close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL167245B1

код для вставкиСкачать
R ZE C ZPO SPO LITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL
286436
(2 1 )N um er zgłoszenia:
(11)167245
(13) B1
(51) IntCl6:
B60S 1/32
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 2 2) D ata zgłoszenia:
10.08.1990
)W ycieraczka zwłaszcza przednie] szyby pojazdu samochodowego
4
(5
(30)
Pierwszeństwo:
(73)
11.08.1989,IT,67699-A /89
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
Cooper Industries Italia S.r.l., Mediolan, IT
(72)
20.05.1991 BUP 10/91
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.08.1995 W UP 08/95
PL 167245
B1
(57 )
1. Wycieraczka zwłaszcza przedniej szyby pojazdu samochodowego zawierająca co najmniej jedno ramię z zainstalowanym na nim zespołem wycieraka i wyposażona w część do połączenia z wałkiem
napędzanym przy pomocy silnika, który to wałek
jest umieszczony u podstawy przeznaczonej do wycierania powierzchni i w czasie pracy wykonuje
przemienny ruch obrotowy, któremu to ruchowi odpowiada kątowe pole wycierania zawarte miedzy początkowym skrajnym położeniem i końcowym skrajnym położeniem ramienia, przy czym część łącząca
jest połączona przegubowo z ramieniem za pośrednictwem poprzecznego czopa i pomiędzy częścią
łączącą a ramieniem umieszczony jest element sprężysty, który dociska ramię i zespół wycieraka do
szyby, znam ienny tym, że oś (E) wałka (11) tworzy
z linią końcowego skrajnego położenia (C) lub pośredniego położenia zbliżonego do położenia końcowego wspomnianego kątowego pola wycierania
(A) kąt (F) różny od 90°, a z linią początkowego
skrajnego położenia (B,, B2) kąt (G) zasadniczo równy 90°, przy zmiennym nacisku wywieranym przez
element sprężysty.
Uprawniony z patentu:
Twórca wynalazku:
Marcello Scorsiroli, Turyn, IT
(74)
Pełnom ocnik:
Szafruga Anna, PHZ POLSERVICE
FIG. 1
Wycieraczka zwłaszcza przedniej szyby pojazdu samochodowego
Zastrzeżenia
patentowe
1. Wycieraczka zwłaszcza przedniej szyby pojazdu samochodowego zawierająca co najmniej jedno ramię z zainstalowanym na nim zespołem wycieraka i wyposażona w część do połączenia z wałkiem napędzanym przy pomocy silnika, który to wałek jest umieszczony u podstawy przeznaczonej do wycierania powierzchni i w czasie pracy wykonuje przemienny ruch
obrotowy, któremu to ruchowi odpowiada kątowe pole wycierania zawarte miedzy początkowym skrajnym położeniem i końcowym skrajnym położeniem ramienia, przy czym część łącząca jest połączona przegubowo z ramieniem za pośrednictwem poprzecznego czopa i pomiędzy częścią łączącą a ramieniem umieszczony jest element sprężysty, który dociska ramię
i zespół wycieraka do szyby, znamienny tym, że oś (E) wałka (11) tworzy z linią końcowego
skrajnego położenia (C) lub pośredniego położenia zbliżonego do położenia końcowego
wspomnianego kątowego pola wycierania (A) kąt (F) różny od 90°, a z linią początkowego
skrajnego położenia (Bp B2) kąt (G) zasadniczo równy 90°, przy zmiennym nacisku wywieranym przez element sprężysty.
2. Wycieraczka według zastrz. 1, znamienna tym, że kąt (F) jest rzędu 75°.
3. Wycieraczka według zastrz. 1 znamienna tym, że zawiera drugi element sprężysty,
który stanowi śrubowa sprężyna (19), która pracuje równolegle ze sprężyną (17) i posiada
większą sztywność niż ta ostatnia.
*
*
*
Przedmiotem obecnego wynalazku jest wycieraczka zwłaszcza przedniej szyby pojazdu
samochodowego.
Znane są z niemieckich opisów patentowych nr 2206166, nr 3532848, francuskiego opisu patentowego nr 2239101 i amerykańskiego opisu patentowego nr 3429597 wycieraczki samochodowe zawierające zespół wycieraczka zamontowany na ramieniu i wyposażone w łącznik połączony przegubowo z ramieniem. Pomiędzy to połączenie jest wprowadzony element
sprężysty, który dociska ramię i zespół wycieraka do oczyszczonej powierzchni szyby. Wadą
tego typu wycieraczek jest to, że nacisk wywierany przez sprężysty element na ramię wycieraczki, a co za tym idzie, na zespół wycieraka, jest stały.
Ten wymóg jest jednak sprzeczny z wymogiem utrzymania optymalnych parametrów funkcjonalnych części zespołu wycieraka. W rzeczywistości, gdy wycieraczka nie pracuje gumowy element oczyszczający zespołu wycieraka ma tendencję do deformowania się i przywierania do oczyszczanej powierzchni, wskutek nacisku wywieranego przez element sprężysty.
Celem obecnego wynalazku jest wyeliminowanie wspomnianej wady i uzyskanie takiej
wycieraczki, w której siła wywierana przez element sprężysty jest zmienna w taki sposób, że
z jednej strony zapewnia skuteczne wycieranie, a z drugiej strony nie dopuszcza do odkształceń i uszkodzenia zespołu wycieraka w stanie spoczynku.
Wycieraczka zwłaszcza przedniej szyby pojazdu samochodowego według wynalazku
charakteryzuje się tym, że oś wałka tworzy z linią końcowego skrajnego położenia lub pośredniego położenia zbliżonego do położenia końcowego wspomnianego kątowego pola wycierania kąt różny od 90°, a z linią początkowego skrajnego położenia kąt zasadniczo równy 90°,
przy zmiennym nacisku wywieranym przez element sprężysty.
Korzystnie kąt (F) jest rzędu 75°.
Korzystnie wycieraczka zawiera drugi element sprężysty, który stanowi śrubowa sprężyna, która pracuje równolegle ze sprężyną i posiada większą sztywność niż ta ostatnia.
167 245
3
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wycieraczkę samochodową, według wynalazku w rzucie perspektywicznym, schematycznie, fig. 2
- część wycieraczki w powiększonej skali w rzucie perspektywicznym, fig. 3 - wycieraczkę
w przekroju podłużnym w powiększonej skali, w położeniu pierwszym, fig. 4 - wycieraczkę
w przekroju podłużnym w powiększonej skali, w położeniu drugim.
Rozpatrując najpierw fig. 1, litera W oznacza szybę samochodu, na przykład szybę
przednią lub tylną, dla której przeznaczona jest wycieraczka 1. W przedstawionym przykładzie
wycieraczka 1 jest typu jednoramiennego, to znaczy posiada pojedyncze ramię 2, które wyciera powierzchnię szyby W stosownie do kątowego pola wycierania, A, którego kątowa rozpiętość wynosi około 180°. Należy jednak zwrócić uwagę, że wynalazek znajduje również zastosowanie w przypadku wycieraczek z podwójnym lub potrójnym ramieniem, w przypadku których każde ramię pokrywa mniejsze kątowe pole wycierania, na przykład zbliżone do 90°.
W przypadku pola kątowego pokrytego pojedynczym ramieniem 2, można wyróżnić pierwsze początkowe położenie skrajne BI, które odpowiada położeniu spoczynkowemu ramienia 2, to znaczy gdy wycieraczka 1 nie pracuje, położenie środkowe C oraz drugie skrajne położenie początkowe B2 przeciwległe do położenia początkowego B, i odpowiadające położeniu, w którym następuje zmiana kierunku ruchu kątowego ramienia 2. Położenie środkowe C,
które w przypadku wycieraczki 1 posiadającej kilka ramion odpowiada początkowemu skrajnemu położeniu B2 każdego ramienia, będzie od tej chwili nazywane "końcowym" skrajnym
położeniem w odniesieniu do dwóch symetrycznych pół-pól, na które pole wycierania A zostaje idealnie podzielone. Pola te zawarte są między położeniem C i każdym z położeń odpowiednio B, i B2. Oznaczenia D t i D2 określają dwa pośrednie położenia ramienia 2 w obrębie tych
pół-pól.
Ramię 2 zawiera pręt 3, na którego jednym końcu osadzony jest zespół 4 wycieraka wyposażony w wycierak wykonany z materiału elastomerowego 5. Drugi koniec pręta 3' tworzy
zagięty występ 6 posiadający umieszczony centralnie otwór 7. Występ 6 jest sztywno połączony z pokrywą lub obudową 8. Pokrywa 8 jest zamocowana przegubowo na umieszczonym poprzecznie czopie 9 znajdującym się w części połączeniowej lub wodzikowej 10 osadzonej przy
pomocy wpustu na wałku sterującym 11 poruszonym przez zespół silnika 12 typu konwencjonalnego. Zespół silnikowy 12 uruchamia wałek sterujący 11 nadają mu przemiemy ruch obrotowy, tak że ramię 2 wycieraczki 1 porusza się ruchem kątowym tam i z powrotem zataczając
łuk po polu wycierania A. Prowadnica 13 sprężyny połączone jest przegubowo z częścią łączącą 10 za pomocą umieszczonego poprzecznie czopa 14, który jest ustawiony równolegle do
czopa 9, przesunięty do przodu i do góry, w stosunku do tego ostatniego, jak pokazano na fig.
2. Koniec przegubowego połączenia prowadnicy 13 tworzy podporę 15 a przeciwległy koniec
16 luźno przesuwa się przez otwór 7 zagiętego występu 6 pręta 3.
Na prowadnicy 13 nawinięta jest pierwsza ściskana sprężyna śrubowa 17 o małej sztywności, która opiera się jedną stroną o podporę 15 a drugą stroną o zagięty występ 6. Na pierwszej śrubowej sprężynie 17 rozwinięta jest współosiowo, druga sprężyna śrubowa 19 o większej sztywności, która również opiera się o podporę 15 zagięty występ 6. Między nimi znajduje
się rozdzielający element 18 w kształcie rurki.
Sprężyny 17 i 19 mają za zadanie docisnąć ramię 2, a przez to również wycierak 5, tak
aby zetknął się on z powierzchnią szyby W. Zgodnie z wynalazkiem siła nacisku ma wartość
minimalną w początkowych skrajnych położeniach B,, B2, pola wycierania A, a wartość maksymalną - w położeniu końcowym C i pośrednich położeniach w bezpośredniej bliskości tego
ostatniego. Uzyskuje się to dzięki temu, że oś E wałka sterującego 11 jest nachylona w stosunku do ogólnej płaszczyzny szyby W pod kątem F mniejszym od 90° względem linii skrajnego
położenia C (lub pośrednich położeń w pobliżu skrajnego położenia) poza wycierania Ą, oraz
pod kątem G równym zasadniczo 90° względem linii początkowych skrajnych położeń Bj i Br
W przypadku przedstawionego przykładu wykonania kąt F zawarty między osią E i linią
C jest rzędu 1 5 °.
4
167 245
Dzięki takiemu układowi, gdy wycieraczka 1 nie pracuje lub gdy ramię 2 wycieraczki 1
pozostaje w stanie spoczynku w położeniu początkowym B t (lub B2), część łącząca 10 jest zasadniczo ustawiona równolegle do powierzchni szyby W, a prowadnica 13 znajduje się w położeniu cofniętym w stosunku do otworu 7 znajdującego się w zagiętym występie 6 pokazanym na fig. 4. W tym położeniu wewnętrzna mało obciążona sprężyna 17 jest ściskana lekko
podczas, gdy sprężyna 19 jest swobodna, to znaczy nie zostaje odkształcona. W wyniku tego
sprężysta siła przyłożona do wycieraka 5 dociskająca go do powierzchni szyby W ma wielkość
minimalną i przy tym taką, że ryzyko przyklejania się i odkształcenia wycieraka 5 zostaje znacznie zmniejszona.
Z chwilą uruchomienia wycieraczki 1 sprężysta siła przyłożona do wycieraka 4 stopniowo wzrasta w miarę jak ramię 2 przesuwa się od położenia początkowego B, do położenia
końcowego C, w którym nacisk zespołu wycieraka 4 na powierzchnię szyby W osiąga wielkość maksymalną. W tym położeniu prowadnica 13 przyjmuje w wyniku ustawienia wałka sterującego 11 pod kątem F kształt przedstawiony na fig. 3. Prowadnica 3 zostaje przesunięta do
przodu wchodząc głębiej w otwór 7 zagiętego występu 6. Przesunięcie do przodu jest spowodowane pochyleniem części łączącej 10 w stosunku do powierzchni W i związanym z tym obniżeniem się czopa 14 po łukowo wygiętej trajektorii, której środek leży na osi czopa 9. Przy
takim układzie wewnętrzna sprężyna 18 jak i zewnętrzna sprężyna 19 o większej sztywności są
mocno ściśnięte w taki sposób, zaś wycierak 5 zostaje dociśnięty z maksymalną siłą dla uzyskania idealnego efektu czyszczenia szyby W.
Nacisk ten maleje stopniowo w miarę jak ramię 2 przemieszcza się z położenia końcowego C do początkowego położenia skrajnego B2 (lub B,), w którym ponownie przybiera wartość minimalną.
Reasumując cel rozwiązania osiągnięty poprzez fakt, że oś E wałka roboczego 11 ramienia 2 wycieraczki 1 tworzy z linią końcowego skrajnego położenia C lub położenia pośredniego zbliżonego do położenia końcowego, kąt różny od 90°, a z linią początkowego położenia
skrajnego tworzy zasadniczo kąt równy 90°. Ponadto obciążenie ramienia 2 wycieraczki 1
elementem sprężystym 17, 19 jest zmienne na skutek wspomnianego przesunięcia kątowego
wałka sterującego 11 od wartości minimalnej odpowiadającej początkowemu położeniu skrajnemu Bj, B2 do wartości maksymalnej odpowiadającej końcowemu położeniu skrajnemu C lub
pośredniemu położeniu zbliżonemu do położenia końcowego.
W przypadku gdy element sprężysty jest znaną ściskaną sprężyną śrubową nawiniętą na
prowadnicy 13, której jeden koniec 15 jest połączony przegubowo z częścią łączącą 10 za
pomocą przegubu 14, który jest przesunięty w stosunku do wspomnianego poprzecznego
przegubu osi 9 stanowiącego przegubowe połączenie ramienia 2, a drugi koniec 16 prowadzony w osiowo przesuwny sposób względem ramienia 2, to kąt utworzony między osią E wałka
napędowego 11 a linią skrajnego końcowego położenia C lub pośredniego położenia zbliżonego do końcowego położenia kątowego pola wycierania A jest rzędu 75°. W takim przypadku wycieraczka 1 jest korzystnie wyposażona w drugą ściskaną sprężynę śrubową 19, która
działa równolegle ze sprężyną 17 i charakteryzuje się większą sprężystością niż ta ostatnia.
Przy takiej konstrukcji w położeniu spoczynku wycieraczki 1 ( to znaczy we wspomnianym
wyżej początkowym skrajnym położeniu ramienia), pierwsza ściskana śrubowa sprężyna 17
jest ściśnięta częściowo i daje pewne ograniczone obciążenia. Druga sprężyna 19 nie jest naprężna i nie daje żadnego obciążenia. W efekcie przemieszczania ramienia 2 w kierunku końcowego skrajnego położenia podczas pracy wycieraczki 1 pierwsza sprężyna śrubowa 17 jest
w dalszym ciągu ściskana i jej obciążenie wzrasta podczas, gdy w tym samym czasie druga
sprężyna 19 również zostaje stopniowo ściśnięta w taki sposób, że w położeniu roboczym wycieraczki 1 będącym najbardziej krytycznym punktem z uwagi na widoczność uzyskuje się optymalne obciążenie dla idealnego efektu wycierania.
Oczywiście szczegóły rozwiązania i przykłady wykonania mogą różnić się znacznie od
przedstawionego i opisanego przykładu, przy czym nie ma to wpływu na zasadę wynalazku
i nie wybiega poza zakres obecnego wynalazku. W ten sposób na przykład, w przypadku,
167 245
5
w którym sprężyny ściskane 17 i 19 zostaną zastąpione jedną lub kilkoma sprężynami rozciąganymi, które mogą spełniać tą samą funkcję, możliwe jest uzyskanie takiego samego efektu
technicznego zmiany nacisku wycieraka 4 wycieraczki 1 na powierzchnię szyby W za pośrednictwem kąta F zawartego miedzy osią E wałka sterującego 11 i linią C końcowego położenia
ramienia 2, który jest większy niż 90° - na przykład wynosi około 105°.
FIG. 3
FIG. 4
167 245
FIG. 1
FIG. 2
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
480 Кб
Теги
pl167245b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа