close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL166048B1

код для вставкиСкачать
R ZEC ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166048
(13) B1
(21) N um er zgłoszenia: 294031
(22) Data zgłoszenia:
26.06.1991
(86) D ata i num er zgłoszenia międzynarodowego:
26.06.1991, PCT/EP91/01198
Urząd Patentowy
R zeczypospolitej Polskiej
23.01.1992, WO92/00906,
PCT Gazette nr 03/92
(73)Uprawniony z patentu:
Pierwszeństwo:
Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH,
Frankfurt nad Menem, DE
1 2 .0 7 .1 9 9 0 ,D E ,P .4 0 2 2 1 6 3
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
3 1 .0 3 .1 9 9 5 W UP 0 3 /9 5
PL 166048 B1
(57)
1. Urządzenie do wyprowadzania i wprowadzania małych przedm iotów z taśm y transportowej, zwłaszcza paczek z głównej taśm y transportowej na odgałęźną taśmę transportową za pom ocą
odchylanego prowadzenia ocznego prostopadłego
do taśmy transportowej, znamienny tym, że zarówno
w głównej taśmie transportowej (1) jak i na początku
odgałęźnej taśmy transportowej (2) um ieszczony
jest odchylany m oduł (3), przy czym każdy m oduł
posiada dwie, prostopadle do taśmy transportowej
ustawione boczne taśmy transportowe (4), a boczne
taśmy transportowe (4) odchylanego m odułu (3)
głównej taśmy transportowej (1) są jednakowej
długości, natom iast boczne taśmy transportowe (4)
odchylanego m odułu odgałęźnej taśm y transportowej (2) mają różniące się długości, przy czym
różnice długości odpowiadają przesunięciu bocznych taśm transportowych głównej taśmy transportowej w stanie odchylonym.
Twórcy wynalazku:
Siegm ar Malow, Konstanz, DE
Norbert Brucks, Berlin, DE
1 6 .1 1 .1 9 9 2 BUP 2 3 /9 2
(45)
B65G 47/64
B65G 47/46
B65G 21/14
Urządzenie do wyprowadzania i wprowadzania małych przedmiotów
z taśmy transportowej
(54)
(30)
(87) D ata i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
(51) IntCl5:
(74)
Pełnomocnik:
Borowska-Kry ś k a Urszula,
PATPOL Spółka z o .o .
Urządzenie do wyprowadzania
i wprowadzania małych przedmiotów z taśmy transportowej
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie do wyprowadzania i wprowadzania małych przedmiotów z taśmy transportowej, zwłaszcza paczek z głównej taśmy transportowej na odgałęźną taśmę transportową za pomocą
odchylanego prowadzenia ocznego prostopadłego do taśmy transportowej, znamienny tym, że
zarówno w głównej taśmie transportowej (1) jak i na początku odgałęźnej taśmy transportowej (2)
umieszczony jest odchylany moduł (3), przy czym każdy moduł posiada dwie, prostopadle do
taśmy transportowej ustawione boczne taśmy transportowe (4), a boczne taśmy transportowe (4)
odchylanego modułu (3) głównej taśmy transportowej (1) są jednakowej długości, natomiast
boczne taśmy transportowe (4) odchylanego modułu odgałęźnej taśmy transportowej (2) mają
różniące się długości, przy czym różnice długości odpowiadają przesunięciu bocznych taśm transportowych głównej taśmy transportowej w stanie odchylonym.
2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że ma układ sterowania, który przed odchyleniem modułu (3) głównej taśmy transportowej (1) odchyla moduł (3) odgałęźnej taśmy transportowej (2) w kierunku głównej taśmy transportowej a po odchyleniu modułu (3) głównej taśmy
transportowej (1) odchyla moduł (3) odgałęźnej taśmy transportowej do linii zbieżnej z modułem
(3) głównej taśmy transportowej.
3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że odchylenie modułu odgałęźnej taśmy
transportowej w kierunku głównej taśmy transportowej wynosi około 10°.
* * *
Wynalazek dotyczy urządzenia do wyprowadzania i wprowadzania małych przedmiotów z
taśmy transportowej, zwłaszcza paczek, z głównej taśmy transportowej, na odgałęźną taśmę
transportową.
Znane są tego rodzaju urządzenia, w których na taśmie transportowej umieszczone jest
odchylane boczne prowadzenie, które dla wprowadzenia i wyprowadzenia transportowych elementów odchylane jest w kierunku odgałęziającej się taśmy transportowej. Transportowane elementy są kierowane przy tym na odgałęziającą się taśmę transportową przez prowadzenie boczne,
przy czym odchylane prowadzenie boczne tworzy kąt ostry z dotychczasowym kierunkiem
transportowania.
Zadaniem wynalazku jest stworzenie urządzenia do wyprowadzania i wprowadzania, w
którym połączenie głównej i odgałęźnej taśmy transportowej dokonuje się bez powstawania
przerwy. Według wynalazku zadanie do zostało rozwiązane przez urządzenie do wyprowadzania i
wprowadzania małych przedmiotów z taśmy transportowej, zwłaszcza paczek z głównej taśmy
transportowej na odgałęźną taśmę transportową za pomocą odchylanego prowadzenia bocznego
prostopadłego do taśmy transportowej, które charakteryzuje się tym, że zarówno w głównej taśmie
transportowej jak i na początku odgałęźnej taśmy transportowej umieszczony jest odchylany
moduł, przy czym każdy moduł posiada dwie, prostopadle do taśmy transportowej ustawione
boczne taśmy transportowe, a boczne taśmy transportowe odchylanego modułu głównej taśmy
transportowej są jednakowej długości, natomiast boczne taśmy transportowe odchylanego modułu
odgałęźnej taśmy transportowej mają różniące się długości, przy czym różnice długości odpowiadają przesunięciu bocznych taśm transportowych głównej taśmy transportowej w stanie
odchylonym
Korzystne jest, gdy urządzenie ma układ sterowania, który przed odchyleniem modułu głównej taśmy transportowej odchyla moduł odgałęźnej taśmy transportowej w kierunku głównej taśmy
transportowej a po odchyleniu modułu głównej taśmy transportowej odchyla moduł odgałęźnej
166 048
3
taśmy transportowej do linii zbieżnej z modułem głównej taśmy transportowej, przy czym odchylenie modułu odgałęźnej taśmy transportowej w kierunku głównej taśmy transportowej wynosi
około 10°.
P r z y k ł a d wykonania wynalazku zostanie opisany na podstawie załączonego rysunku.
Na rysunku cyfrą 1 oznaczone są główne taśmy transportowe, na których przenoszone są w
kierunku strzałek nie przedstawione bliżej elementy. Obie główne taśmy transportowe połączone są
ze sobą krzyżowo przez odgałęźne taśmy przenośnikowe tak, że transportowane elementy, w
kierunku przenoszenia, mogą być przekazywane z jednej taśmy transportowej na drugą lub z nich
wyprowadzane.
Według wynalazku przy głównych taśmach transportowych 1 i na początkach odgałęźnych
taśm transportowych 2 umieszczone są odchylane moduły 3, które mogą być odchylane ku sobie
poza główną taśmę transportową 1. Moduły 3 składają się z poziomej taśmy transportowej 4
stanowiącej dno modułu i z bocznych taśm transportowych 5, które ustawione są prostopadle na
taśmie transportowej stanowiącej dno. Moduł 3 odchylany od głównej taśmy transportowej 1
posiada taśmy boczne 5 jednakowej długości. Konieczne jest to, aby utrzymać przelotową linię
transportową przy taśmie transportowej 1.
W stanie odchylonym jednakowa długość boków w kierunku odgałęźnej taśmy transportowej
2 prowadzi do przesuniętego układu punktów końcowych 6 taśm bocznych w kierunku odgałęźnej
taśmy transportowej.
Dla uniknięcia przerwy w prowadnikach bocznych transportowanych elementów, według
wynalazku również przy odgałęźnej taśmie transportowej przewidziany jest odchylany moduł 3,
który posiada punkty końcowe 6 bocznych taśm transportowych przesunięte w lustrzanym odbiciu. Ponadto układ jest tak wykonany, że za pomocą sterowania, przed odchyleniem modułu
głównej taśmy transportowej 1, odchylony zostanie w kierunku głównej linii transportowej, moduł
odgałęźnej taśmy transportowej 2 a po osiągnięciu odchylonego położenia końcowego przez moduł
głównej taśmy transportowej 1, moduł odgałęźnej taśmy transportowej 2 odchylony zostaje do linii
zbieżnej z modułem głównej taśmy transportowej.
Za pomocą rozwiązania według wynalazku uzyskuje się przelotową i bez przerw odgałęźną
linię transportową a tym samym możliwe są również podwójne skrzyżowania, jak to przedstawiono
w przykładzie wykonania.
166 048
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
349 Кб
Теги
pl166048b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа