close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165463B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(11) 165463
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 290002
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia: 23.04.1991
(54)
(43)
(45)
PL 165463
B1
(57)
(51) IntCl5:03D
/2F
Areogenerator
(73)
Uprawniony z patentu:
Kłeczek Tadeusz,
Międzybrodzie Bialskie, PL
Kłeczek Szymon,
Międzybrodzie Bialskie, PL
(72)
Twórcy wynalazku:
Tadeusz Kłeczek,
Międzybrodzie Bialskie, PL
Szymon Kłeczek,
Międzybrodzie Bialskie, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
27.01.1992 BUP 02/92
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.12.1994 WUP 12/94
Areogenerator którego stanowią łopaty
z ramionami osadzonymi na pionowej osi w
konstrukcji rurowej, znamienny tym, że na
osi pionowej (3) osadzono podstawę (4) z
ramionami (5), na których zamocowane są
poprzez elementy mocujące (6) składane z
elementów (8) i (9) łopaty (7) o powierzchniach wklęsło-wypukłych, połączone ze sobą
uchylnie zawiasem (10), a elementy (9) połączone są cięgnem (11) z mechanizmem (12)
sterującym kątem rozwarcia względem siebie elementów (8) i (9) łopat (7), przy czym
mechanizm sterujący (12) składa się z pierścienia ślizgowego (13) z ciężarkami (14)
zawieszonymi wahliwie w podstawie (4).
Fig 1
Areogenerator
Zastrzeżenie
patentowe
Areogenerator którego stanowią łopaty z ramionami osadzonymi na pionowej osi w
konstrukcji rurowej, znamienny tym, że na osi pionowej (3) osadzono podstawę (4) z ramionami
(5), na których zamocowane są poprzez elementy mocujące (6) składane z elementów (8) i (9)
łopaty (7) o powierzchniach wklęsło-wypukłych, połączone ze sobą uchylnie zawiasem (10), a
elementy (9) połączone są cięgnem (11) z mechanizmem (12) sterującym kątem rozwarcia
względem siebie elementów (8) i (9) łopat (7), przy czym mechanizm sterujący (12) składa się
z pierścienia ślizgowego (13) z ciężarkami (14) zawieszonymi wahliwie w podstawie (4).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest areogenerator przeznaczony, zwłaszcza do wytwarzania
energii elektrycznej dla potrzeb małej liczby odbiorców.
Znany jest dwułopatowy areogenerator z czasopisma "Brytania" numer 2 marzec/kwiecień
1986 roku, którego łopatki w kształcie litery "H" zamontowane są na osi pionowej przy czym z
ramionami łopaty połączone są z osią przegubowo łącznikami które sterowane komputerem
ustawiają pod odpowiednim kątem łopaty do wiatru. Kąt ustawienia łopat uzależniony jest od
aktualnej siły wiatru. Łopatka areogeneratora ma w przekroju poprzecznym kształt jednostronnie
wypukłej bryły zbliżonej do kształtu skrzydła samolotu w przekroju.
Niedogodnością powyższego rozwiązania jest możliwość instalowania go tylko nad brzegami morza lub bezpośrednio w jego pobliżu.
Celem wynalazku jest areogenerator, w którym na osi pionowej osadzono podstawę z
ramionami na których zamocowano składane łopatki. Łopatkę stanowią dwa elementy o powierzchniach wklęsło-wypukłych, połączone ze sobą uchylnie zawiasem.Jeden element każdej
łopatki cięgnem połączony jest z mechanizmem sterującym kątem rozwarcia w stosunku do
siebie elementów łopatki. Mechanizm sterujący kątem rozwarcia składa się z elementu ślizgowego w kształcie pierścienia i ciężarków zawieszonych wahliwie w podstawie i stykające się z
pobocznicą pierścienia elementu ślizgowego.
Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość pracy areogeneratora przy szybkościach
wiatru od 2 metrów na sekundę do siły wiatru halnego, w związku z czym może być on
montowany na terenach podgórskich i w głębi lądu. Ponadto w wyniku umieszczenia łopat poza
gabarytem słupa kratowego nie występują tu zawirowania powietrza powodujące uszkodzenia
łopat. Dodatkową zaletą rozwiązania jest mechaniczne sterowanie kątem rozwarcia elementów
łopat co uniezależnia rozruch areogeneratora od energetycznych czynników zewnętrznych.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, gdzie fig. 1
przedstawia w schemacie areogenerator w widoku z przodu, a fig. 2 przedstawia w schemacie i
w widoku z góry położenie elementów łopat w zależności od siły wiatru.
Jak to przedstawiono na fig. 1 i 2 areogenerator stanowi słup kratowy 1 z obudową 2 osi
pionowej 3, na której osadzono podstawę 4 z ramionami 5. Na ramionach 5 zamocowano
elementy mocujące 6 łopatki 7. Łopatkę 7 stanowią dwa elementy 8 i 9 o powierzchniach
wklęsło-wypukłych, połączone ze sobą uchylnie zawiasem 10. Element 9 łopatki 7 cięgnem 11
połączony jest z mechanizmem 12 sterującym kątem rozwarcia w stosunku do siebie z elementów
8 i 9 łopatki 7. Mechanizm sterujący 12 składa się z elementu ślizgowego 13 w kształcie
pierścienia i ciężarków 14 zawieszonych wahliwie w podstawie 5. Ciężarki 14 stykają się z
pobocznicą 15 pierścienia elementu ślizgowego 13.
Działanie areogeneratora według wynalazku jest następujące. Mechanizm sterujący 12
jako element mechaniczny powoduje przy sile wiatru 2 metry na sekundę maksymalne rozwarcie
w stosunku do siebie elementów 8 i 9 w wyniku czego łopatki 7, ramiona 5, podstawa 4 i oś 3
wprowadzone zostają w ruch wirowy. Oś 3 połączona jest w dolnej części słupa kratowego 1 z
agregatem wytwarzającym prąd elektryczny. W miarę wzrostu prędkości wiatru element ślizgowy 13 przesuwając się w kierunku podstawy 4 powoduje zmniejszenie się kąta rozwarcia
elementów 8 i 9 łopat 7, aż do chwili ich zestyku, w wyniku czego zmniejszy się powierzchnia
czynna 7 umożliwiając pracę areogeneratora przy bardzo dużych prędkościach wiatru-wietrze
halnym. Przy małych prędkościach wiatru element ślizgowy 13 opadając powoduje rozwarcie
się elementów 8 i 9 łopat 7 do maksimum.
Fig.2
165 463
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 10 000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
306 Кб
Теги
pl165463b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа