close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165804B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19) PL
(21) Numer zgłoszenia: 291121
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia: 16.07.1991
PL 165804 B1
(57)
A61H 39/00
A61N 1/32
Twórcy wynalazku:
Tadeusz Figiela, Gdynia, PL
Janusz Kiełkowski, Gdańsk, PL
Jarosław Kuchta, Gdańsk, PL
Jerzy Kuchta, Gdańsk, PL
Piotr Treppner, Gdańsk, PL
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.02.1995 WUP 02/95
3. Układ do stymulacji punktów akupunkturowych zawierający generator impulsowy połączony z układem sygnalizacji i układem wyjściowym, do którego dołączone są
elektrody wyjściowe, znamienny tym, że wyjście impulsowego generatora małej częstotliwości (1) dołączone jest do wejścia alternatywnej pracy impulsowego generatora dużej częstotliwości (2), zawierającego układ regulacji
szerokości impulsów dużej częstotliwości (7),
przy czym układ wyjściowy (9) dołączony jest
do wyjścia impulsowego generatora dużej częstotliwości (2).
Uprawniony z patentu:
Przedsiębiorstwo Techniki Pomiarowej i
Komputerowej "METROCOMP"
Spółka z o.o., Gdańsk, PL
Kiełkowski Michał, Gdańsk, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
16.11.1992 BUP 23/92
(72)
(45)
(51) Int.Cl.5:
Sposób i układ do stymulacji punktów akupunkturowych
(73)
(43)
(11) 165804
(13) B1
fig. 3
Sposób i układ do stymulacji punktów akupunkturowych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób stymulacji punktów akupunkturowych polegający na drażnieniu wyznaczonych
uprzednio punktów biologicznie aktywnych skóry bodźcami elektrycznymi o ustalonym natężeniu,
napięciu i częstotliwości, poprzez elektrodę przykładaną do tych punktów, znamienny tym, że jako
bodźce elektryczne generuje się paczki impulsów o dużej częstotliwości powtarzane z małą
częstotliwością.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że częstotliwość powtarzania paczek impulsów jest
rzędu kilku do kilkudziesięciu Hz, a częstotliwość impulsów w punkcie jest rzędu kilku do
kilkudzisięciu kHz, natomiast współczynnik wypełnienia dla paczek impulsów jest nie większy
niż 0,5.
3. Układ do stymulacji punktów akupunkturowych zawierający generator impulsowy połączony z układem sygnalizacji i układem wyjściowym, do którego dołączone są elektrody wyjściowe,
znamienny tym, że wyjście impulsowego generatora małej częstotliwości (1) dołączone jest do
wejścia alternatywnej pracy impulsowego generatora dużej częstotliwości (2), zawierającego układ
regulacji szerokości impulsów dużej częstotliwości (7), przy czym układ wyjściowy (9) dołączony
jest do wyjścia impulsowego generatora dużej częstotliwości (2).
4. Układ według zastrz. 3, znamienny tym, że generatory impulsowe (1, 2) zbudowane są w
oparciu o jeden układ scalony, z którego dwie bramki NAND (3 , 4) wykorzystane są do budowy
impulsowego generatora małej częstotliwości (1), przy czym wejścia pierwszej bramki NAND (3) są
zwarte, a jej wyjście dołączone jest do zwartych wejść drugiej bramki NAND (4), natomiast trzecia i
czwarta bramka NAND (5, 6) wykorzystane są do budowy impulsowego generatora dużej częstotliwości (2), przy czym jedno z wejść trzeciej bramki (5) połączone jest z wyjściem drugiej bramki (4),
stanowiącym wyjście impulsowego generatora małej częstotliwości (1), a wyjście trzeciej bramki (5)
połączone jest ze zwartymi wejściami czwartej bramki (6) i z jedną końcówką dwójnika stanowiącego układ regulacji szerokości impulsów dużej częstotliwości (7), którego druga końcówka
połączona jest, poprzez trzeci rezystor (R3), z drugim wejściem trzeciej bramki (5) i poprzez drugi
kondensator (C2) z wyjściem czwartej bramki (6), które jest wyjściem impulsowego generatora
dużej częstotliwości (2).
5. Układ według zastrz. 2, znamienny tym, że dwójnik stanowiący układ regulacji szerokości
impulsów dużej częstotliwości (7) składa się z rezystora regulowanego (Rr) połączonego szeregowo
z równolegle połączonymi diodą (D1) i czwartym rezystorem (R4).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do stymulacji punktów akupunkturowych. Znajduje on zastosowanie w elektroterapii, zwłaszcza jako rozwiązanie przeznaczone do walki z bólem.
Znane są sposoby stymulacji punktów akupunkturowych opisane w książce Zbigniewa Garnuszewskiego pt. „Renesans akupunktury“, Wyd. „Sport i Turystyka“ Warszawa 1988, str. 243250. Polegają one na stymulacji punktów biologicznie aktywnych skóry poprzez igły wprowadzone
do powłok ciała, do których doprowadza się z generatora elektrycznego bodźce elektryczne. Inną
metodą jest drażnienie skóry impulsami elektrycznymi w wyznaczonych uprzednio punktach
biologicznie aktywnych, bezpośrednio przy pomocy elektrod umieszczonych na powłokach ciała w
tych punktach. W zależności od celu stymulacji oraz punktów stymulacji, ustala się natężenie,
napięcie oraz częstotliwość bodźców elektrycznych. W pewnych przypadkach stosuje się do elektrycznej stymulacji prąd stały, jednak ze względu na wiele niekorzystnych zjawisk i reakcji towarzyszących temu procesowi, zazwyczaj jako bardziej bezpieczny i skuteczny stosuje się prąd zmienny.
165 804
3
Znany jest sposób stymulacji punktów akupunkturowych realizowany przez elektrostymulator ETAN-1 produkcji Przedsiębiorstwa Techniki Pomiarowej i Komputerowej Sp. z o.o.
METROCOMP. Polega on na tym, że do punktów biologicznie aktywnych skóry przykłada się
elektrody, do których doprowadza się bodźce elektryczne w postaci impulsów prostokątnych o
częstotliwości 0,5 Hz ÷ 200 Hz i amplitudzie 0,5 m A ÷70 mA. Szerokość impulsów 5 μs ÷ 100 μs, a
więc stymulacja odbywa się przy pomocy przebiegu elektrycznego o bardzo niskim współczynniku
wypełnienia.
Znane układy do stymulacji punktów akupunkturowych zawierają generator, będący źródłem
bodźców elektrycznych w postaci impulsów prostokątnych o częstotliwości od kilku do kilkudziesięciu Hz. Do generatora takiego dołączony jest układ wyjściowy zawierający transformator, do
którego z kolei dołączone są elektrody wyjściowe. Ponadto urządzenia do stymulacji zawierają
zwykle układy sygnalizacyjne dołączone do generatora, których zadaniem jest sygnalizacja optyczna lub dźwiękowa pracy urządzenia.
Sposób stymulacji punktów akupunkturowych polegający na drażnieniu wyznaczonych
uprzednio punktów biologicznie aktywnych skóry bodźcami elektrycznymi o ustalonym natężeniu,
napięciu i częstotliwości, poprzez elektrodę przykładaną do tych punktów, według wynalazku
charakteryzuje się tym, że jako bodźce elektryczne generuje się paczki impulsów o dużej częstotliwości powtarzane z małą częstotliwością.
Częstotliwość powtarzania paczek impulsów jest rzędu kilku do kilkudziesięciu Hz, a częstotliwość impulsów w paczkach jest rzędu kilku do kilkudziesięciu kHz, natomiast współczynnik
wypełnienia dla paczek impulsów jest nie większy niż 1/2.
Układ do stymulacji punktów akupunkturowych zawierający generator impulsowy połączony
z układem sygnalizacji i układem wyjściowym z transformatorem, według wynalazku charakteryzuje się tym, że wyjście impulsowego generatora małej częstotliwości połączone jest z wejściem
alternatywnej pracy impulsowego generatora dużej częstotliwości zawierającym układ regulacji
szerokości impulsów dużej częstotliwości. Układ wyjściowy dołączony jest do wyjścia impulsowego
generatora dużej częstotliwości.
Korzystnie jest, gdy generatory impulsowe zbudowane są w oparciu o jeden układ scalony.
Dwie bramki NAND tego układu wykorzystane są do budowy impulsowego generatora małej
częstotliwości, przy czym wejścia pierwszej bramki NAND są zwarte, a jej wyjście dołączone jest do
zwartych wejść drugiej bramki NAND. Trzecia i czwarta bramka NAND układu scalonego
wykorzystane są do budowy impulsowego generatora dużej częstotliwości, przy czym jedno z wejść
trzeciej bramki połączone jest z wyjściem drugiej bramki stanowiącym wyjście impulsowego
generatora małej częstotliwości. Wyjście trzeciej bramki połączone jest ze zwartymi wejściami
czwartej bramki i z jedną końcówką dwójnika stanowiącego układ regulacji szerokości impulsów
dużej częstotliwości. Druga końcówka tego dwójnika dołączona jest poprzez trzeci rezystor z
drugim wejściem trzeciej bramki i poprzez drugi kondensator z wyjściem czwartej bramki, które
jest wyjściem impulsowego generatora dużej częstotliwości.
Dwójnik stanowiący układ regulacji szerokości impulsów dużej częstotliwości składa się z
rezystora regulowanego połączonego szeregowo z równolegle połączonymi diodą i czwartym
rezystorem.
Sposób i układ do stymulacji punktów akupunkturowych według wynalazku zapewnia skuteczniejszą stymulację niż znane dotychczas rozwiązania dzięki temu, że czas oddziaływania bodźca
elektrycznego odpowiadający czasowi trwania paczki impulsów przy częstotliwości paczek do
kilkunastu Hz i przy współczynniku wypełnienia do 1/2, jest znacznie dłuższy niż w znanych
rozwiązaniach, gdzie czas trwania pojedynczego impulsu jest rzędu 5 μs ÷ 100 μs.
Rozwiązanie jest bliżej objaśnione na przykładzie pokazanym na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia przebieg sygnału wyjściowego w postaci paczek impulsów, fig. 2 - przebieg pojedynczego impulsu w paczce, a fig. 3 - schemat ideowy układu do stymulacji punktów akupunkturowych.
Sposób stymulacji punktów akupunkturowych polega na tym, że do ustalonych punktów
biologicznie aktywnych na powierzchni ciała przykłada się elektrodę, do której doprowadzone są
bodźce elektryczne, które powodują drażnienie tych punktów. Bodźce elektryczne mają postać
4
165 804
paczek impulsów. Paczki te powtarzane są z częstotliwością 5 H z ± 30%, przy czym współczynnik
wypełnienia wynosi 0,5 - 20%, tzn. czas trwania paczki impulsów tp jest równy połowie okresu Tp
powtarzania paczek. Impulsy wypełniające paczkę mają częstotliwość 3,5 k H z ± 30%, przy czym
szerokość pojedynczego impulsu ti wynosi 12 μs ± 30
przy czym są to impulsy szpilkowe.
Maksymalna amplituda napięcia na obciążeniu 5000 Ω wynosi 125 V ± 30%, a maksymalna amplituda prądu -25 mA ± 30%.
Układ do stymulacji punktów akupunkturowych posiada dwa generatory impulsowe 1, 2, z
których jeden jest generatorem małej częstotliwości 1, a drugi generatorem dużej częstotliwości 2.
Generatory te zbudowane są w oparciu o jeden układ scalony M CY 74 011. Wejścia pierwszej
bramki N A N D 3 tego układu są zwarte, a jej wyjście dołączone jest do zwartych wejść drugiej
bramki NAND 4 oraz do jednej końcówki pierwszego rezystora R 1, którego druga końcówka
połączona jest poprzez drugi rezystor R2 z wejściami pierwszej bramki 3, a poprzez pierwszy
kondensator C 1 - z wyjściem drugiej bramki 4. Układ ten jest generatorem małej częstotliwości 1.
Trzecia i czwarta bramka NAND 5, 6 układu scalonego wykorzystana jest do budowy impulsowego generatora dużej częstotliwości 2. Jedno z wejść trzeciej bramki 5 połączone jest z wyjściem
drugiej bramki 4, tzn. z wyjściem generatora małej częstotliwości 1. Wyjście trzeciej bramki 5
połączone jest ze zwartymi wejściami czwartej bramki 6 oraz z jedną końcówką dwójnika stanowiącego układ regulacji szerokości impulsów dużej częstotliwości 7. Druga końcówka tego dwójnika dołączona jest poprzez trzeci rezystor R3 z drugim wejściem trzeciej bramki 5 i poprzez drugi
kondensator C2 z wyjściem czwartej bramki 6. Dwójnik stanowiący układ regulacji szerokości
impulsów dużej częstotliwości 7 składa się z rezystora regulowanego Rr połączonego szeregowo z
równolegle połączonymi diodą D 1 i czwartym rezystorem R4. Jednocześnie do wyjścia impulsowego generatora małej częstotliwości 1 dołączony jest układ sygnalizacji 8 zawierający diodę
elektroluminescencyjną D2. Do wyjścia czwartej bramki 6, stanowiącego wyjście impulsowego
generatora dużej częstotliwości 2 dołączony jest układ wyjściowy 9 zbudowany w oparciu o
tranzystor T i transformator impulsowy TR, do którego uzwojenia wtórnego dołączone są dwie
elektrody wyjściowe E 1, E2. Układ zasilany jest baterią B o napięciu 9V.
W generatorze małej częstotliwości 1 generowany jest sygnał o częstotliwości 5 H z ± 30%, tj.
częstotliwości paczek impulsów sygnału wyjściowego. Natomiast w generatorze dużej częstotliwości 2 generowane są impulsy prostokątne o częstotliwości 3,5 kHz ± 30%. Generator dużej
częstotliwości jest aktywny tylko w czasie, gdy na jedno wejście trzeciej bramki 5 podawany jest
wysoki poziom z wyjścia generatora małej częstotliwości 1. Szerokość impulsów dużej częstotliwości może być zmieniana za pomocą rezystora regulowanego Rr znajdującego się w układzie
regulacji szerokości impulsów dużej częstotliwości 7. Sygnał wyjściowy z generatora impulsowego
dużej częstotliwości 2 steruje bazą tranzystora T układu wyjściowego 9. W uzwojeniu pierwotnym
transformatora impulsowego TR, połączonym z kolektorem tego tranzystora T indukuje się siła
elektromotoryczna proporcjonalna do L di/dt, gdzie L jest indukcyjnością uzwojenia pierwotnego
transformatora TR, natomiast i jest prądem płynącym w uzwojeniu pierwotnym transformatora
TR i w obwodzie wyjściowym tranzystora T. Energia pola magnetycznego gromadzona w uzwojeniu pierwotnym transformatora TR zależna jest od szerokości impulsów wyjściowych z generatora
dużej częstotliwości 2. W związku z tym amplituda napięcia impulsów w uzwojeniu wtórnym
transformatora TR zależy od szerokości impulsów podawanych na układ wyjściowy 9. W ten
sposób uzyskuje się regulację napięcia wyjściowego, podawanego na elektrody wyjściowe E 1, E2 od
0 do 125 V ± 30%. Układ sygnalizacji 8 dołączony jest do wyjścia generatora małej częstotliwości 1
sygnalizuje optycznie za pomocą diody elektroluminescencyjnej D2 częstotliwości powtarzania
paczek impulsów, a jednocześnie działanie całego układu stymulatora.
%,
165 804
165804
fig. 1
f ig .
2
fig. 3
Departament W ydawnictw UP RP. Nakład 90 egz
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
432 Кб
Теги
pl165804b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа