close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL166125B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
(11) 166125
(13) B1
289915
(21) Numer zgłoszenia:
(51) IntCl5:
F03G 5/08
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
B62M 1/12
15.04.1991
)Synchroniczny mechanizm napędu urządzeń siłą mięśni, zwłaszcza napędu rowerów,
4
(5
łodzi i mięśniolotów
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
19.10.1992 BUP 21/92
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.04.1995 WUP 04/95
PL
166125
B1
(57)
1. Synchroniczny mechanizm napędu
urządzeń siłą mięśni, zwłaszcza napędu rowerów, łodzi i mięśniolotów, znamienny tym, że
ma nożną dźwignię (9) osadzoną wychylnie na
osi (10), połączoną cięgłem (6) z co najmniej
jednym nawojowym bębnem (2) osadzonym
obrotowo na osi zespołu zbiorczego wałka (1),
sprzężonego z zespołem realizacji ruchu urządzenia przekładnią zębatą lub cięgłową, a
także za pośrednictwem co najmniej jednego
cięgła (19) sprzężonego z ręczną dźwignią (14)
wyposażoną w uchwyt-kierownicę (25)
odchylną wokół osi (26).
(73)
Uprawniony z patentu:
Nowacki Lucjan, Łódź, PL
Nowacki Michał, Łódź, PL
(72)
Twórcy wynalazku:
Lucjan Nowacki, Łódź, PL
Michał Nowacki, Łódź, PL
Fig. 1
Synchroniczny mechanizm napędu urządzeń siłą mięśni,
zwłaszcza napędu rowerów, łodzi i mięśniolotów
Zastrzeżenia
patentowe
1. Synchroniczny mechanizm napędu urządzeń siłą mięśni, zwłaszcza napędu rowerów, łodzi i
mięśniolotów, znamienny tym, że ma nożną dźwignię (9) osadzoną wychylnie na osi (10), połączoną
cięgłem (6) z co najmniej jednym nawojowym bębnem (2) osadzonym obrotowo na osi zespołu
zbiorczego wałka (1), sprzężonego z zespołem realizacji ruchu urządzenia przekładnią zębatą lub
cięgłową, a także za pośrednictwem co najmniej jednego cięgła (19) sprzężonego z ręczną dźwignią
(14) wyposażoną w uchwyt-kierownicę (25) odchylną wokół osi (26).
2. Synchroniczny mechanizm napędu według zastrz. 1, znamienny tym, że nawojowe bębny (2),
(16), (17) sprzężone są z zespołem zbiorczego wałka (1) poprzez sprzęgła jednokierunkowe.
3. Synchroniczny mechanizm napędu według zastrz. 1, znamienny tym, że oś (10) dźwigni (9)
umieszczona jest powyżej linii stawów biodrowych, tj. punktu (0), natomiast dźwignia (14) zamocowana jest wychylnie w osi położonej poniżej punktu (0).
4. Synchroniczny mechanizm napędu według zastrz. 1, znamienny tym, że dźwignia (9) posiada
mocowanie co najmniej w dwóch położeniach kąta α , tj. dla kąta (α1) i (α2) nożne podstawniki (11).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest synchroniczny mechanizm napędu urządzeń siłą mięśni, zwłaszcza napędu rowerów, łodzi i mięśniolotów, wykorzystujący jednoczesny nacisk obu nóg oraz
umożliwiający dodatkowe wykorzystanie pracy rąk w ruchu pchania lub ciągnięcia.
Wynalazek ma zastosowanie w budowie urządzeń i aparatów poruszanych siłą mięśni, a
zwłaszcza rowerów, łodzi i mięśniolotów.
Wadą znanych, obecnie stosowanych mechanizmów napędu rowerów i mięśniolotów jest
naprzemienny ruch nóg napędzających pedały krążące po okręgu. Jest to niekorzystne, ponieważ
tylko położenie prostopadłe ramienia korby względem siły nacisku przetwarza pracę nóg na
moment obrotowy bez strat. Dalszą niedogodnością tradycyjnego pedałowania jest niesymetryczny, naprzemienny nacisk stóp, uniemożliwiający z przyczyn ergonomicznych, skuteczne wykorzystanie siły obu nóg. Siła napędu każd
ej z nóg w nacisku jednonożnym, jest znacznie mniejsza od
połowy siły jednoczesnego nacisku obu nóg.
Wadą napędu według patentu USA nr 4 639 007 jest napęd linkami (45) i (55) nawojowych
bębnów osadzonych bezpośrednio na osi napędzanych kół. Konstrukcja taka uniemożliwia uzyskanie wymaganego dużego przełożenia kinematycznego między skokiem przesuwanych podnóżków, a ruchem obrotowym kół jezdnych. Jeden ruch pracy (suw) podnóżków realizuje zaledwie
kilka obrotów kół jezdnych, wywołując potoczenie się pojazdu zaledwie o kilka metrów z małą
prędkością ruchu. Natomiast w celu skutecznej eksploatacji pojazdu wymagane jest przełożenie
kinematyczne umożliwiające pokonanie kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów przy jednym suwie
pracy nóg. Nie umożliwia tego rozwiązanie według patentu nr 4 639 007, w którym linki napędzają
bębny nawojowe osadzone bezpośrednio w osi obrotu kół jezdnych. Ponadto suwliwe zamocowanie pedałów na dwóch wzdłużnych rurach stwarza możliwość zacięć podczas przesuwu, w przypadku różnicy w nacisku lewej i prawej nogi. Również dźwignia odbioru napędu od rąk, umożliwia
wykorzystanie tylko pracy ciągnięcia rękoma. Dodatkową wadą jest konstrukcja możliwa do
zastosowania tylko w pojeździe dwuśladowym.
Konstrukcja według polskiego patentu nr 54 406 posiada kilka wad. Naczelną jest nieergonomiczna praca i pozycja jadącego wymagająca podciągania się w górę. Następną zasadniczą wadą
jest również, jak w poprzedniej konstrukcji, małe przełożenie kinematyczne uniemożliwiające
szybką jazdę. Prędkość liniowa łańcucha jest równa prędkości przesuwu siodełka i jest kilkunastokrotnie niższa od wymaganej. Wadą i niedogodnością obecnie stosowanych pływających łodzi z
166 125
3
przesuwnym siodełkiem, są bardzo długie wiosła mocowane w szeroko rozstawionych wspornikach. Ogranicza to wykorzystanie tych łodzi tylko na spokojnej wodzie i dużych przestrzeniach.
Dalszą niedogodnością jest płynięcie do tyłu, bowiem wioślarz siedzi tyłem do kierunku ruchu, oraz
brak zwrotności i manewrowości takiej łodzi.
Celem wynalazku jest wyeliminowanie wyżej opisanych wad.
Istotą wynalazku jest zabudowany w napędzanym urządzeniu lub aparacie układ mechaniczny złożony z zespołu wałka zbiorczego przekazującego ruch obrotowy, odpowiednio i kilkustopniowo zwielokrotniony do końcowych zespołów realizacji ruchu urządzenia tj. koła, bębna, śmigła,
wirnika czy śruby, oraz z zespołu dwóch niezależnie od siebie wychylanych dźwigien napędzających
cięgłami lub cięgnami zespół wałka zbiorczego, tj. dźwigni nożnej przekraczającej napęd od
jednoczesnego prostowania obu nóg i dźwigni ręcznej przekazującej napęd od ruchu rąk podczas
ich prostowania i ciągnięcia za uchwyt dźwigni będący jednocześnie kierownicą sterowania ruchem
urządzenia lub aparatu.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładach wykonania, na których fig. 1 przedstawia układ napędu i sterowania zbudowany w rowerze. Na fig. 2 uwidoczniony jest przekrój A-A
wg. fig. 1 i obrazujący główny wałek zbierający napęd od nóg i rąk obsługującego. Fig. 3 obrazuje
mechanizm wg. wynalazku, przystosowany do stosowania w łódce rekreacyjnej. Na fig. 4 przedstawiono przekrój B-B wg. fig. 3 ukazujący inną wersję wałka głównego dostosowaną do łodzi,
mięśniolotu, oraz także roweru lub wózka z dwoma tylnymi kołami lub odsuniętym do tyłu kołem
pojedynczym.
Przedstawiony na fig. 1 oraz fig. 2 układ posiada ułożyskowany tocznie w ramie roweru główny
wałek 1, na którego końcach osadzono bębny 2 natomiast w części środkowej umieszczono zębate
koła 3 i 4, oraz łańcuchowe koło 5. Na bębnach 2 umieszczono dwu lub trzykrotnie opasane cięgła
6, których końce zamocowane są do sprężyny 7, oraz z przodu pojazdu do gniazd 8, którymi
zakończone są belki 9 osadzone obrotowo na osi 10. W belkach 9 osadzono obrotowe podstawki 11
stóp rowerzysty. Podstawki 11 można umiejscowić w dwóch położeniach odpowiadających kątowi
α1 i α2. Sprężyna 12 cofa belki 9 w kierunku siodełka 13. W dźwigni 14 ułożyskowanej na wałku i
umiejscowiony jest obrotowy wałek 15, z osadzonym na nim bębnem 16 i 17 oraz łańcuchowym
kołem 18 napędzającym poprzez cięgło 19 koło 5. Na bębnie 16 odbierającym pracę pchania rąk,
dwu lub trzykrotnie nawinięte jest cięgło, którego jeden koniec zamocowany jest do obejmowej
belki 20, drugi do sprężyny 21. Na bębnie 17 obracanym siłą ciągnięcia rąk nawinięte jest cięgło 22
zaczepione jednym końcem do sprężyny 23 oraz drugim do wspornika 24. W drugiej części dźwigni
14 zamocowana jest obrotowa kierownica 25. Obrót kierownicy względem poziomej osi 26 wywołuje skręt koła wymuszony siłownikiem 27. Osadzone na wałku i zębate koła 3 i 4 przekazują napęd
na pośredniczący wałek 28, skąd przekładnią łańcuchową napędzane jest koło tylne roweru.
Przekładnię zębatą można zastąpić przekładnią łańcuchową - należy wówczas odwrócić kierunek
obrotów wałka i na przeciwny odwrotnie nawijając linki na bębny 2, 15 i 16. W przykładzie
zastosowano dwa przełożenia - bieg I rozruchowy i bieg II stosowany podczas jazdy szybkiej.
Dodatkową regulację momentu obrotowego, oraz szybkości jazdy stanowią dwa położenia podstawek 11 ustalone dla kąta α1 i α2.
Koncepcję sprzęgieł ciernych wynikających z możliwości przeniesienia w jednym kierunku
momentu obrotowego przez cięgło lub linkę nawiniętą na bęben, zastosowano w celu uproszczenia
konstrukcji. Zamiast takiego rozwiązania można wprowadzić sprzęgła jednokierunkowe między
bębnami a wałkiem 1 i 15.
Przedstawiony na fig. 3 układ napędowy zabudowany w łodzi różni się od poprzedniego,
usytuowaniem głównego wałka 1 za fotelem siedzącego, zastąpieniem dwóch belek 9 obejmujących
koło przednie jedną belką środkową i jedną linką 6. Dźwignia 14 zamocowana jest obrotowo na osi
29. Z powodu przesunięcia do tyłu za fotel 13, głównego wałka 1, bębny 16 i 17 przejmujące pracę
rąk umieszczono bezpośrednio na wałku 1. Z powodu zastosowania jednej belki 9 i linki 6
zamontowano tylko jeden bęben 2 przejmujący pracę nóg. Na wałku 1 zastosowano jedno zębate
stożkowe koło 30 przekazujące napęd na koło 31 oraz na wałku 32, śrubę 33, dodatkowo też
poprzez przekładnię kątową na zamachowe koło 34. Linki 19 i 20 połączone są dźwignią 14 węzłami
35 i 36. Śruba 33 zamocowana jest na wale 32 za pośrednictwem sprzęgła jednokierunkowego
przenoszącego moment obrotowy tylko w kierunku zgodnym z napędem śruby.
166125
Fig. 1
Fig.2
Fig. 4
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
385 Кб
Теги
pl166125b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа