close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL166168B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166168
(21) Numer zgłoszenia: 29618 2
(13)
B1
(22) Data zgłoszenia: 25.03.1991
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
25.03.1991, PCT/DK91/00092
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(30)
(87) Data i numer publikacji zgłoszenia
międzynarodowego:
03.10.1991, W091/14842,
PCT Gazette nr 23/91
Pierwszeństwo:
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)Uprawniony z patentu:
POLYSHEET A/S, Herlev, DK
(72)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.04.1995 WUP 04/95
B1
166168
PL
1. Zespół złączny do przymocowania ochronnej lub osłaniającej pokrywy do rusztowania lub podobnej konstrukcji podporowej, który to zespół zawiera kołek kotwiący wprowadzony poprzez tę pokrywę, od strony powierzchni pokrywy skierowanej ku
rusztowaniu oraz giętką taśmę z materiału sprężystego, połączoną
kołkiem kotwiącym i mającą szczelinę lub otwór, w który wprowadzany jest swobodny koniec taśmy, przy czym taśma ma na części
swojej długości uzębienie lub podobne konturowane zapobiegające
wycofaniu taśmy po jej włożeniu w szczelinę lub otwór, znamienny
tym, że szczelina lub otwór (3) znajduje się w członie zaciskowym
(2) na przeciwległym końcu taśmy (1) względem końca wkładkowego (4) przy czym kołek kotwiący (7) jest względem otworu (3)
ustawiony poprzecznie, w odległości (a) od członu zaciskowego (2)
i odpowiada wymiarom członu rusztowania lub konstrukcji podporowej, natomiast odległość kołka kotwiącego (7) od końca wkładkowego (4) jest większa niż odległość (a) od członu zaciskowego (2), przy czym kołek kotwiący (7) zawiera dwie jednolite części
(10, 11;3 4 , 35), ustawione po obydwu stronach taśmy i połączone
członem pośrednim (12, 33) mającym przeciwległe poprzeczne
powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, które są mocno połączone
z częścią taśmy (1) zawierającą człon zaciskowy (2 , 39) i swobodny
koniec wkładkowy (4, 37) taśmy, a ponadto człon pośredni (12,
33) ma dodatkowo otwór (38) do wycofania swobodnego końca taśmy, umożliwiający wyciągnięcie obydwu części taśmy od wewnętrznej strony członu pośredniego (12, 33).
Twórca wynalazku:
Peter Sølbeck, Rungsted, DK
28.12.1992 BUP 26/92
(5
)
7
E04G 21/28
E04G 7/00
F16L 3/137
B65D 63/10
Zespół złączny do przymocowania ochronnej lub osłaniającej pokrywy do rusztowania
lub podobnej konstrukcji podporowej
27.03.1990.DK, 780
20.09.1990,EP, 90610062
(45)
(51) IntCl5:
(74)
Pełnomocnik:
Ludwicka Izabella, PATPOL Spółka z.o.o
Zespół złączny do przymocowania ochronnej lub osłaniającej pokrywy
do rusztowania lub podobnej konstrukcji podporowej
Zastrzeżenia patentowe
1. Zespół złączny do przymocowania ochronnej lub osłaniającej pokrywy do rusztowania lub podobnej konstrukcji podporowej, który to zespół zawiera kołek kotwiący wprowadzony poprzez tę pokrywę, od strony powierzchni pokrywy skierowanej ku rusztowaniu oraz
giętką taśmę z materiału sprężystego, połączoną kołkiem kotwiącym i mającą szczelinę lub
otwór, w który wprowadzany jest swobodny koniec taśmy, przy czym taśma ma na części swojej długości uzębienie lub podobne konturowanie zapobiegające wycofaniu taśmy po jej włożeniu w szczelinę lub otwór, znamienny tym, że szczelina lub otwór (3) znajduje się w członie zaciskowym (2) na przeciwległym końcu taśmy (1) względem końca wkładkowego (4),
przy czym kołek kotwiący (7) jest względem otworu (3) ustawiony poprzecznie, w odległości (a) od członu zaciskowego (2) i odpowiada wymiarom członu rusztowania lub konstrukcji
podporowej, natomiast odległość kołka kotwiącego (7) od końca wkładkowego (4) jest większa niż odległość (a) od członu zaciskowego (2), przy czym kołek kotwiący (7) zawiera dwie
jednolite części (10, 11;34, 35), ustawione po obydwu stronach taśmy i połączone członem
pośrednim (12, 33) mającym przeciwległe poprzeczne powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne,
które są mocno połączone z częścią taśmy (1) zawierającą człon zaciskowy (2, 39) i swobodny
koniec wkładkowy (4, 37) taśmy, a ponadto człon pośredni (12, 33) ma dodatkowo otwór
(38) do wycofania swobodnego końca taśmy, umożliwiający wyciągnięcie obydwu części taśmy od wewnętrznej strony członu pośredniego (12, 33).
2. Zespół według zastrz. 1, znamienny tym, że szczelina lub otwór (3) członu zaciskowego (2) jest ograniczony po jednej stronie przez elastycznie sprężysty uzębiony człon (6)
sprzęgający się z uzębieniem (5) taśmy.
3. Zespół według zastrz. 2, znamienny tym, że uzębiony człon (6) zawiera przedłużenie (29) w kształcie palca wystającego na zewnątrz członu zaciskowego (2).
4. Zespół według zastrz. 1, znamienny tym, że koniec wkładkowy (4) taśmy na części
długości jest gładki i ma mniejszą grubość niż pozostała część taśmy (1) z uzębieniem (5).
5. Zespół według zastrz. 4, znamienny tym, że taśma (1), kołek kotwiący (7) i człon
zaciskowy (2) tworzą jeden element wykonany z tworzywa sztucznego, korzystnie z nylonu.
6. Zespół według zastrz. 5, znamienny tym, że koniec wkładkowy taśmy (1) w małym
odstępie od kołka kotwiącego (7) ma poprzecznie wystające występy (31).
7. Zespół według zastrz. 6, znamienny tym, że w pobliżu kołka kotwiącego (7), taśma (1) ma miejscowe zmniejszenie przekroju poprzecznego (14), zmniejszające wytrzymałość
na rozciąganie.
8. Zespół według zastrz. 7, znamienny tym, że zmniejszenie przekroju poprzecznego
(14) jest w części taśmy (1), która zawiera człon zaciskowy (2).
9. Zespół według zastrz. 7, znamienny tym, w odstępie od kołka kotwiącego (7),
z końcem taśmy zawierającym człon zaciskowy (39) połączony jest człon ogranicznikowy
opierający się na boku pokrywy (8) skierowanej do rusztowania (9) po włożeniu kołka kotwiącego (7).
10. Zespół według zastrz. 9, znamienny tym, że człon ogranicznikowy jest utworzony
przez poprzeczne powiększenie (40) członu zaciskowego (39).
11. Zespół według zastrz. 4, znamienny tym, że taśma (1) na swobodnym końcu wkładkowym (4) ma otwór (15) dla nośnika znacznej liczby zespołów złącznych.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest zespół złączny do przymocowania ochronnej lub osłaniającej pokrywy do rusztowania lub podobnej konstrukcji podporowej.
Znany zespół tego rodzaju zawiera kołek kotwiący, który jest wkładany poprzez pokrywę osłaniającą, zwłaszcza brezent impregnowany, od strony powierzchni pokrywy skierowanej
166 168
3
do rusztowania oraz giętką taśmę z materiału sprężystego, połączoną z kołkiem kotwiącym
i mającą szczelinę lub otwór, w który wprowadzany jest swobodny koniec taśmy. Taśma ta ma
na części swojej długości uzębienie lub podobne konturowanie zapobiegające wycofaniu taśmy
po włożeniu jej przez szczelinę lub otwór.
Giętkie taśmy do przymocowania brezentu impregnowanego do rusztowania, np.
w związku z robotami budowlanymi zimą, są znane na przykład z opisu patentowego
DK-B-156 307.
W taśmie o znanej postaci, przedstawionej w opisie Międzynarodowego Zgłoszenia Patentowego nr PCT/DK87/00155 (W088/04368), kołek kotwiący stosuje się tak, że człon przekłuwający na jednym końcu taśmy ma postać zaciskającego harpunowego elementu sprzęgającego się z zewnętrzną stroną brezentu impregnowanego, a szczelina wprowadzeniowa lub
otwór dla przeciwległego swobodnego końca taśmy znajduje się bezpośrednio za przekłuwającym elementem, tak aby to położenie, po przekłuciu brezentu zaciskającym harpunowym elementem sprzęgającym się z jego zewnętrzną powierzchnią, było bezpośrednio pod powierzchnią wewnętrzną brezentu, między tym brezentem a generalnie rurową konstrukcją ramy, do
której brezent tą taśmą jest mocowany.
Utrudnia to montowanie, ponieważ swobodny koniec taśmy trzeba włożyć do szczeliny
lub otworu od strony konstrukcji ramy, która jest zwrócona do brezentu.
Z opisu patentowego DE-3204654 znana jest inna konstrukcja zespołu złącznego,
w którym kołek kotwiący połączony jest za pomocą elastycznego połączenia zawiasowego
z członem pośrednim o przekroju poprzecznym w kształcie litery U, łączącym dwa końce taśmy, przy czym jeden z nich ma podłużne otwory sprzęgające się z członami blokującymi, wystającymi z drugiego końca taśmy.
Podczas mocowania tego zespołu złącznego, kołek kotwiący trzeba ręcznie obracać
z jego normalnego położenia, poprzecznego względem taśmy, aby przesunąć poprzez oczko
w brezencie aż do uzyskania sprzężenia blokującego między podłużnymi otworami na jednym
końcu taśmy a członami blokującymi na drugim końcu taśmy. Trzeba przy tym manipulować
obydwoma końcami taśmy, co czynność montażową czyni operacją raczej niewygodną
zwłaszcza że normalnie używa się dużej liczby zespołów złącznych do umocowania brezentu
na rusztowaniu.
Taka sama niedogodność występuje w innym jeszcze rozwiązaniu konstrukcyjnym,
przedstawionym w opisie patentowym DE-A-2326958, w którym jeden swobodny koniec taśmy tworzy człon o kształcie harpuna z wieloma miejscowymi powiększeniami, dla sprzęgania
z otworami o kształcie dziurki od klucza w drugim końcu taśmy.
Zespół złączny według wynalazku, dla mocowania ochronnej lub osłaniającej pokrywy
do rusztowania lub podobnej konstrukcji podporowej, zawiera kołek kotwiący wprowadzony
poprzez tę pokrywę, od strony powierzchni pokrywy skierowanej ku rusztowaniu oraz giętką
taśmę z materiału sprężystego, połączoną kołkiem kotwiącym i mającą szczelinę lub otwór,
w który wprowadzany jest swobodny koniec taśmy. Taśma ta ma na części swojej długości
uzębienie lub podobne konturowanie zapobiegające wycofaniu taśmy po jej włożeniu w szczelinę lub otwór. Zespół złączny charakteryzuje się tym, że szczelina lub otwór znajduje się
w członie zaciskowym na przeciwległym końcu taśmy względem końca wkładkowego. Kołek
kotwiący jest względem otworu ustawiony poprzecznie, w określonej odległości od członu zaciskowego i odpowiada wymiarom członu rusztowania lub konstrukcji podporowej. Natomiast
odległość kołka kotwiącego od końca wkładkowego jest większa niż odległość od członu zaciskowego. Kołek kotwiący zawiera dwa jednolite człony ustawione po obydwu stronach taśmy i połączone członem pośrednim mającym przeciwległe poprzeczne powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, które są mocno połączone z częścią taśmy zawierającą człon zaciskowy
i swobodny koniec wkładkowy taśmy. Ponadto, człon pośredni ma dodatkowy otwór dla wycofania swobodnego końca taśmy, umożliwiający wyciągnięcie obydwu części taśmy od wewnętrznej strony członu pośredniego.
Szczelina lub otwór członu zaciskowego są ograniczone po jednej stronie przez elastycznie sprężysty uzębiony człon sprzęgający się z uzębieniem taśmy. Ten uzębiony człon zawiera
korzystnie przedłużenie w kształcie palca wystającego na zewnątrz członu zaciskowego.
4
166 168
W korzystnym rozwiązaniu zespołu koniec wkładkowy taśmy na części długości jest
gładki i ma mniejszą grubość niż pozostała część taśmy z uzębieniem.
Korzystnie taśma, kołek kotwiący i człon zaciskowy tworzą jeden element wykonany
z tworzywa sztucznego, korzystnie z nylonu. Koniec wkładkowy taśmy, w małym odstępie od
kołka kotwiącego, ma poprzecznie wystające występy. W pobliżu kołka kotwiącego, taśma ma
miejscowe zmniejszenie przekroju poprzecznego, zmniejszające wytrzymałość na rozciąganie.
Zmniejszenie przekroju poprzecznego jest w części taśmy, która zawiera człon zaciskowy.
W odstępie od kołka kotwiącego, z końcem taśmy zawierającym człon zaciskowy, połączony jest człon ogranicznikowy opierający się na powierzchni pokrywy skierowanej do rusztowania, po włożeniu kołka kotwiącego. Człon ogranicznikowy jest utworzony przez poprzeczne powiększenie członu zaciskowego.
W korzystnym rozwiązaniu taśma na swobodnym końcu wkładkowym ma otwór dla nośnika znacznej liczby zespołów złącznych.
Zespół złączny według wynalazku znacznie ułatwia montaż pokrywy do rusztowania.
Człon zaciskowy ze szczeliną lub otworem umieszcza się już po przekłuciu brezentu przez kołek kotwiący przyczepiający zewnętrzną powierzchnię brezentu, w takiej odległości od przekłucia, iż swobodny koniec taśmy, dzięki elastyczności i naturalnej sztywności taśmy, może
być zakładany wokół członu rusztowania i poprzez szczelinę, przez co ciągnie zaciskowy
człon na tę stronę ramy rusztowania, która jest odwrócona od brezentu.
Ponadto, kołek kotwiący z dwiema jednolitymi bocznymi częściami połączonymi członem pośrednim ma przekrój poprzeczny w kształcie litery U, z dwoma ramionami, które wystają z dwóch przeciwległych boków członu pośredniego, co daje mocną konstrukcję zespołu
złącznego o swobodnych końcach taśmy, w mocnym połączeniu z kołkiem kotwiącym. Kompletny zespół złączny wytwarza się korzystnie jako jednoczęściowy z odpowiedniego tworzywa
sztucznego. Taśmę w postaci gotowej do stosowania można wytwarzać podczas jednej operacji, korzystnie przez formowanie wtryskowe.
Podczas zakładania zespołu złącznego, swobodny koniec taśmy wciąga się, tak aby wystawał z tej samej strony kołka kotwiącego, który następnie wprowadza się poprzez oczko
w brezencie. Obydwa końce taśmy mają dostęp od wewnętrznej strony brezentu naprzeciw rusztowania. Do wprowadzania kołka kotwiącego można również stosować specjalne narzędzie,
przez co dodatkowo upraszcza się montaż.
Giętka taśma mająca miejscowe zmniejszenie przekroju poprzecznego blisko kotwiącego
kołka, charakteryzuje się zmniejszeniem wytrzymałości na rozciąganie. Można wtedy uzyskać
kontrolowane oderwanie brezentu, gdy wystąpią duże obciążenia w wyniku działania wiatru,
przy czym zapobiega się uszkodzeniu rusztowania.
Rozwiązanie według wynalazku w przykładach wykonania jest odtworzone na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia pasek do brezentu, fig. 2 - kształt uzębienia taśmy w widoku
z boku, fig. 3 - człon zaciskowy w przekroju poprzecznym, fig. 4 - szczegół z fig. 10 objaśniający konstrukcję kołka kotwiącego taśmy, fig. 5 - zespół złączny mocujący do elementu rusztowania brezent wykonany z folii tworzywa sztucznego wzmocnionego siatką fig. 6 - przykład wykonania narzędzia do stosowania przy montażu taśmy w widoku perspektywicznym,
fig. 7 - narzędzie z fig. 6 w przekroju wzdłużnym, fig. 8 - narzędzie z fig. 6 w przekroju poprzecznym, fig. 9 - drugi przykład kołka kotwiącego, fig. 10 - kołek kotwiący z fig. 9 wraz
z taśmą a fig. 11 przedstawia drugi przykład członu zaciskowego.
Na fig. 1, taśma 1 ma kształt podłużnego pasa lub elementu paskowego z elastycznego
tworzywa sztucznego, korzystnie nylonu. Na jednym końcu taśma ma człon zaciskowy 2 ze
szczeliną lub otworem 3, poprzez który przeciwległy swobodny koniec 4 taśmy można wkładać.
Na części swojej długości taśma 1 ma uzębienie 5 dla sprzęgania z przytrzymującym
członem, przy czym wspomniane uzębienie 5 jest korzystnie tak ukształtowane, jak pokazano
z boku na fig. 2.
W celu umożliwienia wycofania długości taśmy 1 włożonej do otworu 3, element przytrzymujący członu zaciskowego 2 można, jak pokazano na fig. 3, wykonać jako uzębiony
człon 6, który jest elastycznie sprężysty, z przedłużeniem 29 ukształtowanym jako palcowy
166 168
5
uchwyt wystający poza człon zaciskowy 2. Po uruchomieniu powoduje on, że obszar przekroju poprzecznego otworu 3 rozszerza się, co umożliwia łatwe wycofanie taśmy 1.
W odstępie a od członu zaciskowego 2, odpowiadającym poprzecznemu wymiarowi konwencjonalnych rur rusztowania, łączy się poprzeczny kołek kotwiący 7 z taśmą 1. Kołek ten
stanowi kołek kotwiący dla taśmy, przez oparcie na zewnętrznej powierzchni brezentu 8, jak
przedstawiono na fig. 5. Kołek kotwiący 7 jest mocno połączony z taśmą oraz jest w znany
sposób zaostrzony na jednym końcu, przez co może przekłuwać brezent bez elementów pomocniczych. Brezent jest wykonany z folii z tworzywa sztucznego wzmocnionego siatką.
Jak pokazano na fig. 4 kołek kotwiący 7 ma dwa jednolite boczne człony 10, 11 o stosunkowo cienkich ścianach, umieszczone po każdej z dwóch stron taśmy 1 i połączone na części
ich długości członem pośrednim 12, którego spód łączy się z częścią taśmy, zawierającej człon
zaciskowy 2, podczas gdy górna strona członu pośredniego 12 łączy się z częścią taśmy, stanowiącą jej swobodny koniec 4.
Aby zachować połączenie części taśmy z górną stroną członu pośredniego 12 w miejscu
roboczym, przed umieszczeniem kołka kotwiącego 7 w brezencie 8, wspomniana część taśmy
może mieć w małym odstępie od kołka 7 występy 31 wystające poprzecznie, jak przedstawiono na fig. 1 do fig. 4, aby sprzęgać poprzeczne brzegi bocznych członów 10, 11 kołka kotwiącego 7, naprzeciw członu zaciskowego 2.
Jako oparcie dla kołka kotwiącego 7, brezent 8 jest w znany sposób zaopatrzony w podstawową ilość oczek 8a, jak przedstawiono na fig. 5.
Ustawienie położenia kołka kotwiącego w odstępie od członu zaciskowego 2, umieszczonego na jednym końcu taśmy powoduje, jak pokazano na fig. 5, iż człon zaciskowy 2, po
przekłuciu brezentu przez, kołek kotwiący 7 i po sprzęgnięciu tego kołka 7 ze spodem członu
pośredniego 12 oraz z zewnętrzną powierzchnią brezentu, ustawiony jest w takim odstępie od
perforacji, że swobodny koniec taśmy 4 może być przesunięty wokół rury 9 rusztowania poprzez wkładkową szczelinę 3 członu zaciskowego 2. Po zaciśnięciu taśmy 1, człon zaciskający 2 jest ciągnięty w stronę rury 9 rusztowania, skierowaną przeciwnie do brezentu, tak jak
przedstawiono na fig. 5.
Aby dodatkowo ułatwiać działanie wkładkowego końca taśmy 1, nie ma on żadnego
uzębienia na pewnej długości i ma zmniejszoną grubość.
Ilustrowane ustawienie członu zaciskowego 2 ułatwia wyjęcie taśmy 1 w opisany sposób.
Aby zabezpieczyć przed nadmiernym naprężeniem i związanym z tym ryzykiem zerwania taśmy 1 przy gięciu wkładkowego końca wokół końca członu pośredniego 12, który umieszcza się naprzeciw zaostrzonego końca kołka kotwiącego 7, jak przedstawiono na fig. 5, taśma 1 ma jeden lub więcej wystających kołków 30, tuż nad kołkiem kotwiącym 7, przy czym
łączy się wspomnianym zagięciem do członu pośredniego 12.
Taśma 1 z uzębieniem 5, kołek kotwiący 7 i człon zaciskowy 2 z elastycznie odkształcalnym uzębionym członem 6 korzystnie wykonane są w postaci jednoczęściowej za pomocą formowania wtryskowego z tworzywa sztucznego, korzystnie z nylonu.
Taśma według wynalazku może być w ten sposób wytwarzana w postaci gotowej do stosowania podczas jednej operacji, korzystnie za pomocą formowania wtryskowego.
Korzystnie można wykonać miejscowe zmniejszenie przekroju poprzecznego 14 w taśmie 1, blisko kołka kotwiącego 7, a korzystnie w tej części taśmy, która zawiera człon zaciskowy 2, jak pokazano przerywaną linią na fig. 1, aby zmniejszyć ostateczną wytrzymałość
taśmy 1 na rozciąganie. W szczególności jest to korzystne, gdy układa się brezent na rusztowaniu, które jest niezupełnie pewnie umocowane do konstrukcji budowlanej. W przypadku
dużego obciążenia od naporu wiatru zapewnia się wówczas pęknięcie taśmy 1, aby uwolnić
brezent bez uszkodzenia rusztowania.
Przez zmniejszenie przekroju poprzecznego dzięki układowi członu rdzeniowego, podczas formowania wtryskowego można uzyskać stosunkowo dokładną kontrolę wytrzymałości
na rozciąganie, przy różnych wymiarach rdzeni.
Aby dodatkowo ułatwić stosowanie zespołu złącznego, stosuje się na swobodnym końcu
taśmy 1 otwór 15 przeznaczony dla wspólnego nośnika, służącego dla dużej liczby taśm.
6
166 168
Mimo że kołek kotwiący 7, jak przedstawiono na fig. 1 i 4, może mieć ostry koniec, aby
można go było przepchnąć poprzez oczko 8a w brezencie 8 bez narzędzi pomocniczych, operacja ta jest jednak nieco kłopotliwa i czasochłonna.
W celu ułatwienia montażu, na fig. 6 do 8 pokazano odpowiednie narzędzie do montowania zespołów złącznych.
Przedstawione narzędzie zawiera wydrążony tłok 16, którego przednia krawędź jest sfazowana i zaostrzona, tworząc ostrze tnące 17, które łatwo przekłuwa folię polietylenową
wzmocnioną siatką. Wydrążony tłok 16 jest przystosowany do wkładania kołka kotwiącego 7
taśmy 1. Ma on wzdłużną szczelinę 18 otwartą ku przedniej krawędzi, poprzez którą dwie części taśmy zostają wysunięte oraz umieszczone po każdą z dwóch stron kołka kotwiącego 7.
Wydrążony tłok 16 jest przesuwny wzdłużnie w obsadzie 19 za pomocą kołka 20, będącego pod działaniem sprężyny i wsuniętego do otworu 21 w suwaku 22, umieszczonym wewnątrz wydrążonego tłoka 16, który za pomocą kołka 20 jest osiowo umocowany względem
obsady 19.
Kołek 20 ma część 23 znajdującą się w otworze 21 i mającą większą średnicę niż szerokość szczeliny 24 w wydrążonym tłoku 16, naprzeciw szczeliny 18. Część szczeliny 24, która
w początkowym położeniu znajduje się naprzeciw kołka 20, ma kołowe rozszerzenie odpowiadające części 23. Kołek 20 ma wystający na zewnątrz roboczy kołek 25 o mniejszej średnicy niż szerokość szczeliny 24.
Przy przepychaniu roboczego kołka 25 wbrew sile sprężyny 26 przesuwa się go do
szczeliny 24, tak że obsadę 19 i suwak 22 można osiowo przesuwać w poprzek lub do wydrążonego tłoka 16, aby spowodować wypchnięcie kołka kotwiącego 7, jak również skojarzonej
taśmy 1.
Blisko tnącej przedniej krawędzi 17, wydrążony tłok 16 ma zewnętrznie umieszczony
kołnierz 27, który łączy się z wewnętrzną powierzchnią brezentu, po przekłuciu brezentu
przednią krawędzią tnącą. Następnie kołek kotwiący 7 zostaje wypchnięty z wydrążonego tłoka 16, aby zaczepić zewnętrzną powierzchnię brezentu.
Następnie narzędzie zdejmuje się z brezentu, za pomocą obsady 19. Dzięki tarciu między
folią plastikową a wydrążonym tłokiem 16, tłok ten w ruchu cofnięcia jest wyciągany osiowo
na zewnątrz w obsadzie dopóty, dopóki nie przesunie się do swojego wyjściowego położenia,
jak przedstawiono na fig. 7, w którym to położeniu zostaje unieruchomiony względem obsady
za pomocą kołka 20, będącego pod działaniem sprężyny.
Aby dodatkowo ułatwić pracę, obsada 19 ma zewnętrzny hak 28, służący do dociskania
taśmy 1, po przepchnięciu jej swobodnego końca 4 przez człon zaciskowy 2, przy czym hak
28 zahacza przez otwór 15 swobodny koniec 4 taśmy.
Na fig. 9 przedstawiono inny przykład kołka kotwiącego 32 w widoku z góry, prostopadle do płaszczyzny pośredniego członu 33, a na fig. 10 w widoku z boku w stronę jednego końca bocznych członów 34 i 35.
Człon pośredni 33 kołka kotwiącego 32, do którego łączy się dwa końce 36, 37 taśmy
w ten sam sposób jak opisano, znajduje się na całej długości bocznych członów 34 i 35, przez
co zmniejsza ryzyko uszkodzenia bocznych członów 34 i 35 po umieszczeniu kołka kotwiącego za pomocą narzędzia, jak przedstawiono na fig. 6 do fig. 8. Kołek kotwiący 32 ma otwór
38, poprzez który wkłada się koniec 37 taśmy, który jest tak zagięty, że dwa końce 36 i 37 taśmy wystają po tej samej stronie członu pośredniego 33, aby je umieścić w narzędziu montażowym w taki sposób, jak przedstawiono na fig. 6.
Człon zaciskowy 39 przedstawiony na fig. 11 stanowi alternatywne wykonanie członu
zaciskowego z poprzecznym powiększeniem 40, tworzącym człon ogranicznikowy opierający
się na powierzchni brezentu, skierowanej ku rusztowaniu, po skośnym przesunięciu kołka kotwiącego. W ten sposób zabezpiecza się, że stosunkowo krótki koniec taśmy z członem zaciskowym zostaje zatrzymany w brezencie.
166 168
FIG.5
166 168
FIG.6
FIG.8
FIG. 7
166 168
FIG.9
FIG.10
FIG.11
166 168
FIG.2
FIG.3
FIG.1
FIG
.4
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
705 Кб
Теги
pl166168b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа