close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165451B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia: 287234
(11) 165451
(13) B1
(51) IntCl5:
C08L 9/06
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(5 4 )
(43)
(45)
(22) Data zgłoszenia: 09.10.1990
Mieszanka gumowa trudnopalna i odporna na starzenie cieplne
(
73)Uprawniony
z patentu:
Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL",
Piastów, PL
Bełchatowskie Zakłady Przemysłu
Gumowego "STOMIL", Rogowiec, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
21.04.1992 BUP 08/92
(
72)Twórcy
wynalazku:
Andrzej Schwann, Warszawa, PL
Włodzimierz Olak, Piastów, PL
Bogusław Terlecki, Bełchatów, PL
Eugeniusz Wiśniewski, Bełchatów, PL
Stanisław Peć, Bełchatów, PL
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.12.1994 WUP 12/94
(74)
PL 165451 B1
(57)
Pełnomocnik:
Maniak Roman,
Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL"
Mieszanka gumowa trudno palna i odporna na starzenie cieplne wykonana z kauczuku
butadienowo-styrenowego w ilości 100 części wagowych, tlenku cynkowego w ilości 2-15
części wagowych, naftolenu w ilości 1-30 części wagowych, kwasu stearynowego w ilości
0,1-4,0 części wagowych, sadzy piecowej aktywnej w ilości 20-100 części wagowych,
antyutleniacza 2,2,4 trójmetylo-1,2 dwuhydrochinoliny w ilości 0,5-5,0 części wagowych,
N-izopropylo-N’-fenylo-p-fenylenodwuaminy w ilości 0,1-5,0 części wagowych, wosku
mikrokrystalicznego w ilości 0,1-10 części wagowych, siarki w ilości 0,1-3,0 części wagowych i przyspieszaczy z grupy sulfenamidów w ilości 0,2-6,0 części wagowych, przyspieszacza z grupy triuramów w ilości 0,2-6,0 części wagowych, trójtlenku antymonu w ilości 2-10
części wagowych, tlenku żelazowego w ilości 1-30 części wagowych oraz polichlorku winylu
w ilości 20-60 części wagowych, znamienna tym, że zawiera w swoim składzie tlenek
ołowiowy lub ołowiową sól organiczną kwasu alifatycznego lub aromatycznego o masie
cząsteczkowej 300-1000 w ilości 0,5-10 części wagowych.
Mieszanka gumowa trudno palna i odporna na starzenie cieplne
Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o we
Mieszanka gumowa trudno palna i odporna na starzenie cieplne wykonana z kauczuku
butadienowo-styrenowego w ilości 100 części wagowych, tlenku cynkowego w ilości 2-15 części
wagowych, naftolenu w ilości 1-30 części wagowych, kwasu stearynowego w ilości 0,1-4,0
części wagowych, sadzy piecowej aktywnej w ilości 20-100 części wagowych, antyutleniacza
2,2,4 trójmetylo-1,2 dwuhydrochinoliny w ilości 0,5-5,0 części wagowych, N-izopropylo-N’fenylo-p-fenylenodwuaminy w ilości 0,1-5,0 części wagowych, wosku mikrokrystalicznego w
ilości 0,1-10 części wagowych, siarki w ilości 0,1-3,0 części wagowych i przyspieszaczy z grupy
sulfenamidów w ilości 0,2-6,0 części wagowych, przyspieszacza z grupy triuramów w ilości
0,2-6,0 części wagowych, trójtlenku antymonu w ilości 2-10 części wagowych, tlenku żelazowego w ilości 1-30 części wagowych oraz polichlorku winylu w ilości 20-60 części wagowych,
znamienna tym, że zawiera w swoim składzie tlenek ołowiowy lub ołowiową sól organiczną
kwasu alifatycznego lub aromatycznego o masie cząsteczkowej 300-1000 w ilości 0,5-10 części
wagowych.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest mieszanka gumowa trudno palna i odporna na starzenie
cieplne przeznaczona, zwłaszcza na okładki taśm przenośnikowych.
Dotychczas znane mieszanki gumowe z kauczuku butadienowo-styrenowego nie charakteryzują się jednoczesnym wykazywaniem odporności na starzenie cieplne i cechą trudno
palności. Mieszanki gumowe odporne na starzenie cieplne są sieciowane zespołami o niskim
udziale siarki zawierającymi przyspieszacz z grupy sulfenamidów w ilości 0,5-1,5 części
wagowych oraz przyspieszacz z grupy tiuramów w ilości 0,2-1,0 części wagowych. Wukanizaty
z tych mieszanek są odporne na starzenie cieplne do 120°C, jednak są palne. Również gumy z
kauczuków chlorobutylowych oraz z terpolimerów etylenowo-propylenowo-dienowych odporne na starzenie cieplne są łatwo palne. Gumy trudno palne z kauczuków butadienowo-styrenowych zawierające w swym składzie zespół opóźniaczy palenia złożony zazwyczaj z
chloroparafiny i lub polichlorku winylu oraz trójtlenku antymonu są trudno palne lecz poddane
starzeniu cieplnemu ulegają całkowitej destrukcji.
Znane są również z polskiego opisu patentowego nr 124 595 mieszanki gumowe, w których
stosuje się odpadowy produkt powstający przy hutniczym przerobie metali nieżelaznych zawierających tlenek ołowiowy. Produkt ten spełnia głównie rolę aktywatora wulkanizacji a niewielka
ilość tlenku ołowiawego może mieć niewielki wpływ na poprawienie odporności na starzenie
cieplne.
Celem wynalazku jest uzyskanie gumy z kauczuku butadienowo-styrenowego odpornej
na starzenie cieplne i jednocześnie trudno palnej.
Nieoczekiwanie okazało się, że wprowadzenie do mieszanek gumowych tlenku ołowiowego soli organicznych kwasu alifatycznego lub aromatycznego o określonej masie cząsteczkowej pozwala na uzyskanie wulkanizatów nie ulegających degradacji pomimo, że w skład ich
wchodzą polimery zawierające chlor, przy jednoczesnej poprawie odporności na starzenie
cieplne i zachowanie trudno palności.
Mieszanka gumowa według wynalazku wykonana jest z kauczuku butadienowo-styrenowego w ilości 100 części wagowych, tlenku cynkowego w ilości 2-15 części wagowych,
naftolenu w ilości 1-30 części wagowych, kwasu stearynowego w ilości 0,1-4,0 części wagowych, sadzy piecowej aktywnej w ilości 20-100 części wagowych, antyutleniacza na przykład
polimeru 2,2,4-trójmetylo-1,2-dwuhydrochinoliny w ilości 0,5-5,0 części wagowych, N-izopropylo-N’-fenylo-p-fenylenodwuaminy w ilości 0,1-5,0 części wagowych, wosku mikrokrystali-
165 451
3
cznego w ilości 0,1-10 części wagowych, siarki w ilości 0,1-3,0 części wagowych i przyspieszacza z grupy sulfenamidów na przykład N-cykloheksylo-2-benzotiazolilosulfenamidu lub N,Ndwucykloheksylo-2-benzotiazylosulfenamidu lub N,N-dwuizopropylo-2-benzotiazolilosulfenamidu, lub N-oksydwumetyleno-2-benzotiazolilosulfenamidu w ilości 0,2-6,0 części wagowych i przyspieszacza z grupy tiuramów na przykład siarczku czterometylotiuramu lub
dwusiarczku czteroetylotiuramu lub dwusiarczku czterometylotiuramu w ilości 0,2-6,0 części
wagowych, trójtlenku antymonu w ilości 2-10 części wagowych, tlenku żelazowego w ilości
1-30 części wagowych oraz polichlorku winylu w ilości 20-60 części wagowych i tlenku
ołowiowego lub ołowiowej soli organicznej kwasu alifatycznego lub aromatycznego o masie
cząsteczkowej 300 do 1000 na przykład stearynianiu ołowiowego lub dwuzasadowego ftalanu
ołowiowego w ilości 0,5-10,0 części wagowych.
Wulkanizaty z mieszanek gumowych według wynalazku charakteryzują się twardością
63-67°Shore’a, wytrzymałością na rozciąganie 12-15 MPa, wydłużeniem względnym przy
zerwaniu 450-550%, wytrzymałością na rozdzieranie 40-50 kN/m.
Po starzeniu cieplnym 168 godzin w temperaturze 120°C zmiana twardości występuje w
granicach 8-12°Shore’a, zmiana wytrzymałości na rozciąganie w granicach 15%-20%, zmiana
wydłużenia względnego przy zerwaniu w granicach 38%-45%.
Palność mieszanek gumowych według wynalazku określana według metody palnikowej
wynosi 12-17 sekund na 6 próbek.
Składy ilościowe mieszanek gumowych według wynalazku są pokazane w przykładach.
P r z y k ł a d I.
Kauczuk butadienowo-styrenowy
100 części wagowych,
tlenek cynkowy
3
części wagowe,
sadza piecowa aktywna
30 części wagowych,
kwas stearynowy
2
części wagowe,
mikrokrystaliczny wosk ochronny Wosten
3
części wagowe,
polimer 2,2,4-trójmetylo-1,2-dwuhydrochinoliny 0,5 części wagowych,
N-izopropylo-N’-fenylo-p-fenylenodwuamina
0,5 części wagowych,
N-cykloheksylo-2-benzotiazolilosulfenamid
0,4 części wagowych,
dwusiarczek czterometylotiuramu
1,0 część wagowa,
siarka
0,3 części wagowych,
polichlorek winylu
35 części wagowych,
trójtlenek antymonu
10 części wagowych,
tlenek żelazowy
5 części wagowych,
naftolen
10 części wagowych,
tlenek ołowiowy
1 część wagowa.
P r z y k ł a d II.
Kauczuk butadienowo-styrenowy
100 części wagowych,
tlenek cynkowy
4
części wagowe,
sadza piecowa aktywna
40 części wagowych,
kwas stearynowy
0,5 części wagowych,
mikrokrystaliczny wosk ochronny Wosten
1,0 część wagowa,
polimer 2,2,4-trójmetylo-1-2-dwuhydrochinoliny 1,5 części wagowych,
N-izopropylo-N’-fenylo-p-fenylenodwuamina
0,5 części wagowych,
N-cykloheksylo-2-benzotiazolilosulfenamid
0,6 części wagowych,
dwusiarczek czterometylotiuramu
1,2 części wagowych,
siarka
0,5 części wagowych,
polichlorek winylu
35 części wagowych,
trójtlenek antymonu
10 części wagowych,
tlenek żelazowy
5 części wagowych,
dwuzasadowy stearynian ołowiowy
1,5 części wagowych,
naftolen
12 części wagowych.
165 451
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
293 Кб
Теги
pl165451b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа