close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL167131B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167131
(13)B1
(21) Numer zgłoszenia:
292370
(51) IntCl6:
H04N 5/45
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) Data zgłoszenia: 13.11.1991
Odbiornik telewizyjny z przetwarzaniem typu obraz w obrazie
(30)
Pierwszeństwo:
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
14.11.1990,GB,9024706.5
Ferguson Limited, Enfield, GB
(72)
27.07.1992 BUP 15/92
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.1995 WUP 07/95
PL 167131 B1
( 5 7 ) 1. Odbiornik telewizyjny z przetwarzaniem ty-
pu obraz w obrazie, zawierający pierwszy dekoder
sygnału NTSC lub PAL lub SECAM, drugi dekoder
sygnału specyficznego, w rodzaju sygnału MAC, lub
sygnału utajnionego, lub sygnału zaszyfrowanego
przez sumowanie oraz przetwornik typu obraz w obrazie, a wejścia obydwu dekoderów i przetwornika są
przez pierwszy, drugi i trzeci przełącznik połączone
alternatywnie z wyjściem pierwszego tunera dołączonego swym wejściem do zacisku wejściowego odbiornika połączonego z pierwszą anteną i z wyjściem
drugiego tunera dołączonego swym wejściem do zacisku wejściowego odbiornika połączonego z drugą
anteną, przy czym wyjścia obydwu dekoderów oraz
przetwornika typu obraz w obrazie są przez czwarty i
piąty przełącznik połączone z odtwarzającą obraz
lampą kineskopową, a ponadto zawierający koder sygnału PAL włączony między wyjście drugiego dekodera sygnału specyficznego, a d o łączan e do
magnetowidu zaciski wyjściowe odbiornika, znamienny tym, że pierwszy zacisk wyjściowy (14) odbiornika telewizyjnego (3) który, poprzez koder
sygnału PAL (13), jest połączony z wyjściem drugiego
dekodera (10) sygnału specyficznego, jest poprzez
trzeci przełącznik (S3) połączony z wejściem przetwornika typu obraz w obrazie (11).
Uprawniony z patentu:
Twórca wynalazku:
David M. Vizer, Enfield, GB
(74)
Pełnomocnik:
Ludwicka Izabella, PATPOL Spółka z o.o.
o
rn
ikt
e
l
ew
i
zy
jnyzp
r
z
e
tw
a
r
z
an
i
emt
ypuob
r
a
zwob
r
a
z
i
e
Odbi
Zastrzeżenia patentowe
1
.Odb
io
rn
ikt
e
l
ew
i
zy
jnyzp
r
z
e
tw
a
r
z
an
i
emtypuob
r
a
z wob
r
a
z
i
e
,z
aw
i
e
r
a
j
ą
cyp
i
e
rw
s
zy
d
ekod
e
rsygn
a
łuNTSClubPALlubSECAM
,d
rug
id
ekod
e
rsygn
a
łusp
e
cy
f
i
c
zn
ego
,wrod
z
a
ju
sygn
a
łu MAC
,lubsygn
a
łuu
t
a
jn
ion
ego
,lubsygn
a
łuz
a
s
zy
f
row
an
egop
r
z
e
zsumow
an
i
eo
r
a
z
p
r
z
e
two
rn
iktypuob
r
a
z wob
r
a
z
i
e
,a w
e
j
ś
c
i
aobydwud
ekod
e
rówip
r
z
e
two
rn
ik
as
ąp
r
z
e
z
p
i
e
rw
s
zy
,d
rug
iit
r
z
e
c
ip
r
z
e
ł
ą
c
zn
ikpo
ł
ą
c
zon
ea
l
t
e
rn
a
tywn
i
ez wy
j
ś
c
i
emp
i
e
rw
s
z
egotun
e
r
a
do
ł
ą
c
zon
egoswymw
e
j
ś
c
i
emdoz
a
c
i
skuw
e
j
ś
c
iow
egoodb
io
rn
ik
apo
ł
ą
c
zon
egozp
i
e
rw
s
z
ąan
t
en
ą
izwy
j
ś
c
i
emd
rug
i
egotun
e
r
ado
ł
ą
c
zon
egoswymw
e
j
ś
c
i
emdoz
a
c
i
skuw
e
j
ś
c
iow
egoodb
io
rn
ik
a
po
ł
ą
c
zon
egozd
rug
ąan
t
en
ą
,p
r
zyc
zym wy
j
ś
c
i
aobydwud
ekod
e
rówo
r
a
zp
r
z
e
two
rn
ik
atypu
ob
r
a
z wob
r
a
z
i
es
ąp
r
z
e
zc
zw
a
r
tyip
i
ą
typ
r
z
e
ł
ą
c
zn
ikpo
ł
ą
c
zon
ezod
tw
a
r
z
a
j
ą
c
ąob
r
a
zl
amp
ą
k
in
e
skopow
ą
,apon
ad
toz
aw
i
e
r
a
j
ą
cykod
e
rsygn
a
łuPAL w
ł
ą
c
zony m
i
ęd
zy wy
j
ś
c
i
ed
rug
i
ego
d
ekod
e
r
asygn
a
łusp
e
cy
f
i
c
zn
ego
,ado
ł
ą
c
z
an
edo m
agn
e
tow
iduz
a
c
i
sk
i wy
j
ś
c
iow
eodb
io
rn
ik
a
,
zn
am
i
enny
tym
,ż
ep
i
e
rw
s
zyz
a
c
i
skwy
j
ś
c
iowy(14
)odb
io
rn
ik
a
t
e
l
ew
i
zy
jn
ego(3
)k
tó
ry
,pop
r
z
e
z
kod
e
rsygn
a
łuPAL(13
)
,j
e
s
tpo
ł
ą
c
zonyz wy
j
ś
c
i
emd
rug
i
egod
ekod
e
r
a(10
)sygn
a
łusp
e
cy
f
i
c
zn
ego
,
j
e
s
tpop
r
z
e
zt
r
z
e
c
ip
r
z
e
ł
ą
c
zn
ik(S3
)po
ł
ą
c
zonyzw
e
j
ś
c
i
emp
r
z
e
two
rn
ik
atypuob
r
a
z
wob
r
a
z
i
e(1
1
)
.
2
. Odb
io
rn
ik w
ed
ługz
a
s
t
r
z
.1
,zn
am
i
ennytym
,ż
ep
i
e
rw
s
zyz
a
c
i
sk wy
j
ś
c
iowy(14
)
odb
io
rn
ik
a
t
e
l
ew
i
zy
jn
ego(3
)
j
e
s
twy
j
ś
c
i
emc
a
łkow
i
t
egosygn
a
łuPAL(CVBS
)
,adw
apo
zo
s
t
a
ł
e
z
a
c
i
sk
i wy
j
ś
c
iow
e(15
)odb
io
rn
ik
at
e
l
ew
i
zy
jn
ego(3
)s
ą wy
j
ś
c
i
am
isygn
a
łówlum
in
an
c
j
ii
ch
rom
in
an
c
j
i(YiC
)
.
3
.Odb
io
rn
ikw
ed
ługz
a
s
t
r
z
.1
,zn
am
i
ennytym
,ż
ewy
j
ś
c
i
ed
rug
i
egod
ekod
e
r
a(10
)sygn
a
łu
sp
e
cy
f
i
c
zn
ego
j
e
s
twy
j
ś
c
i
emsygn
a
łówko
lo
rówpod
s
t
awowy
chRGB
.
4
.Odb
io
rn
ikw
ed
ługz
a
s
t
r
z
.1
,zn
am
i
ennytym
,ż
ewy
j
ś
c
i
ed
rug
i
egod
ekod
e
r
a(10
)sygn
a
łu
sp
e
cy
f
i
c
zn
egoj
e
s
t wy
j
ś
c
i
emsygn
a
łulum
in
an
c
j
iY
,sygn
a
łówró
żn
i
cowy
chko
lo
ru Vi Ulub
c
a
łkow
i
t
egosygn
a
łuPAL
.
5
.Odb
io
rn
ikw
ed
ługz
a
s
t
r
z
.1
,zn
am
i
ennytym
,ż
ez
a
c
i
sk
iwy
j
ś
c
iow
ekod
e
r
asygn
a
łuPAL
(13
)s
ąw
ewn
ę
t
r
znym
iz
a
c
i
sk
am
iodb
io
rn
ik
at
e
l
ew
i
zy
jn
ego(3
)
.
*
★
*
P
r
z
edm
io
t
emwyn
a
l
a
zku
j
e
s
todb
io
rn
ik
t
e
l
ew
i
zy
jnyzp
r
z
tw
a
r
z
an
i
em
typuob
r
a
zwob
r
a
z
i
e
.
Ro
zw
i
ą
z
an
i
ew
ed
ług wyn
a
l
a
zkus
to
sow
an
ej
e
s
tzw
ł
a
s
z
c
z
a wt
e
l
ew
i
zy
jny
chsy
s
t
em
a
ch
MACiPAL
,z
a
równowp
rog
r
amowy
chsy
s
t
em
a
cht
e
l
ew
i
zy
jny
ch
,
j
akiwsy
s
t
em
a
chz
ło
żony
ch
.
Wodb
io
rn
ikut
e
l
ew
i
zy
jnymzp
r
z
e
tw
a
r
z
an
i
emtypuob
r
a
zwob
r
a
z
i
e
,p
i
e
rw
s
zysygn
a
łw
i
zy
jny
,
dop
row
ad
zonyn
ap
r
zyk
ł
adzan
t
eny
,od
two
r
zonyzo
s
t
a
j
en
aek
r
an
i
el
ampyk
in
e
skopow
e
jj
ako
z
a
s
adn
i
c
zyob
r
a
z
.D
rug
isygn
a
łw
i
zy
jnydop
row
ad
zonydo
t
egoodb
io
rn
ik
an
ap
r
zyk
ł
adzd
rug
i
e
j
an
t
eny
,m
agn
e
tow
idulubinn
egoź
ród
ł
asygn
a
łuw
i
zy
jn
ego
,zo
s
t
a
j
en
aek
r
an
i
el
ampyk
in
e
sko
pow
e
jod
two
r
zony
j
akoodpow
i
edn
iozmn
i
e
j
s
zonyob
r
a
z
,wkomponow
any wz
a
s
adn
i
c
zyob
r
a
z
.
U
ży
tkown
ikodb
io
rn
ik
a mo
ż
ed
z
i
ęk
it
emuog
l
ąd
a
ćj
edno
c
z
e
śn
i
eob
r
a
zypo
chod
z
ą
c
ezdwó
ch
ró
żny
chź
ród
e
łsygn
a
łu w
i
zy
jn
ego
.
D
l
awy
two
r
z
en
i
at
ak
i
egoob
r
a
zupodg
l
ądow
ego
,odb
io
rn
ikt
e
l
ew
i
zy
jnyj
e
s
t wypo
s
a
żony
wsp
e
c
j
a
lnyp
r
z
e
two
rn
iktypuob
r
a
z wob
r
a
z
i
e
, mody
f
iku
j
ą
cydop
row
ad
zonyd
rug
isygn
a
ł
w
i
zy
jny
.P
r
z
e
two
rn
ikt
ak
iz
aw
i
e
r
azw
ł
a
s
z
c
z
aobwodyp
am
i
ę
c
id
l
as
e
l
ek
c
j
isp
e
cy
f
i
c
zny
chl
in
i
ii
obwodyc
z
a
sow
e
jkomp
r
e
s
j
isygn
a
łów w
i
zy
jny
ch w
spomn
i
any
chl
in
i
i
.
Odb
io
rn
ikt
e
l
ew
i
zy
jnyt
egorod
z
a
juz
aw
i
e
r
apon
ad
todod
a
tkowyd
ekod
e
r
,d
l
ad
ekodow
a
n
i
asygn
a
łówsp
e
cy
f
i
c
zny
chlubu
t
a
jn
iony
ch
.P
r
zyk
ł
ad
emt
ak
i
egosp
e
cy
f
i
c
zn
egosygn
a
łut
e
l
e
w
i
zy
jn
ego
j
e
s
tsygn
a
ł MAC
. Wp
r
zyp
adku
,gdysygn
a
ł MAC
j
e
s
twyko
r
zy
s
t
anyd
l
au
two
r
z
en
i
a
zmn
i
e
j
s
zon
egoob
r
a
zupodg
l
ądow
ego
, wów
c
z
a
sp
r
z
e
two
rn
iktypuob
r
a
z w ob
r
a
z
i
eop
ró
c
z
167 131
3
swoich normalnych funkcji dodatkowo dokonuje dekodowania sygnału MAC. W takim przypadku przetwornik typu obraz w obrazie staje się skomplikowany i kosztowny.
Odbiornik telewizyjny z przetwarzaniem typu obraz w obrazie znany jest na przykład z
opisów patentowych EP 0 196 826, EP 0 409 562, US 4 682 234, US 4 729 027 i US 4 959 719.
Odbiornik tego rodzaju zawiera dwa dekodery, z których pierwszy jest dekoderem sygnału
NTSC, PAL lub SECAM, a drugi dekoder jest dekoderem sygnału specyficznego, oraz przetwornik typu obraz w obrazie. Wejścia obydwu dekoderów i przetwornika są przez przełączniki
połączone alternatywnie z wyjściami dwóch różnych źródeł sygnału wizyjnego. Wyjścia obydwu dekoderów oraz przetwornika typu obraz w obrazie są przez dodatkowe przełączniki
połączone z odtwarzającą obraz lampą kineskopową. Odbiornik zawiera ponadto koder sygnału
PAL, włączony między wyjście dekodera sygnału specyficznego a zaciski wyjściowe odbiornika, które przeznaczone są dla dołączania magnetowidu.
Odbiornik telewizyjny według wynalazku zawiera pierwszy dekoder sygnału NTSC lub
PAL lub SECAM, drugi dekoder sygnału specyficznego, w rodzaju sygnału MAC, lub sygnału
utajnionego, lub sygnału zaszyfrowanego przez sumowanie oraz przetwornik typu obraz w
obrazie. Wejścia obydwu dekoderów i przetwornika są przez pierwszy, drugi i trzeci przełącznik
połączone alternatywnie z wyjściem pierwszego tunera dołączonego swym wejściem do zacisku
wejściowego odbiornika połączonego z pierwszą anteną i z wyjściem drugiego tunera dołączonego swym wejściem do zacisku wejściowego odbiornika połączonego z drugą anteną. Wyjścia
obydwu dekoderów oraz przetwornika typu obraz w obrazie są przez czwarty i piąty przełącznik
połączone z odtwarzającą obraz lampą kineskopową. Odbiornik zawiera ponadto koder sygnału
PAL włączony między wyjście drugiego dekodera sygnału specyficznego a dołączane do
magnetowidu zaciski wyjściowe odbiornika. Odbiornik telewizyjny tego rodzaju charakteryzuje
się tym, że pierwszy zacisk wyjściowy odbiornika telewizyjnego, który, poprzez koder sygnału
PAL, jest połączony z wyjściem drugiego dekodera sygnału specyficznego, jest poprzez trzeci
przełącznik połączony z wejściem przetwornika typu obraz w obrazie.
Pierwszy zacisk wyjściowy odbiornika telewizyjnego jest wyjściem całkowitego sygnału
PAL. Dwa pozostałe zaciski wyjściowe odbiornika telewizyjnego są wyjściami sygnałów
luminancji i chrominancji. Wyjście drugiego dekodera sygnału specyficznego jest wyjściem
sygnałów kolorów podstawowych RGB.
W korzystnym rozwiązaniu odbiornika według wynalazku wyjście drugiego dekodera
sygnału specyficznego jest wyjściem sygnału luminancji Y, sygnałów różnicowych koloru V i
U lub całkowitego sygnału PAL.
Zaciski wyjściowe kodera sygnału PAL są wewnętrznymi zaciskami odbiornika telewizyjnego.
Rozwiązanie według wynalazku umożliwia wykorzystanie kodera sygnału PAL znajdującego się w odbiorniku telewizyjnym, dla wytwarzania sygnałów doprowadzanych do zewnętrznego magnetowidu dołączonego do odbiornika, co upraszcza przetwornik typu obraz w obrazie
w przypadku specyficznego sygnału, w rodzaju sygnału MAC, lub sygnału utajnionego wykorzystywanego do utworzenia zmniejszonego obrazu podglądu. Przy takim rozwiązaniu odbiornik
telewizyjny zawiera tylko jeden dekoder specyficznego sygnału, a sam przetwornik typu obraz
w obrazie nie wymaga specyficznego dekodera. Tak więc, zacisk wyjściowy odbiornika przeznaczony do przyłączenia magnetowidu do odbiornika, jest sprzężony zwrotnie w odbiorniku,
dla dodatkowego zasilania przetwornika typu obraz w obrazie, w przypadku odtwarzania
zmniejszonego obrazu, który jest wyprowadzony ze wspomnianego specyficznego lub utajnionego sygnału.
Specyficzny sygnał wizyjny jest zwłaszcza sygnałem MAC. Może to być również sygnał
utajniony lub zaszyfrowany przez sumowanie, a nie będący sygnałem MAC. a więc utajniony
sygnał PAL, SECAM lub NTSC. Specyficzny sygnał może być również sygnałem MAC
dodatkowo utajnionym lub zaszyfrowanym przez sumowanie.
Rozwiązanie według wynalazku w przykładzie wykonania jest odtworzone na rysunku,
na którym przedstawiono uproszczony schemat blokowy odbiornika telewizyjnego z elementami
dodatkowej obsługi sygnału MAC oraz dla przetwarzania typu obraz w obrazie.
4
167 131
Jak przedstawiono na rysunku, sygnały wizyjne doprowadzone są do odbiornika 3 z dwóch
anten, z których jedna jest satelitarna anteną talerzową, a druga antena jest anteną dla odbioru
sygnałów emitowanych przez nadajniki naziemne. Sygnały mogą oczywiście pochodzić z
różnych źródeł sygnału telewizyjnego, takich jak satelity, nadajniki naziemne, systemy kablowe,
magnetowidy wykorzystujące taśmy lub płyty, przy czym źródła te mogą być wykorzystywane
w kombinacji.
Jak przedstawiono na rysunku, pierwsza antena 1 do odbioru sygnałów emitowanych przez
nadajniki naziemne, dołączona jest do zacisku wejściowego 2 odbiornika telewizyjnego 3.
Zacisk wejściowy 2 połączony jest przez pierwszy tuner AM 4 i pierwszy przełącznik S 1 z
pierwszym dekoderem 5, który jest dekoderem sygnału NTSC, lub PAL, lub SECAM. Pierwszy
dekoder 5 wytwarza sygnały kolorów podstawowych RGB doprowadzane przez czwarty i piąty
przełącznik S4 i S5 do odtwarzającej obraz lampy kineskopowej 6. Dla uproszczenia, nie zostały
na rysunku przedstawione występujące zwykle przed lampą kineskopową 6 wyjściowe wzmacniacze wizyjne. Druga antena 7 jest talerzową anteną satelitarną i dołączona jest do drugiego
zacisku wejściowego 8 odbiornika telewizyjnego 3, który połączony jest przez drugi tuner FM
9 i drugi przełącznik S2 z drugim dekoderem 10 sygnału MAC. Drugi dekoder 10 również
dostarcza sygnały kolorów podstawowych RGB doprowadzane do lampy kineskopowej 6 przez
czwarty i piąty przełącznik S4 i S5. Pierwszy i drugi przełącznik S 1 i S2 doprowadzają każdy z
sygnałów występujących na zaciskach wejściowych 2 i 8, do dekoderów 5 lub 10, w zależności
od rodzaju sygnału odebranego przez anteny 1 lub 7.
Wyjścia tunerów AM FM 4 i 9 są dodatkowo dołączone do wejścia przetwornika typu
obraz w obrazie 11. Przetwornik 11 na jednym swym wyjściu dostarcza sygnał Up dla odtwarzania zmniejszonego obrazu wkomponowanego w obraz zasadniczy. Ponadto, przetwornik 11
na swym drugim wyjściu wytwarza tak zwane szybko przełączające napięcie Us, wzbudzające
piąty przełącznik S5. W czasie odtwarzania zmniejszonego obrazu, piąty przełącznik S5 zostaje
przełączony przez napięcie szybko przełączające Us do pozycji b, tak że w miejsce sygnału z
pierwszego lub drugiego dekodera 5 lub 10, wprowadzony zostaje sygnał Up z przetwornika
typu obraz w obrazie 11. Dla przykładu, zasadniczym obrazem odtwarzanym przez lampę
kineskopową 6 może być obraz odpowiadający sygnałowi MAC, który został odebrany przez
drugą antenę 7. Drugi przełącznik S2 jest w pozycji a, czwarty przełącznik S4 w pozycji b, a
piąty przełącznik S5 w pozycji a. Przetwornik typu obraz w obrazie 11 jednocześnie zasilany
jest sygnałem odebranym przez pierwszą antenę 1 poprzez trzeci przełącznik S3, znajdujący się
w pozycji b.
Jeśli jednak zmniejszony obraz reprezentowany przez sygnał Up ma być wyprowadzony
z odebranego sygnału MAC, trzeci przełącznik S3 znajdujący się w pozycji a, dodatkowo
wymaga, aby przetwornik typu obraz w obrazie 11 zawierał dodatkowy specyficzny dekoder dla
sygnału MAC. Działanie odpowiadające działaniu dodatkowego dekodera w przetworniku typu
obraz w obrazie 11, jest uzyskiwane w następujący sposób.
Sygnały kolorów podstawowych RGB z drugiego dekodera 10 sygnału MAC, wykorzystywane dla odtwarzania obrazu, są dodatkowo doprowadzone przewodem 12 do kodera
sygnału PAL 13. Z pierwszego wyjścia kodera sygnału PAL 13 do jednego zacisku wyjściowego
14 odbiornika telewizyjnego 3 doprowadzony jest całkowity sygnał PAL CVBS. Na dwóch
pozostałych zaciskach wyjściowych 15 odbiornika telewizyjnego 3 występuje dodatkowo sygnał
luminancji Y i sygnał chrominancji C. Zaciski wyjściowe 14, 15 odbiornika telewizyjnego 3
przewidziane są dla dołączenia magnetowidu 16, alternatywnie do zacisku 14, lub do zacisków
15. Całkowity sygnał PAL CVBS występujący na zacisku 14 jest przeznaczony dla zwykłego
domowego magnetowidu, podczas gdy zaciski 15 są przeznaczone do współpracy z magnetowidem pracującym zgodnie z zasadą Y/C. Pierwsze wyjście kodera sygnału PAL 13 dołączone do
zacisku wyjściowego 14 odbiornika telewizyjnego 3 dodatkowo dołączone jest przewodem 17
do jednego wejścia trzeciego przełącznika S3. W przypadku odbioru sygnału MAC, który jest
wykorzystywany dla uzyskania zmniejszonego obrazu wkomponowanego w obraz zasadniczy,
trzeci przełącznik S3 zostaje przełączony do pozycji c, tak że przetwornik typu obraz w obrazie
11 odbiera całkowity sygnał PAL CVBS, który jest już zdekodowanym sygnałem MAC i/lub
dodatkowo deszyfrowanym sygnałem w drugim dekoderze 10 sygnału MAC. Specyficzny drugi
167 131
5
dekoder 10 sygnału MAC, który może również zawierać obwód odtajniania lub deszyfrowania,
jest dodatkowo wykorzystywany dla uzyskiwania sygnału nie zakodowanego w systemie MAC
i nie utajnionego, dla doprowadzenia tego sygnału do przetwornika typu obraz w obrazie 11.
W przedstawionym przykładzie drugi dekoder 10 sygnału MAC wytwarza sygnały kolorów podstawowych RGB. Podobnie drugi dekoder 10 sygnału MAC może wytwarzać sygnał
luminancji Y, sygnały różnicowe koloru U i V, lub całkowity sygnał wizyjny PAL CVBS.
Pierwszy dekoder 5 może pracować zarówno dla sygnału PAL, sygnału NTSC, lub sygnału
SECAM. Również koder 13 może być koderem sygnału SECAM lub koderem sygnału NTSC,
dla umożliwienia dołączenia do odbiornika telewizyjnego 3 magnetowidu rejestrującego sygnały
SECAM lub NTSC, zamiast sygnału PAL.
167 131
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
607 Кб
Теги
pl167131b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа