close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL166073B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL
(21) Numer zgłoszenia: 2911585
(11) 166073
(13) B1
(51) IntCl5:
B65G 19/28
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
(22) Data zgłoszenia:
29.08.1991
Segment trasy górniczego przenośnika zgrzebłowego
(73)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
08.03.1993 BUP 05/93
Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA",
Rybnik, PL
(72)
(45)
PL 166073
B1
(57)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.03.1995 WUP 03/95
1. Segment trasy górniczego przenośnika
zgrzebłowego, zawierający rynnę, klin ładujący
oraz kształtowe złącze, znamienny tym, że jedna z bocznych ścianek (1 i 2) rynny ma w
obszarze swych końcówek przytwierdzone
nakładki (4 i 5) z wyprofilowanymi gniazdami
(6 i 7) o wysokości (h) najwyżej równej wysokości (H) tej ścianki (1) rynny, które to nakładki
(4 i 5) łączy trwale pozioma bieżnia (8), przytwierdzona wraz ze stopą (9) tej ścianki (1) do
podłogowej płyty (10), wydłużonej w stronę
ociosu nieco poza zarys bieżni (8) i zaopatrzonej
w swej wzdłużnej krawędzi w zukosowanie (11).
Uprawniony z patentu:
Twórcy wynalazku:
Andrzej Bulenda, Rybnik, PL
Zdzisław Walczak, Rybnik, PL
Janusz Kasprzak, Łączna, PL
Stanisław Stachowicz, Lublin, PL
Fig.1
Segment trasy górniczego przenośnika zgrzebłowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Segment trasy górniczego przenośnika zgrzebłowego, zawierający rynnę, klin ładujący
oraz kształtowe złącze, znamienny tym, że jedna z bocznych ścianek (1 i 2) rynny ma w obszarze
swych końcówek przytwierdzone nakładki (4 i 5) z wyprofilowanymi gniazdami (6 i 7) o
wysokości (h) najwyżej równej wysokości (H) tej ścianki (1) rynny, które to nakładki (4 i 5)
łączy trwale pozioma bieżnia (8), przytwierdzona wraz ze stopą (9) tej ścianki (1) do podłogowej
płyty (10), wydłużonej w stronę ociosu nieco poza zarys bieżni (8) i zaopatrzonej w swej
wzdłużnej krawędzi w zukosowanie (11).
2. Segment według zastrz. 1, znamienny tym, że ma pionowe krawędzie nakładek (4 i 5)
połączone trwale pionową płytą (12).
3. Segment według zastrz. 1, znamienny tym, że ma w środnikowej wnęce jednej
końcówki bocznej ścianki (1) rynny przytwierdzony pełny i wystający czop (13).
4. Segment według zastrz. 1, znamienny tym, że ma odociosową krawędź bieżni (8)
połączoną trwale z boczną ścianką (1) rynny i nakładkami (4 i 5) ukośną płytą (14).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest segment trasy górniczego przenośnika zgrzebłowego, przeznaczonego do odstawy urobku w podziemnej eksploatacji kruszywa.
Z polskiego opisu wzoru użytkowego nr Ru-38598 znany jest segment, którego wielokrotność tworzy trasę górniczego przenośnika zgrzebłowego, zbudowany z ładującego klina, rynny
oraz zastawki. Elementy te połączone są pomiędzy sobą rozłącznie, najczęściej za pomocą śrub,
tak że klin ładujący zamocowany jest do bocznej ścianki rynny od strony ociosu a od strony
zawału do przeciwległej bocznej ścianki rynny zamocowana jest rozłącznie zastawka. W
przypadku współpracy przenośnika z maszyną urabiającą prowadzoną w systemie bezcięgnowego posuwu wspiera się ona swym ślizgiem na bieżni klina ładującego, a przeciwległe
podparcie stanowi segment sworzniowego parkanu osadzony we wsporniku zastawki. Kształt
klina ładującego jest dobrany odpowiednio do przenoszenia dużych nacisków pochodzących od
urabiającej maszyny i odpowiada w zarysie literze L, gdzie bieżnię stanowi jej dolna półka.
Poszczególne, sąsiadujące ze sobą w ciągu trasy rynny połączone są pomiędzy sobą złączami
kształtowymi, których różne odmiany łączą pomiędzy sobą sąsiadujące kliny ładujące jak
również ciąg zastawek.
Znane są również rozwiązania segmentów trasy, w których boczną ściankę rynny stanowi
odlew ukształtowany tak, że jego zewnętrzna, odociosowa płaszczyzna powierzchni ma zarys
prostokątnego klina ładującego, zaś drugą przeciwległą ściankę rynny stanowi odlew, odpowiadający zarysom kształtowi zastawki lub prowadnika strugowego, w zależności od przeznaczenia
przenośnika. Środniki ścianek bocznych łączy trwale blacha denna. Ukształtowane w taki sposób
boczne ścianki rynny mogą mieć wydłużoną w kierunku osi rynny podstawę, której celem jest
zapewnienie maksymalnej stateczności układu, a także możliwość zamknięcia dolnego przedziału rynny poprzez połączenie tych występów blachą podłogową. Rozwiązane w ten sposób boczne
ścianki rynien zaopatrzone są na swych wzdłużnych końcach elementami złączy i łączone
pomiędzy sobą złączami kształtowymi.
Rozwiązanie takie cechują jednak pewne wady, gdyż człony trasy zbudowane z szeregu
oddzielnych elementów zawierają dużą ilość różnych rodzajów złączy, co w procesie eksploatacyjnym stwarza dużą awaryjność, a poza tym wymaga oddzielnego wykonawstwa szeregu
stosunkowo drobnych elementów. Konstrukcja taka nacechowana jest także dużą pracochłonnością i uciążliwością obsługi przenośnika, zwłaszcza w procesie jego montażu i demontażu.
Rozwiązania zawierające odlewane i odpowiednio ukształtowane ścianki boczne rynien uspraw-
166 073
3
niają wprawdzie problem nadmiernej liczby połączeń, uniemożliwiają jednak swobodny dobór
odmiennych typów zastawek, czy też ładujących klinów, których różność zależna jest od rodzaju
zastosowanego systemu współpracy z maszyną urabiającą. Ponadto wymagają specjalistycznej
techniki odlewnictwa.
Celem wynalazku było opracowanie rozwiązania pozbawionego powyższych wad, a
zwłaszcza rozwiązania uniwersalnego, umożliwiającego maksymalne ograniczenie ilości połączeń, przy zachowaniu różnorodności systemów współpracy z pozostałymi w kompleksie
maszynami.
Cel ten osiągnięto przez opracowanie i zastosowanie rozwiązania według wynalazku.
Polega ono na tym, że jedna z bocznych ścianek rynny ma w obszarze swych końcówek
zamocowane trwale nakładki z wyprofilowanymi gniazdami o wysokości najwyżej równej
wysokości ścianek tej rynny. Nakładki te łączy trwale pozioma bieżnia, przytwierdzona wraz ze
stopą tej ścianki do podłogowej płyty, wydłużonej w stronę ociosu nieco poza zarys bieżni i
zaopatrzonej w swej wzdłużnej krawędzi w zukosowanie. Ponadto, pionowe i wewnętrzne
względem środka bocznej ścianki rynny krawędzie nakładek, łączy trwale pionowa płyta. Celem
poprawy współpracy połączenia z następnym segmentem trasy jedna z końcówek bocznej
ścianki rynny ma przytwierdzony we wnęce środkowej pełny i wystający czop, który współpracuje z wnęką przeciwległej końcówki sąsiedniej rynny. Dla szybkiego i sprawnego przystosowania konstrukcji segmentu do współpracy z maszyną urabiającą, prowadzoną w systemie
innym niż bezcięgnowy, możliwa jest zmiana zarysu ładującego klina poprzez przytwierdzenie
do wzdłużnej, odociosowej krawędzi bieżni ukośnej płyty, przytwierdzonej następnie do nakładek i górnej krawędzi ścianki rynny lub górnej krawędzi pionowej płyty. Przytwierdzone na
obydwu końcach bocznej ścianki rynny nakładki służą do łączenia sąsiadujących ze sobą
segmentów trasy za pomocą kształtowego łącznika, osadzonego w gniazdach nakładek, przy
czym równocześnie stanowią element ładującego klina, utworzonego wskutek połączenia ich
dolnych krawędzi z poziomą bieżnią o długości odpowiadającej długości rynny i tworzącego
nierozłączną z tą rynną całość. Odcinek bocznej ścianki rynny zawarty pomiędzy nakładkami
może być dodatkowo zabezpieczony pionową płytą, przytwierdzoną do pionowych, wewnętrznych krawędzi tych nakładek oraz do ścianki bocznej rynny i bieżni. Połączenie wzdłużnej
krawędzi tej bieżni ukośną płytą ze ścianką boczną rynny i nakładkami pozwala na zmianę
rodzaju klina, a stąd szybkie przystosowanie do współpracy z systemem cięgnowego prowadzenia maszyny urabiającej. Do przeciwległej, bocznej ścianki rynny mocowana jest rozłącznie
zastawka w wymaganej wersji.
Rozwiązanie według wynalazku cechuje uniwersalna i prosta konstrukcja, umożliwiająca
sprawne przystosowanie segmentu do wymaganej wersji posuwu maszyny urabiającej, ograniczająca do niezbędnego minimum ilość i rodzaj elementów złącznych. Ponadto, segment cechuje
znacznie uproszczona pracochłonność tak w procesie montażu i demontażu eksploatowanego
przenośnika jak na etapie jego wykonawstwa, a stąd skrócony proces produkcyjny trasy
przenośnika przy zwiększonej pewności łączenia.
Segment według wynalazku przedstawiono w przykładowych rozwiązaniach na załączonym rysunku, którego fig. 1 przedstawia ten segment w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia w widoku perspektywicznym ten sam segment zaopatrzony dodatkowo w pionową
płytę, fig. 3 przedstawia ten segment z ukośną płytą w widoku perspektywicznym, zaś fig. 4
przedstawia przekrój pionowy tego segmentu, zaznaczony na fig. 3. linią A-A.
Segment według wynalazku zawiera rynnę, zbudowaną z dwóch bocznych ścianek 1 i 2,
połączonych trwale denną blachą 3. Jedna z bocznych ścianek 1 i 2 ścianka 1 ma w obszarze
swych końcówek przytwierdzone nakładki 4 i 5 z wyprofilowanymi gniazdami 6 i 7. Nakładki
4 i 5 mają wysokość h nieco mniejszą od wysokości H bocznych ścianek 1 i 2 rynny i połączone
są trwale poziomą bieżnią 8, przytwierdzoną wraz ze stopą 9 ścianki 1 do podłogowej płyty 10.
Płyta 10 jest wydłużona w stronę ociosu nieco poza zarys bieżni 8 i jej wzdłużna krawędź ma
zukosowanie 11. Pionowe krawędzie nakładek 4 i 5 połączone są trwale pionową płytą 12 o
wysokości s równej wysokości S górnej krawędzi gniazd 6 i 7 nakładek 4 i 5. Boczna ścianka 1
rynny ma w środnikowej wnęce jednej z końcówek przytwierdzony pełny i wystający czop 13,
który współpracuje w ciągu trasy przenośnika ze środkową wnęką przeciwległej końcówki
4
166 073
sąsiedniej rynny, w celu dodatkowego zabezpieczenia złącza. Ponadto, przedstawiony na fig. 3
segment ma dodatkową ukośną płytę 14, połączoną trwale z odociosową krawędzią bieżni 8 oraz
boczną ścianką 1 i nakładkami 4 i 5. Boczna ścianka 2 rynny przystosowana jest do rozłącznego
połączenia z zastawką.
Segment według wynalazku znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach przenośników zgrzebłowych ścianowych.
Fig. 2
166 073
Fig. 3
Fig. 4
166 073
Fig. 1
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
375 Кб
Теги
pl166073b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа