close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL167560B1

код для вставкиСкачать
(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167560
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(13) B1
(21) Numer zg?oszenia: 294653
Urz?d Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(22) Data zg?oszenia: 21.05.1992
(51) IntCl6:
H01Q 17/00
H01P 1/26
5
)Szerokopasmowy
(4
wielowarstwowy absorber mikrofalowy
(43)
(
73)Uprawniony
z patentu:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Zielonka, PL
Instytut Przemys?u Gumowego "STOMIL",
Piast體, PL
Zg?oszenie og?oszono:
29.11.1993 BUP 24/93
(72)
(45)
(57)
O udzieleniu patentu og?oszono:
30.09.1995 WUP 09/95
PL 167560 B1
Szerokopasmowy wielowarstwowy absorber mikrofalowy wykonywany w oparciu o
tworzywa sztuczne wype?niane materia?em
stratnym, znamienny tym, ?e ma struktur? wielowarstwow?, ze zmieniaj?c? si? z warstwy na
warstw? ilo?ci? materia?u stratnego dielektrycznego, przy czym ilo?? materia?u stratnego,
korzystnie sadzy wysoce przewodz?cej zmienia
si? w kolejnych warstwach w zakresie 5�%
wagowo, a warstwa skrajna ma w swoim sk?adzie 0�% wagowo sadzy wysoce przewodz?cej i/lub 10�% wagowo mieszaniny ferryt體 barowych dotowanych tlenkami, korzystnie tytanu i kobaltu.
Tw髍cy wynalazku:
Maria Tabaczy?ska, Warszawa, PL
Wojciech Przybysz, Warszawa, PL
Wanda Parasiewicz, Warszawa, PL
Marek Tulik, Piast體, PL
Maciej Konwicki, Warszawa, PL
Szerokopasmowy wielowarstwowy absorber mikrofalowy
Zastrze?enie patentowe
Szerokopasmowy wielowarstwowy absorber mikrofalowy wykonywany w oparciu o tworzywa sztuczne wype?niane materia?em stratnym, znamienny tym, ?e ma struktur? wielowarstwow?,
ze zmieniaj?c? si? z warstwy na warstw? ilo?ci? materia?u stratnego dielektrycznego, przy czym
ilo?? materia?u stratnego, korzystnie sadzy wysoce przewodz?cej zmienia si? w kolejnych warstwach w zakresie 5�% wagowo, a warstwa skrajna ma w swoim sk?adzie 0�% wagowo sadzy
wysoce przewodz?cej i/lub 10�% wagowo mieszaniny ferryt體 barowych dotowanych tlenkami, korzystnie tytanu i kobaltu.
***
Przedmiotem wynalazku jest szerokopasmowy absorber mikrofalowy w postaci wielowarstwowego o?rodka, wykonany z tworzywa zawieraj?cego zmieniaj?c? si? z warstwy na warstw?
ilo?? materia?u stratnego, przy czym, warstwy s? ze sob? po??czone w spos骲 trwa?y (np. wulkanizacja, klejenie itp.) charakterystyczny dla danego typu tworzywa.
Znane s? szerokopasmowe materia?y absorbuj?ce energi? fal elektromagnetycznych w postaci
kszta?tek modu?owych, wytwarzane sposobem wg polskiego patentu 112463, maj?ce powierzchni?
czo?ow? odpowiednio uformowan? np. w postaci ostros?up體, w celu zapewnienia minimalizacji
wsp�czynnika odbicia fal elektromagnetycznych do poziomu ni?szego od -30 dB. By?y wytwarzane w oparciu o ciek?e substancje chemiczne, kt髍e daj? si? homogenizowa? ze sproszkowanymi
materia?ami stratnymi typu grafit i/lub sadze przewodz?ce, a nast?pnie odlewa? do form o
zadanych profilach i spienia? tworz?c elastyczn? lub p�elastyczn? mikroporowat? struktur?,
b?d?c? no?nikiem materia?u stratnego.
Celem wynalazku jest opracowanie absorbera o strukturze, kt髍a powoduje, ?e w zakresie
cz?stotliwo?ci odpowiadaj?cej pasmom X, Ku i K moc promieniowania mikrofalowego odbitego
od absorbera umieszczonego na powierzchni metalowej zostanie zmniejszona do poziomu co
najmniej -12 dB w stosunku do mocy odbitej bezpo?rednio od tej powierzchni metalowej. Absorber
spe?nia za?o?one wymagania je?eli ma struktur? wielowarstwow? o zmniejszaj?cej si?, id?c od
metalu do wolnej przestrzeni, koncentracji materia?u stratnego, a ponadto gdy warstwa skrajna
spe?nia rol? transformatora dopasowuj?cego impedancj? uk?adu ?o?rodek-metal? do wolnej
przestrzeni.
Absorber wed?ug wynalazku ma struktur? wielowarstwow?, ze zmieniaj?c? si? z warstwy na
warstw? ilo?ci materia?u stratnego, najkorzystniej sadzy wysoce przewodz?cej zmienia si? w
kolejnych warstwach w zakresie 5�% wagowo, a warstwa skrajna ma w swoim uk?adzie 0�%
wagowo sadzy wysoce przewodz?cej i/lub 10�% wagowo mieszaniny ferryt體 barowych dotowanych tlenkami, najkorzystniej tytanu i kobaltu.
Szerokopasmowy absorber mikrofalowy b?d?cy przedmiotem wynalazku przedstawiony jest
w przyk?adzie wykonania na rysunku:
- ma struktur? 5-warstwow? (rys.),
- zawarto?? materia?u stratnego dielektrycznego, najkorzystniej sadzy wysoce przewodz?cej,
wchodz?cego w sk?ad mieszanek, z kt髍ych wykonane s? warstwy 1�(rys.), zmienia si? malej?co
wraz z numerem warstwy w przedziale 0�% wagowo,
- warstwa skrajna, po?o?ona najdalej od powierzchni metalu (rys.), zawiera w sobie 0�%
wagowo materia?u stratnego, najkorzystniej sadzy wysoce przewodz?cej, i/lub 10�% wagowo
materia?u stratnego magnetycznego, np. mieszaniny ferryt體 barowych, dotowanych tlenkami,
najkorzystniej tytanu lub kobaltu.
Przyk?ady sk?ad體 mieszanek do wytworzenia absorbera przedstawiono w tabeli.
167 560
3
Tabela
Nazwa sk?adnika
Kauczuk chloroprenowy
Przyk?ad I
Przyk?ad II
Ilo?? sk?adnika
w cz??ciach wagowych
w warstwach
Ilo?? sk?adnika
w cz??ciach wagowych
w warstwach
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Tlenek cynkowy
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Tlenek magnezowy
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Tlenki antymonu
6,0
6,0
6,5
6,0
6,0
6,0
6,0
18,0
18,0
10,0
18,0
18,0
18,0
18,0
1,5
Chloroparafiny
Polonex R
1,5
1,5
Sadza przewodz?ca
34,0
15,0
Olej maszynowy 40
?
?
Kwas stearydowy
?
Ferryt m-1
Przyspieszacz wulkanizacji
?
0,5
1,5
1,5
1,5
34,0
15,0
7,1
8,0
?
?
?
?
?
0,5
?
?
?
?
?
317,3
?
?
?
?
0,5
?
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
?
0,5
167560
Departament Wydawnictw UP RP. Nak?ad 90 egz.
Cena 1,50 z?
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
376 Кб
Теги
pl167560b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа