do innego z obu stanowisk nawijania, a każda ze wstęg elementarnych, przypadająca
na
odpowiednio każde jedno urządzenie nawijające, jest przewijana w odpowiednio węższy zwój
oraz z urządzeniem doprowadzającym, umieszczonym mniej więcej równolegle względem korzystnie
jednego tylko walca podtrzymującego i służącym do wspólnego, dokładnego pod względem położenia
doprowadzania wszystkich tulei nawojowych, potrzebnych dla urządzeń nawijających obu stanowisk
nawijania, do położeń ich przekazywania, odpowiadających położeniom urządzeń nawijających
podczas przejmowania tych tulei, oraz dla następującego z kolei po tym rozdzielania wszystkich
tulei nawojowych na położenia mocowania na urządzeniach nawijających obu stanowisk nawijania,
przy czym urządzenie doprowadzające składa się z "korytka", przewidzianego
dla wszystkich
tulei nawojowych, jak również z przewidzianego dla każdego z urządzeń nawijających co najmniej
jednego zespołu transportującego, służącego do transportowania kolejno po jednej tulei n a ­
wojowej z jej położenia przejmowania w położenie mocowania,
z n a m i e n n e
tym,
że
zespół transportujący /70/ składa się z podnoszonych i opuszczanych urządzeń podnoszących i
opuszczających z umieszczonymi na gó rnych końcach tych urządzeń elementami przyjmującymi /71/
tuleje
nawojowe,
przemieszczającymi
się
po
drodze
prostoliniowej
w
położenie
mocowania.
165 422
3
3. Urządzenie według zastrz. 2, z n a m i e n n e
t y m , że urządzenie doprowadzjące
/60/ jest umieszczone pod korzystnie jednym tylko walcem podtrzymującym /30/.
4. Urządzenie według zastrz. 2 albo 3, z n a m i e n n e
tym,
że zespó ł transportujący
/70/ oraz ewentualnie elementy zatrzymujące /65/ wspólnie z przyporządkowanym mu urządzeniem
nawijającym /41 lub 51/, lub z przyporządkowanym mu zespołem /41' lub 4 1 ' ' /, / 5 1 'lub 5 1 " /
urządzenia nawijającego /41 lub 51/ są przejezdne w kierunku poprzecznym do kierunku biegu
nawijanych ponownie wstęg elementarnych /24/.
5. Urządzenie do automatycznego doprowadzania tulei nawojowych w p rzewij arko - k r a j a r c e z
walcami podtrzymującymi,
w k t órej korytko dla przyjmowania wszystkich tulei nawojowych,
jest
ukształtowane w płaszczyźnie pionowej, korzystnie w jednej tylko płaszczyźnie pionowej i p o ­
siada elementy służące do "zrzucania" tulei nawojowych w kierunku przyporządkowanego im u r z ą ­
dzenia nawijającego, z n a m i e n n e
t y m , że elementy przyjmujące /71/ tuleje nawojowe,
przynależne do poszczególnego zespołu transportującego /70/, są w położeniu przyjmowania tulei
nawojowych
umieszczone
po
obu
stronach
korytka
/ 6 1/
i "chwytają"
one
"zrzucane"
z korytka
tuleje nawojowe.
6. Urządzenie według zastrz. 5, z n a m i e n n e
tym,
że środkiem służącym do "z rzu­
cania" są elementy podnoszące /67/, któ re poprzez wypychanie boczne do góry danej tulei n a w o j o ­
wej /44 lub 54/ po jednej lub po drugiej stronie ponad utworzony przez krawędź "korytka" /61/
boczny gó rny punkt martwy /69' wzgl. 6 9 ''/, powodują ich "zrzucanie”.
7. Urządzenie według zastrz. 5, z n a m i e n n e
tym,
że środki służące do "zrzucania"
wyposażone są w co najmniej jedno urządzenie obracające /63/ do przestawiania obrotowego w
kierunku bocznym całego korytka /61/ lub krótszych odcinków korytka w ich jedną lub w ich
drugą stronę.
8. Urządzenie według zastrz. 7, z n a m i e n n e
t y m , że każde urządzenie nawijające
/41, 51/ posiada co najmniej jeden element zatrzymujący /65/, któ ry zapobiega wydostawaniu się
z korytka /61/, lub z odcinka tego korytka, sąsiednich tulei nawojowych /44 lub 54/, pr z e z n a ­
czonych dla danego stanowiska nawijania /40 lub 50/, znajdującego się naprzeciw korzystnie
jedynego tylko walca podtrzymującego /30/.
9. Urządzenie według zastrz. 5 albo 6, albo 7, albo 8, z n a m i e n n e
t y m , że zespó ł
transportujący /70/ oraz ewentualnie elementy zatrzymujące /65/ wspólnie z przyporządkowanym
mu urządzeniem nawijającym /41 lub 51/,
lub z przyporządkowanym mu zespołem /41' lub 41''/,
/51’ lub 5 1 ' ' / urządzenia nawijającego /41 lub 51/ przejeżdżają w kierunku poprzecznym do
kierunku biegu nawijanych ponownie wstęg elementarnych /24/.
*
Przedmiotem wynalazku
jest sposób
*
*
automatycznego
doprowadzania
tulei
nawojowych w prze-
wijarko-krajarce typu z walcami podtrzymującymi, w przypadku którego na stanowisku odwijania
szeroka wstęga papieru lub podobnego materiału jest odwijana z szerokiego zwoju, zaś na s t a n o ­
wisku przekrawan i a ta szeroka wstęga
wstęgi
elementarne,
przy
czym
na
każdej
strony walca podtrzymującego
jest
dwóch
rozdzielana wzdłużnie na co najmniej
stanowiskach
nawijania,
umieszczonych
/walców podtrzymujących/ i utworzonych,
dwie węższe
po
jednym
z
każde, przez co
najmniej jedno urządzenie nawijające, takie węższe wstęgi elementarne nawija się przy za s t o ­
sowaniu tulei nawojowych w taki sposób, że zawsze sąsiednie wstęgi elementarne są nawijane na
różnych stanowiskach nawijania, a dalej tuleje nawojowe w urządzeniu doprowadzającym są p r z e ­
suwane w położenie przekazywania, jako zorientowane równolegle względem walca podtrzymującego
lub walców podtrzymujących, kolejno jedna za drugą, w układzie przyporządkowania odpowiednim
urządzeniom nawijającym, które mają zostać uzbrojone w te tuleje, a następnie z położenia
przekazywania tuleje nawojowe są rozdzielane na obie strony walca podtrzymu jąceg o /walców
podtrzymujących/, dalej przemieszczane w położenia mocowania na urządzeniach n a w i j a jących,
gdzie zostają zamocowane dla późniejszego przejęcia odpowiedniego końca przyporządkowanej
4
1 65
422
wstęgi elementarnej oraz urządzenie do automatycznego doprowadzania tulei nawojowych
w prze-
wijarko-krajarce z walcem podtrzymującym, w której co najmniej jeden szeroki zwój wstęgi p a ­
pieru lub podobnego materiału zostaje rozdzielony na kilka węższych zwojów wstęg elementarnych,
mającej
stanowisko
odwijania
dla co
najmniej
jednego
szerokiego
zwoju,
stanowisko
przekra-
w a n i a, na którym szeroka wstęga jest ro zdzielona wzdłużnie na wstęgi eleme ntarn e za pomocą co
najmniej jednego urządzenia do przekrawania wzdłużnego, dwa stanowiska nawijania, każde z co
najmniej jednym urządzeniem nawijającym, przy czym oba stanowiska nawijania są umieszczone
po
obu
przeciwległych
stronach
walców
podtrzymujących,
korzystnie
po
obu
stronach
jednego
tylko walca podtrzymującego, przy czym te urządzenia nawijające, przypo rządko wane danym sąsie­
dnim wstęgom elementarnym, przynależą każde
do innego z obu stanowisk nawijania,
a każda ze
wstęg elementarnych, przypadająca na odpowie dnio każde jedno urządzenie nawijające, jest p rze­
wijana
w odpowiednio węższy
zwój,
oraz
urządzenie
doprowadzające,
umieszczo ne
mniej więcej
równolegle względem korzystnie jedynego tylko walca podtrzymującego i służącym do wspólnego,
dokładnego pod względem położenia dopr owadza nia wszystkich tulei nawojowych, potrzebnych dla
urządzeń nawijających obu stanowisk nawijania, do położeń ich przekazywania, odpowiadających
położeniom urządzeń nawijających podczas przejmowania tych tulei, oraz dla następującego z
kolei po tym rozdzielania wszystkich tulei nawojowych na położenia mocowania na urządzeniach
nawijających obu stanowisk nawijania, przy czym urządzenie doprowadzające składa się z
"korytka",
każdego
przewidzianego dla wszystkich
z urządzeń nawijających,
tulei
co najmniej
nawojowych,
jak również
z przewidzianego dla
jednego zespołu transportującego,
służącego do
transportowania kolejno jednej tulei nawojowej z jej położenia przejmowania w położenie moco ­
wania. W
cych
przewijarko-krajarkach z walcem podtrzymującym często w przypadku urządzeń nawijają­
chodzi
o tzw.
nawijarkę centralną,
poniew aż głowice mocujące,
wojowe dla przyjęcia końców wstęg elementarnych,
które mocują
jakie mają być nawijane,
tuleje n a ­
są tu napędzane w
kierunku nawijania.
Znane
tego rodzaju przewijarko-krajarki
pozwalają na uzyskiwanie
dobrych
rezultatów na­
wijania i od wielu lat są eksploatowane w przemyśle. Wydajność produkcyjna takich maszyn jest
jednak znacznie ograniczona na skutek znacznej czaso- i praco- chłonności podczas zmieniania
zwojów
tulei nawojowych.
Operacja taka zajmuje od pięciu do ośmiu minut i w przypadku nawi-
jarko-krajarki mającej wiele
stanowisk,
Przeciętny
i nawijania
czas przekrawania
wymaga
wynosi
obsługi przez czterech do pięciu robotników.
około 12 minut.
Oznacza
to,
że maszyna nie
produkuje przez okres czasu wynoszący od 30% do 40% niemiecki opis w yłożeniowy nr /DE 38 00 703
A l/.
Zarówno dla przewijarko-krajarek posiada jących jeden walec podtrzymujący, jak też dla tego
rodzaju maszyn o dwóch walcach podtrzymujących, przy czym zawsze doprowadzanie wstęg do stano­
wiska nawijania odbywa się tu od dołu, znane jest, że doprowadzanie tulei nawojowych następuje
automatycznie i od góry walca /walców/ podtrzymujących. Do tego celu według niemieckiego opisu
nr DE 38 00 702 Al dla każdego z obu stanowisk nawijania, umieszczonych z boków walca /walców/
podtrzymujących, przewidziano po jednej belce doprowadzającej, przy czym takie belki przecho­
dzą poprzez całą szerokość maszyny, która może wynosić osiem do dziesięciu metrów. Na czołowej
stronie maszyny belki te są oparte na ramionach przestawnych odchylnie. Obie belki doprowa­
dzające są wyposażone, każda w jedno korytko dla przyjmowania tulei nawojowych. Kiedy obie
belki doprowadzające są ustawione wychylnie jedna na drugiej i znajdują się blisko obok siebie,
wtedy
oba
korytka
są usytuowane
tak
blisko
jedno
względem drugiego,
że
na każdym
odcinku
podłużnym belki doprowadzającej jest miejsce dla tylko jednej tulei nawojowej.
Dzięki temu przycięte już na odpowiednią długość tuleje nawojowe mogą być nakładane z
końca belki doprowadzającej przemiennie na korytko jednej względnie drugiej belki doprowa­
dzającej i mogą być przesuwane za pomocą elementu suwakowego w całości
położeń przekazywania odpowiadających położeniom urządzenia nawijającego.
w obu korytkach do
Rozdzielanie tulei nawojowych na oba, przynależne każde do jednego stanowiska nawijania
korytka, następuje zatem już przy wsuwaniu tulei na korytka. Niezawodne funkcjonalnie roz­
dzielanie jest dość trudne do osiągnięcia. Dla uzbrojenia poszczególnych urządzeń nawijających
w nowe tuleje nawojowe, belki doprowadzające muszą zostać odchylone po łuku w kierunku par
165 422
5
ramion nośnych urządzeń nawijających. Podczas takiej operacji przestawiania obrotowego tuleje
nawojowe przetaczają się w odbierającym je korytku z pierwszego w drugie położenie stabilne,
w którym przestawne odchylnie elementy zatrzymujące zapobiegają ich wypadaniu z korytka. E l e ­
menty zatrzymujące są zamocowane odchylnie na belkach doprowadzających i poddane naciskowi
odpowiednich sprężyn, tak że płyta z elementami zatrzymującymi, znajdująca się w obszarze
ramion nośnych urządzeń nawijających, może wymijać te ramiona nośne.
To znane urządzenie doprowadzające wykazuje przede wszystkim trzy wady. Po pierwsze
istnieje
niebezpieczeństwo,
że
przy
przetaczaniu
się
tulei
nawojowych
z jednego
położenie stabilne siła bezwładności toczących się tulei /zamach/ będzie tak duża,
dające
zaokrąglone
tocznego.
powierzchnie
płyty
zatrzymujące
nie
będą
mogły
powstrzymać
Niebezpieczeństwo takie występuje przede wszystkim w przypadku
stosunkowo dużej średnicy
i/lub stosunkowo dużym ciężarze.
w
drugie
że p o s i a ­
tego
ruchu
tulei nawojowych o
Po drugie ustawianie tulei
nawo­
jowych względem głowic mocujących urządzeń nawijających jest przede wszystkim skomplikowane
wtedy,
kiedy ma
podczas
jednej
następować
tylko
zmiana
operacji
średnicy
roboczej
tulei
nawojowych
nawijania
i/lub mają
być
nawet
tuleje o różnych średnicach.
nawijane
Ponadto
jest
dość ciężko przesuwać tuleje nawojowe w różnych korytkach do ich położenia zabierania.
Pewne uproszczenie układu doprowadzania
tulei nawojowych zostało zaproponowane w n i e m i e ­
ckim opisie DE 37 37 505 Al dla przewijarko-krajarki o dwóch walcach podtrzymujących.
przewijarce wszystkie
tuleje nawojowe, potrzebne do jednej operacji nawijania,
jedno jedyne korytko.
Rozdzielanie
nawijania
następuje
odbierania,
dopiero
wtedy,
odpowiadających
danym
tulei
nawojowych na strony
kiedy
tuleje nawojowe
urządzeniom
W tej
są wsuwne na
odpowiadające obu stanowiskom
znajdują się w swoich po łożeniach
nawijającym.
Rozdzielanie
następuje
przez
odchylenie korytka do dołu i przekazanie tulei nawojowych na umieszczone na przemian z obu
stron chwytaki, które odciągają tuleje na odpowiednią stronę i odkładają je na skośnej p ł a ­
szczyźnie. Po tej płaszczyźnie tuleje zostają doprowadzone do położenia mocowania. Również
i w przypadku tego znanego urządzenia do doprowadzania tulei nawojowych potrzebny jest element
zatrzymujący, który umożliwia dalsze toczenie się tulei i zatrzymuje je dokładnie w połażeniu
mocowania. To
znane
urządzenie
do
doprowadzania
tulei
nawojowych
wyróżnia
się
stosunkowo
dużą ilością ruchomych części.
Ponadto
czasochłonność regulacji przy zmianach szerokości wstęg elementarnych i/lub
średnic tulei nawojowych jest tu znaczna. Ponadto chwytaki przy zmienianiu szerokości wstęgi
elementarnej
jących.
Do
skrzynkowy
trzeba ponownie
tego
celu
regulować niezależnie
jest
z umieszczanymi
przewidziany,
na
nim
z
biegnący
boku
to znaczy oddzielnie od urządzeń n a w i j a ­
poprzez
prowadnicami
całą
szerokość
szynowymi
maszyny
i ułożyskowanymi
dźwigar
w
nich
sankami.
Celem wynalazku jest zatem zaproponowanie sposobu oraz urządzenie wymienionego na wstępie
rodzaju,
dzięki
którym
układ
automatycznego
doprowadzania
tulei
nawojowych
do urządzeń
na­
w i j a j ą c y c h zostanie uproszczony. Cel ten został osiągnięty dzięki sposobowi według wynalazku,
który charakteryzuje się tym,
zywania
i
już
rozdzielone
na
że tuleje nawojowe znajdujące się w swoich położeniach p r z e k a ­
obie
strony
przejmuje się przez zespół transportujący,
walca
podtrzymującego
/walców
podtrzymujących/
przyporządkowany odpowiedniemu urządzeniu n a w i j a ­
jącemu i podnosi lub opuszcza się przemieszczając się wzdłuż prostoliniowej w zasadzie drogi
do położenia ich mocowania.
Ponadto cel ten został osiągnięty dzięki urządzeniu, które charakteryzuje się tym, że
zespół transportujący składa się z podnoszonych i opuszczanych urządzeń podnoszących i o p u ­
szczających z umieszczonymi na górnych końcach tych urządzeń elementami przyjmującymi tuleje
nawojowe, przemieszczającymi się po drodze prostoliniowej w położenie mocowania.
Dzięki wynalazkowi uzyskuje się m i ę d z y innymi to, że: ustalanie współosiowe tulei n a w o ­
jowych względem środków głowic mocujących, oraz transportowanie tulei z położenia przejmowania
w położenie mocowania może odbywać się szybko i precyzyjnie; punkt zatrzymywania się u r z ą ­
dzenia transportującego w położeniu mocowania można przestawiać bez trudności i dokładnie,
6
165 422
zwłaszcza przestawić w sposó b zaprogramowany, tak, że tuleje nawojowe o zróżnicowanych ś r e ­
dnicach mogę być wprowadzane do układu doprowadzania bez żadnych problemów, to znaczy zarówno
do rozmaitych urządzeń nawijających,
jak też - w zasadzie - rozmaite tuleje mogą być p o d d a ­
wane różnym operacjom nawijania na
tym samym urządzeniu nawijającym, przy czym taki ciąg
operacji może przebiegać jako całkowicie zautomatyzowany.
Urządzenia
transportujące
według wynalazku
mogą
być
stosowane
krajarkach, posiadających jedyny tylko walec podtrzymujący,
kach
wyposażonych w dwa walce podtrzymujące.
zarówno
w
przewijarko-
jak również w przewijarko-krajar-
Również samo doprowadzanie wstęg elementarnych
do walców podtrzymujących może się odbywać zarówno od dołu jak też od góry. Prostoliniowy
ruch według wynalazku, który jest tu ruchem podnoszenia względnie ruchem opuszczania, nie
musi
odbywać się pionowo,
składową
poziomą,
w położeniu
takich
ze
wstęg
tuleje
położenia
korzystniejsze,
jedynym tylko,
lub nad
kiedy
walca
lub
walców
nawojowe
muszą
być
opuszczane
w dół
do
doprowadzające
lub pod oboma walcami
tuleje
podtrzymującymi,
do
przejmowania
urządzenia
również ukośnie,
z reguły wtedy,
obu walcami
elementarnych
przypadkach
swojego
to potrzebne
nad walcem
doprowadzanie
W
jest
lecz może być realizowany
położenia
tuleje
wykazywać
nawojowe
znaczy,
podtrzymujących
przez
mocowania.
nawojowe
podtrzymującymi,
to
tj.
są
Jeśli
doprowadzane
że wtedy
z zasady
następuje
urządzenia
od
dołu.
transportujące
natomiast,
jest. umieszczone
wyraźną
pod
co
jest
korzystnie
to w tym przypadku tuleje nawojowe są
podnoszone przez urządzenie transportujące z położenia przejmowania do góry w położenie m o c o ­
wania,
nego
a kąty nachylenia prostoliniowego ruchu transportowania względem najbardziej k o r z y s t ­
idealnego ruchu pionowego,
wielki
kąt
nachylenia/
mogą być niewielkie.
zapewniają
Oba
korzystnie spokojne
te zabiegi
i pewne
/podnoszenie
położenie
oraz n i e ­
tulei nawojowych w
elementach przyjmujących na urządzeniach transportujących.
Urządzenie według wynalazku, w którym korytko dla przyjmowania wszystkich tulei n a w o j o ­
wych, jest ukształtowane w płaszczyźnie pionowej, korzystnie w jednej tylko płaszczyźnie
pionowej i posiada elementy służące do "zrzucania" tulei nawojowych w kierunku prz yporz ądko­
wanego im urządzenia nawijającego, charakteryzuje się tym, że elementy przyjmujące tuleje n a ­
wojowe, przynależne do poszczególnego urządzenia transportującego, są w położeniu przyjmowania
tulei
nawojowych
tak
umieszczone
po
obu
stronach
korytka,
że
"chwytają"
one
"zrzucane"
z
korytka tuleje nawojowe.
Korzystnie środkiem służącym do "zrzucania" są elementy podnoszące, które poprzez w y p y c h a ­
nie
boczne
do góry
danej
tulei
nawojowej po jednej
lub po drugiej
stronie ponad utworzony
przez krawędź "korytka" boczny górny punkt martwy, powodują ich "zrzucanie".
Korzystnie
środki
służące
do
"zrzucania"
wyposażone
są
w co najmniej
jedno urządzenie
obracające do przestawiania obrotowego w kierunku bocznym całego korytka lub krótszych odcinków
korytka w ich jedną lub w ich drugą stronę.
Korzystnie
który
zapobiega
każde
urządzenie
wydostawaniu
się
nawijające
posi ada co
z korytka,
lub
najmniej
z odcinka
jeden element
tego
korytka,
zatrzymujący,
sąsiednich
tulei
nawojowych, przeznaczonych dla danego stanowiska nawijania, znajdującego się naprzeciw k o r z y ­
stnie jedynego tylko walca podtrzymującego.
D la wynalazku
jest
istotnym,
że urządzenie transportujące składa się z elementów p o d n o ­
szących względnie opuszczających, to znaczy z takich urządzeń transportujących, które ściślej
mówiąc wykonują ruchy prostoliniowe, takie jak ma to miejsce w przypadku szczególnie k o r z y ­
stnych układów tłok/cylinder, śrub pociągowych, silników liniowych, oraz tym podobnych u r z ą ­
dzeń transportujących o ruchu prostoliniowym. Według wynalazku korzystnym jest to, że ruch
transportowania występuje wyłącznie w postaci ruchu prostoliniowego, to znaczy, że kąt p o ł o ­
żenia urządzeń transportujących w odniesieniu do kierunku pionowego podczas całej operacji
podnoszenia względnie opuszczania pozostaje stały. W zasadzie jest jednak również możliwe
nakładanie się pewnego ruchu wahliwego urządzenia transportującego na ruch podnoszenia lub
na ruch opuszczania.
Urządzenie transportujące oraz ewentualnie elementy zatrzymujące wspólnie z p r z y por zą­
dkowanym mu urządzeniem nawijającym, lub z przyporządkowanym mu zespołem, urządzenia n a w i ­
jającego mogą przejeżdżać w kierunku poprzecznym do kierunku biegu nawijanych ponownie wstęg
7
165 422
elementarnych.
Każde
z urządzeń nawijających przewijarko-krajarki
jest korzystnie p r z y po rzą­
dkowane wyznaczonemu urządzeniu transportującemu, przy czym szczególnie korzystnym jest to,
że urządzenie nawijające i przyporządkowane mu urządzenie transportujące, zawsze wspólnie
przemieszczają się jako przejezdne. Przy tym w zasadzie można przewidzieć dla każdego u r z ą ­
dzenia transportującego tylko jeden jedyny element podnoszący czy opuszczający. W istocie
korzystnym jest to, że każdej stronie każdego urządzenia nawijającego, a zwłaszcza każdemu
ramieniu
nośnemu,
jest
przyporządkowane
własne
urządzenie
transportujące,
mieszczające się przejezdnie wspólnie z tym urządzeniem nawijającym.
dzenie transportujące
przestrzennie,
nianiu
składa
elementów
szerokości
się z dwóch,
podnoszących
wstęgi
umieszczonych
względnie
elementarnej
odpada
konieczność
prze­
Wtedy każde takie u r z ą ­
jako wzajemnie
opuszczających.
zwłaszcza
W tym
oddzielone od siebie
przypadku
przesuwania
przy
specjalnie
zmi e­
urządzeń
transportujących i/lub ponownego ich ustawiania; również w przypadku takiego urządzenia - jak
to zostanie jeszcze dalej wyjaśnione - operację przejmowania tulei nawojowych przez elementy
przyjmujące
urządzeń
podnoszących
względnie
opuszczających
można
przeprowad zać
szczególnie
łatwo, tj. przy niewielkim nakładzie pracy oraz z dużą precyzją.
W zasadzie dla każdego stanowiska nawijania tj. po każdej stronie walca względnie walców
podtrzymujących można
opuszczających,
a
również przewidzieć
wszystkie
elementy
jedną
tylko parę elementów p odnoszących względnie
przyjmujące
danej strony maszyny, można umieścić na jednej,
opuszczających, ruchomej belce poprzecznej, nie
Pod określeniem "korytko"
dla
tulei
nawojowych,
przewidzianych
dla
wspólnej dla obu elementów podnoszących/
naruszając podstawowej istoty wynalazku.
do wspólnego przyjmowania wszystkich tulei nawojowych, p o t rze­
bnych dla obu stanowisk nawijania,
tj. do przyjmowania kompletnego zestawu tulei nawojowych,
należy rozumieć w sensie wynalazku rzeczywiste korytka, jak również ukształtowane podobnie
jak korytko urządzenia przytrzymujące. Urządzenia takie umożliwiają przyjęcie całego zestawu
wszystkich potrzebnych tulei nawojowych, ułożonych jedna na drugą w ich kierunku osiowym,
i to
zwłaszcza
tak,
aby
tuleje
te
mogły
być
przesuwane
z jednego
końca
maszyny
na
takie
"korytko", co jest już znane n p . z opisu DE 38 00 702 Al.
Takie korytko
korzystnie
widziano korytko podwójne
osie
wszystkich
tulei
- w przeciwieństwie do innego opisu
- jest wykonane jako "jednotorowe",
nawojowych
znajdują
się
na
wspólnej
DE 38 00 702, gdzie prze­
to znaczy,
linii
ze w tym przypadku
prostej,
lub
tuleje nawojowe posiadają różne średnice, osie tych tulei znajdują się na wspólnej
też,
jeśli
płaszczyźnie
pionowej. Ma to miejsce zawsze w przypadku "korytka" znanego z opisu DE 37 37 503 Al i posiada
taką
zaletę, że
przy
wsuwaniu
tulei
nawojowych
na
"korytko"
od
jednego
końca
maszyny,
nie
następuje jeszcze rozdzielanie ich na obie strony maszyny tj. na oba stanowiska nawijania,
co jest niezbędne według rozwiązania proponowanego w opisie DE 38 00 702 Al.
Przejmowanie tulei nawojowych z "korytka" przez elementy przyjmujące urządzeń podnoszących
względnie opuszczających odbywa się tu korzystnie dzięki temu, że elementy przyjmujące tuleje
nawojowe
poszczególnych
urządzeń
transportujących
w
swoim
położeniu
przyjmowania
tulei
są
usytuowane w taki sposób z boków korytka, że "wyłapują" one "zrzucane" tuleje nawojowe. Takie
"zrzucanie"'' tulei nawojowych przy "korytku" znane jest już z opisu DE 37 37 503 Al i wyróżnia
się tym, ze tuleje nawojowe są doprowadzane do co najmniej jednej płaszczyzny pochyłej, umie­
szczonej z każdej strony maszyny, po której staczają się pod działaniem siły ciężkości. Przy
tym tuleje tracą wysokość, a tuleje przyporządkowane obu stanowiskom nawijania uzyskują
wzajemny odstęp boczny. "Wyłapywanie" tych tulei nawojowych przez elementy przyjmujące ozna­
cza, że po rozdzieleniu ich na obie strony maszyny przemieszczające się swobodnie tuleje
nawojowe osiągają ponownie określone położenie.
Istnieją zatem różne możliwości ukształtowania odpowiednich środków służących do zrzu­
cania tulei nawojowych. W obu przypadkach, które można również stosować korzystnie i w prze­
myślany sposób, niezależnie od cech znamiennych urządzenia i sposobu według wynalazku potrzebne
jest tu tylko jedno korytko dla przyjmowania całego zespołu tulei n a w o j ow y c h . W przypadku
korzystnego przykładu wykonania dla każdej tulei nawojowej potrzebny jest co najmniej jeden
element podnoszący, natomiast dla każdej tulei nawojowej powinien zostać przewidziany co naj­
mniej jeden element zatrzymujący, a korzystnie dwa elementy zatrzymujące. Elementy służące do
8
165 422
"zrzucania" tulei nawojowych z "korytka" dokonują również rozdzielania
maszyny, tj. na przynależne stanowiska nawijania.
tulei
na obie strony
W zasadzie możliwe jest również, aby rozdzielanie tulei nawojowych na obie strony maszyny
dokonywane było przez zespoły p o d n o s ząco -opusz czają ce, ukształtowane według wynalazku. Było
by to możliwe na przykład dzięki temu, że elementy przyjmujące zespołów podnosząco-opuszczających będą mogły przejeżdżać dokładnie lub mniej więcej dokładnie w położenia tulei n a w o ­
jowych, w których tuleje te znajdują się w "korytku", dla zabrania tam każdej tulei, na
przykład przez uniesienie do góry tulei z korytka. W takim przypadku przebieg przekręcania
wychylnie tych zespołów p o d n o s z ą co- opusz czając ych, zwłaszcza wokół ich podstawy,
mógłby
powodować odchylenie tych zespołów do takiego położenia kątowego /w odniesieniu do kierunku
pionowego/, które odpowiadałoby położeniu kątownemu, właściwemu dla przekazywania tulei n a w o ­
jowych w położenie ich mocowania. Zwłaszcza mogłyby tak być przestawiane odchylnie wspólnie
wszystkie zespoły p o dnosz ąco-o puszcz ające, przyporządkowane jednej stronie maszyny, natomiast
sam
ruch podnoszenia
przejeżdżanie
w
i opuszczania
kierunku
każdego
poprzecznym
do
urządzenia
kierunku
transportującego,
ruchu
wstęg
odbywać oddzielnie dla każdego zespołu podnosząco-opuszczającego,
wane.
Wspomniane powyżej,
ewentualnie
elementarnych,
również
mogłoby
się
zwłaszcza jako zap rogram o­
jak też wymagane i opisane w przykładach wykonania elementy k o nstr u­
kcyjne, przewidziane do zastosowania według wynalazku, względnie poszczególne fazy realizacji
sposobu według wynalazku, nie podlegają odnośnie ich wielkości, postaci ukształtowania, doboru
materiału
oraz
koncepcji
rozwiązania
technicznego
względnie
warunków
realizacji
sposobu,
żadnym warunkom wyjątkowym, tak że kryteria wyboru znane w danej dziedzinie zastosowania mogą
znaleźć tu nieograniczone zastosowanie.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony
w
przykładach
wykonania
na
rysunku,
na
którym,
fig. 1 przedstawia - urządzenie do ponownego nawijania w pr z e w i j a r k o - k r a j a r c e , pokazane w
widoku od strony czołowej /widok A według fig. 8/ oraz pokazane schematycznie i w zmniejszonej
skali
pozostałe
zespoły
konstrukcyjne
cyklu
roboczego układu doprowadzania
pokazanych w postaci schematycznej,
p r z e w ijar ko-kra jarki; fig.
2 do
fig.
7 -
sekwencję
tulei nawojowych i układu nawijania wstęg elementarnych
a pozostałe elementy pokazano w takim samym widoku,
jak
na fig. 1. fig. 8 do fig. 10 - sekwencję przekazywania tulei nawojowych z korytka na zespoły
podnosząco-opuszczające w przewijarko-krajarce według fig. 1 do 7 przy po miniętym walcu p o d ­
trzymującym i stanowisku prz e k r a w a n i a , pokazane w widoku od góry /zgodnie z widokiem o g l ą ­
danym z kierunku zaznaczonego strzałką B - B na fig. 6/;
fig. 11 do fig. 16 - alternatywny
przykład wykonania urządzenia doprowadzającego tuleje nawojowe w przewijarko-krajarce z fig. 1,
pokazaną w takim samym widoku jak na fig.
1 do
7 jako sekwencję cyklu doprowadzania
tulei
nawojowych.
Przewijarko-krajarki
wyposażone
szerokiego zwoju 11 wstęgi
nie rozdzielona wstęga 12,
wania
20, które między
są
w
stanowisko
odwijania
10
dla
co
najmniej
jednego
12 papieru lub tym podobnego materiału. Odwinięta, lecz jeszcze
jest doprowadzana do oznaczonego w całości stanowiska pr z e k r a ­
innymi posiada większą
ilość rolek /walców/ 21, 2 2 , .......,co najmniej
jedno urządzenie do przekrawania wzdłużnego 23 oraz inne, znane już elementy.
Uzyskane
elementarne
na stanowisku
24,...
są
przekrawania
20 poprzez
doprowadzane do walca
szerokość maszyny, który ewentualnie może
trzymywania wstęg elementarnych.
rozdzielanie
podtrzymującego
posiadać właściwości
wzdłużne
30,
wstęgi
12, wstęgi
przechodzącego przez
całą
ssania próżniowego dla p r z y ­
Po obu stronach tego, co najmniej jednego walca podtrzymującego 30, usytuowane jest po
jednym stanowisku nawijania 40, 50, z których każde jest utworzone przez co najmniej jedno,
korzystnie zaś przez większą ilość urządzeń nawijających 41, 51.
Każde takie urządzenie nawijające 41 lub 51 składa się zasadniczo z jednej pary ramion
nośnych 42 lub 52, które na swoich swobodnych końcach posiadają urządzenia mocujące 43 lub 53.
Urządzenia mocujące 43 lub 53 mogą wchodzić w ukształtowane rurowo tuleje nawojowe 44 lub
54 od strony zakończeń tych tulei, zostają następnie sprzęgnięte stałoobrotowo z tulejami i są
165 422
9
następnie napędzane obrotowo zgodnie z kierunkiem obrotów
/centralne urządzenie nawijające/
- patrz tu również fig. 7 do fig. 10.
Ramiona nośne 42 lub 52 są w swoich dolnych częściach ułożyskowane wychylnie wo k ó ł osi
45, 55. Droga odchylania się osi nawijania została zaznaczona linię 46 lub 56 kreskowokropkową.
Przebieg odchylania ramion nośnych 42 lub 52 następuje przez działanie siłowników 47
lub 57 typu tłok/cylinder,
które są ułożyskowane obrotowo wokół osi 48 i 58. Łożyska dla osi
obrotu 45 i 48 lub 55 i 58 usytuowane są zawsze na wsp ólnym elemencie wsporczym 49 lub 59,
wraz z którym każdy
z uprzednio opisanych zespołów 41’
, 4 1 ' ', 5 1 ’, 5 1 ' ’, stanowiący połowę
każdego danego urządzenia
innych,
analogicznych
nawijającego, może przejeżdżać
zespołów,
wzdłuż
całej
jako jedna całość
szerokości
maszyny,
to
i niezależnie od
znaczy
wzdłuż
co
naj­
mniej jednego walca podtrzymującego 30, co umożliwia nawijanie wstęg elementarnych o różnych
szerokościach w zwoje 25 wstęg elementarnych. Walec podtrzymujący 30 jest oparty na k o n s t r u ­
kcji
utworzonej
przez
poprzeczną nośną.
fragmentarycznie
pokazane
wsporniki
31,
oraz
nie
pokazaną
tu
belkę
Opisane uprzednio elementy konstrukcyjne są znanymi elementami przewijarko-
krajarek i nie wymagają zatem dalszych szczegółowych objaśnień.
Wszystkie,
nawijania,
tworzące
jeden
zestaw
tuleje
nawojowe
44
i 54,
potrzebne
dla
jednego
cyklu
są za pomocą znanych pod względem ogólnego działania urządzeń doprowadzających 60
dostarczane do przewijar ko-kra jarki, a tam zostają doprowadzane do poszczególnych urządzeń
nawijających 41 i 51. Do tego celu jest przewidziany najpierw, oznaczony jako korytko 61,
podłużny
element
nośny,
przechodzący
przez
całą
szerokość
maszyny
poniżej walca
podtrzymu­
jącego 30 i równolegle względem niego. Tuleje nawojowe 44 i 54 mogą być przesuwane poprzez
otwór 32, znajdujący się w jednym ze wsporników 31 od końca maszyny na korytko 61. Dla rea li­
zacji takiego przebiegu istnieją znane środki, takie jak n p . zaproponowane w opisie DE 38 00
702 Al.
Urządzenie doprowadzające 60 składa się dalej
z urządzeń transportujących 70, które
zabierają
tuleje nawojowe
w położenie mocowania
44 lub 54 z korytka
żenie urządzeń mocujących
53. W przypadku
podnosząco-opuszczające
z jednym
mującym
zamocowany
71, który
61
i przemieszczają je ruchem prostoliniowym
/pokazane po lewej stronie na fig.
jest
zespołów
- w przykładzie
1/, to znaczy w pokazane tam p o ł o ­
transportujących
wykonania
na górnym końcu każdego
70 chodzi
dwuram iennym
tu o zespoły
- elementem pr z y j ­
zespołu podnosząco-opuszczającego
i kt óry, umożliwia dokładne pod względem położenia przyjmowanie i podparcie w czasie transpor­
towania
do
położenia
kropki-kreska.
oraz
Na
stanowisko
mocowania,
fig.
przebiegającego
1 pokazane
nawijania
40
wzdłuż
z o s t a ł o stanowisko
w położeniu nawijania.
linii 72
nawijania
zaznaczonej
kreska-dwie
50 w położeniu
mocowania,
W zasadzie jednak wszystkie
urządzenia
nawijające znajdują się zawsze w takim samym położeniu roboczym.
Zespoły transportujące
mechaniczne
-
z
dostępne w handlu
nie wymagają one
położenie
napędem
70 mogą
być
lub
napędu.
ukształtowane
przykład
wciągniki
e lektr o­
są
że
w
przez
rodzaju zespoły
jako
w rozmaitych postaciach, a zatem uważa się je za powszechnie znane, tak
bliższych objaśnień. Umożliwiają one m. innymi dokładne przejeżdżanie
nastawiane
Tego
na
podnosząco-opuszczające
końcowe,
bez
zapro gramo wanie wstępne
takich
przebiegów.
Ustawianie
urządzeń transportujących na położenia mocowania potrzeba przeprowadzić tylko jeden raz,
jeśli przewidziane są regulowane elementy zatrzymujące 73, które umożliwiają zatrzymywanie
urządzeń transportujących na określonym, konkretnym
kierunku i takie elementy zatrzymujące
73 można zamocować na przynależnym elemencie wsporczym 49 lub 59 każdej połowy danego urzą­
dzenia nawijającego.
Przekazywanie tulei nawojowych 44 i 54 z korytka 61 na elementy przyjmujące 71 następuje
przez "zrzucanie"
tulei z korytka 61 i "wychwytywanie" ich przez elementy przyjmujące 71.
W tym celu korytko 61 jest ułożyskowane obrotowo wz ględem kierunku osi podłużnej 62. Przy
tym ruch. obracania korytka w jedną lub w drugą stronę jest nadawany poprzez co najmniej
j e d n o urządzenie obracające 63. Wskutek tego korytko 61 może być przekręcane w jedną lub w
d r u g ą stronę do tego stopnia, aby tuleje nawojowe 44 i 54 mogły wytoczyć się z korytka 61
w kierunku bocznym i po pochyłej powierzchni 64 dotoczyć się bezpośrednio do elementów pr z y j ­
mujących 71. Elementy zatrzymujące 65 zapobiegają temu,
znaczone dla danego,
aby tuleje nawojowe 44 lub 54, p r z e ­
znajdującego się naprzeciw stanowiska nawijania
się do niewłaściwego stanowiska nawijania.
40 lub 50, nie dostały
10
165 422
S z cze gó ły
konstrukcyjne
i przebiegi
ruchome
zostały
objaśnione
w zamieszczonym
poniżej
opisie pełnego cyklu roboczego urządzenia do ponownego nawijania w oparciu o fig. 2 do fig. 10,
a dla alternatywnej postaci wykonania - w oparciu o fig. 11 do fig. 16.
Na figurze 2 pokazano taką fazę pracy, w której zwoje 25
wstęg el ementarnych znajdują
się w stanie na k r ó tko przed ich ca łkowitym nawinięciem. Tuleje nawojowe 44 i 54, przewidziane
dla następnego cyklu ponownego nawijania, znajdują się już w korytku 61 urządzenia dopro­
wadzającego 60. Takie tuleje nawojowe mają ró żne średnice, podczas gdy oba pokazane tu zwoje
25 wstęg elementarnych są nawinięte na tuleje nawojowe o identycznej średnicy. Przy tym
znajdujące się z tyłu i dlatego nie pokazane tu zwoje wstęg
elementarnych mogą oczywiście
być nawijane przy
użyciu tulei o innej średnicy.
Na figurze 3 widać, jak po zakończeniu jednego cyklu ponownego nawijania zwoje 25 wstęg
elementarnych zostały odłożone na podłoże 33 przez odpowiednie odchylenie ramion nośnych
42
i 52.
Potem następuje
jeszcze
rozdzielenie
wstęg elementarnych,
aby zwoje
25 wstęg el e ­
m entarnych można było odtransportować i mogła zostać przygotowana następna operacja nawijania.
S z cze gó ły
te
nie
zostaną
jednak
tu
pokazane, jako nie objęte
pr zedmiotem wynalazku
i jako
już znane.
Po
odłożeniu
zwojów
25
wstęg
elementarnych na podłoże 33 urządzenia
mocujące
43
i 53
urządzeń nawijających 41 i 51 muszą jeszcze zostać odmocowane i odsunięte od tulei nawojowych
w kierunku osiowym.
Odbywa się to np. w fazie pracy, pokazanej na fig.
pować i później. Przy tym nie jest tu istotne, kiedy gotowe zwoje
zostaną odtoczone ze stanowiska nawijania 40 i 50 w kierunku bocznym.
Na
42
figurze
5 pokazana
została
sytuacja
po odtoczeniu
zwojów
i 52 przemieszczają się do położenia mocowania, pokazanego
3 - a
może też na stę­
25 wstęg
25.
Wtedy
elementarnych
ramiona
nośne
na fig. 6 /jak również na fig. 1
- na lewej połowie ilustracji/. Nowe tuleje nawojowe w położeniu
zamocowane, każda w odpowiednim urządzeniu nawijającym.
mocowania
powinny
zostać
W międzyczasie - w dużym stopniu niezależnie od przebiegu operacji nawijania zwojów wstęg
elementarnych, odsuwania urządzeń mocujących, odtransportowywan i a gotowych, nawiniętych zwojów
wstęg elementarnych, oraz ponownego wychylenia ramion nośnych w położenie mocowania - przebiega
operacja doprowadzania nowego zestawu tulei nawojowych. Przebieg tej operacji został opisany
poniżej:
Najpierw,
jak to już powiedziano,
całkowity komplet tulei nawojowych zostaje wprowadzony
do korytka 61. W tym celu tuleje nawojowe korzystnie są przycięte dokładnie na długość i
zostają wsuwane od strony czołowego końca maszyny w korytko 61 i to jako posortowane pod
wzg lędem długości
kazywania,
zabierać
tzn.
i średnicy. Następnie tuleje te muszą zostać przesunięte w położenie p r z e ­
w
takie
położenie,
w którym
te tuleje nawojowe 44 i 54.
później
urządzenia
nawijające
41
i 51 powinny
O ile szerokość żądana zwojów wstęg elementarnych jest
wystarczają co duża, to tuleje nawojowe znajdujące się w korytku i umieszczone jedna za drugą,
mogą
przylegać
tak wąskie,
do
siebie
na
styk.
Jeśli
jednak
żądane szerokości
wstęg
elementarnych
będą
że nie będzie już możliwe wystarczająco szerokie rozsunięcie się wzajemne u r z ą ­
dzeń mocujących 43 lub 53, umieszczonych z obu stron, ponieważ wtedy zespoły 41',
4 1 ' ', lub
5 1 ' , 5 1 ' ' , sąsiednich urządzeń nawijających uderzałyby wzajemnie o siebie, jest szcze gó lnie
korzystnym, aby urządzenia nawijające każdego stanowiska nawijania rozsuwały się wzajemnie
p rzejeżdżając
co
ma
wzdłuż
następować
kierunku
potem,
kiedy
przechodzenia
wstęgi
co
najmniej
elementarne
zostały
jednego
już
walca
odcięte.
podtrzymującego
Dzięki
temu
30,
tworzy
się wystarczający odstęp boczny dla następującego z kolei rozsuwania się przynależnych w z a j e ­
mnie zespołów 41' , 41'', lub 51' , 51' ' . Takie położenie przekazywania zostało pokazane na
fig. 8 do 10. Taki korzystny sposób postępowania wymaga, aby tuleje nawojowe 44 i 54 najpierw
usy tuować z zachowaniem pewnego odstępu poosiowego /fig. 8/, a po zabraniu i zamocowaniu
tych nowych tulei urządzenia nawijające 41, 51 każdego ze stanowisk nawijania ponownie dosunąć
do siebie nawzajem w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi wstęgami elementarnymi 24 względnie
pomiędzy zwojami 25 wstęg elementarnych nie powstawały żadne odstępy dystansowe w kierunku
poosiowym.
Przebieg takiego ustawiania tulei nawojowych może się odbywać automatycznie przy zastoso­
waniu znanych i dlatego nie pokazanych tu elementów popychających lub podobnych.
165 422
Z sekwencji
fig.
pokazanych
8 do fig.
na fig.
10 widać jak
3 do fig.
1
5,
przebiega operacja
któ re odpowiadają sekwencjom
pokazanym na
"zrzucania"
z korytka 61
tulei nawojowych
i "wyłapywania" tych tulei przez elementy przyjmujące 71
Najpierw wszystkie tuleje nawojowe 44 i 54 znajdują się w jednym jedynym korytku 61 leżąc
w
położeniach przekazywania, pokazanych na fig.
8. Jeśli teraz - co stanowi
zaletę i co
zostało pokazane na fig. 1 i fig. 8 do fig. 10 - urządzenia transportujące 70, powierzchnie
pochyłe
64, oraz elementy
zatrzymujące
65 każdego
zespołu
41',
41' ' , są połączone
tym zespołem i wraz z nim mogą przemieszczać się przejeżdżając w kierunku bocznym,
canie"
z korytka
61 następuje
dopiero
wtedy,
kiedy
wspomniane
zespoły
trwale z
to "zrzu­
znajdą się w swoich
położeniach zabierania, pokazanych na fig. 8 do fig. 10.
Jeśli
zatem,
przekręcone
nawojowe
jak
w stronę
to
pokazano
stanowiska
54, przeznaczone
na
fig.
4 /odpowiednio
nawijania
50,
na
/pokazanego
dla tego stanowiska nawijania,
fig.
w
9/,
lewej
korytko
części
61
fig./
zostanie
to
tuleje
stoczą się po pochyłych powi erzch ­
niach 64, przyporządkowanych zespołom 5 1 ', i 5 1 '', przemieszczając się bezpośrednio do wnętrza
e lementów przyjmujących
czone
dla
stanowiska
51' , 51'',
71 stanowiska
nawijania
40
nawijania
są
50.
zatrzymywane
Natomiast
przez
tuleje
elementy
nawojowe 44,
zatrzymujące
przezn a­
65 zespołów
i to w taki sposób, że tuleje te po o br óceniu korytka 61 z powrotem do położenia
początkowego,
pozostają
nadal w tym korytku
względnie
dostają
się z powrotem do niego,
aby
mogły one następnie zostać "zrzucone" po drugiej stronie w kierunku stanowiska nawijania 40.
W tym celu elementy zatrzymujące 65 mogą posiadać
zakrzywione powierzchnie ograniczające 66.
Podczas takiej "operacji zrzucania" i "operacji wyłapywania" ramiona nośne 42 i 52 mogą
znajdować się jeszcze w innym położeniu niż położenie mocowania /patrz fig. 4 i 5/. Dla
przejmowania tulei
nawojowych od urządzeń transportujących
53,
42 i 52 muszą
ramiona nośne
70 przez urządzenia mocujące 43 i
zostać jednak odchylone do położenia mocowania, pokazanego
na fig. 6 względnie fig. 15. Dzięki temu, że zakrzywione łukowo linie ruchu osi nawijania
ramion nośnych 42, 52 przecinają się w położeniu mocowania z prostymi liniami prostoliniowego
ruchu osi tulei nawojowych, to urządzenia transportujące potrzebują tylko zatrzymać się w
podanych
powyżej
wspó łosiowo,
punktach,
mogły
operacja mocowania,
aby
zostać
również
i tuleje
doprowadzone
ewentualnie
do
o ró żnych grubościach,
położenia
przejechanie
w bok
mocowania.
urządzeń
dokładnie ustawione
Potem
z kolei
nawijających
następuje
do żądanego poł o­
żenia nawijania i podprowadzenie nowych tulei nawojowych 44 i 54 do walca podtrzymującego 30,
gdzie
tuleje
dkowaną
wstęgą
W postaci
do
wprowadzane
opisanej
są do urządzenia
elementarną.
wykonania
powyżej
Wtedy
według
postaci
może
fig.
się
11 do
wykonania
i zostają
połączone
rozpocząć
fig.
według
kolejna
16 występuje
fig.
1 do
fig.
w znany sposób z przyporzą­
operacja
10,
korytka
e l eme ntów podnoszących
61, wzdłuż tego korytka
67,
które
/fig.
7/.
ró żnica w stosunku
któ ra polega
korytko 61 nie jest przekręcane na boki wokó ł swojej osi podłużnej,
względem środka
nawijania
zasadnicza
na
tym,
że
lecz że po obu stronach
jest przewidziana większa ilość niewielkich
za pośrednictwem
np.
popychaczy
68,
uruchamianych hydra u­
licznie lub elektromagnetycznie, są w stanie podnosić tak wysoko w kierunku bocznym tuleje
nawojowe 44 lub 54, leżące w korytku 61 na danym jego odcinku, że tuleje te zostają wyp­
chnięte z korytka 61 na zewnątrz
martwe punkty 6 9 'lub 6 9 ''.
przez
utworzone
przez
boczne krawędzie
korytka
61 górne
Sytuacja robocza pokazana na fig. 11 odpowiada sytuacji pokazanej na fig. 2. Fig. 12
odpowiada - co do sensu - fig. 3. Fig. 14
odpowiada - co do sensu - fig. 4 i 5.Fig. 15
odpowiada - co
do sensu - fig.6, z tą tylko
ró żnicą, że na fig. 15
położenie
mocowania pokr
wa się z położeniem nawijania /odpowiadającym pokazanemu na fig. 7/. Na fig. 16 ze względu
na ujęcie całości - pokazano jeszcze, jak przy rozpoczęciu operacji nawijania urządzenia tran­
sportujące przejeżdżają ponownie z powrotem do położenia zabierania.
W tym przykładzie wykonania, pokazanym na fig. 13, zostało zaproponowane jeszcze jedno
specyficzne rozwiązanie. Powierzchnie pochyłe 64 są tu przyporządkowane zespołowi, który
zawiera korytko 61, a nie - jak to pokazano na fig. 1 do fig. 10 - poszczególnym zespołom
urządzeń nawijających. Powierzchnie pochyłe 64 są utworzone przez elementy płytowe, umiesz­
czone jedne zadrugimi w kierunku maszyny /równolegle do osi walca podtrzymującego/, z zacho­
waniem mniejszych lub większych niewielkich odstępów pomiędzy sobą. Długość tych elementów
12
płytowych
165 422
jest mniejsza
od połowy
szerokości
oczekiwanej
minimalnej
szerokości
wstęgi
mentarnej. Takie płyty 6 4 ’
są ułożyskowane obrotowo wokó ł osi 6 4 ’’, przy czym kierunek
ele­
obrotu
został zaznaczony na fig. 13 strzałką, tak że mogą one zostać obrócone dopiero wtedy, kiedy
znajdują się w położeniu ramion nośnych 42 względnie 52.
165 422
Fig. 2
Fig.3
165 422
Fig.5
165 422
Fig. 6
Fig. 7
165 422
Fig.8
Fig.9
165 422
Fig.10
Fig. 1
165 422
Fig. 12
Fig.13
165 422
Fig. 1
4
Fig.15
Fig. 16
165 422
Fig. 1
Departament W ydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
741 Кб
Теги
pl165422b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа