close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL166716B1

код для вставкиСкачать
(19) PL
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(21) Numer zgłoszenia: 289202
(11) 166716
(51) IntCl6:
F16D 23/06
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia: 26.02.1991
(5 4 )
(30)
Podatne sprzęgło zębate
Pierwszeństwo:
@
Massey Ferguson Manufacturing Limited of
Stareton, Kenilworth, GB
28.02.1990,GB,9004540.2
@
Zgłoszenie ogłoszono:
@
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.1995 WUP 06/95
(74)
Pełnomocnik:
Szalkiewicz Tadeusz, PATPOL Spółka z
o.o.
PL 166716
B1
(57) 1 . Podatne sprzęgło zębate do sprzęgania koła
zębatego z wałem zawierające pierwszy człon sprzęgłowy
posiadający wewnętrzny wieniec zębaty, który połączony je s t z obrotowym w ałem i drugi człon sprzęgłowy
składający się z pierwszej i drugiej części, z których
każda m a wewnętrzny wieniec zębaty do zazębiania się
z zębami wieńców zębatych koła zębatego, znamienne
tym, że pomiędzy tuleją sprzęgłową (12) stanow iącą
pierwszy człon sprzęgłowy połączony z w ałem (14) a
drugą częścią (18b) drugiego członu sprzęgłowego u sy tuow any je st pierścień pośredni (20) z zewnętrznym
wieńcem zębatym (22) i w ew nętrzną pow ierzchnią stożkową (40), przy czym wieniec zębaty (22) stanow i z
wewnętrznym wieńcem zębatym (34) tulei sprzęgłowej
(12) parę w spółpracujących kół zębatych, zaś cierna
powierzchnia stożkowa (40) stanow i z zew nętrzną ciern ą powierzchnią stożkową (38) drugiej części (18b)
zespół synchronizujący, ponadto zęby w ew nętrznych
wieńców zębatych (36 i 39) pierwszej i drugiej części
(18a i 18b) drugiego członu sprzęgłowego s ą zazębione
z zębami w ieńca zębatego (26) usytuow anego n a przedłużeniu (28) koła zębatego (24), przy czym grubość
każdego z zębów w ieńca zębatego (36) je st m niejsza niż
odległość pomiędzy zębam i (26).
Twórcy wynalazku:
Roger M. Weyman, Coventry, GB
John R. Barton, Coventry, GB
23.09.1991 BUP 19/91
(45)
Uprawniony z patentu:
FIG.1
PODATNE SPRZĘGŁO ZĘBATE
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Podatne sprzęgło zębate do sprzęgania koła zębatego z wałem zawierające pierwszy człon
sprzęgłowy posiadający wewnętrzny wieniec zębaty, który połączony jest z obrotowym wałem i
drugi człon sprzęgłowy składający się z pierwszej i drugiej części, z których każda ma w e ­
wnętrzny wieniec zębaty do zazębiania się z zębami wieńców zębatych koła zębatego,
m i e n n e
tym,
z n a ­
że pomiędzy tuleją sprzęgłową (12) stanowiącą pierwszy człon sprzęgłowy
połączony z wałem (14) a drugą częścią (18b) drugiego członu sprzęgłowego usytuowany jest
pierścień pośredni (20) z zewnętrznym wieńcem zębatym (22) i wewnętrzną powierzchnią stożkową
(40), przy czym wieniec zębaty (22) stanowi z w ew nętrzn ym wieńcem zębatym (34) tulei sprz ę g ł o ­
wej (12) parę współpracujących kół zębatych zaś cierna powierzchnia stożkowa (40) stanowi
z zewnętrzną cierną powierzchnią stożkową
(38)
ponadto zęby wewnętrznych wieńców zębatych
drugiej
części
(18b) zespół synchronizujący,
(36 i 39) pierwszej i drugiej części
(18a i 18b)
drugiego członu sprzęgłowego są zazębione z zębami wieńca zębatego (26) usytuowanego na p r z e ­
dłużeniu (28) koła zębatego (24), przy czym grubość każdego z zębów wieńca zębatego (36) jest
mniejsza niż odległość pomiędzy zębami (26).
2. Sprzęgło według zastrz.
1,
z n a m i e n n e
tym,
że ma co najmniej jeden z a ­
trzask (42, 44, 46, 48, 50, 52) usytuowany w kole zębatym (24), w którym końcówka (52), t r z p i e ­
nia (42) usytuowana jest w zagłębieniu (54) w pierwszej części (18a) drugiego członu s prz ę g ł o ­
wego .
3.
Sprzęgło według zastrz. 2,
z n a m i e n n e
tym,
że pierwsza część (18a) d r u ­
giego członu sprzęgłowego połączona jest z drugą częścią (18b) w połażeniu, w którym u s y t u o w a ­
nie trzpienia (42) zatrzasku w zagłębieniu (54) zapewnia środkowe
(18b) drugiego członu sprzęgłowego względem koła zębatego (24).
4.
Sprzęgło według zastrz. 1,
z n a m i e n n e
tym,
położenie
drugiej
części
że wewnętrzny wieniec zębaty
(34) tulei sprzęgłowej (12) stanowi z zewnętrznym wie ńcem zębatym (32) pierwszej części (18a )
parę współpracujących okresowo kół
połączony
jest
poprzez
przesuwną
zębatych,
tuleję
przy
czym wieniec
sprzęgłową
(12),
grupy
zębaty
prętów
(34) z jednej
(30),
czopy
strony
(30a)
i
piastę (16) z wałem (14) zaś z drugiej strony zewnętrzny wieniec zębaty (32) poprzez pierwszą
część (18a), wewnętrzny wieniec zębaty (36) w spółpracujący z zewnętrznym wieńcem zębatym (26)
na przedłużeniu (28) połączony jest z kołem zębatym (24).
5.
Sprzęgło według zastrz. 4,
z n a m i e n n e
tym,
że połączenie pomiędzy p i e r w ­
szą i drugą częścią (18a, 18b) drugiego członu sprzęgłowego a przedłużeniem (28) koła zębatego
(24) stanowią wielowypusty (26, 36), przy czym grubość każdego wypustu na wielowypuście (36)
jest mniejsza niż odległość pomiędzy każdym z wypustów na wielowypuście (26).
6.
Sprzęgło według zastrz. 5,
z n a m i e n n e
tym,
że różnica pomiędzy grubością
wypustu na wielowypuście (36) a odległością między każdym z wypustów na wielowypuście (26) ma
wielkość pozwalającą na obwodowe przemieszczanie się pierwszej części (18a) drugiego członu
sprzęgłowego względem koła zębatego (24).
7. Sprzęgło według zastrz. 5,
grubością wypustu
na wielowypuście
z n a m i e n n e
(36)
a odległością
tym,
pomiędzy
że wielkość różnicy pomiędzy
każdym z wypustów
na w i e l o ­
wypuście (26) w każdym z dwóch kierunków od środkowego położenia ma wartość nie większą niż
grubość jednego zęba zewnętrznego wieńca zębatego (32) na pierwszej części (18a) drugiego c z ł o ­
nu sprzęgłowego.
8. Sprzęgło według zastrz. 5,
grubością wypustu na wielowypuście
wypuście
(26)
w każdym
z dwóch
z n a m i e n n e
(36) a odległością
kierunków
od
tym,
pomiędzy
środkowego
że wielkość różnicy pomiędzy
każdym z wypustów na w i e l o ­
położenia
ma wartość
równą połowie
grubości jednego z zębów na wieńcu (32) na pierwszej części (18a) drugiego członu sprzęgłowego.
*
*
*
3
166 716
Przedmiotem wynalazku jest podatne sprzęgło zębate z urządzeniem ograniczającym s p r z ę g a ­
nie.
Ze stanu techniki na przykład z opisu patentowego RFN nr 1 040 385 znane jest urządzenie
sprzęgające koło zębate z wałem, k t ó re zawiera pierwszy człon sprzęgłowy posiadający w e w n ę t r z ­
ne zęby włączające, połączony z obrotowym wałem i drugi człon sprzęgłowy będący elementem
nośnym zewnętrznych zębów włączających włączany za pomocą zespołu łączących zębów do obrotu
z kołem zębatym. Ponadto znane są różne typy sprzęgieł synchronizowanych, w których stykają
się powierzchnie cierne odpowiednio obracające się z kołem zębatym i wałem, aby synchronizować
prędkość obrotową koła zębatego i wału, przy czym wykorzystuje się zespół pośredniczący do
uniemożliwienia zetknięcia między członem sprzęgłowym skojarzonym z wałem a członem s p r z ę g ł o ­
wym skojarzonym z kołem zębatym dopóty,
dopóki nie wystąpi synchronizacja.
Te różne odmiany sprzęgieł synchronizowanych przeważnie pracują zadowalająco,
lecz mogą
powstawać problemy, gdy są stosowane w sytuacjach wystąpienia dużych przełożeń przekładni z ę ­
batej
na
stopniach
wyjściowych
przekładni,
na których
wykorzystuje
się stopnie zmieniające
zakres.
W tych zastosowaniach, aby zrealizować sprzęganie koła zębatego z wałem po uzyskaniu s t a ­
nu synchronizacji, może być potrzebne w wypadku sprzęgła synchronizowanego, wytworzenie w y s t a r ­
czającej
siły
obrotowej
w
celu
obrócenia
członu
sprzęgłowego
skojarzonego
z kołem
zębatym
razem z samym kołem zębatym i współpracującymi kołami zębatymi, przeciw dużej reakcji momentu
obrotowego. Ponieważ siła potrzebna do obracania członu sprzęgłowego skojarzonego z kołem
zębatym i współpracującymi kołami zębatymi musi być zapewniona przez operatora pojazdu za
pośrednictwem dźwigni zmiany biegów sterującej sprzęgłe
synchronizowanym, może to sprawić,
iż
będą
potrzebne
niezwykle
duże
siły,
nawet niemożliwe
do
wytworzenia
na
tej
dźwigni.
Sprzęgło zębate podatne do sprzęgania koła zębatego z wałem zawierające pierwszy człon s p r z ę ­
głowy posiadający wewnętrzny wieniec zębaty, który połączony jest z obrotowym wałem i drugi
człon
sprzęgłowy składający się z pierwszej
i drugiej części, z których każda ma wewnętrzny
wieniec zębaty do zazębiania się z zębami wieńca zębatego koła zębatego charakteryzuje się
tym, że pomiędzy tuleją sprzęgłową stanowiącą pierwszy człon sprzęgłowy połączony
z wałem
a drugą częścią drugiego członu sprzęgłowego usytuowany jest pierścień pośredni z zewnętrznym
wieńcem zębatym i wewnętrzną cierną powierzchnią stożkową.
Wieniec zębaty stanowi z wewnętrznym wieńcem zębatym tulei sprzęgłowej parę w s p ó ł pracu ją­
cych
kół zębatych
zaś cierna powierzchnia stożkowa stanowi z zewnętrzną cierną powierzchnią
stożkową drugiej części
zespół synchronizujący.
Zęby wewnętrznych wieńców zębatych pierwszej
i drugiej części drugiego członu sprzęgłowego są zazębione z zębami wieńca zębatego usy t u o w a n e ­
go na przedłużeniu koła zębatego. Grubość każdego z zębów wewnętrznego wieńca zębatego p i e r w ­
szej części drugiego członu zębatego jest mniejsza niż odległość pomiędzy zębami wieńca z ę b a ­
tego na przedłużeniu koła zębatego. Dodatkową cechą charakterystyczną sprzęgła jest to, że ma
co najmniej jeden
zatrzask usytuowany
w kole zębatym, wktórym końcówka trzpienia usytuowana
jest w zagłębeniu
w pierwszej części drugiego członu sprzęgłowego.
Dalszą cechą ch arak t e r y s ­
tyczną sprzęgła jest także to, że pierwsza część drugiego członu sprzęgłowego połączona jest
z drugą częścią w położeniu, w którym usytuowanie trzpienia zatrzasku w zagłębieniu zapewnia
środkowe położenie drugiej części drugiego członu sprzęgłowego względem koła zębatego. Inną
cechą charakterystyczną sprzęgła jest również i to, że wewnętrzny wieniec zębaty tulei s p r z ę ­
głowej stanowi z zewnętrznym wieńcem zębatym pierwszej części
drugiego członu sprzęgłowego
parę współpracujących okresowo kół zębatych,
przy czym wieniec
zębaty z jednej strony p o ł ą ­
czony jest poprzez przesuwną tuleję sprzęgłową grupy prętów, czopy i piastę z wałem. Z drugiej
strony zewnętrzny wieniec zębaty poprzez pierwszą część, wewnętrzny wieniec zębaty w spół p r a ­
cujący z zewnętrznym wieńcem zębatym na przedłużeniu połączony jest z kołem zębatym.
Korzystne jest gdy połączenie pomiędzy pierwszą i drugą częścią drugiego członu s p r z ę g ł o ­
wego a przedłużeniem koła zębatego stanowią wielowypusty, przy czym grubość każdego wypustu
na
wielowypuście
Ponadto korzystne
jest
mniejsza
niż
odległość
pomiędzy każdym
z wypustów
na w i e l o w y p u ś c i e .
jest gdy różnica pomiędzy grubością wypustu na wielowypuście a odległością
między każdym z wypustów na wielowypuście ma wielkość pozwalającą na obwodowe przemieszczanie
się pierwszej części drugiego członu sprzęgłowego względem koła zębatego.
1 66 7 1 6
4
Innym wariantem rozwiązania jest to, że wielkość różnicy pomiędzy grubością wypustu na
wielowypuście a odległością pomiędzy każdym z wypustów na wielowypuście w każdym z dwóch k i e ­
runków od środkowego położenia ma wartość nie większą niż grubość jednego zęba zewnętrznego
wieńca zębatego na pierwszej części drugiego członu sprzęgłowego. Następnym wariantem rozw i ą ­
zania jest to, że wielkość różnicy pomiędzy grubością wypustu na wielowypuście a odległością
pomiędzy każdym z wypustów na wielowypuście w każdym z dwóch kierunków od środkowego położenia
ma wartość równą połowie grubości jednego z zębów na wieńcu na pierwszej części drugiego c z ł o ­
nu sprzęgłowego.
Przedmiot wynalazku
jest
uwidoczniony w p rzykładz ie
wykonania
na
rysunku,
na
którym
fig. 1 przedstawia sprzęgło według wynalazku w przekroju, fig. 2 - układ zębów w widoku w k i e ­
runku strzałki A z fig. 1, a fig. 3 - zatrzask w widoku w kierunku strzałki B z fig. 1.
Przedstawione na fig. 1 sprzęgło 10 służy do przekazywania momentu obrotowego z koła z ę b a ­
tego 24 na wał 14. Dla realizacji tego celu sprzęgło 10 zawiera: dwa człony sprzęgłowe; p i e r w ­
szy w postaci tulei sprzęgłowej 12 i drugi utworzony z dwóch części 18a i 18b, ponadto p i e r ś ­
cień pośredni
20 z zewnętrznym wieńcem zębatym 22 o większej średnicy przedłużenia 28 z z e ­
wnętrznym wieńcem zębatym 26, które jest integralną częścią koła zębatego 24 oraz trzy grupy
prętów 30 dociskane przez sprężyny 30d rozmieszczone równomiernie na obwodzie.
Tuleja s p r z ę ­
głowa 12 jest zewnętrznym członem sprzęgła 10 i połączona jest z jednej strony z wybierakowymi
widełkami nie przedstawionymi na rysunku, które łączą tuleję sprzęgłową 12 z dźwignią zmiany
biegów również nie przedstawioną na rysunku. Od strony
wewnętrznej tuleja sprzęgłowa połączona
jest
z wałem 14 za pośrednictwem piasty 16.
Pierwsza
wieńca
część
18a drugiego
zębatego złożony
członu
sprzęgłowego ma na zewnętrznej powierzchni
z kilku zębów 32,
fragment
zaś na wewnętrznej powierzchni ma fragment wieńca
zębatego złożony z kilku zębów 36. Zęby wieńca zębatego 32 zazębiają się z zębami wewnętrznego
wieńca zębatego 34 tulei sprzęgłowej 12, natomiast zęby wewnętrznego wieńca zębatego 36 z a z ę ­
biają się z zębami zewnętrznego wieńca zębatego 26 usytuowanego na przedłużeniu 28 koła z ę b a ­
tego 24. Pomiędzy tuleją sprzęgłową 12 a drugą częścią 18b drugiego członu zębatego znajduje
się pierścień pośredni 20. Dla ograniczenia ruchu obwodowego pierścienia pośredniego 20 w z g l ę ­
dem tulei sprzęgłowej 12 przewidziano zapadkę nie przedstawioną na rysunku.
Grubość każdego z zębów wieńca zębatego 36 jest mniejsza niż odstęp między każdym z zębów
wieńca zębatego 26, co powoduje,
że pierwsza część 18a ma przestrzeń do przemieszczania o b w o ­
dowego względem koła zębatego 24 w każdym z dwóch kierunków,
od środkowego położenia, o w a r ­
tość nie większą niż grubość jednego z zębów na drugim członie sprzęgłowym, zanim zęby 36, 26
zazębią się i zostanie przez nie przekazany moment obrotowy.
część
18a przemieszcza
się obwodowo względem koła zębatego
Korzystnie jest kiedy pierwsza
24 w każdym z dwóch kierunków od
swojego środkowego położenia o wartość wystarczającą do umieszczenia zębów wieńca zębatego 32
usytuowanych
na
zewnętrznej
powierzchni
pierwszej
części
18a,
w odstępach
równych
połowie
grubości jednego z zębów 32.
Druga
część
18b ma
wewnętrzny
wieniec
zębaty
39,
którego
zęby
zazębiają
się z zębami
wieńca zębatego 26. Zewnętrzna cierna powierzchnia stożkowa 38 drugiej części 18b dostosowana
jest do współpracy z wewnętrzną cierną powierzchnią stożkową 40 pierścienia
pośredniego 20.
Każdy z zębów wieńca zębatego 22 na pierścieniu pośrednim 20, wieńca zębatego 32 na pie r w ­
szej części 18a drugiego członu sprzęgłowego i wewnętrznego wieńca zębatego 34 tulei s przęg ło­
wej 12 ma wprowadzającą część odpowied nio 22a, 32a, 34a utworzoną przez zukosowanie każdego
b o k u czołowej krawędzi wspomnianych zębów.
Wprowadzające części 34 a na zębach wewnętrznego wieńca zębatego 34 tulei sprzęgłowej 12
przesuwają się po wprowadzających częściach 22a zębów wieńca zębatego 22 na pierścieniu
pośrednim 20 albo po wprowadzających częściach 32a zębów fragmentu wie'ńca zębatego 32 pierwszej
części 18a drugiego członu sprzęgłowego, aby obracać pierścień pośredni 20 albo pierwszą część
18a podczas poosiowego przesuwania tulei sprzęgłowej 12.
Sprzęgło 10 ma zatrzaski do ograniczania obrotu pierwszej części 1 8 a względem koła z ę b a ­
tego 24. Przykład takiego zatrzasku przedstawiony jest na fig. 1 i 3, których kilka może być
rozmieszczonych obwodowo w kole zębatym 24. Zatrzask stanowi trzpień 42 usytuowany w otworze
44, który poddany jest działaniu sprężyny śrubowej 46 umieszczonej pomiędzy dnem otworu 44
166 71 6
5
a kołnierzem 50 trzpienia 42. Po drugiej stronie kołnierza 50 w otworze 44 znajduje się p ie r ś ­
cień 48 ograniczający ruch trzpienia 42 na zewnątrz koła zębatego 24. Zewnętrzna końcówka 52
trzpienia 42 każdego zatrzasku wchodzi do kątowego zagłębienia 54 w tylnej powierzchni 56
pierwszej części 18a drugiego członu sprzęgłowego.
Zagłębienia 54 są usytuowane promieniowo a ich ścianki są wykonane pod odpowiednim kątem
tak, aby obwodowe przesunięcie w każdym z dwóch kierunków pierwszej części 18a względem koła
zębatego 24 sprawia, że trzpienie 42 pod działaniem sprężyn 46 dają wstępny nacisk na pierwszą
część 18a kierując ją do neutralnego położenia, w którym zęby 36 są obwodowo centrowane w o d ­
stępach między zębami 26 na kole zębatym 24.
Pręty 30 usytuowane w bloku 30c są dociskane przez czopy kuliste 30a, rozmieszczonych
w otworach 30b poddane działaniu śrubowej sprężyny 30d w kierunku na zewnątrz. Każdy czop
kulisty styka się w czasie pracy z obwodowym rowkiem 12a wyciętym w zębach wewnętrznego wieńca
zębatego 34, tak, że działa jako zaczep przeciw ruchowi sprzęgłowej tulei względem bloków 30c.
Podczas działania, aby zapoczątkować włączanie koła zębatego 24, nastawcza dźwignia z m i a ­
ny biegów przesuwa się, przesuwając sprzęgłową tuleję 12 do koła zębatego 24 tak, aby z n ajdu ­
jące się pod działaniem sprężyny 30b pręty 30 przechyliły się i osiowo przesunęły oraz nac i s ­
kały
na
cierną
powierzchnię
stożkową
40
na pierścieniu
pośrednim
20 w celu
zetknięcia
jej
z cierną powierzchnią stożkową 38 na drugiej części 18b drugiego członu sprzęgającego. W y t w a ­
rza się efekt wleczenia, znany jako stożkowy moment obrotowy, między dwiema ciernymi powierzch­
niami,
powodującymi
obracanie
pierścienia
pośredniego
20 względem
sprzęgłowej
tulei
dopóty,
dopóki wprowadzające części 34a, 22a zębów na tulei i na pierścieniu pośrednim nie zetkną się.
Dalsze osiowe przesuwanie sprzęgłowej
tulei 12 wytwarza osiowy nacisk wzdłużny na pierścień
pośredni 20 poprzez zęby 34a, 22a, aby zwiększyć efekt wleczenia na powierzchniach 38, 40 i
synchronizować prędkość obrotu tulei 12 i koła zębatego 24.
Podczas synchronizacji, obracanie pierścienia pośredniego 20 stożkowym momentem obrotowym
uniemożliwia zębom wieńca zębatego 34 sprzęgłowej tulei 12 przechodzenia między zębami wieńca
zębatego 22 pierścienia 20, aby zazębić się z zębami fragmentu wieńca zębatego 2, obracającymi
się razem z kołem zębatym 24.
Zapadkowa
funkcja
czopów kulistych
30a jest taka,
aby siła jaka ma być doprowadzona do
tulei 12 uwalniała czopy 30a z rowka 12a i była wystarczająca do wytworzenia koniecznego efek ­
tu wleczenia na powierzchni 38, 40 i zapoczątkowała obracanie drugiej części 18b.
Podczas synchronizacji, stożkowy moment obrotowy wytwarzany na powierzchniach 38, 40 jest
większy lub równy wprowadzającemu momentowi obrotowemu, wytwarzanemu przez wprowadzające częś­
ci
34a,
części
22a
34a,
zębów
22a
wieńca
nie
mogą
zębatego
wtedy
34
i 22 tak,
obracać
że wzajemnie zazębiające
pierścienia
pośredniego
20
się wprowadzające
i umożliwić
całkowitego
włączenia koła zębatego.
Po synchronizacji, stożkowy moment obrotowy jest mniejszy niż wprowadzający moment obro­
towy i wtedy wzajemnie zazębiające się wprowadzające części 34a, 22a mogą obracać pierścień 20
ku tyłowi
i wystarczająco,
aby umożliwić zębom wewnętrznego wieńca zębatego 34 przechodzenie
między zębami wieńca zębatego 22 i zazębienie z zębami fragmentu wieńca zębatego 32 skojarzo­
nymi z kołem zębatym 24 w celu sprzęgania koła zębatego 24.
Ze względu na zdolność pierwszej części 18a obracania się na ograniczonym obwodowym o d ­
stępie względem koła
zębatego
24, gdyby
zęby wewnętrznego wieńca zębatego 34 nie były u s t a ­
wione w jednej chwili ze szczelinami między zębami wieńca 32, wtedy trzeba jedynie, aby wspó ł­
pracujące wprowadzające części 34a, 32a tych zębów wytworzyły wystarczającą siłę obrotową do
napędu pierwszej części 18a względem koła zębatego 24 przeciw działaniu sprężynowe dociskanych
trzpieni
42 i umożliwiły sprzęganie tulei
12 z zębami wieńca 32 skojarzonymi z kołem zębatym
24. Dzięki temu unika się konieczności wytworzenia przez sprzęgło wystarczającej siły w celu
obracania koła zębatego 24 oraz wszelkich skojarzonych z nim kół zębatych współpracujących
w przekładni, działającej przeciw dużym obciążeniom obrotowym i tym sposobem znacznie zmniej­
sza się siły, jakie operator musi doprowadzić do dźwigni zmiany biegów, aby osiągnąć całkowitą
synchronizację oraz sprzęganie koła zębatego 24 z wałem 14.
Gdy tuleja 12 jest sprzężona z zębami wieńca zębatego 32, pierwsza część 18a obraca się
względem koła zębatego 24 o mały odstęp.
Gdy przekazuje się moment obrotowy, zęby wieńca z ę ­
batego 36 opierają się na zębach wieńca zębatego 26 koła zębatego 24.
6
166
716
Za każdym razem, gdy koło zębate 24 jest odłączane, sprężynowo naciskane trzpienie 42 tak
działają, aby ponownie przesunąć do środka pierwszą część 18a względem koła zębatego w celu
przygotowania do ponownego sprzęgania koła zębatego 24.
Na podstawie powyższego widać, że sprzęganie koła zębatego 24 w skrzyni przekładniowej,
która zawiera sprzęgło według wynalazku, nie będzie ograniczana zdolnością operatora do wywar­
cia potrzebnej siły, aby obracać człon sprzęgłowy skojarzony z kołem zębatym razem z samym tym
kołem zębatym i wszelkimi współpracującymi kołami zębatymi przeciw dużej reakcji momentu o b r o ­
towego.
Mimo że wynalazek opisano w nawiązaniu dla
sprzęgła
podatnego
z pierścieniem pośr e d n i ­
czącym, rozumie się, iż ma to zastosowanie do wszystkich innych odmian sprzęgła sy nchron izowa ­
nego, takich jak np. typu palca blokującego, przedstawianego i objętego zastrzeżeniami w
E P - E - 0 0 9 8 8 4 1 . Wynalazek ma też zastosowanie sprzęgła typu awaryjnego, nie obejmującego żadnej
funkcji synchronizacji,
tak jak w przypadku, gdy pośredniczący pierścień 20 i druga część 18b
zostałyby pominięte w układzie według wynalazku.
FIG.1
FIG.2
FIG.3
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
535 Кб
Теги
pl166716b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа