close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL165844B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 6 5 9
(11) 165844
(13 ) B1
(51) Int.Cl.5:
F 4 1 J 7 /0 2
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia:
1 3 .0 6 .1 9 9 1
Figura bojowa do rejestracji trafień metodą zwarciową
(73)
(43)
Bałakier Ryszard, Warszawa, PL
Bokuń Leszek, Warszawa, PL
Sylwestrzak Marcin, Warszawa, PL
Tymiński Dariusz, Warszawa, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
14.12.1992 BUP 25/92
(72)
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.02.1995 WUP 02/95
Twórcy wynalazku:
Jerzy Antończak, Warszawa, PL
Ryszard Bałakier, Warszawa, PL
Miłosz Biały, Warszawa, PL
Leszek Bokuń, Warszawa, PL
Andrzej Plackowski, Warszawa, PL
Marcin Sylwestrzak, Warszawa, PL
Dariusz Tymiński, Warszawa, PL
PL 165844
B1
Figura bojow a do rejestracji trafień meto(5 7 )dą zwarciową w ykonana z co najmniej dwóch
przewodzących elektrycznie warstw porozdzie­
lanych warstwą izolacyjną, które to warstwy
przewodzące są połączone przewodami zasila­
jącym i z zaciskami źródła napięcia, przy czym
odstęp między warstwami przewodzącymi nie
przekracza długości pocisku, znamienna tym,
że jest ona ukształtow ana z warstwy izolacyj­
nej ( 1 ) z tworzywa sztucznego o gęstości nie
przekraczającej 2 0 0 k g /m 3, korzystnie pianki
poliuretanowej, każda z warstw przewodzą­
cych (2 i 3) jest wykonana z metalowej, korzyst­
nie stalowej siatki o rozmiarach jej oczek nie
przekraczających kalibru pocisku, przy czym
warstwy przewodzące (2 i 3) są wtopione w tą
warstwę izolacyjną (1), a przewody (4) zasila­
jące te warstwy przewodzące są zamocowane
do nich korzystnie w zdłuż przekątnych oczek
siatek tych warstw.
Uprawniony z patentu:
Fig 1
Figura bojowa do rejestracji trafień metodą zwarciową
Zastrzeżenie
patentowe
Figura bojowa do rejestracji trafień metodą zwarciową w ykonana z co najmniej dwóch
przewodzących elektrycznie warstw porozdzielanych warstwą izolacyjną, które to warstwy prze­
wodzące są połączone przewodami zasilającymi z zaciskami źródła napięcia, przy czym odstęp
między warstwami przewodzącymi nie przekracza długości pocisku, znamienna tym, że jest ona
ukształtowana z warstwy izolacyjnej (1) z tworzywa sztucznego o gęstości nie przekraczającej
200 k g /m 3, korzystnie pianki poliuretanowej, każda z warstw przewodzących (2 i 3) jest wykonana
z metalowej, korzystnie stalowej siatki o rozmiarach jej oczek nie przekraczających kalibru
pocisku, przy czym warstwy przewodzące (2 i 3) są wtopione w tą warstwę izolacyjną (1), a
przewody (4) zasilające te warstwy przewodzące są zamocowane do nich korzystnie w zdłuż
przekątnych oczek siatek tych warstw.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest figura bojowa do rejestracji trafień m etodą zwarciową.
Znane figury bojowe montowane na stanowiskach strzeleckich i przystosowane do rejestracji
trafień metodą zwarciową są wykonywane z dwóch przewodzących warstw przedniej i tylnej w
postaci blach stalowych o grubości około 1 m m rozdzielonych izolacyjną warstwą środkową z folii
polietylenowej o grubości 0,1 m m i o gęstości około 1000 k g /m 3. Warstwy przewodzące są połą­
czone z zaciskami źródła napięcia, wskutek czego pocisk przebijając figurę przez krótką chwilę
zwiera warstwy przewodzące, a prąd zwarcia urucham ia zdalne urządzenie sygnalizujące trafienie.
Taka konstrukcja figury bojowej elim inuje potrzebę każdorazowego osobistego dobiegania do
odległej figury, celem stwierdzenia trafienia, co zmniejsza przerwy w strzelaniu i zwiększa bezpie­
czeństwo obsługi figur. Jednak w przypadku, gdy - po strzale chybionym - w figurę trafia pocisk
odbity, a więc o zmniejszonej energii, często zdarza się, że grzęźnie on w figurze, trwale zwierając jej
przewodzące warstwy, co uniem ożliwia dalszą, zdalną obserwację trafień.
Istota figury bojowej według w ynalazku, wykonanej z co najmniej dwóch przewodzących
elektrycznie warstw porozdzielanych warstwą izolacyjną, które to warstwy przewodzące są po łą­
czone przewodami zasilającymi z zaciskami źródła napięcia, przy czym odstęp między warstwami
przew odzącymi nie przekracza długości pocisku, polega na tym, że jest ona ukształtowana z
warstwy izolacyjnej z tworzywa sztucznego, korzystnie pianki poliuretanowej, każda z warstw
przewodzących jest w ykonana z metalowej, korzystnie miękkiej, stalowej siatki o rozmiarach jej
oczek nie przekraczających kalibru pocisku, przy czym warstwy te są wprowadzone w tworzywo
sztuczne, korzystnie piankę poliuretanow ą stanowiącą warstwę izolacyjną, a przewody zasilające
są zamocowane do warstw przewodzących, korzystnie wzdłuż przekątnych oczek siatek tych
warstw.
Taka konstrukcja figury bojowej zmniejsza oporność przejścia przez nią pocisku, dzięki czemu
pocisk nie grzęźnie w niej, nawet gdy jego energia ulega - wskutek odbicia - znacznemu zmniejsze­
niu. E lim inuje to potrzebę osobistego dobiegania do odległej figury i kłopotliw ego usuwania z niej
pocisków. Ponadto, figura według w ynalazku jest lekka, dostatecznie sztywna, nie pęka i nie ulega
rozwarstwieniom przy przebijaniu jej pociskami, a otwory po pociskach nie są postrzępione.
Przedm iot wynalazku uw idoczniono bliżej w poniższym przykładzie w ykonania na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia figurę bojow ą w przekroju poprzecznym, a fig. 2 - korzystny sposób
lutow ania przewodów zasilających do warstw przewodzących.
Figura bojowa do rejestracji trafień jest ukształtowana z pianki poliuretanowej stanowiącej
warstwę izolacyjną 1, w którą są wprowadzone warstwy przewodzące przednia 2 i tylna 3 wykonane
ze stalowej siatki tkanej o kwadratowych oczkach lub z siatki Ledóchowskiego wykonywanej przez
165 844
3
rozciąganie porozcinanego arkusza blachy, przy czym korzystne jest, gdy w węzłach siatki tkanej są
trwałe połączenia elektryczne. W ymiary tych oczek są takie, że średnica wpisanego w nie okręgu
jest mniejsza od kalibru pocisku. D o każdej z warstw przewodzących 1 i 2 są przylutowane
przewody zasilające 4 i to tak, że ich lutowane końce są ułożone wzdłuż przekątnych tych oczek.
Taka figura bojowa może być zam ocow ana bezpośrednio do drewnianych, pionowych wsporni­
ków 5 wbijanych w ziemię. Ugrzęźnięcie pocisku w tych wspornikach nie jest szkodliwe, ponieważ
nie powoduje trwałego zwierania warstw przewodzących.
165 844
F i g .1
Fig. 2
Departament W ydawnictw UP RP Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
272 Кб
Теги
pl165844b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа