close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165727B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY
(19)PL
(21) Numer zgłoszenia: 292826
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia: 16.12.1991
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.1995 WUP 01/95
(57)
(51) IntCl5:
C08F 214/08
C08F 236/06
C08F 220/06
Uprawniony z patentu:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Kauczuków i Tworzyw Winylowych,
Oświęcim, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
28.06.1993 BUP 13/93
(45)
(13) B1
Sposób wytwarzania karboksylowych lateksów kopolimerów butadienu o ograniczonej
palności
(73)
(43)
(11) 165727
Twórcy wynalazku:
Marian Starzak, Oświęcim, PL
Maria Lubecka, Kęty, PL
Zdzisław Mańkowski, Oświęcim, PL
Wiesława Krzemień, Oświęcim, PL
Jadwiga Procukiewicz, Oświęcim, PL
Sposób wytwarzania karboksylowych lateksów kopolimerów butadienu o ograniczonej
palności na drodze polimeryzacji emulsyjnej butadienu i chlorku winylidenu oraz monomerów
nośników wolnych lub związanych grup karboksylowych, w obecności emulgatorów anionowych i niejonowych, soli, regulatorów masy cząsteczkowej, inicjatorów, znamienny tym, że
polimeryzację monomerów prowadzi się przy udziale rozpuszczonych w wodzie polifosforanów
użytych w ilości 0,05-2 części wagowych w odniesieniu do 100 części wagowych monomerów.
Sposób wytwarzania karboksylowych lateksów
kopolimerów butadienu o ograniczonej palności
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób wytwarzania karboksylowych lateksów kopolimerów butadienu o ograniczonej palności na drodze polimeryzacji emulsyjnej butadienu i chlorku winylidenu oraz monomerów
nośników wolnych lub związanych grup karboksylowych, w obecności emulgatorów anionowych i
niejonowych, soli, regulatorów masy cząsteczkowej, inicjatorów, znamienny tym, że polimeryzację
monomerów prowadzi się przy udziale rozpuszczonych w wodzie polifosforanów użytych w ilości
0,05 - 2 części wagowych w odniesieniu do 100 części wagowych monomerów.
***
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania karboksylowych lateksów kopolimerów
butadienu o ograniczonej palności na drodze polimeryzacji emulsyjnej butadienu i chlorku winylidenu oraz m onom erów, nośników wolnych i/lu b związanych grup karboksylowych takich jak
etylenowo nienasycone kwasy karboksylowe i/lu b ich estry oraz amidy.
Kopolimery butadienu z kom onom eram i zawierającymi w cząsteczce antypirogennie działający chlor wykazują palność ograniczoną proporcjonalnie do jego zawartości w kopolimerze.
Spośród etylenowo nienasyconych monomerów wybitnie bogatym w chlor jest chlorek winylidenu
(1,1-dwuchloroetylen) mający w cząsteczce 72,9% chloru związanego.
W iadomo, że lateksy karboksylowe butadienu i chlorku winylidenu otrzymuje się w obecności
mieszaniny em ulgatora anionowego i gliceryny lub glikolu etylenowego, przy czym emulgator
stosowany jest w ilości 0,8 - 6 części wagowych, a gliceryna lub glikol etylenowy w ilości 0,05 - 5
części wagowych w odniesieniu do 100 części wagowych monomerów. Jako emulgatory anionowe
stosowane są sulfoniany i siarczany alkilowe i alkiloarylowe, alkilosulfo-bursztyniany i sole siarczanowanych oksyetylowanych alkoholi laurylowych. Inicjatorami polimeryzacji są nadtlenki
nieorganiczne. Tem peratura polimeryzacji wynosi 50-90°C.
Według polskiego opisu patentowego nr 138 905 lateksy karboksylowe jak wyżej otrzymuje się
w wyniku polimeryzacji monom erów przy udziale emulgatorów anionowych i niejonowych i w
obecności rozpuszczonych w chlorku winylidenu chlorowanych parafin o zawartości chloru do
70% w ilości do 3 części wagowych na 100 części wagowych monomerów. Jak o emulgatory
anionowe stosuje się sulfoniany i siarczany alkilowe i alkiloarylowe, alkilosulfobursztyniany, a
jako emulgatory niejonowe oksyetylowane kwasy tłuszczowe i ich aminy. Inicjatorami polimeryzacji są nadtlenki nieorganiczne. Dodatkowymi składnikami układów polimeryzujących są w obu
przypadkach regulatory masy cząsteczkowej polimeru oraz sole nieorganiczne.
Sposób wytwarzania karboksylowych lateksów kopolimerów butadienu z chlorkiem winylidenu według wynalazku polega na polimeryzacji emulsyjnej wymienionych monom erów oraz
monom erów nośników wolnych i/lu b związanych grup karboksylowych takich jak etylenowo
nienasycone kwasy karboksylowe i/lu b estry i amidy w obecności rozpuszczonych w wodzie
polifosforanów w ilości 0 ,0 5 -2 części wagowych w odniesieniu do 100 części wagowych
monomerów.
Stosuje się wodne roztwory polifosforanów amonowych korzystnie o pH 5,5 - 6,5, gęstość w
20°C 1,3-1,4 g/cm 3, zawartości P 2O 5 30-37% , azotu 9,5-11,5% .
Obok butadienu do polimeryzacji według wynalazku mogą być użyte jego pochodne, korzystnie zawierające chlor, jak 2-chloro-1,3-butadien (chloropren).
Przykładem etylenowo nienasyconych monomerów nośników wolnych i związanych grup
karboksylowych używanych do polimeryzacji są kwasy: akrylowy, metakrylowy, krotonowy,
itakonowy, maleinowy, fumarowy oraz ich estry jak akrylan butylowy, maleinian monobutylowy
lub monometylowy i amidy jak akryloamid, maleinian monoamidu i ich N-metylopochodne.
165 727
3
Emulgatorami polimeryzacji są emulgatory anionowe, sulfoniany i siarczany alkilowe i alkiloarylowe, alkilosulfobursztyniany i inne, korzystnie alkilobenzenosulfonian sodowy oraz emulgatory niejonowe takie jak oksyetylowane kwasy tłuszczowe i ich aminy dodawane do układu
polimeryzującego w ilości 0,8 - 6 części wagowych, korzystnie 3 części wagowych w odniesieniu do
100 części wagowych monomerów. Dodatkowymi składnikami są regulatory masy cząsteczkowej
jak III-rz. m erkaptan dodecylowy lub, korzystnie, czterochlorek węgla, sole jak octany, chlorki,
siarczany, kwaśne węglany i siarczyny, fosforany sodowe lub potasowe oraz środki chelatujące jak
sole czterosodowe kwasu etylenodwuaminoczterooctowego. Inicjatorami polimeryzacji są nadtlenki nieorganiczne jak nadsiarczan potasowy lub amonowy. Zawartość butadienu w kopolimerze
może wynosić 10-90%, a zawartość monomerów modyfikujących najczęściej wynosi 0,05- 10%.
Polifosforany w sposobie według wynalazku spełniają dwie funkcje. Są aktywnymi składnikami polimeryzacji, podobnie jak glikol etylenowy, gliceryna, chloroparafina umożliwiając w
wyniku otrzymanie stabilnych lateksów butadienu i chlorku winylidenu, kauczukowych i term oplastycznych, o zawartości substancji stałej 45 - 60% i rozm iarach cząstek w granicach 50 - 250 nm.
Są antypirogenami aktywnymi w fazie skondensowanej tworzącymi na skutek zwęglenia barierę
ochronną powierzchni narażonej na działanie ciepła. W obecności chloru, który jako opóźniacz
palenia jest aktywny w fazie gazowej, wykazują działanie synergiczne. Działanie to jest spotęgowane doskonałym rozproszeniem chloru i fosforu w kopolimerze wydzielanym z lateksu przez
suszenie lub koagulację.
Wynalazek ilustrują przykłady:
P r z y k ł a d I. Do reaktora ciśnieniowego, wyposażonego w mieszadło i płaszcz grzewczochłodzący, wprowadza się 100 części wagowych wody odmineralizowanej, 4,5 części wagowych
alkilobenzenosulfonianu sodowego, 0,1 części wagowych polifosforanu amonowego, 0,05 części
wagowych wersenianu dwusodowego, 0,5 części wagowych octanu sodowego i 0,5 części wagowych
nadsiarczanu potasowego. Następnie urucham ia się mieszadło i zawartość reaktora miesza się, aż
do całkowitego rozpuszczenia się składników. D o tak przygotowanej fazy wodnej wprowadza się
kolejno 3 części wagowe kwasu akrylowego, 0,2 części wagowych m erkaptanu dodecylowego
III-rz, 55 części wagowych chlorku winylidenu i 42 części wagowych butadienu. Zawartość reaktora ogrzewa się do tem peratury 65°C i prowadzi reakcję polimeryzacji, praktycznie do całkowitego przereagowania monomerów. Po zakończeniu polimeryzacji, zawartość reaktora chłodzi się
do temperatury 30°C i neutralizuje wodą am oniakalną aż do osiągnięcia pH lateksu 8,5-9.
Otrzymany lateks zawierający kopolimer o zwiększonej odporności na palenie stanowi gotowy
produkt handlowy.
P r z y k ł a d II. Do reaktora jak w przykładzie I wprowadza się 100 części wagowych wody
odmineralizowanej, 3,0 części wagowych alkilobenzenosulfonianu sodowego, 1 część wagową
polifosforanu amonowego, 0,5 części wagowych kwaśnego węglanu sodowego, 0,05 części wagowych wersenianu dwusodowego i 0,5 części wagowych nadsiarczanu potasowego oraz 3,2 części
wagowych kwasu akrylowego, 0,1 części wagowych m erkaptanu dodecylowego III-rzędowego, 32
części wagowych chlorku winylidenu, 65 części wagowych butadienu i prowadzi się polimeryzację
jak w przykładzie I. Otrzymany lateks zawiera kopolimer o wyższej odporności na palenie, aniżeli
kopolimer lateksu z przykładu I.
P r z y k ł a d III. D o reaktora jak w przykładzie I wprowadza się 100 części wagowych wody
odmineralizowanej, 4,5 części wagowych alkilobenzenosulfonianu sodowego, 2,0 części wagowych
polifosforanu sodowego, 0,8 części wagowych kwaśnego węglanu sodowego, 0,05 części wagowych
wersenianu dwusodowego, 0,5 części nadsiarczanu potasowego oraz 3,2 części wagowych kwasu
akrylowego, 0,3 części wagowych m erkaptanu dodecylowego III-rzędowego, 60 części wagowych
chlorku winylidenu, 37 części wagowych butadienu i prow adzi się polimeryzację jak w przykładzie
I. Otrzymany lateks zawiera kopolim er porównywalny pod względem odporności na palenie z
kopolimerem lateksu z przykładu II.
U w a g a : Wszystkie wielkości wymienione w przykładach podano w przeliczeniu na 100
części wagowych monomerów (kwas akrylowy + chlorek winylidenu + butadien).
165 727
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
297 Кб
Теги
pl165727b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа