close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL166655B1

код для вставкиСкачать
(12)OPIS
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia:
290283
(11)166655
(1)3B1
(51) Int.Cl.6:
A61K 7/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
(2 2) Data zgłoszenia: 17.05.1991
)
Preparat kosmetyczny
(73)
Uprawniony z patentu:
"TORF CORPORATION" Fabryka Leków
Spółka z o.o., Wrocław, PL
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
30.11.1992 BUP 24/92
(45)
(72)
Twórcy wynalazku:
Stanisław Tołpa, Wrocław, PL
Tadeusz Gersz, Wrocław, PL
Stanisława Ritter, Wrocław, PL
Ryszard Kukla, Wrocław, PL
Małgorzata Skrzyszewska, Wrocław, PL
Stanisław Tomków, Wrocław, PL
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.1995 WUP 06/95
(74)
Pełnomocnik:
Malewska Ewa, Malewska Ewa & Partners
PL 166655
B1
( 57 )
1. Preparat kosmetyczny zaw ierający w yciąg ziołowy, środki w spom agające i uszlachetniające, kom pozycje zapachowe oraz nośnik dopuszczony do użytku kosm etycznego,
zn am ien n y ty m , że zaw iera dodatek zagęszczonego ekstraktu borow inow ego, otrzym anego
z surow ca torfow ego przez w yekstrahow anie substancji biologicznie czynnych w odnym
roztw orem ługu, a następnie - po oddzieleniu części stałych, przetw orzenie hydrolizatu na
drodze zakw aszenia, oddzielenia w ytrąconych osadów i ponow nej alkalizacji z usunięciem
wytrąconych części stałych oraz ponow nego zakw aszenia z w yodrębnieniem klarow nego
roztw oru ciał czynnych z torfu, przetw arzanego dalej na drodze zatężania, ekstrahow ania
roztw orem etanolow o-w odnym , dalszego odbalastow ania roztw oru oraz ponow nego zagęszczenia i oczyszczenia z substancji toksycznych na drodze ekstrakcji eterowej i ostatecznie:
odsolenia i zagęszczenia fazy wodnej do zaw artości około 10% suchej m asy, a zw łaszcza
dodatek ekstraktu z torfu o popielności 8-30% , stopniu rozkładu 30-70% i pH 3,5-7,0, w ilości
0,01-10,00% w agow ych, przy czym pozostałe 90,00-99,99% wagowych preparatu stanow ią
łącznie: nośnik, ekstrakty ziołowe, substancje konserw ujące, pom ocnicze i kom pozycje
zapachowe.
Preparat kosmetyczny
Zastrzeżenia
patentowe
1. Preparat kosm etyczny zawierający w yciąg ziołowy, środki w spom agające i uszlachetniające, kom pozycje zapachow e oraz nośnik dopuszczony do użytku kosm etycznego, zn am ien ny ty m , że zaw iera dodatek zagęszczonego ekstraktu borowinowego, otrzym anego z surowca
torfow ego przez w yekstrahow anie substancji biologicznie czynnych w odnym roztw orem ługu,
a następnie - po oddzieleniu części stałych, przetw orzenie hydrolizatu na drodze zakw aszenia,
oddzielenia w ytrąconych osadów i ponow nej alkalizacji z usunięciem w ytrąconych części
stałych oraz ponow nego zakw aszenia z w yodrębnieniem klarownego roztworu ciał czynnych z
torfu, przetw arzanego dalej na drodze zatężania, ekstrahow ania roztworem etanolow o-w odnym ,
dalszego odbalastow ania roztworu oraz ponow nego zagęszczenia i oczyszczenia z substancji
toksycznych na drodze ekstrakcji eterowej i ostatecznie: odsolenia i zagęszczenia fazy wodnej
do zaw artości około 10% suchej masy, a zw łaszcza dodatek ekstraktu z torfu o popielności
8-30% , stopniu rozkładu 30-70% i pH 3,5-7,0, w ilości 0,01-10,00% w agow ych, przy czym
pozostałe 90,00-99,99% wagowych preparatu stanow ią łącznie: nośnik, ekstrakty ziołowe,
substancje konserw ujące, pom ocnicze i kom pozycje zapachowe.
2. Preparat kosm etyczny według zastrz. 1, zn am ien n y tym , że zaw iera dodatek zagęszczonego ekstraktu borow inow ego, w ilości 0,05-1,00% wagowych.
3. Preparat kosm etyczny według zastrz. 2, zn am ien n y tym , że zaw iera dodatek zagęszczonego ekstraktu borow inow ego w ilości 0,05-0,10% wagowych.
4. Preparat kosm etyczny według zastrz. 1, zn am ien n y ty m , że jako nośnik zaw iera roztwór
alkoholow o-w odny.
5. Preparat kosm etyczny według zastrz. 1, zn am ien n y tym , że zaw iera 0,10% w agowych
zagęszczonego ekstraktu borowinowego, 15,00% wagowych ekstraktu ziołow ego, 0,10% wagow ych kw asu salicylowego jako środka konserw ującego i pomocniczego, 0,05% w agowych
m entolu jako środka pom ocniczego o działaniu przeciw zapalnym , 5,00% w agow ych gliceryny
jako składnika nośnika oraz 0,30% wagow ych kom pozycji zapachowej w roztw orze 35,00%
w agowych alkoholu etylow ego i 45,00% w agow ych wody destylowanej jako podstaw y nośnika,
stanowiący środek do pielęgnacji twarzy.
6. Preparat kosmetyczny według zastrz. 5, zn am ien n y tym , że jako ekstrakt ziołowy
zaw iera w yciąg alkoholowy koszyczków rum ianku, kwiatu nagietka lub liści szałwii.
7. Preparat kosm etyczny według zastrz. 1, zn am ien n y tym , że zawiera 0,10% w agowych
zagęszczonego ekstraktu borowinowego, 30,00% w agowych wyciągu ziołow ego, 0,10% w agowych kwasu salicylow ego jako środka konserw ującego i pomocniczego, 5,00% wagowych
gliceryny jak o składnika nośnika oraz 0,50% w agow ych kompozycji zapachowej w roztw orze
26,00% wagowych alkoholu etylowego i 38,30% w agowych wody destylowanej ja k o podstawy
nośnika, stanowiący środek do pielęgnacji włosów.
8. Preparat kosmetyczny według zastrz. 7, zn am ien n y ty m , że jako ekstrakt ziołowy
zaw iera w yciąg koszyczków rumianku, ziela skrzypu lub liści pokrzywy, sporządzony na bazie
alkoholu, w m ieszaninie z alkoholowym w yciągiem z mydlnicy lekarskiej, przy czym w tej
m ieszaninie stosunek pierw szego składnika do drugiego wynosi 9:1.
9. Preparat kosm etyczny według zastrz. 1, zn am ien n y tym , że jako nośnik zaw iera
kom pozycję żelową.
10. Preparat kosmetyczny według zastrz. 1, zn am ien n y tym , że jako nośnik zaw iera
kom pozycję tłuszczową.
11. Preparat kosmetyczny według zastrz. 1, zn am ien n y tym , że zaw iera nośnik wodny z
dodatkiem środków powierzchniow o czynnych, biodegradowalnych, stanowiący środek kąpielowy lub szamponowy.
*
*
*
166 655
3
Przedm iotem w ynalazku je st nowy preparat kosm etyczny.
Znane są liczne preparaty kosmetyczne. Tę generalną kategorię m ożna podzielić na środki
odżywcze, ochronne, regeneracyjne, tonizujące, środki czystości przeznaczone d la tw arzy, ciała,
włosów, zębów i tak dalej. D odatkow o środki te różnicow ane są w zależności od ich przeznaczenia dla cery lub w łosów suchych, normalnych lub tłustych. Znane są też kosm etyki dostosowane do szczególnie w rażliw ych lub nawet zainfekow anych części ciała.
Regeneracyjne i oczyszczające własności znanych kom pozycji kosm etycznych są często
następstwem w prow adzenia jako dodatków aktywnych pod tym w zględem w yciągów ziołowych. Ostatnio, w ykorzystanie innych naturalnych produktów , takich ja k białko w ielorakiego
pochodzenia, propolis, ekstrakty ziołowe, stało się podstaw ow ą zasadą kreow ania now ych
produktów kosm etycznych. W ykorzystuje się także obserw ację, że dobry stan cery, w łosów je st
związany z zachow aniem równowagi elementów m akro- i m ikro w płynach fizjologicznych i
tkankach.
Z polskiego zgłoszenia patentow ego nr P-100 466 znane je st lecznicze i kosm etyczne
wykorzystanie pasty borow inow ej. Ujawniony w tym zgłoszeniu sposób w yrobu pasty borow inowej polega na zm ieszaniu w łaściwie rozdrobnionej borow iny kopalnianej i w ody słodkiej w
proporcji gw arantującej uzyskanie konsystencji pasty. D o kąpieli leczniczych stosow ana je st
pasta w proporcji 2-5 k g /1 5 0 l. wody. Oszczędność surow ca (około 150 kg na kąpiel tradycyjną)
jest głównym skutkiem zaproponow anego rozwiązania. W zgłoszeniu tym wskazano, że now a
pasta jest rów nie przydatna w kosm etyce jak tradycyjna borow ina, nie w spom inając jednakże
jakie efekty kosm etyczne osiąga się przez zastosowanie nowej pasty borowinowej.
Z polskiego opisu patentow ego nr 124 110 znany je st sposób otrzym yw ania z torfu
substancji biologicznie czynnych o właściwościach leczniczych. Zgodnie z tym sposobem
substancje czynne z torfu ekstrahow ane są do w odnego roztw oru ługu sodowego. W odny
ekstrakt poddaw any je s t odbalastow aniu w środowisku najpierw kw aśnym a potem alkalicznym ,
po czym jest ponow nie zakw aszany i zagęszczany w aparatach w yparnych do konsystencji
ekstraktu gęstego, z którego w kolejnym etapie substancje czynne reekstrahow ane są do roztw oru
etanolowo-wodnego. R oztw ór ten poddawany jest po odbalastow aniu ponow nem u zagęszczeniu
i oczyszczeniu z substancji toksycznych na drodze ekstrakcji eterem etylow ym w układzie ciecz- ciecz. Fazę w odną po usunięciu resztek rozpuszczalników organicznych poddaje się odsoleniu
i zagęszczeniu.
Celem w ynalazku je s t zapewnienie nowego preparatu kosm etycznego opartego na dobroczynnych substancjach naturalnych. Dalszym celem w ynalazku je st opracow anie szeregu środków kosm etycznych, pielęgnacyjnych i środków czystości, przeznaczonych dla w łosów , tw arzy,
ciała oraz zębów, opartych na wspom inanych substancjach naturalnych.
N ieoczekiw anie cel ten osiągnięto dzięki zastosow aniu przetw orzonej borow iny w charakterze substancji bioczynnej, w postaci zagęszczonego ekstraktu ciał czynnych w yizolow anych
z kopalnianej borow iny (torfu).
Nowy preparat kosm etyczny zawierający wyciąg ziołow y, środki w spom agające i uszlachetniające, kom pozycje zapachow e oraz nośnik dopuszczony do użytku kosm etycznego zgodnie z w ynalazkiem zaw iera dodatek zagęszczonego ekstraktu borow inow ego, otrzym yw anego
z surowca torfow ego przez w yekstrahow anie substancji biologicznie czynnych w odnym roztw orem ługu, a następnie - po oddzieleniu części stałych, przetw orzenie hydrolizatu na drodze
zakwaszenia, oddzielenia w ytrąconych osadów i ponownej alkalizacji z usunięciem w ytrąconych
części stałych oraz ponow nego zakw aszenia z w yodrębnieniem klarow nego roztw oru ciał
czynnych z torfu, przetw arzanego dalej na drodze zatężania, ekstrahow ania roztw orem etanolowo-wodnym, dalszego odbalastow ania roztworu oraz ponow nego zagęszczenia i oczyszczenia
z substancji toksycznych na drodze ekstrakcji eterowej i ostatecznie: odsolenia i zagęszczenia
fazy wodnej do zaw artości około 10% suchej masy, a zw łaszcza dodatek ekstraktu z torfu o
popielności 8-30% , stopniu rozkładu 30-70% i pH 3,5-7,0, w ilości 0,01-10% w agow ych, przy
czym pozostałe 90,00-99,99% wagowych preparatu stanow ią łącznie: nośnik, ekstrakty ziołow e,
substancje konserw ujące, pom ocnicze i kompozycje zapachowe.
4
166 655
Korzystnie preparat kosm etyczny według wynalazku zaw iera dodatek zagęszczonego
ekstraktu borow inow ego, w ilości 0,05-1,00% wagowych, najkorzystniej - w ilości 0,05-0,10%
wagowych.
Korzystnie preparat kosm etyczny według wynalazku jako nośnik zaw iera roztw ór alkoholowo-wodny.
K orzystną postacią preparatu kosm etycznego według wynalazku je st kom pozycja zaw ierająca 0,10% w agow ych zagęszczonego ekstraktu borow inow ego, 15,00% w agow ych ekstraktu
ziołowego, 0,10% w agow ych kw asu salicylow ego jak o środka konserw ującego i pom ocniczego,
0,05% wagowych m entolu jako środka pom ocniczego o działaniu przeciw zapalnym , 5,00%
wagowych gliceryny ja k o składnika nośnika oraz 0,30% wagowych kom pozycji zapachowej w
roztworze 35,00% w agow ych alkoholu etylowego i 45,00% wagow ych wody destylowanej jako
podstawy nośnika, stanow iąca środek do pielęgnacji twarzy, która - korzystnie - jak o ekstrakt
ziołowy zawiera w yciąg alkoholow y koszyczków rumianku, kwiatu nagietka lub liści szałwii.
Inna korzystna postać preparatu kosm etycznego według wynalazku zaw iera 0,10% w agowych zagęszczonego ekstraktu borow inow ego, 30,00% wagowych w yciągu ziołow ego, 0,10%
wagowych kwasu salicylow ego ja k o środka konserwującego i pom ocniczego, 5,00% w agowych
gliceryny jako składnika nośnika oraz 0,50% w agowych kom pozycji zapachowej w roztw orze
26,00% wagowych alkoholu etylow ego i 38,30% wagowych wody destylow anej jako podstaw y
nośnika. Postać ta stanow i środek do pielęgnacji włosów. K orzystnie środek ten jak o ekstrakt
ziołowy zaw iera w yciąg koszyczków rumianku, ziela skrzypu lub liści pokrzyw y, sporządzony
na bazie alkoholu, w m ieszaninie z alkoholow ym wyciągiem z m ydlnicy lekarskiej, przy czym
w tej mieszaninie stosunek pierw szego składnika do drugiego wynosi 9:1.
Preparat kosm etyczny w edług w ynalazku korzystnie jako nośnik zaw iera kom pozycję
żelową, kom pozycję tłuszczow ą albo nośnik wodny z dodatkiem środków pow ierzchniow o
czynnych, biodegradow alnych. Preparaty oparte na tych nośnikach stanow ią, odpow iednio żele, kremy bądź m leczka lub em ulsje, środki kąpielowe lub szam ponowe.
Zagęszczony ekstrakt borow inow y zaw iera korzystnie zrów now ażone ilości związków
mineralnych i organicznych, takich jak sole mineralne następujących pierwiastków: B, Si, Al,
Fe, M g, Mn, Cu, Sn, Ni, Ca, Ag i N a oraz związki organiczne, m iędzy innym i polisacharydy,
zdegradowane częściow o w w yniku hydrolizy do dezoksysacharydów i am inocukrów , am inokwasy w postaci wolnej oraz w postaci związanej, w tym soli.
Z uwagi na fakt, że borow ina m a znany i uznany dobroczynny wpływ na organizm ludzki,
zaw iera środki pobudzające i odżyw cze, a biologicznie stanowi produkt pochodzenia roślinnego
i mikroorganicznego, zagęszczony ekstrakt borowinowy zaw iera w skazane wyżej składniki w
stosunku ilościowym w łaściw ym dla organizm ów żyw ych, w czym upatruje się źródła szczególnie korzystnych w łaściw ości kosm etycznych preparatu według w ynalazku zaw ierającego dodatek zagęszczonego ekstraktu borow inow ego.
Korzystny zagęszczony ekstrakt borowinowy w ykorzystyw any w preparacie według
wynalazku otrzym uje się na drodze ekstrakcji w sposób oparty zasadniczo o postępow anie znane
z polskiego opisu patentow ego nr 124 110, wykorzystywane do w ytw arzania substancji leczniczej o nazwie Preparat Torfow y Tołpy, o właściwościach regeneracyjnych i kojących przy
stosowaniu zew nętrznym . Ekstrakty z borowiny naturalnej, zagęszczane w trakcie przetw arzania
ekstraktu metodami fizykochem icznym i mają, jak się okazuje, także walory kosm etyczne, które
decydują o ich przydatności zgodnej z obecnym wynalazkiem.
Substancje czynne z torfu ekstrahow ane są do wodnego roztw oru ługu sodowego. W odny
ekstrakt poddawany je st odbalastow aniu w środowisku najpierw kw aśnym a potem alkalicznym,
po czym jest ponow nie zakw aszany i zagęszczany je st w aparatach w yparnych do konsystencji
ekstraktu gęstego, z którego w kolejnym etapie substancje czynne reekstrahow ane są do roztworu
etanolowo-wodnego. R oztw ór ten poddaw any jest po odbalastowaniu ponow nem u zagęszczeniu
i oczyszczeniu z substancji toksycznych na drodze ekstrakcji eterem etylow ym w układzie ciecz- ciecz. Fazę wodną po usunięciu resztek rozpuszczalników organicznych poddaje się odsoleniu
i zagęszczeniu - odm iennie niż w patencie 124 110 - m etodą odwróconej osmozy.
166 655
5
Zagęszczony ekstrakt borowinowy m a postać klarownej cieczy barwy brązow ej o słonym
sm aku i specyficznym zapachu (łagodnie m iodow ym ) o pH 6,5-7,0, o zaw artości części stałych
10%. Pod w zględem jakościowym , skład chem iczny ekstraktu odpow iada składow i PTTR.
Zagęszczony ekstrakt borowinowy poddaw any był badaniom derm atologicznym w celu
dokonania oceny jego własności drażniących i uczulających m etodą prób kontaktow ych oraz
zm odyfikow anym testem D reaize’a. B adania w ykonyw ała w 1990 r. K osm etyczno-Lekarska
Spółdzielnia Pracy "IZIS" Zakład Badań D erm atologicznych, A plikacyjnych i Chem icznych w
W arszaw ie ul. Rutkowskiego 4. B adania prow adzono pod kątem oceny m ożliw ości zastosow ania zagęszczonego ekstraktu borow inow ego do celów kosmetycznych.
Próby kontaktow e założono na 30 osobach (ochotnikach), które w w yw iadzie zgłaszały
różne formy uczulenia, w tym na kosm etyki. Zagęszczony ekstrakt borow inow y nakładano na
krążki bibułow e (W hatman 3), które um ocow ano plastrem na ramionach po stronie w yprostow anej. Zdejm ow anie prób i odczytyw anie w ykonyw ano po 48 godzinach, a w przypadku
odczynów dodatnich również po 96 godzinach. B adany preparat podano w stężeniu 1% roztwór
w odny. W yniki: nie stwierdzono dodatnich odczynów u 30 poddanych badaniu osób. W niosek:
badaniem próbam i kontaktowymi nie stw ierdzono własności drażniących (w podanym stężeniu)
oraz w łasności uczulających.
W zm odyfikowanym teście ocznym D reaize’a do badań użyto czterech królików albinosów o wadze 2-2,5 kg, u których badaniem w stępnym nie stwierdzono żadnych odchyleń od
norm y w obrębie oczu. Każdemu królikow i zakrapiano do oka praw ego 0,2 ml badanego
preparatu. Lew e oko służyło jako kontrola. K róliki obserw owano bezpośrednio po zakropieniu,
po 24, 48 i 72 godzinach. Do oceny w ykorzystano zm odyfikow aną skalę D reaize’a, w której
m aksym alne podrażnienie wynosi 76 punktów , a w tym dla rogówki - 60, tęczów ki 10, a
spojów ki - 6 punktów. Przyjęto następujące kryteria oceny: I - nie drażniące, II - słabo drażniące,
podrażnienie dotyczące tylko spojów ek i ustępujące po 72 godzinach, III - średnio drażniące,
podrażnienie dotyczące tylko spojówek i ustępujące po siedmiu dniach, IV silnie drażniące,
podrażnienie dotyczące spojówek, rogówki i tęczów ki i ustępujące po 7 dniach, V - bardzo silnie
drażniące, podrażnienie dotyczące spojów ek, rogów ki i tęczówki i ustępujące po 7 dobach.
W yniki: nie stwierdzono podrażnienia oczu u królików . W niosek: badany preparat (zagęszczony
ekstrakt borow inow y) nie wykazuje działania drażniącego w badaniu zm odyfikow anym testem
ocznym D reaize’a.
Nowy preparat kosmetyczny w edług w ynalazku zawierać może różnorodne nośniki dopuszczone do użytku kosmetycznego, w tym nośniki wodne, takie jak wodne roztw ory alkoholi i
rozm aitego typu emulsje, żele, kom pozycje pianotw órcze oraz nośniki tłuszczow e. N a bazie
takich nośników zgodnie z w ynalazkiem dostępne są toniki, kremy, balsam y do codziennej
pielęgnacji, szampony, balsamy i odżywki do w łosów , m leczka oczyszczające, płyny do kąpieli
i pianki, zaw ierające dobroczynny dodatek zagęszczonego ekstraktu borow inow ego.
Szczególnie dobre efekty obserw uje się gdy preparat według w ynalazku zaw iera także
w yciąg ziołowy lub mieszaninę wyciągów ziołow ych. D obór właściwego w yciągu ziołowego
opiera się na znanym typowym w ykorzystaniu takich wyciągów w kosm etyce. M odyfikując
w łasności preparatu kosmetycznego w edług wynalazku dodatkiem odpow iedniego wyciągu
ziołow ego m ożna stworzyć całą gamę kosm etyków odpowiadających w ym aganiom użytkow ników.
Korzystne przykłady realizacji w ynalazku obejm ują, poza środkami do pielęgnacji twarzy
lub w łosów, także pasty do zębów, szam pony, krem y do rąk, balsamy do ciała, em ulsje, m leczka
z dodatkiem zagęszczonego ekstraktu borow inow ego.
Poniższe przykłady wykonania bliżej objaśniają wynalazek.
P r z y k ł a d I. Do reaktora z m ieszadłem w prowadzono 150g ekstraktu rum iankowego
otrzym anego przez ekstrakcję koszyczków rum ianku 50% alkoholem etylow ym oraz 1g zagęszczonego ekstraktu borowinowego otrzym anego przez ekstrakcje borowiny rozpuszczalnikam i
nieorganicznym i i organicznymi, zobojętnienie, odsolenie i zagęszczenie, ja k rów nież 50g
gliceryny. Całość dokładnie wym ieszano na jednolity roztwór. N astępnie dodano m ieszaninę
340g alkoholu etylowego 95%, 1g kw asu salicylow ego i 0,5g mentolu, dokładnie uprzednio
w ym ieszaną w osobnym reaktorze z m ieszadłem . Po dokładnym wym ieszaniu obu roztworów
6
166 655
dodano 3g kom pozycji zapachow ej Tiliana H4308 i dopełniono w odą destylow aną do 1000g
(wprowadzając 454,5g w ody destylow anej) i kontynuowano m ieszanie aż do uzyskania je d norodnej m ieszaniny.
Zastosow ano glicerynę 86% , mentol i wodę destylowaną odpow iadające wymogom
Farmakopei Polskiej FP IV. K om pozycja zapachowa Tiliana H 4308, je st produktem Fabryki
Syntetyków Zapachow ych P ollena - Aroma. Alkohol etylowy 95% odpow iadał wym ogom
normy branżowej B N -7 6 /6 193-01. Zagęszczony ekstrakt borowinowy m iał postać ciem nobrunatnej cieczy o gęstości 1,020-1,090 g/ml i zawartości suchej masy nie mniej niż 5%. Zawartość
jonów chlorkowych w przeliczeniu na NaCl w ynosiła nie więcej niż 2%. W artość pH 1%
wodnego roztworu tego ekstraktu w ynosiła 5,0-6,5. Zastosowany ekstrakt rum iankow y miał
postać czerwono-brunatnej cieczy o gęstości 0,9160-0,9503 g/ml i zaw artości etanolu - 52-56%
objętościowych.
Otrzymany środek do pielęgnacji twarzy przeznaczony je st dla w szystkich rodzajów cery.
M a postać jednorodnej, klarow nej cieczy bez zmętnień. M a barw ę żółtą i przyjem ny zapach
właściwy dla wyciągu z koszyczków rumianku i użytej kompozycji zapachowej Tiliana H4308.
Odczyn pH - 4,28, zaw artość etanolu 45,92% , kwasowość ogólna, w przeliczeniu na kwas
salicylowy nie mniej niż 0,1% w agow y - 0,23%. W okresie przechow yw ania przez 12 miesięcy
środek nie tracił wyżej podanych cech.
P r z y k ł a d II. Postępow ano ja k w przykładzie I, z tą jedynie różnicą, że zam iast wyciągu
z koszyczków rum ianku i kom pozycji zapachowej Tiliana J4308 użyto w tych sam ych proporcjach wagowych w yciąg z kw iatu nagietka i kompozycji zapachowej Finus H 4625, także
produkcji Fabryki Syntetyków Zapachow ych Pollena-Aroma. O trzym ano środek do pielęgnacji
twarzy przeznaczony dla cery wrażliwej i suchej. M iał on postać klarow nej cieczy bez zmętnień.
Odczyn pH tego środka w ynosił 4,30, zawartość etanolu - 45,82% objętościow ych. Kwasowość
ogólna wynosiła 27% w agow ych. Trw ałość środka była identyczna jak trw ałość preparatu
otrzym anego w przykładzie I.
P r z y k ł a d III. Pow tórzono postępowanie opisane w przykładzie I, z tą jedynie różnicą,
że zamiast w yciągu rum iankow ego i kompozycji zapachowej Tiliana H 4308 zastosow ano w tej
samej ilości i proporcji ekstrakt szałwiowy i kompozycję zapachow ą Lelia 90368, również
produkcji Fabryki Syntetyków Zapachow ych Pollena Aroma. Zastosow any w yciąg szałwiowy,
otrzymany podobnie, na drodze ekstrakcji 50° etanolem liści szałwi, miał barw ę brunatną o
charakterystycznym zapachu szałw iow ym i gęstości 0,9160-0,9503 g/ml. Ekstrakt zawierał
52-56% objęt. etanolu.
Otrzymany środek do pielęgnacji twarzy nadawał się dla cery tłustej, m iał postać klarow nej, jednorodnej cieczy o barw ie ciem no żółtej, wartości pH około 4,5, zaw artości etanolu
43-47% objęt. o kw asowości ogólnej poniżej 0,1% wagowych. Sw oistość zapachu i trwałość
kompozycji była porów nyw alna z tym i param etram i środka otrzym anego w przykładzie I.
P r z y k ł a d IV. D o reaktora o pojemności 2000 ml w yposażonego w mieszadło
mechaniczne w prowadzono dokładnie odważone następujące składniki środka:
- 270, 00g ekstraktu rum iankow ego otrzym anego na drodze ekstrakcji koszyczków rum ianku alkoholem etylow ym 50°, m ającego postać czerwonobrunatnej cieczy o gęstości 0,91600,9503 g/ml i zawartości etanolu około 55% obj., o zapachu charakterystycznym dla koszyczków
rumianku,
- 50,00g gliceryny, o stężeniu 86%, odpowiadającej wym aganiom Farm akopei Polskiej
FP IV,
- 30,00g ekstraktu z m ydlnicy lekarskiej otrzymanego na drodze ekstrakcji korzenia
mydlnicy lekarskiej 70° alkoholem etylow ym , mającego postać czerw onobrunatnej cieczy o
specyficznym zapachu i gęstości 0,9630-0,9810 g/ml oraz zawartości etanolu około 75% obj.,
oraz
- 1 ,00g naturalnego ekstraktu borow inow ego, mającego postać ciem nobrunatnej cieczy o
gęstości 1,020-1,090 g/ml zaw artości jonów chlorkowych, w przeliczeniu na N aCl nie więcej
niż 2% i zawartości suchej masy nie mniej niż 5%. Wartość pH 1% wodnego roztw oru tego
ekstraktu wynosiła około 6,0. Pow yższe składniki wymieszano dokładnie po czym dodano
przygotowany wcześniej roztw ór 1,00g kwasu salicylowego w 26,00g alkoholu etylow ego 95°.
166 655
7
Po dokładnym w ym ieszaniu obu roztworów w prowadzono 383,00g wody destylowanej i 5,00g
preparatu Tiliana H4308 produkcji Fabryki Syntetyków Zapachow ych Pollena Aroma. Całość
wymieszano i rozkonfekcjonow ano, po uprzedniej analizie, do opakowań jednostkow ych m ieszczących porcje około 200g ≠ 10g odżywki.
Otrzymany środek do pielęgnacji włosów m iał postać jednorodnej, klarow nej cieczy o
barwie żółtobrązowej, lekko opalizującej, bez zm ętnień i osadów, o zaw artości etanolu około
45% obj., wartość pH około 4,5 i kw asowości ogólnej, w przeliczeniu na kw as salicylow y, nie
mniejszej niż 0,1% w agow ych. Przeznaczony był głównie dla włosów jasnych. W okresie 12
miesięcy przechow yw ania środek nie stracił wyżej podanych cech.
P r z y k ł a d V. Postępow anie opisane w przykładzie IV pow tórzono z tą jedynie różnicą,
że zamiast ekstraktu rum iankow ego i kom pozycji zapachowej Tiliana H4308 użyto w tych
samych proporcjach w agow ych analogicznie przygotow any wyciąg z ziela skrzypu i kom pozycję zapachową Finus H 4625 także produkcji Fabryki Syntetyków Zapachow ych Pollena Aroma.
Zastosowany ekstrakt skrzypow y m iał postać zielonkawobrunatnej cieczy, o sw oistym zapachu
i gęstości 0,9160-0,9503 g/m l. W yciąg ten zaw ierał około 55% obj., etanolu.
Otrzymany środek do pielęgnacji włosów przeznaczony był dla w szelkich rodzajów
włosów miał postać klarow nej, jednorodnej cieczy bez zm ętnień i osadów , o barw ie żółto-brązowej i przyjemnym zapachu charakterystycznym dla użytego zestawu ziołow o-zapachow ego.
Odczyn pH, zawartość etanolu i kw asowość ogólna były niemal identyczne ja k w przypadku
preparatu otrzym anego w przykładzie I. Porów nyw alna była także trwałość otrzym anego środka.
P r z y k ł a d VI. Postępow ano jak w przykładzie IV z tą jedynie różnicą, że zam iast
wyciągu rum iankowego i preparatu T iliana H4308, użyto w takich sam ych proporcjach analogicznie otrzymany w yciąg z liści pokrzyw y i kom pozycją zapachow ą Lelia 90368 rów nież
produkcji Fabryki Syntetyków Zapachow ych Pollena Aroma. Zastosow any ekstrakt z liści
pokrzywy miał postać cieczy o zabarwieniu oliwkow ozielonym , sw oistym zapachu, gęstości
0,9160-0,9503 g/ml i zaw artości etanolu około 55% obj.
Otrzymany środek do pielęgnacji włosów miał barwę żółtobrązow ą i był jednorodną,
klarowną cieczą bez zm ętnień i osadów o przyjem nym zapachu charakterystycznym dla zaw artego w nim zestawu ziołow o-zapachow ego. Odczyn pH, zawartość etanolu i kw asow ość ogólna
utrzymane były w tych sam ych granicach co w przypadku środka otrzym anego w przykładzie IV. Podobna była także trw ałość środka. Otrzymany preparat przeznaczony był dla w szystkich rodzajów włosów.
166 655
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
569 Кб
Теги
pl166655b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа