close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL166519B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 166519
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia: 290689
(
5
1
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
)
(22) Data zgłoszenia: 14.06.1991
IntCl6:
B65G 39/04
B29C 41/20
B29C 45/14
)Sposób vvytwarzania trudno palnych, antyelektrostatycznych tarcz krążnikowych
4
(5
dla przenośników taśmowych
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
Szulakowska Jadwiga, Katowice, PL
Czyż Józef, Katowice, PL
28.12.1992 BUP 26/92
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
PL 166519 B1
31.05.1995 WUP 05/95
(57)Sposób wytwarzania trudno palnych, antyelektrostatycznych tarcz krążnikowych dla przenośników taśmowych, przy zatosowaniu metod
przetwórstwa tworzyw termoplastycznych żelowanych w temperaturze 155°C, znamienny
tym, że tarcze formuje się z suchej mieszanki
polichlorku winylu zmiękczonego plastyfikatorami fosforanowymi, stabilizowanego organicznymi związkami metali z dodatkiem środka
antystatycznego, pociętych, zmielonych, trudno
palnych, antystatycznych taśm przenośnikowych z polichlorku winylu i zmielonych odpadów ich produkcji lub z mieszanki produktów
cięcia i przemiału taśm przenośnikowych z
polichlorku winylu i odpadów ich produkcji
dozowanych do formy, przy czym formowanie
odbywa się przy zastosowaniu wytłaczania,
prasowania lub wtrysku.
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Jadwiga Szulakowska, Katowice, PL
Józef Czyż, Katowice, PL
Fig. 1
Fig 2
Sposób wytwarzania trudno palnych, antyelektrostatycznych tarcz krążnikowych
dla przenośników taśmowych
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób wytwarzania trudno palnych, antyelektrostatycznych tarcz krążnikowych dla przenośników taśmowych, przy zatosowaniu metod przetwórstwa tworzyw termoplastycznych żelowanych w temperaturze 155°C, znamienny tym, że tarcze formuje się z suchej mieszanki polichlorku
winylu zmiękczonego plastyfikatorami fosforanowymi, stabilizowanego organicznymi związkami
metali z dodatkiem środka antystatycznego, pociętych, zmielonych, trudno palnych, antystatycznych taśm przenośnikowych z polichlorku winylu i zmielonych odpadów ich produkcji lub z
mieszanki produktów cięcia i przemiału taśm przenośnikowych z polichlorku winylu i odpadów ich
produkcji dozowanych do formy, przy czym formowanie odbywa się przy zastosowaniu wytłaczania, prasowania lub wtrysku.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania trudno palnych, antyelektrostatycznych
tarcz krążnikowych dla przenośników taśmowych.
Znane są sposoby wytwarzania tarcz krążnikowych dla przenośników taśmowych jak na
przykład sposób wynikający z polskiego opisu patentowego Nr 63 410 pt. „Pierścień amortyzujący
do krążników przenośników taśmowych“, według którego tarczę zwaną w opisie pierścieniem
amortyzującym wykonuje się z gumy lub tworzywa sztucznego przez zawulkanizowanie w strefie
przylegającej do rury nośnej krążnika spirali z drutu stalowego lub sposób znany z polskiego opisu
patentowego Nr 733 143 pt. „Pierścień gumowo-podporowy krążników nadawowych“ według
którego tarczę zwaną w opisie pierścieniem gumowo-podporowym wykonuje się z gumy otoczonej
na całej powierzchni tarczy zawulkanizowaną koszulką tkaninową.
Znane są również z literatury sposoby wytwarzania różnego typu tarcz krążnikowych gumowych lub z poliuretanów. Wadą tych tarcz jest ich palność. Z tego powodu nie dopuszczono ich do
stosowania w kopalniach węgla kamiennego.
„Sposób wytwarzania samogasnących tarcz krążnikowych dla przenośników taśmowych oraz
samogasnąca tarcza krążnikowa wykonana tym sposobem“ znany jest z polskiego patentu Nr
160726. W sposobie tym, pierścień lub więcej pierścieni, wyciętych wcześniej z przenośnikowej
taśmy z polichlorku winylu, wkłada się do formy i stosując jedną z metod przetwórstwa tworzyw
termoplastycznych doprowadza się do formy wcześniej zmiękczony i stabilizowany polichlorek
winylu, formując tarczę zawierającą rdzeń stanowiący jeden lub więcej tych pierścieni.
Celem wynalazku jest wytwarzanie trudno palnych, antyelektrostatycznych tarcz krążnikowych dla przenośników taśmowych z odpowiednio rozdrobnionych taśm przenośnikowych z
polichlorku winylu i ze zmielonych odpadów produkcji tych taśm. Przenośniki taśmowe wyposażone w krążniki z takimi tarczami znajdą zastosowanie tam gdzie występuje zagrożenie pożarowe
jak na przykład w głębinowych kopalniach węgla kamiennego.
Sposób wytwarzania trudno palnych, antyelektrostatycznych tarcz według wynalazku polega
na tym, że tarcze formuje się z suchej mieszanki polichlorku winylu zmiękczonego plastifikatorem
fosforanowym, stabilizowanego organicznymi związkami metali z dodatkiem środka antystatycznego, odpowiednio rozdrobnionych trudno palnych antystatycznych taśm przenośnikowych z
polichlorku winylu i zmielonych odpadów ich produkcji lub z mieszanki pociętych, zmielonych,
trudno palnych taśm przenośnikowych z polichlorku winylu i odpadów produkcji tych taśm.
Formowanie tarczy odbywa się w jedno lub wielogniazdowej formie z zastosowaniem jednej ze
znanych metod przetwórstwa polichlorku winylu żelowanego przy temperaturze około 155 stopni
Celsjusza.
166 519
3
Trudnopalne, antyelektrostatyczne tarcze według wynalazku mogą być stosowane w przenośnikach taśmowych na krążnikach górnych i dolnych. Krążniki tarczowe górne, nadawowe zainstalowane na przesypach dzięki elastyczności tarcz amortyzują uderzenia spadających na taśmę kęsów
urobku kosztem zgniecenia tarcz znajdujących się na ich płaszczach, chroniąc w ten sposób taśmę
przed uszkodzeniem. Krążniki tarczowe górne również naprowadzają taśmę na środek bębna
zapobiegając skutecznie zbieganiu taśmy z bębna zwrotnego, a tym samym ułatwiają symetryczne
załadowanie urobku na taśmę w koszu załadowczym.
Krążniki tarczowe dolne wyposażone w tarcze z polichlorku winylu dobrze utrzymują nieobciążoną urobkiem taśmę w osi przenośnika, uniemożliwiając zbieganie taśmy w jedną stronę,
chroniąc w ten sposób taśmę przed uszkodzeniem. Tarcze na krążnikach dolnych czyszczą taśmę z
przyklejonych do jej powierzchni ziaren lub grudek transportowanego materiału. Próby przemysłowe pracy krążników tarczowych na przenośnikach taśmowych wykazały, że krążniki te przyczyniają się do zmniejszenia awaryjności w eksploatacji przenośnika, usprawniają transport taśmy,
przyczyniają się do znacznego przedłużenia żywotności taśmy, a przez to do zmniejszenia kosztów
własnych produkcji.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest bliżej w poniższych przykładach wykonania oraz za
pomocą rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przekrój czołowy tarczy, a fig. 2 przedstawia
przekrój poprzeczny tarczy.
P r z y k ł a d I. Suchą mieszankę zmiękczonego polichlorku winylu przeznaczoną na tarcze
krążnikowe przygotowano w mieszalniku fluidalnym, zaopatrzonym w płaszcz chłodzący oraz
mieszadło. Do mieszalnika wprowadzono 150 kg suspensyjnego polichlorku o liczbie K = 64,5 kg
stabilizatora barowokadmowego, 0,25 kg stearyny, 0,4 kg sadzy acetylenowej. Zawartość mieszano
do osiągnięcia temperatury 70°C, po czym dozowano w sposób ciągły, nie przekraczając temperatury 110°C, 102 kg fosforanu dwufenyloizooktylowego i 2 kg środka antyelektrostatycznego.
Otrzymaną mieszankę schłodzono do temperatury 40°C w wolnoobrotowym mieszalniku. Z tak
przygotowanego zmiękczonego polichlorku winylu oraz z pociętych, przemielonych, trudno palnych, antyelektrostatycznych taśm przenośnikowych z polichlorku winylu i odpadów ich produkcji
sporządzono mieszankę o następującym składzie wagowym: 20% wagowych zmiękczonego polichlorku winylu i 80% zmielonych taśm przenośnikowych i odpadów ich produkcji. Granulacja
zmielonych komponentów nie przekraczała 30 mm. Odważone porcje mieszanki wsypywano do
formy, która następnie była wstawiona do prasy. Pod ciśnieniem kilkunastu atmosfer i przy
temperaturze ok. 155°C tworzywo uległo żelowaniu. Po ochłodzeniu formy do temperatury poniżej
50°C, a następnie po otwarciu formy otrzymano gotowe tarcze, które według testu płomieniowego
mają czas palenia 0,2 do 0,8 sekundy twardość około 70°ShA. Pomiary własności antyelektrostatycznych tarcz wykazały rezystancję powierzchniową około 3 X 108 Ohm.
P r z y k ł a d II. Przygotowano zmielone taśmy przenośnikowe z polichlorku winylu i odpady z
ich produkcji, które następnie użyto do formowania tarcz krążnikowych metodą prasowania.
Otrzymano tarcze o średnicy zewnętrznej 108 mm i grubości 26 mm w kształcie pokazanym na
rysunku.
166 519
Fig. 1
Fig. 2
Departament Wydawnictw UP RP Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
421 Кб
Теги
pl166519b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа