close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL167538B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z PO SP O L IT A
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167538
(13) B1
(21) N um er zgłoszenia:
294681
(51) IntCl6:
C04B 26/02
U rząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
(22) D ata zgłoszenia:
26.05.1992
Masa tynkarska do pokrywania podłoży budowlanych
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
29.11.1993 BUP 24/93
(73)
Uprawniony z patentu:
Specht Jan, Gdynia, PL
(45)
O udzieleniu p atentu ogłoszono:
30.09.1995 WUP 09/95
(72)
Twórca wynalazku:
PL 167538 B1
(57)
Jan Specht, Gdynia, PL
M asa tynkarska do pokrywania podłoży budowlanych oparta na dyspersjach wodnych
żywic syntetycznych, zawierająca wypełniacze mineralne, środki modyfikujące, zwilżacze i
pigmenty, znamienna tym, że składa się z dyspersji wodnej kopolimeru akrylanu metylu,
styrenu i maleinianu dwubutylu w ilości 10 - 20% wagowych, dyspersji wodnej kopolimeru
octanu winylu i maleinianu dwubutylu w ilości 0 - 3,00% wagowych, 50% roztworu wodnego
zwilżacza będącego solą sodową sulfobursztynianu 2- etyloheksylowego w ilości 0 - 0,20%
wagowych, produktu przyłączenia kaprolaktamu do kazeiny w ilości 0,5 - 4,00% wagowych,wapna hydratyzowanego w ilości 0 - 2,00% wagowych, wodnego roztworu amoniaku
o stężeniu 25% wagowych w ilości 0 - 0,20% wagowych, terpentyny w ilości 0,40 - 2,00%
wagowych, benzyny lakierniczej w ilości 3,00 - 8,00% wagowych, mikronizowanego kalcytu
o uziarnieniu do 40 μm w ilości 0 - 15% wagowych, wapna węglanowo - magnezowego
będącego kompozycją krystalicznego dolomitu i/lub amorficznych zasadowych węglanów
wapnia i magnezu w ilości 20 - 60% wagowych, piasku kwarcowego drobnoziarnistego o
uziarnieniu do 2 mm w ilości 0 - 18% wagowych, pigmentów mineralnych w ilości 3,00
- 8,00% wagowych i wody w ilości niezbędnej do uzyskania właściwej konsystencji roboczej.
Masa tynkarska do pokrywania podłoży budowlanych
Zastrzeżenie
patentowe
Masa tynkarska do pokrywania podłoży budowlanych oparta na dyspersjach wodnych
żywic syntetycznych, zawierająca wypełniacze mineralne, środki modyfikujące, zwilżacze i
pigmenty, znamienna tym, że składa się z dyspersji wodnej kopolimeru akrylanu metylu,
styrenu i maleinianu dwubutylu w ilości 10 - 20% wagowych, dyspersji wodnej kopolimeru
octanu winylu i maleinianu dwubutylu w ilości 0 - 3,00% wagowych, 50% roztworu wodnego
zwilżacza będącego solą sodową sulfobursztynianu 2- etyloheksylowego w ilości 0 - 0,20%
wagowych, produktu przyłączenia kaprolaktamu do kazeiny w ilości 0,5 - 4,00% wagowych,wapna hydratyzowanego w ilości 0 - 2,00% wagowych, wodnego roztworu amoniaku o stężeniu
25% wagowych w ilości 0 - 0,20% wagowych, terpentyny w ilości 0,40 - 2,00% wagowych,
benzyny lakierniczej w ilości 3,00 - 8,00% wagowych, mikronizowanego kalcytu o uziarnieniu
do 40 μm w ilości 0-15% wagowych, wapna węglanowo - magnezowego będącego kompozycją
krystalicznego dolomitu i/lub amorficznych zasadowych węglanów wapnia i magnezu w ilości
20 - 60% wagowych, piasku kwarcowego drobnoziarnistego o uziarnieniu do 2 mm w ilości
0 - 18% wagowych, pigmentów mineralnych w ilości 3,00 - 8,00% wagowych i wody w ilości
niezbędnej do uzyskania właściwej konsystencji roboczej.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest masa tynkarska przeznaczona do pokrywania podłoży budowlanych, zwłaszcza zewnętrznych ścian budynków wykonanych z różnych materiałów.
Znana w budownictwie masa tynkarska Fibrofob WP-2 stanowi mieszaninę ciasta wapiennego, dyspersji polioctanu winylu, włókna celulozowego, piasku kwarcowego, środka zagęszczającego, pigmentu i środka hydrofobizującego.
Znana ze stosowania w naszym budownictwie masa tynkarska pod nazwą PMT/Z stanowi
mieszaninę dyspersji polioctanu winylu, cementu portlandzkiego, kazeinianu amonowego, mączki
węglanowej, pigmentów i środków zagęszczających typu eterowych pochodnych celulozy.
Znana też i od kilku lat stosowana masa tynkarska pod nazwą Fabud jest mieszaniną
dyspersji winylowo-maleinowej, rozpuszczalnikowej żywicy silikonowej, wypełniaczy węglanowych i kwarcowych, środków zagęszczających i środków zatruwających.
Również znana i stosowana masa tynkarska pod nazwą Malix-Z składa się z dyspersji
kopolimeru maleinianu dwubutylu i octanu winylu, wapna hydratyzowanego, cementu portlandzkiego, środka zagęszczającego, pigmentu mineralnego i piasku kwarcowego.
Opracowania publikowane w formie receptur przykładowych przez europejskie koncerny
chemiczne - BASF, HOECHST, AQUALON - bazują na połączeniu dyspersji wodnej kopolimeru akrylowo-styrenowego z wypełniaczami mineralnymi typu kalcytu o zróżnicowanym
stopniu rozdrobnienia ziaren wypełniaczy i/lub wodnym roztworem krzemianu potasu, z dodatkiem kryjących pigmentów, eterowych pochodnych celulozy, benzyny lakierniczej i innych
środków pomocniczych.
Rozwiązanie przytoczone w opisie patentowym P-273664 polega na połączeniu wodnej
despersji terpolimeru styrenowo-akrylowo-maleinowego z chloroparafiną, środkiem zwilżającym, zagęszczaczem, mączką kwarcową, talkiem, gruboziarnistym wypełniaczem kwarcowym,
pigmentem kryjącym i środkiem bakteriobójczym.
Masa tynkarska do pokrywania podłoży budowlanych według wynalazku składa się z
dyspersji wodnej kopolimeru akrylanu metylu, styrenu i maleinianu dwubutylu w ilości 10% 20%, dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu w ilości 0% - 3,0%,
50% roztworu wodnego zwilżacza, będącego solą sodową sulfobursztynianu 2-etyloheksylowego w ilości 0% - 0,2%, produktu przyłączenia kaprolaktamu do kazeiny w ilości 0,5% - 4%,
wapna hydratyzowanego w ilości 0% - 2%, wodnego roztworu amoniaku o stężeniu wagowym
25% w ilości 0% - 0,2%, benzyny lakierniczej w ilości 3% - 8%, terpentyny w ilości 0,4% - 2%,
pigmentu mineralnego w ilości 3% - 8%, wapna węglanowo-magnezowego, będącego kompo-
167 538
3
zycją krystalicznego dolomitu i/lub amorficznych zasadowych węglanów wapnia i magnezu w
ilości 20% - 60%, piasku kwarcowego drobnoziarnistego w ilości 0% - 18%, mikronizowanego
kalcytu o uziarnieniu 0 - 4 0 m w ilości 0%μ- 15% i wody w ilości niezbędnej do uzyskania
właściwej konsystencji. Celowo opracowana i dobrana receptura masy tynkarskiej umożliwia
zarabianie masy o bardzo dobrej przyczepności do typowych podłoży budowlanych, jak beten,
tynk, cegła, gazobeton, wełna mineralna. Utworzony - po utwardzeniu się masy na podłożu sztuczny tynk jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, posiada trwałą barwę.
Cechy te uzyskuje się bez wprowadzania do masy tynkarskiej specjalnych dodatków hydrofobujacych typu żywic silokonowych lub chloroparafiny, ponieważ odpowiednie parametry odpornościowe tynku uzyskuje się dzięki połączeniu w masie tynkarskiej dyspersji żywicy
styrenowo-akrylowo-maleinowej z wapnem węglanowo-magnezowym i poliamidową pochodną kazeiny, która jest produktem przyłączenia kaprolaktamu do kazeiny w środowisku wodnym.
M asa tynkarska w stanie ciekłym i po utwardzeniu jest niepalna i nieszkodliwa dla organizmu
ludzkiego. Zaletą masy według wynalazku jest jej gotowa postać do stosowania oraz łatwość
nakładania za pomocą wałka malarskiego, natrysku pneumatycznego, packi stalowej oraz
miotełki. Bardzo dobre parametry techniczne masy według wynalazku zostały potwierdzone w
badaniach laboratoryjnych w Instytucie Techniki Budowlanej, który wydał dla niej świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przedmiot według wynalazku jest bliżej wyjaśniony w przykładach, w których ilości
składników wyrażono w procentach wagowych. Produkt przyłączenia kaprolaktamu do kazeiny
jest nazwany adduktem kaprolaktamu do kazeiny i jest stosowany w postaci 30% roztworu
wodnego. Dyspersja wodna kopolimeru akrylanu metylu, styrenu i maleinianu dwubutylu
zawiera 45% suchej substancji, jest nazywana 45% dyspersją wodną akrylowo-styrenowo-maleinową. Zwilżacz będący solą sodową sulfobursztynianu 2-etyloheksylowego jest nazywany
zwilżaczem.
P r z y k ł a d I.
45% dyspersja wodna akrylowo-styrenowo-maleinowa
50% wodny roztwór zwilżacza
30% wodny roztwór adduktu kaprolaktamu do kazeiny
25% wodny roztwór amoniaku
benzyna lakiernicza
terpentyna
biel tytanowa rutil
kalcyt mikronizowany
wapno węglanowo-magnezowe
woda
Razem:
14,25%
0,15%
4,35%
0,18%
4,80%
0,50%
7,17%
14,20%
53,50%
0.90%
100,00%
P r z y k ł a d II.
45% dyspersja wodna akrylowo-styrenowo-maleinowa
50% dyspersja wodna kopolimeru- octanu-winylu i maleinianu dwubutylu
50% wodny roztwór zwilżacza
30% wodny roztwór adduktu kaprolaktamu do kazeiny
25% wodny roztwór amoniaku
terpentyna
benzyna lakiernicza
mikronizowany kalcyt
biel tytanowa rutil
wapno węglanowo-magnezowe
wapno hydratyzowane
piasek kwarcowy
woda
Razem:
11,25%
3,00%
0,15%
4,35%
0,18%
0,50%
4,80%
10,00%
4,20%
43,00%
0,50%
17,17%
0.90%
100,00%
4
167 538
P r z y k ł a d III.
45% dyspersja wodna akrylowo-styrenowo-maleinowa
50% wodny roztwór zwilżacza
30% wodny roztwór adduktu kaprolaktamu do kazeiny
25% wodny roztwór amoniaku
terpentyna
benzyna lakiernicza
kalcyt mikronizowany
wapno węglanowo-magnezowe
czerwień żelazowa
woda
Razem:
14,25%
0,15%
4,35%
0,18%
0,50%
4,80%
14,20%
57,00%
3,67%
0.90%
100,00%
P r z y k ł a d IV.
45% dyspersja wodna kopolimeru akrylanu metylu,
styrenu i maleinianu dwubutylu
50% dyspersja wodna kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu
50% wodny roztwór zwilżacza
30% roztwór wodny adduktu kaprolaktamu do kazeiny
25% wodny roztwór amoniaku
terpentyna
benzyna lakiernicza
kalcyt mikronizowany
wapno węglanowo-magnezowe
wapno hydratyzowane
piasek kwarcowy
czerwień żelazowa
czerń żelazowa
woda
Razem:
11,25%
3,00%
0,15%
4,35%
0,18%
0,50%
4,80%
14,20%
46,00%
0,10%
10,00%
2,00%
3,00%
0 ,47%
100,00%
Masę według wynalazku zgodnie z powyższymi przykładami wykonuje się przez wymieszanie mechaniczne wszystkich składników, najkorzystniej w mieszalnikach wolnoobrotowych,
dozując najpierw składniki ciekłe, a następnie sypkie. Wodę dodaje się jako ostatni składnik
celem uzyskania dogodnej konsystencji masy do stosowania.
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,50 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
351 Кб
Теги
pl167538b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа