close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL167260B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL
(21) Numer zgłoszenia: 293090
(11) 167260
(13) B1
(51) IntCl6:
F02D 1/16
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia: 23.12.1991
Zespół do zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku w paliwowych pompach wtryskowych
)silników w ysokoprężnych
4
(5
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
(73)
Politechnika Poznańska, Poznań, PL
12.07.1993 B U P 14/93
(45)
PL 167260
B1
5( 7)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.08.1995 W U P 08/95
1. Zespół do zmiany kąta wyprzedzenia
wtrysku w paliwowych pompach wtryskowych silników wysokoprężnych, osadzony
na wałku pompy, zawierający elementy
przekładni satelitarnej oraz czujnik przełożeń kątowych z procesorem, połączony
elektrycznie z zaworem sterującym, zasilanym pompką zasilającą pompy wtryskowej,
znamienny tym, że między wałkiem napędzającym (10), a wałkiem pompy (1)
w jarzmie (3), ukształtowanym w postaci
tulei z dnem, w którego strefie dennej znajduje się cylinderek (9) z zakończonym tarczą (7) tłoczkiem (8), są osadzone na
osiach (5), zazębione z kołem zębatym (2),
co najmniej dwa koła satelitarne (4) z opartymi o tarczę (7) ramionami (6).
Uprawniony z patentu:
(72)
Twórcy wynalazku:
Włodzimierz Ochocki, Poznań, PL
Paweł Domański, Swarzędz, PL
Zespół do zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku
w paliwowych pompach wtryskowych silników wysokoprężnych
Zastrzeżenia
patentowe
1. Zespół do zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku w paliwowych pompach wtryskowych
silników wysokoprężnych, osadzony na wałku pompy, zawierający elementy przekładni satelitarnej oraz czujnik przełożeń kątowych z procesorem, połączony elektrycznie z zaworem sterującym, zasilanym pompką zasilającą pompy wtryskowej, znamienny tym, że między wałkiem napędzającym (10), a wałkiem pompy (1) w jarzmie (3), ukształtowanym w postaci tulei
z dnem, w którego strefie dennej znajduje się cylinderek (9) z zakończonym tarczą (7) tłoczkiem (8), są osadzone na osiach (5), zazębione z kołem zębatym (2), co najmniej dwa koła satelitarne (4) z opartymi o tarczę (7) ramionami (6).
2. Zespół według zastrz. 1, znamienny tym, że w strefie wskaźników położeń kątowych
(16), z których jeden osadzony jest na jarzmie (3), a drugi na kole zębatym (2), znajduje się
czujnik położeń kątowych z procesorem (14), połączony złączem elektrycznym (15) z zasilanym z pompki zasilającej przewodem (18) zaworem sterującym (13), połączonym przewodem
(12) poprzez osadzony w korpusie (11) uszczelniacz (17) z cylinderkiem (9).
3. Zespół według zastrz. 1, znamienny tym, że na wałku napędzającym (10) osadzone
jest jarzmo (3), natomiast na wałku pompy (1) osadzone jest koło zębate (20).
4. Zespół według zastrz. 1, znamienny tym, że na wałku napędzającym (10) osadzone
jest koło zębate (2), natomiast na wałku pompy (1) osadzone jest jarzmo (3).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest zespół do zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku w paliwowych pompach wtryskowych silników wysokoprężnych.
Znany jest zespół do zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku w paliwowych pompach wtryskowych przedstawiony w opisie RFN nr 2 710 614. W zespole tym przekładnia satelitarna rzędowa napędzana jest od koła słonecznego z ustalonym jarzmem na wałku pompy. Natomiast
koło obwiedniowe, na swym obwodzie ma występ, połączony z widełkami urządzenia sterującego. Wadami tego urządzenia są zbyt duże wymiary zewnętrzne zespołu oraz rozbudowany
układ sterowania kołem obwiedniowym.
Znany jest również zespół przedstawiony w opisie NRD nr 229746. Przekładnia różnicowa satelitarna napędzana jest od jednego koła słonecznego, które przy zahamowanym jarzmie satelitów, napędza koło słoneczne, osadzone na wałku pompy. Zmiana położenia kątowego kół słonecznych odbywa się poprzez zmianę położenia jarzma, wywołaną napędzaną od
czujników lub mechanicznie, przekładnię ślimakową. Wadą tego urządzenia jest zbyt rozbudowana konstrukcja, konieczność stosowania drogich przekładni ślimakowych.
Zespół do zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku w paliwowych pompach wtryskowych
silników wysokoprężnych, według wynalazku, osadzony na wałku pompy, zawiera elementy
przekładni satelitarnej oraz czujnik przełożeń kątowych z procesorem, połączony elektrycznie
z zaworem sterującym, zasilanym pompką zasilającą pompy wtryskowej.
Istota wynalazku polega na tym, że między wałkiem napędzającym, a wałkiem pompy,
w jarzmie ukształtowanym w postaci tulei z dnem, w strefie dennej znajduje się cylinderek
z zakończonym tarczą tłoczkiem. W jarzmie osadzone są na osiach co najmniej dwa, zazębione z kołem zębatym wałka pompy, koła satelitarne, z opartymi o tarczę ramionami.
Korzystnym jest, gdy w strefie wskaźników położeń kątowych, z których jeden osadzony jest na jarzmie, a drugi na kole zębatym, znajduje się czujnik położeń kątowych z procesorem, połączony złączem elektrycznym z zaworem sterującym. Zawór sterujący, zasilany
167 260
3
z pompki zasilającej, połączony jest przewodem poprzez osadzony w korpusie uszczelniacz
z cylinderkiem.
Korzystnym jest także, gdy na wałku napędzającym osadzono jarzmo, natomiast na
wałku pompy osadzono koło zębate.
Korzystnym jest również, gdy na wałku napędzającym osadzono koło zębate, natomiast
na wałku pompy osadzono jarzmo.
Dzięki zastosowaniu zespołu według wynalazku, uzyskuje się konstrukcję zwartą, nie
przekraczającą wymiarów (głownie szerokości) pompy wtryskowej. Uzyskuje się płynną regulację zmian położeń kątowych w szerokim zakresie i z niewielkim opóźnieniem czasowym.
Zespół zapewnia ciągłość i pewność pracy w całym zakresie obrotów pompy wtryskowej.
Przedmiot wynalazku, w przykładowym wykonaniu uwidoczniono na rysunku, który
przedstawia przekrój zespołu w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś wzdłużną.
Zespół w pierwszej wersji stanowi osadzone na wałku napędzającym 10 jarzmo 3 ukształtowane w postaci tulei, zamkniętej od strony wałka napędzającego 10. W strefie dennej
jarzma znajduje się cylinderek 9, wewnątrz którego osadzono zakończony tarczą 7 tłoczek 8.
W jarzmie 3 osadzone są symetrycznie na obwodzie, na osiach 5, cztery koła zębate satelitarne 4, zazębione z kołem zębatym 2 wałka pompy 1. Koła satelitarne 4 mają w swej dolnej
części ramiona 6, oparte o tarczę 7. Do jarzma 3 i koła zębatego 2 zamocowane są wskaźniki
położeń kątowych 16. W ich strefie osadzono czujnik przełożeń kątowych z procesorem 14,
połączony złączem elektrycznym 15 z zaworem sterującym 13. Zawór sterujący 13, zasilany
przewodem 18 z pompki zasilającej, połączony jest przewodem 12, poprzez umieszczony
w korpusie 11 uszczelniacz 17, z cylinderkiem 9.
Zespół w drugiej wersji stanowi osadzone na wałku napędzanym 10 koło zębate 2, natomiast na wałku pompy 1, jarzmo 3.
Napęd pompy wtryskowej 19 z wałka napędzającego 10 na wałek pompy 1 przenoszony
jest poprzez jarzmo 3, osadzone na osiach 5 koła satelitarne 4 i koło zębate 2. Układ jest kinematycznie związany poprzez oddziaływanie ramienia 6 na tarczę 7, co uniemożliwia swobodę ruchu wewnętrznego przekładni planetarnej, a tym samym uzyskuje się przełożenie 1 : 1.
W przypadku zmiany obciążenia silnika lub prędkości obrotowej, co nadzoruje procesor, zachodzi konieczność zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku. Podany do zaworu sterującego
13 sygnał, powoduje zmianę uzyskiwanego z pompki zasilającej, ciśnienia w cylinderku 9.
Zwiększenie ciśnienia powoduje przesunięcie poosiowe tłoczka 8 z tarczą 7. Tarcza 7 przesuwa ramię 6, co powoduje obrót koła satelitarnego 4 wokół osi 5 w jarzmie 3 oraz przesunięcie kątowe koła zębatego 2 w stosunku do jarzma 3, a tym samym zmianę kąta wyprzedzenia
wtrysku w pompie 19. Wielkość kąta reguluje czujnik położeń kątowych z procesorem 14.
W przypadku ponownej zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku, system sterowania zmniejsza ciśnienie medium w cylinderka 9, co powoduje, że pod wpływem obciążeń od przenoszonych sił,
ramię 6 poprzez tarczę 7 spowoduje cofnięcie tłoczka 8 w cylinderku 9, oraz ponowne przesunięcie kątowe koła zębatego 2 w stosunku do jarzma 3.
167 260
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
406 Кб
Теги
pl167260b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа