close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL167426B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY (19) PL
(21) Numer zgłoszenia: 292974
(11) 167426
(13) B1
(51) IntCl6:
E04B 1/62
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia: 24.12.1991
)Sposób zabezpieczania powierzchni ścian w zakładach produkujących żywność przed
4
(5
rozwojem pleśni
(43)
)Uprawniony z patentu:
3
(7
Zgłoszenie ogłoszono:
Centralne Laboratorium Chłodnictwa,
Łódź, PL
28.06.1993 BUP 13/93
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
30.09.1995 WUP 09/95
PL 167426
B1
(57)
(72)
Twórca wynalazku:
Małgorzata Kuźmińska, Łódź, PL
1. Sposób zabezpieczania powierzchni ścian w zakładach produkujących żywność przed
rozwojem pleśni polegający na zmywaniu ścian wodą z mydłem lub zeskrobaniu ścian, a
następnie malowaniu ich farbami emulsyjnymi, bądź olejnymi, znamienny tym, że po dokładnym
zmyciu lub zeskrobaniu ścian spryskuje się je 2% roztworem sterinolu, suszy i maluje roztworem
farby emulsyjnej lub olejnej z preparatem grzybobójczym będącym mieszaniną soli komplekso­
wej 8-hydroksychinolonianu miedzi i kwasu salicylowego z disiarczkiem bio N,N-dimetylokarbomylu, przy czym preparat ten dodaje się do farby bezpośrednio przed malowaniem w ilości
5 g na 1 kg farby.
Sposób zabezpieczania powierzchni ścian w zakładach
produkujących żywność przed rozwojem pleśni
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób zabezpieczania powierzchni ścian w zakładach produkujących żywność przed
rozwojem pleśni polegający na zmywaniu ścian wodą z mydłem lub zeskrobaniu ścian, a następnie
malowaniu ich farbami emulsyjnymi, bądź olejnymi, znamienny tym, że po dokładnym zmyciu lub
zeskrobaniu ścian spryskuje się je 2% roztworem sterinolu, suszy i maluje roztworem farby
emulsyjnej lub olejnej z preparatem grzybobójczym będącym mieszaniną soli kompleksowej 8hydroksychinolonianu miedzi i kwasu salicylowego z disiarczkiem bio N,N-dimetylokarbomylu,
przy czym preparat ten dodaje się do farby bezpośrednio przed malowaniem w ilości 5 g na 1 kg
farby.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że całą ilość przygotowanego do użytku preparatu
grzybobójczego rozpuszcza się stopniowo w niewielkiej ilości farby, a następnie również stopniowo
miesza się z pozostałą jej ilością aż do całkowitego rozpuszczenia.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania powierzchni ścian w zakładach produku­
jących żywność przed rozwojem pleśni.
Warunki w jakich odbywa się produkcja żywności, a zwłaszcza duża wilgotność sprzyjają
rozwojowi pleśni na powierzchniach pokrytych powłokami malarskimi. Przeprowadzone w zakła­
dach produkujących żywność, a zwłaszcza w zakładach produkujących żywność mrożoną, badania
wykazały obecność na powierzchniach ścian i sprzętu 55 gatunków grzybów mikroskopowych,
należących do drobnoustrojów a popularnie zwanych pleśniami. Pleśń rozwijała się zarówno w
pomieszczeniach magazynowych jak też i w komorach chłodniczych, co miało istotny wpływ na
stan czystości mikrobiologicznej produkowanej żywności.
Według znanego dotychczas sposobu w zakładach przemysłowych, poza przemysłem spoży­
wczym, zagrzybione ściany malowane wcześniej farbą emulsyjną lub kredową zmywano wodą z
mydłem a malowane farbą olejną zeskrobywano a następnie malowano farbą emulsyjną z dodat­
kiem dwusiarczku czterometylotiuramu w stężeniu 5% w stosunku do substancji stałych farby.
Farby te jednak z dodatkiem wymienionej substancji grzybobójczej jak też i podany sposób
postępowania nie były nigdy stosowane w zakładach produkujących żywność ze względu na to, iż
nie działały na gatunki pleśni rozwijające się w warunkach dużej wilgotności jaka jest w zakładach
przemysłu spożywczego a także dlatego, a co było najistotniejsze, ze względu na nie dopuszczenie
ich przez Państwowy Zakład Higieny do kontaktu z żywnością. Zatem w zakładach produkujących
żywność jedyny znany dotychczas sposób polegał na częstym zmywaniu lub zeskrobywaniu
zagrzybionych powierzchni ścian i częstym malowaniu zwykłymi farbami bez dodatków jakich­
kolwiek substancji grzybobójczych. Malowane wcześniej farbą emulsyjną lub kredową ściany
zmywano wodą z dodatkiem mydła a malowane farbą olejną zeskrobywano a następnie malowano
je bądź zwykłymi farbami emulsyjnymi bez żadnych dodatków bądź też emulsyjnymi z dodatkiem
zwykłych kredowych, bądź też zwykłymi olejnymi. Jednakże nie za
bezpieczało to ściany przed
rozwojem pleśni. Powłoki malarskie na skutek rozwoju pleśni pokrywały się pęcherzami a następ­
nie odpryskiwały.
Konieczność utrzymywania w tych zakładach stanu sanitarno-higienicznego na bardzo wyso­
kim poziomie zmuszała do częstych przerw produkcyjnych w celu wykonania kolejnego malowania
ścian i sufitów co wiązało się z ponoszeniem dużych kosztów.
Celem wynalazku jest ochrona powłoki malarskiej przed zasiedleniem pleśni i jej rozwojem a
dzięki temu wyeliminowanie tak częstych obecnie procesów malarskich a jednocześnie uzyskanie
farby z dodatkiem środka grzybobójczego umożliwiającej malowanie ścian i sufitów w zakładach
przetwórstwa spożywczego a więc w kontakcie z żywnością.
167 426
3
Sposób według wynalazku polega na tym, że po zmyciu lub dokładnym zeskrobaniu ścian
spryskuje się je 2% roztworem sterinolu, suszy i maluje z tym, że bezpośrednio przed malowaniem
do farby emulsyjnej lub olejnej dodaje się preparat grzybobójczy, którym jest mieszanina soli
kompleksowej 8-hydroksychinolonianu miedzi i kwasu salicylowego z disiarczkiem bis, N,Ndimetylokarbomylu w ilości 5 g preparatu na 1 kg farby. Z tym, że całą ilość odmierzonego do
wykorzystania preparatu grzybobójczego rozpuszcza się stopniowo w niewielkiej ilości farby, a
następnie również stopniowo miesza się z pozostałą jej ilością aż do całkowitego rozpuszczenia.
Zastosowany w sposobie według wynalazku sterinol jest środkiem dezynfekcyjnym stosowa­
nym dotychczas wyłącznie do dezynfekcji urządzeń i sprzętu w postaci 1% roztworu wodnego
spłukiwanego następnie bardzo dokładnie wodą po procesie dezynfekcji.
W sposobie według wynalazku zastosowano 2% roztwór sterinolu, gdyż dopiero w takim
stężeniu skutecznie działa on na grzyby mikroskopowe rozwijające się na powierzchniach o dużej
wilgotności. Dodatkowo roztwór sterinolu, po spryskaniu nim ścian zgodnie ze sposobem według
wynalazku, pozostawia się nań nie zmywając.
Jednocześnie zastosowany w wynalazku preparat grzybobójczy był środkiem stosowanym
dotychczas wyłącznie w rolnictwie jako zaprawa nasienna do ochrony przed szkodnikami takimi
jak grzyby głowniowe, mączniaki oraz grzyby wywołujące zgorzel a więc zupełnie inne niż pleśnie.
Zastosowany zatem w wynalazku musiał być dobrany w takich ilościach aby nie zmienił właści­
wości farb jakimi są chociażby przyczepność, trwałość oraz aby nie zmienił swoich własnych
właściwości. Dodatkowo musiano sprawdzić jego skuteczność oddziaływania na pleśnie.
Sposób przygotowania ścian przed malowaniem jak też i dodanie farby w odpowiednich,
zgodnych z wynalazkiem, proporcjach mieszaniny soli kompleksowej 8-hydroksychinolonianu
miedzi i kwasu salicylowego z disiarczkiem bis N- N-dimetylokarbomylu spowodowało, iż wyeli­
minowane zostały
procesy zasiedlania i rozwoju pleśni w powłokach malarskich na ścianach i
sufitach w zakładach produkujących żywność. Jednocześnie farby z dodatkiem tego preparatu
zostały dopuszczone przez PZH do kontaktu z żywnością.
P r z y k ł a d . Po dokładnym zmyciu ścian i sufitów spryskuje się je 2% roztworem steroinolu.
Następnie spryskane powierzchnie dokładnie się suszy. Bezpośrednio przed malowaniem do farby
emulsyjnej lub olejnej dodaje się preparat, który jest mieszaniną soli kompleksowej 8-hydroksy­
chinolonianu miedzi i kwasu salicylowego z disiarczkiem N, N-dimetylokarbomylu w ilości 5 g
preparatu na 1kg farby. Całą ilość preparatu rozpuszcza się stopniowo w małej ilości farby i po
dokładnym wymieszaniu, aż do całkowitego rozpuszczenia, powstały roztwór dodaje się do pozo­
stałej ilości farby i ponownie dokładnie miesza. Następnie pokrywa się nim powierzchnię przygo­
towaną do malowania.
167426
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
220 Кб
Теги
pl167426b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа