close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165812B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL
(2 1 ) N u m e r z g ło sz en ia :
(2 2 ) D a ta z g ło sz e n ia :
293487
(13) B1
07.06.1991
(5 1 ) In t.C l.5:
(8 6 ) D a ta i n u m er z g ło s z e n ia m ię d z y n a r o d o w eg o :
H01F 27/30
07.06.1991,PCT/AT91/00068
U rzą d P a te n to w y
R z e c z y p o sp o lite j P o lsk ie j
(8 7 ) D a ta i n u m e r p u b lik a c ji z g ło sz e n ia
m ię d zy n a r o d o w eg o :
12.12.1991,W O 91/19304
PCT Gazette nr 28/91
(54)
(3 0 )
Transformator
P ie r w sz e ń stw o :
(73)
Z g ło s z e n ie o g ło s z o n o :
19.10.1992 BUP 21/92
(4 5 )
O u d z ie le n iu p a te n tu o g ło sz o n o :
28.02.1995 WUP 02/95
PL 165812 B1
(5 7 )
1 Transformator, zwłaszcza transformator stacyjny,
który posiada belkę dociskow ą i pierścień naciskowy
uzwojenia, zamykający uzwojenie, przy czym pomiędzy
belką dociskow ą a pierścieniem naciskowym uzwojenia
są um ieszczone w spółśrodkow o do rdzenia uzwojenia
rozprężające się elementy sprężyste, belka dociskowa
p oziom o do swojej osi symetrii posiada na stronie zwróconej do pierścienia naciskowego uzwojenia powierzchnię podporową, a na swoim górnym końcu zawiera dalszą powierzchnię podporow ą lub odsadzenie i każdy
elem ent sprężysty składa się z tulei przyjmującej sprężynę, która jest zamknięta stojakiem naciskowym , ograniczającym drogę sprężyny, znamienny tym, ze belka
dociskowa (1) jest wyposażona w co najmniej jedną śrubę
nastawczą (10, 17), która współpracuje ze stojakiem
dociskowym (9) wstępnie naprężonych elem entów sprężystych (6), a tuleja (7) dla elem entów sprężystych (6)
zawiera ustalacz (18) dla stojaka dociskow ego (9), utrzymującego wstępnie naprężone sprężyny talerzowe (8),
który po usunięciu siłow ników hydraulicznych (11) jest
również usuwany
Uprawniony z patentu:
ELIN ENERGIEVERSORGUNG
GESELLSCHAFT M.B.H., Wiedeń, AT
08.06.1990,AT,1253/90
(4 3 )
(11) 165812
(7 2 )
T w ó rca w y n a la zk u :
Günther Vötsch, Weiz, AT
(74)
Pełnomocnik:
Nowakowski Janusz, PATPOL Spółka z o.o.
Fig1
Transformator
Zastrzeżenia
patentowe
1. Transform ator, zwłaszcza transform ator stacyjny, który posiada belkę dociskową i pierścień naciskowy uzwojenia, zamykający uzwojenie, przy czym pomiędzy belką dociskową a pierścieniem naciskowym uzwojenia są umieszczone współśrodkowo do rdzenia uzwojenia rozprężające się elementy sprężyste, belka dociskowa poziomo do swojej osi symetrii posiada na stronie
zwróconej do pierścienia naciskowego uzwojenia powierzchnię podporową, a na swoim górnym
końcu zawiera dalszą powierzchnię podporow ą lub odsadzenie i każdy element sprężysty składa się
z tulei przyjmującej sprężynę, która jest zamknięta stojakiem naciskowym, ograniczającym drogę
sprężyny, znamienny tym, ze belka dociskowa (1) jest wyposażona w co najmniej jedną śrubę
nastawczą ( 1 0 , 17), która współpracuje ze stojakiem dociskowym (9) wstępnie naprężonych elementów sprężystych (6), a tuleja (7) dla elementów sprężystych (6) zawiera ustalacz (18) dla stojaka
dociskowego (9). utrzymującego wstępnie naprężone sprężyny talerzowe (8), który po usunięciu
siłowników hydraulicznych (11) jest również usuwany.
2. T ransform ator według zastrz. 1, znamienny tym, że śruba nastawcza (10, 17) jest umieszczona na powierzchni (4) belki dociskowej (1).
3. T ransform ator według zastrz. 1, znamienny tym, że na powierzchni podporowej (4) jest
umieszczony co najmniej jeden trzpień prowadzący (12), wystający pionowo do góry.
***
Wynalazek dotyczy transform atora, zwłaszcza transform atora stacyjnego.
Znany jest transform ator, który posiada belkę dociskową i pierścień naciskowy uzwojenia,
zamykający uzwojenie, przy czym pomiędzy belką dociskową a pierścieniem naciskowym uzwojenia są umieszczone współśrodkowo do rdzenia uzwojenia rozprężające się elementy sprężyste,
belka dociskowa poziomo do swojej osi symetrii posiada na stronie zwróconej do pierścienia
naciskowego uzwojenia, powierzchnię podporow ą, a na swoim górnym końcu zawiera dalszą
powierzchnię podporow ą lub osadzenie i każdy element sprężysty składa się z tulei przyjmującej
sprężynę, która jest zamknięta stojakiem naciskowym, ograniczającym drogę sprężyny.
Uzwojenia transform atorów są podczas pracy silnie obciążone mechanicznie przede wszystkim przy wystąpieniu zwarcia. Przez dynamiczne siły zwarcia może występować rozluźnienie
uzwojenia, które prowadzi nieuchronnie do zakłóceń transform atora. Te fakty należy już brać pod
uwagę przy obliczeniach, rozmieszczeniu i konstrukcji. Oprócz technicznych i technologicznych
środków przy wytwarzaniu uzwojenia są one przez producentów transform atorów obciążane
wysokimi siłami docisku wstępnego.
Zazwyczaj podparcie uzwojenia jest wykonane za pom ocą mocnych elementów, na przykład
części z drewna warstwowego, lub tym podobnych, umieszczonych pomiędzy belką dociskową a
pierścieniem naciskowym uzwojenia.
Przy transform atorach, na przykład transform atorach w sieci trakcyjnej towarzystw kolejowych, tak zwanych transform atorach stacyjnych, szczególnie często obciążanych przez zwarcie, te
środki nie są wystarczające.
Z opisu patentowego St Zjedn. AP nr 3 772 627 jest znany docisk uzwojenia dla transform atorów i cewek dławikowych z rozszerzającą się sprężyną.
Ponadto z opisu ogłoszeniowego RFN nr 2 260 399 jest znany transform ator, w którego
konstrukcji dociskowej stosuje się sprężyny talerzowe.
W przypadku transform atorów, które nie zawierają tego rodzaju znanych elementów sprężystych, wtórny docisk zwojów jest bardzo nakładczy konstrukcyjnie.
Zadaniem wynalazku jest dlatego opracowanie transform atora, w którym możliwy jest
wtórny docisk uzwojenia i który uniemożliwia poluzowanie uzwojenia przez dynamiczne siły
zwarciowe. Zadanie to zostało rozwiązane dzięki temu, ze belka dociskowa jest wyposażona w co
165 812
3
najmniej jedną śrubę nastawczą, współpracującą ze stojakiem dociskowym wstępnie naprężonych
elementów sprężystych, a tuleja dla elementów sprężystych zawiera ustalacz dla stojaka dociskowego, utrzymującego wstępnie naprężone sprężyny talerzowe, który po usunięciu siłowników
hydraulicznych jest również usuwany.
Dzięki takiemu ukształtowaniu jest możliwe utrzymanie docisku uzwojenia transform atora,
niezbędnego dla bezpieczeństwa pracy transform atora, przez cały okres użytkowania transform atora.
W rozwinięciu wynalazku śruba nastawcza jest umieszczona na powierzchni podporowej belki
dociskowej.
Dzięki temu jest możliwe dodatkowe dociśnięcie uzwojenia bez wbudowania lub wybudowywania odpowiednich części.
W edług szczególnej cechy wynalazku, na powierzchni podporowej jest umieszczony co najmniej jeden, wystający prostopadle do góry, trzpień prowadzący. Dzięki temu można dobrze
ustawić siłownik hydrauliczny, potrzebny dla zabudowy.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia element sprężysty i jego zabudowę w transform atorze w seryjnym wykonaniu, a
fig. 2 - element sprężysty i jego zabudowę przy dodatkowym wyposażeniu transform atora.
Zgodnie z fig. 1, transform ator posiada belkę dociskową 1, k tóra przechwytuje w rodzaju
jarzm a uzwojenia 2, które zamknięte są pierścieniem naciskowym 3. Belka dociskowa 1, która jest
przedstawiona tylko częściowo, ma dwie powierzchnie podporowe 4, 5, które są umieszczone
równolegle do siebie tak, że osiąga się profil w postaci C. Pomiędzy belką dociskową 1 a pierścieniem naciskowym 3 jest umieszczony rozprężający się element sprężysty 6. Element sprężysty 6
składa się z tulei 7, sprężyst y, zwłaszcza leżących jedna na drugiej sprężyn talerzowych 8 i stojaka
dociskowego 9. W belce dociskowej 1 są osadzone śruby nastawcze 10, które oddziaływują na
stojak naciskowy 9.
Zabudowa tego elementu sprężystego 6 następuje za pomocą siłownika hydraulicznego 11,
który korzystnie jest prowadzony w jednym lub szeregu trzpieni prowadzących 12 na belce
dociskowej 1. Jako górna podpora dla siłownika hydraulicznego 11 służy odpowiednie odsadzenie
13 lub powierzchnia podporow a 5 belki dociskowej 1. Przez element naciskowy 14, który przechodzi przez otwór 15 na powierzchni podporowej 4 belki dociskowej 1 jest wprowadzana na stojak
dociskowy 9 potrzebna wstępnie siła dociskowa.
Po ustaleniu sprężyn talerzowych 8 przez stojak dociskowy 9, który jest ponownie utrzymywany przez śruby nastawcze 10, m ożna siłownik hydrauliczny 11 i element naciskowy 14 usunąć.
Aby ułatwić dodatkowe dociśnięcie element naciskowy 14 może być przykręcony do stojaka
dociskowego 9. Rozmieszczenie sprężyn talerzowych 8 musi być tak dokonane, że także po
możliwych objawach poluzowania uzwojenia 2 jeszcze zostaje utrzym ana siła docisku, potrzebna
do niezawodnej eksploatacji transform atora. Kontrola docisku i ewentualnie dodatkowy docisk
jest możliwy w każdym czasie i prosto przyprowadzany.
Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie układu według fig. 1, na przykład ze względu na brak
miejsca, to istnieje możliwość późniejszej zabudowy tych elementów sprężystych, na przykład w
ram ach kontroli, jak to przedstawiono na fig. 2. Przy tym zakłada się, że na powierzchni podporowej 4 belki dociskowej 1 jest przewidziany albo w istniejącym otworze 15, jak przedstawiono,
pierścień podporowy 16 lub ewentualnie otwór gwintowy dla śruby nastawczej 17.
Uzwojenia 2, które są umieszczone pomiędzy belką dociskową 1 a pierścieniem naciskowym
uzwojenia 3, są za pom ocą siłowników hydraulicznych 11 wstępnie dociskane z obliczonym
naciskiem. Następnie osadza się naprężone wstępnie elementy sprężyste 6.
Naprężenie wstępne elementów sprężystych 6 następuje przez ustalacz 18, który ogranicza
drogę stojaka naciskowego 9, a zatem i drogę sprężyn talerzowych 8 w tulei 7. Śruba nastawcza 17
jest nakierowana na stojak naciskowy 9 i przyjmuje nacisk od siłownika hydraulicznego 11.
Siłownik hydrauliczny może być wybudowany.
N a podstawie dokładnie określonego rozmieszczenia układu jest następnie możliwe usunięcie
ustalacza 18.
Ilość osadzonych elementów sprężystych 6 każdego uzwojenia 2 w obu przypadkach zależy od
wymaganej siły docisku całkowitego.
165 812
165 812
Fig.2
165 812
ig.1F
D epartam ent W yd aw n ictw U P RP. Nakład 9 0 egz.
C ena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
394 Кб
Теги
pl165812b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа