close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL166833B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166833
(13) B1
2( 1) Numer zgłoszenia: 2 9 3 9 0 3
(
5
1
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(43)
(45)
PL 166833
B1
(57)
)
IntCl6:
B 2 9 D 2 3 /1 8
(22) Data zgłoszenia: 1 7 .0 3 .1 9 9 2
Urządzenie do wytwarzania karbowanych rur z tworzyw sztucznych
Zgłoszenie ogłoszono:
20.09.1993 BUP 19/93
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.06.1995 WUP 06/95
Urządzenie do wytwarzania karbowanych rur
z tworzyw sztucznych, składające się zasadniczo z
zespołu formującego wyposażonego w segmenty form
podzielonych w płaszczyźnie poziomej na dwie analogiczne części, tworzące pary, poruszające się po
torach, posiadające użebrowane boczne powierzchnie, przy czym zespół formujący osadzony jest na
kolumnach przytwierdzonych do podstawy urządzenia, znamienne tym, że w podstawie (3) urządzenia
znajduje się komora (4) stanowiąca tunel łączący wentylator (S) z zespołem formującym (1) poprzez kró
ciec (6) przytwierdzony jednym końcem do bocznych
płyt (7) zespołu formującego (1), a drugim końcem
osadzony suwliwie w otworze górnej płyty (11) podstawy (3), stanowiącej górną ścianę (10) komory (4).
(73)
Uprawniony z patentu:
Zakłady Maszyn Chemicznych
"METALCHEM", Gliwice, PL
(72)
Twórca wynalazku:
Stanisław Zwoliński, Zabrze, PL
Urządzenie do wytwarzania karbowanych rur
z tworzyw sztucznych
Zastrzeżenie
patentowe
Urządzenie do wytwarzania karbowanych rur z tworzyw sztucznych, składające się
zasadniczo z zespołu form ującego w yposażonego w segm enty form podzielonych w
płaszczyźnie poziomej na dwie analogiczne części, tworzące pary, poruszające się po torach,
posiadające użebrowane boczne powierzchnie, przy czym zespół formujący osadzony jest na
kolumnach przytwierdzonych do podstawy urządzenia, znam ienne tym , że w podstawie (3)
urządzenia znajduje się komora (4) stanowiąca tunel łączący wentylator (5) z zespołem formującym (1 ) poprzez króciec ( 6 ) przytwierdzony jednym końcem do bocznych płyt (7) zespołu
formującego ( 1 ), a drugim końcem osadzony suwliwie w otworze górnej płyty ( 1 1 ) podstawy
(3), stanowiącej górną ścianę (10) komory (4).
*
*
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wytwarzania karbowanych rur z tworzyw
sztucznych, metodą ciągłego wytłaczania w technologicznych liniach wytłaczarkowych.
Znane jest urządzenie do wytwarzania karbowanych rur z tworzyw sztucznych z opisu
patentowego nr 117 166, w którym segmenty formujące chłodzone są powietrzem z dwóch
wentylatorów. Jeden wentylator chłodzi roboczą powierzchnię segmentów formujących przesuwających się w strefie ruchu jałowego. Drugi wentylator chłodzi użebrowane boczne powierzchnie segmentów formujących w strefie ruchu roboczego i w strefie ruchu jałowego. Powietrze
przepływające przez rowki użebrowanych powierzchni bocznych segmentów formujących w
strefie ruchu roboczego, w wyniku przeciwnych kierunków przepływu wymaga stosowania
wentylatora o wysokich parametrach sprężania, a zatem o dużej mocy i wysokich obrotach silnika
napędu wentylatora. Powoduje to małą sprawność układu chłodzenia, bowiem przepływające
powietrze ma podwyższoną temperaturę, wywołaną energią potrzebną do jego przetłaczania.
Istotę wynalazku stanowi konstrukcja urządzenia do wytwarzania karbowanych rur z
tworzyw sztucznych, składająca się zasadniczo z zespołu formującego wyposażonego w segmenty form podzielonych w płaszczyźnie poziomej w dwie analogiczne części, tworzące pary
poruszające się po torach, posiadające użebrowane boczne powierzchnie, przy czym zespół
formujący osadzony jest na kolumnach przytwierdzonych do podstawy urządzenia, w której
znajduje się kolumna stanowiąca tunel łączący wentylator z zespołem formującym poprzez
króciec przytwierdzony jednym końcem do płyt bocznych zespołu formującego, a drugim
końcem osadzony suwliwie w otworze płyty górnej podstawy urządzenia, stanowiącej górną
ścianę komory.
W urządzeniu według wynalazku uzyskano wysoką sprawność chłodzenia użebrowanych
segmentów formujących w wyniku przepływu powietrza w jednym kierunku, z dołu do góry.
Wentylator zainstalowany w dolnej części urządzenia zasysa chłodne powietrze i wtłacza do
dużej komory w podstawie urządzenia, skąd powietrze przepływa ku górze chłodząc segmenty
formujące, zarówno w strefie ruchu roboczego jak i w strefie ruchu jałowego. Małe opory
przetłaczania, przepływającego w jednym kierunku powietrza dają wysoką sprawność chłodzenia, co umożliwia zastosowanie jednego wentylatora o około dwukrotnie niższych parametrach
od wentylatorów stosowanych w urządzeniu według wyżej opisanego patentu.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku przedstawiającym schemat układu chłodzenia urządzenia do wytwarzania karbowanych rur z tworzyw
sztucznych.
166 833
3
Zespół formujący 1 osadzony jest na kolumnach 2 przytwierdzonych do podstawy 3. W
podstawie 3 znajduje się komora 4 umożliwiająca przepływ powietrza z wentylatora 5 do
zespołu formującego 1 poprzez króciec 6 przytwierdzony jednym końcem do bocznych płyt 7
zespołu formującego 1, a drugim końcem osadzony suwliwie w otworze górnej płyty 11
podstawy 3. Zimne powietrze znajdujące się przy podłożu urządzenia zasysa wentylator 5 i tłoczy
do komory 4, skąd przepływając ku górze chłodzi użebrowane, formujące segmenty 8, poruszające się po torach 9 w biegu zamkniętym.
166 833
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
331 Кб
Теги
pl166833b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа